5
Maasa maqee maa maqanasaa marunna qifaaqafa uiqaana maaqa miqirafa rapeemambinanoo Anutufa innaarunnai maaqara foora narí moo usakaannoo, naaru marira maqa usakaqisaannoo. Doo maqee kamuqoo maasa qifaaqa uiqaana maaqara foora afisinoo marifaqa maridaqa innaarunai mari maqana afisiranara firaaqoo ridaqa ikiraqaidaqa. Innaarunai mari maqana afisiqa sia kaqisamu akooqoora foora marianaura. Maasa qeeqa uiqaana maaqakiara foora qeeqa qifaaqaki maridaqa maasa qeeqa ummaara ameemaanai maridaqa faaqaridaqa. Maasa sia qeeqa maqasaa qifaaqa minnisararee qidaqa, maaqoo marunna qifaaqafa kaqi marinaqa naaru marira qifaaqa mina amuaaqa afisuanauree qidaqa. Miqimmasainanoo ufaasu marinna ainaina naaru mariranakina keeqeenoo kukeeqafuanifeera qidaqa. Anutufa kai maasa deedaqamaqiseenoo mi ainainna kambiqainaqa maasa deedaqamaseenoo innaarunai oosana oosana aiqama ainaina qimianinnana mina ati maqee maria kamuqoo narí maraquna qimidanoo.
Maasa maqee maqee paasoosirafa maasaki qumbiqanoo maridanoo, maana maasa maqee iridaqa, maasa maa uiqaana maqanaki maqee maridaqa sia karaambaiqa maaqaki mirinni maridaqa. Maasa maqee marunafa sia qafee marunna aanafa maridanoo kaqi Yisunasaa kaqi mundufi sia qafarai fidaqa. Paasoosirafa maasaki qumbiqanoo maridanoo maa uiqaana maqafa maasa qifaaqa minnisee karaambaiqa faqa narí maaqara faqa minni f irinara faqa minara kai iridaqa ridaqa. Maasa moo uriqarara ainainara dididanoo maaqoo maaqaki fee maridee, meerai maaqaki fee marianauree, mina aidiramau firanara firaaqoo ridaqa. 10 Asauku mundirafa ufa qiminna faasaana maasa aiqamausa mina afusaa kikiqianaura. Kikiqamambuananoo narí kai maasa maa maqanasaa marunnana akiaqara amiqira ainainee mandainainee mina akiaqara aadu aadu qimiannoo.
Asauku mundiranannai maasa Anutuna faqa moodaanaki kidaqa.
11 Maasa karaambaiqara rufiaranara iridaqa faiqí anaasee aaquqimannimaqaidaqa. Anutufa maasa anoona mariranara akooqoo iridanoo innee Koorinti maqannaasa maasa anoona marirana faqa amiqimasee abee iridee sia fee iridee. 12 Maasa sia maa ufanannai maasa nuqu uqeeraidaqa maasa innee maasara nifaaqa amiqianifeera qimannimidaqa. Akaqausa faiqí afaaqa qafeemarianara kai asasimariasa sia aundurakinaa ainaina asasimariasa misa maasa diqifaqa innee irisee mi ufanannai rafaaqa fuaqa. 13 Akaqausa maasara furufarirausa maridammiafoo qiafaqa, mi furufariara foora qiranannai maasa Anutuna auqu uqeeraidaqa miqidaqa. Akaqausa maasara sia furufarirausa andeeqarausa maridammiafoo qiafaqa mi andeeqaranannai inni dadaaqiqanidaqa. 14 Asauku mundirana amuqusirafa maasa rakisi qimaqaidanoo. Maqee maasa maanara iridaqa moodaa fasiqa fannoo aiqama fasiqa anaaseera kuquqimaqanau, minara faqa maasa maaqi qidaqa aiqama fasiqa anaasee mandoosana mariranakiqari kuqiara foora iqa maridaqa. 15 Mifa aiqamausara kuqunnimaqasoonara kaqi mariasa minara irisee sia náriaraa kai irisee mana mana ifaranoo minara iriseeqa mina ufamau fidaqa andeeqeefaranoo. Misara irisee kuqunnimaqeenoo findifunara mina ufamau fidaqa andeeqasee marifaranoo.
16-17 Doo maqee maaqooqari maasa sia faiqí faiqi iriranannai faiqí aanaaseera irianauranoo maqee maaqooqari oosanaraseeqa misara qimuqusianauranoo. Ooqai maasa asauku mundiranara faqa faiqí faiqi iriranannai minara iriafannana doo maqee sia miqidaqa doo maqee minara uriqarara fee qidaqa. Faiqí anaasee moo fannoo asauku mundiranaki atooqanoo marinanoo Anutufa mi fasiqa anaaseena ooqeenaa manda irirana doo taikeenoo fuka irirana aqoonna fasiqa anaaseera amuqusirana niminoo. Doo minannai Anutufa faiqí anaasee fukaikamaqaifaqa maridaqa. 18 Mi aiqama anainausa Anutufinaindari kai anidanoo, maasa namuqaakiqa mariafannana narí asauku mundiranannai maasa mareeqeenoo narí faqa moodaanaki quqeenoo kafaa maasara innee quandaki faiqí anaasee oonu mareeqee qini faqa moodaanaki quqaaqee qinoo. 19 Maasa qimannimira ufa maaqimminoo maridanoo Anutufa narí asauku mundiranannai aiqama maa maqa maaqana afaaqasasa mariasa oonu mareeqee narí aqoondikiranaki quqanau. Anutufa faiqí anaasee aaqarana sia qafaida sia irida mara quqannimiqaidanoo. Mifa narí moodaanaki kira ufa maasasaa quqaseenoo innee faiqí anaasee mareeqee qini faqa moodaanakikirana inni nimida fee qinoo.
20 Doo maqee maasa asauku mundirana aanaiqikirausara foora maridaqa maasasaaqari Anutufa aiqamausara nameera qidanoo. Maasa asauku mundirana ufa inni Koorinti maqusanaasa fuki faaki qidaqa innee Anutunara eedoo qifanoo mifa inni namuqaakiranakiqari quandakinoo inni aqoondikamma nimaqaani. 21 Anutufa narí andeeqarana innisaimbaqa naida qimianifeera narí amaaku qimamiseenoo maasa mandainaina aiqama qumareeqeenoo minasaa quqasoofanoo mina akiaqara kuqinoo taikannimaqanau. Asauku mundirafa mandoosana siaifa miqinau.