4
Anutufa narí amiqira ufa maqannoo auqira fasiqaki quqanau.
Anutufa maasa mandoosana akiaqara dariraru sianoo narí nifauarana qimisaifanoo marinara maasa namu Yisuna aufakiana qimannimiranaki quqaqisaifaqa nidaqa sia nikoonikaa idaqa sia kudoosaapaidaqa. Maasa namu asukunaki nimaria oosana nisaurira oosana faqa doo mareeqee ninaaqiannai aqusee nimeesuqusee sia unnamaanna qidaqa sia nikaruqiranaki nidaqa kaqi akoomau faiqí nifusaa nidaqa. Maasa Anutuna ufa qumaree sia munu eendi mini eendidaqa anoona ufa qirana kai uqeereeqee akooqoo nifusaa quqaidaqa. Maasa miqi kaimmaseeqa qeeqa nirana marirana Anutuna afusaara foora miqi kaimmaseeqa aiqama maqannaasa nifusaa andeeqaanaqa misa naakirafa qiqafamasee sia qaoo qifarannoo.
3-4 Maasa amiqira fasaasa ufa qimannimunaqa akaqausa sia iriasa innaaruna aanara randaidaqa auiqeera foora iasa marianara naaqooki ooni ititanoo maridanoo. Mi naaqoonaki ooni ititarausa maa maqanasaa manda afaanna Sadannafa misa naaqoo nifu ititaqaifanoo Anutufara foora moodaa karirafa asauku mundirafa mina kaaqa areenarana amiqira fasaasa ufa qoomara foora aninaqa misara sia qafaaqee qimasee naaqoo nifu ititeenoo. Maasa namu sia qeeqara qidaqa faiqí anaasee qimannimidaqa, maasa asauku mundirana karaambaiqa Yisuna minara kai kooroomannimidaqa. Maasa namu Yisuna auqu uqeeraidaqa Yisunara inni qimannimidaqa inniki rumbara fasiqara foora ainaina mannisaidaqa. Ooqai indaaru Anutufa asukunakiqari kaaqa qaranara qaani fee qufa mi moodaa Anutufa kai narí areenarana maqee maasa qitikuraki qoomara foora qeenoo. Anutuna areenarafa narí asauku mundirana oorisaa areenaidanoo mi areenarana aufakiana innisaimbaqa iriaqee qimasee Anutufa innisaimba maasa qitikuraki qoomara foora qaidanoo.
Mi areenarana aufakiana firaa munnimma aqimari ainaina fara foora marifa maasaki fifau maqannai auqira qafeera foora maasaki quqaqaifaqa sia faiqí faiqi ainainimariana amanasaa ainainidaqa, fiqararafa marunara ainainidaqa. Anutufa mi fiqaramasee ainainirana narindikai marinara akooroo ianifeera narí areenara aufakiana maasaki fifau maqannai auqimaria ainainaki quqanau. 8-9 Maasa Yisunara qimannimimarunaqa minara nikooqee mariasa dindari dindari fuseeidaqa sia amiqimandee ititaafanoo Anutufa sandara apootaana quqasaifaqa miqoo quqasee sandeeqa maasa yaifee fuanau yaifee fuanau qimasee sia kaaqa quqasee minniseeqa, misa maasa qifaqamaree fiqa sia Anutufa kuqaa minniqiseenoo. Misa daru quqasaafaqa sia kaaqa kuqiqa.
10 Yisuna arundee dari dari isoofaqa qini qifaaqa ufaanakuru moomoo marifaqa maraqa nidaqa maaqi qidaqa. Mi ufaana kurunannai Yisuna marirana maasa qifaaqasaa aiqamausa nifusaa kooroo ianifeera mina kuqirafa faqa ufaanakuru fannoo maasa qifaaqasaa marina mina kuqirana akooroo ianifeera maridanoo. 11 Maasa kaqi marunaqa Yisuna naaru marirana maasa faiqí faiqi qifaaqasaa koorooianifeera mina ufasaara kuqiranaki maqee maqee fidaqa. 12 Minara maasaki kuqirafa kasinara inni Koorinti maqanaaki naaru marirafa kasidanoo. 13 Tamummaqara fasiqa minara maaqi qimasee akara rinau.
Qinee qeeqa irirana Anutuna ufasaa rusisaafannanara qimannimiqiafana.
Qinee Pauroosa mi mau fidaqa qinee minara maaqi qidaqa. Maasa faqa irirana rusirafa marinara qimannimidaqa. 14 Maasa maana faqa iridaqa, karaambaiqa Yisuna kuqiranakinaana uqeeroofa maasa innisaimbaqa Yisuna faqa uqeera narí oorisaa quqaqisaannoo. 15 Maa aiqama ainainausa inni dadaaqirafa kambiqaidanoo Anutuna afaarirafa moomoo fasiqa anaasee iannai fifaqa iriseeqa misa dufi Anutunara qirafa firaaqoo kambiqafinoo mina amooqirafa firaanaikiannoo.
Maasa maqee uiqaana maqakiara foora maridaqa.
16 Maasa minara iriseeqa sia kudoosaapaidaqa minnisaidaqa. Maasa faiqí qifaaqa kuqaa qumidaqa doo kuqirannai ubeekaidaqa daundurakinaafa faasaambaasaana fukaikakai iqa maridaqa. 17 Kuqaa maasa maqee marunnanaki ufaasu unmaara darirafa maridanoo doo mifa kai firaa areenarana naaru marira areenarana sia amaniaqaairana doo kaaqa firaatia qimiannoo. 18 Sia maasa maqee qafee marunna ainainasaa maasa irirafa mundidanoo, maasa sia qafee marunna ainainara kai iridaqa. Akooqoo qafee maria ainainafa qusasaa taikaidanoo, sia akooqoo qafee mari ainainafa naaru naaru mariannoo.