3
Pauroofa Koorinti maqannaasara narí papiqa akarara foora mariafanoo.
(Ooqai Pauroona aukuana Yisuna ufara suqimaru fasiqafa mootinai suqimarunnai firarinoo fufaqa misa akara ruumbeeqee amufanoo mara maree moo atinai suqimarusunnai oonuree munu nimufaqa misa qafeeqa mina mareeqa nári suqimarunaki quqasoofanoo maridanoo misa faqa Yisuna ufara suqimariqau. Akaqausa unna amaana ufa qimarusa nariqa kai unnaqira pasa akara rumammaree moo atinai fiqa mi pasanannai fifau narana maaqa ueeqasee maraqau. Pauroofa minara iriseenoo Koorinti maqannaasa maaqi qimasee qimanniminau.)
Maasa sia qeeqa qimooqidaqa anoona ufa kai qimannimidaqa. Maasa innee inannai fiqa sia akaqausa naanna reeqa moona akara mara maree inni munu uqannifiqasee inni faqa suquanaura. Maasa inni maqusaindari moosaa fiqa sia inniara pasa akara rumaqimifaqa maree fuanauree qianaura. Innee Koorinti maqannaasa maasa akarara foora sia papiqasaa akara rinoo maasa qimuqusasaa akara riara foora iqa mariafanoo, aiqamausa asaana rumasee iriaqeera akara rinau akooqoo maridanoo. Asauku mundirafa narí uqanna mi pasana akara ruumbeeqee maasa qisaukuki quqasaifaqa inni nimiqa. Sia Mooseefa maru kamuqoo iundee kai idaqa sia kirifinnai oonisaa akara rinoo maridanoo. Kaqi marira Anutufa narí maraqunannai faiqí faiqi maasa qimuqusasaa akara rinoo maridanoo. Maasa irirafa asauku mundiranasaaqari Anutunasaa mundinoo marinara mi ufana qiqa.
Pauroofa maasara faqa Anutunara faqa moodaanakikira ufara qidanoo.
Sia maasaki moo afeeka marifaqa maasa maa saikana amana maridaqa, maasa afeeka Anutufinnaindari kai qumuree maasa uqeeraidanoo. Mifa mi ainainirana amanaikirana qimifaqa kai narí fuka moodaanaki kira ufa mi saikanaki maridaqa. Mina fuka moodaanaki kira ufa sia nimaarusira ufa akara riranasaa mundinoo maridanoo. Anutuna naaquqara andeeqara maraquna faiqí naunduraki marina minasaa mundinoo maridanoo. Mooseena sandufa akararufa mifa kuqirana kai nimidanoo, Anutuna maraquna fannoo kaqi marirana nimidanoo.
7-8 Ooqai Anutufa Sinai aaqanasaa narí sandufa Mooseena qimamidanoo qaara ooni marasee minasaa akara rumaminau. Akara rumamidanoo narí Anutuna kaaqa areenarana kooroomambufanoo Mooseena oori afiri faqa kaaqa qamafufaqa Isaraee maqannaasa mina oori qafoofanoo nifu daroo daraa ufaqa rufiaqau. Marinoo Mooseena ooriki kaaqa qarafa kasooqaqee taikamaree muqufi taikanau. Ooqai Mooseena sandufa faiqí kuqirana nimimarifa kaaqa areenaranakina ani ufa marufanoo maqee kamu Anutuna naaquqara andeeqara maraquna fannoo kaqi marirana nimimarifa mina kaaqa areenarafa firaaqoo uriqararafa maridanoo. Narira ufa ameemaanai quqeemariafa firaa kaaqa areenaranaki ani ufa marinanoo Anutuna andeeqaranaki quqee marifa mina kaaqa areenarana amana kai fee mariannoo fee sia amana kai firaaqoo uriqaranoo maridanoo. 10 Maqee maasa Mooseena sandufara maaqi qidaqa. Maqee maria kaaqa areenara ainaina fannoo firaaqoo daroo daraa idanoo doo nauraa areenarana rafaaqafusaifanoo doo mifa aiqareenoo. 11 Mooseena sandufa qusasaa maru ainainafa mina areenarafa firaafa marinanoo naaru naaru marira ainaina areenarafa firaaqoo uriqaranoo maridanoo.
12-13 Maasa mi naaru marirafa anianinnanara asasamandee afeesidaqa paasoosamandee Yisuna ufa qimannimidaqa. Maasa sia Mooseena aanna reeqa qamunna qummaree nikiaqasaa afisusee oorisaa areenarana rafaaqafidaqa. Mooseefa qamunna qumareenoo Isaraee maqannaara narí ooriki takukandaa rimarina mina taikee marina qafeefoo qimasee qamunna oori afisinau.
14 Mi aukuanna Isaraee maqannaa irirafa doo ititanoo marufaqa sia Anutuna ufa oosana iriqau. Mi kamuqooqari ani ani ufaqa maqee kamuqoo kaqi mi qamunnafara foora misa irirafa ititanoo marifaqa ooqeenaa moodaanaki kira ufa asaana ridaqa sia mina oosana iridaqa. Faiqí asauku mundiranasaa atooqafinanoo kai miqoo kai mi qamunnana fooqaana rafaqaa iannoo. 15 Isaraee maqannaa doo maqee kai Mooseena sandufa asaana ruafanoo mi qamunnafa kai misa irirana ititannimaqaidanoo. 16 Mi qamunnana rafaqaairafa tamummaqara fasiqa ufamau kai kambiqaidanoo. (Ooqai Mooseefa Isaraee maqannaasa Isipa maqusaindari nifiqamaree Sinai aaqana ameemaanai oonureenoo Anutuna uiqaana maqa usakanau. Mooseefa mi uiqaana maqana usakanau. Mooseefa mi uiqaana maqanaki keeqafinoo Anutuna faqa ufa qi qiufanoo rafudamafufanoo maqusai faiqí anaasee maruqoo misa faqa ufa qirara ufannoo ooriki qafoofanoo oori takukandaari marinau. Ufa takaseenoo kaqinni fufanoo ooriki takukandaarirafa ireeda kai rukeemarinau. Faiqí anaasee mina rukarana qafee maqi qimasee qamunna oori akuamaqee marinau. Kaifaa uiqaana maqaki Anutuna faqa ufa qirara keeqafinoo rafaqaa imarinau.) Mi tamummaqara fasiqafa minara maaqi qinau.
Mooseefa kaqinni marufanoo qamunna oori rafaaqafinoo marinau. Anutuna uiqaana maqaki keeqeenoo karaambaiqa innai oori ubeekeenoo mi qamunnana rafaqaa inau.
17 Akara fannoo karaambaiqara qidanoo Anutuna maraqunara karaambaiqee qidanoo. Karaambaiqa maraquna mariqoo sia ititarafa maridanoo idukirafa maridanoo. 18 Doo maasa aiqamausa doorisaa qamunna rafaqaa irausara foora maridaqa karaambaiqa kaaqa qareenarafa innisaimbaqa doorisaara foora kaaqa qameeqeenoo aiqamai daroo daraa idanoo. Innisaimbaqa miqimammaree fidaqa Anutuna maraquna fannoo innisaimbaqa karaambaiqa fooqaanaikamma qimaqanoo fidanoo fimarifanoo innisaimbaqa areenarafa firaanaikinoo fidanoo. Karaambaiqa Anutuna maraquna saika maridanoo.