3
1-3 Maasa inni Teesaroonika maqannaasara kisaaqasaa munari minari firariafanaisia doo maqee minnisee rakeemasee Ateensa maqusai maasa namu kaqi maridaqa maasa qikaqa Timootifa maasa faqa Anutuna saikaki marifa amiqira fasaasa ufa asauku mundiranara qimannimi noonifa maasa mina aqiqeeqa innee iannai inni pooduaanifeera innee Yisuna saqarikirana dadaaqianifeera, akaqausa inni nidafirana nimifaqa sia quandaki fuaqeera Timootina innee iannai aqiqeeqa. Aqiqamasee maasa kaqi Ateensa maqusai maridaqa. Maasa Yisuna ufasaara narirafa marianinnanara Anutufa ooqai maasara minaki fuaqee qimaqoo ufafa maridanoo. Innee minara faqa irimariafanoo.
Maasa Teesaroonika maqusaki maridaqa inni qimannimiqa Yisuna ufa saara narirafa kambiqaannoo fee qiafannana doo mifa kambiqaidanoo innee minara faqa irimariafanoo. Qinee Pauroosa minara iriseeqa innee iannai Timootina aqiqeeqa. Qinee inni naufakiana sia uqanna iriqa kisaaqasaa mariranara qikooqaifaqa munari minariqa Timootina aqiqeeqa. Mifa oonureenoo Yisunasaa mundiranara irianifeera aqiqeeqa, Sadannafa inni nikarimaqasee qafaifanoo qini saika kadiqaannoo fee sia fee kadiqaannoo.
Doo maqee Timootifa oonurandee anireenoo inni adiafaaira naufakiana qifaqa iriqa. Mifa innee Yisuna saqarikirana faqa nariara nariara nimuqusirana faqa qimaqiminoo. Mifa innee maasara maqee maqee irimariana faqa maasa inni niqafaaqaairana amana amana kai innee maasa qiqafaaqaa imarianara Timootifa qimaqimifaqa iriqa. Ooqai maasa qifaaqa rumbanoo marifaqa mariunausa. Innee Yisuna saqarikirafa kaqi marinara maqee iriseeqa qifaaqa asasifanoo kadaapirirana faqa aupurarana faqa doo aufadeenoo. Inneeqa marirana mapukuseeqa karaambaiqa afusaa findififaqa maasa qifaaqa amiqiannoo.
Doo maqee maasa innee mapukusee marianara Anutuna afusaa dufi dufi qianaura. Maasa inniara Anutuna afusaa asasidaqa minara faqa dufi dufi qimamaqaida. 10 Maasa faasaana eendaki inniara Anutufinnai innaaru qidaqa, Anutufa dadaaqinaqa inni noori nindafamasee inneeqa Anutuna ufamau firana andeeqa nimifaranoo.
11 Maasa Anutufa maasa qikoofa narí uqanna, maasa karaambaiqa Yisufa faqa maasa aana afisusainaqa innee iannai fuanaura. 12 Karaambaiqa fannoo innee nariara nariara rirana firaanaikamma nimaqaani, inni aiqamausara nidirafa faqa maqee maqee firaanaikiani. Maasa inniara didirafa maqee maqee firaafaikidanoo. Innindi faqa miqi kai inoo maqee maqee firaafaikiani. 13 Miqifanoo Anutufa inni nimuqusa mapukusee afeekaikamma nimiannoo. Innisaimbaqa karaambaiqa Yisufa narí aiku asauku faqa kafaa qumureenoo inni mareeqeenoo andeeqarausa naaquqarausaikama nisainaqa maasa qikoona Anutuna afusaa kikiqifaranoo.