4
Pauroofa Teesaroonika maqanaasara Anutuna aidiramau fuaqeera naakapaidanoo.
Oo Teesaroonika maqannaasa qini qikaqaafasaauqa qeeqa ufa maa ufana ati qimannimianaura. Maasa inni faqa mariafanna kamuqoo Anutuna aidiramau firanara qimannimiafanaqa mi mau fifiusa doo maqee kaqi mi mau fimariafaqa qinee iridaqa. Karaambaiqa Yisufa qimaqimiqoonara doo maqee inni fuki faaki qidaqa sia ooqai undee kai kaqikaaqoo Anutuna iriranamau fuaqa, moo faqa moo faqa afeekaikamasee mi mau fuaqa. Inni faqa marianna kamuqoo Karaambaiqa Yisuna ufamau fuaqeera naamuaqira ufa oosana oosana naakapaafannana innee irimariafanoo.
Anutuna irirafa inniara maaqimminoo maridanoo inni andeeqara naaquqarafa marinaqa faiqí anaasee narí ummuari narí ummuarirafa sia inni rumbanoo mariani mandainainakiqari idukirausa naanna ramasee mariaqee qiaqa. Anutufa inniara maaqiaqee qidanoo. Innee aiqamausa inneeqa nifaaqara naaquqara uriqarara ainainee qimasee rakisidaqa andeeqara oosana marararee qidaqa narí ummuari narí ummuarirana taika uqanna fuani. Innee sia aamina maqannaasa sia Anutunara irimariasa naanna raaqa misa mandainaina fanandiranaki maridaqa innee sia misa naanna raaqa. Sia inniki moo fannoo miqinoo narí aqoonausee moo maqannaasee mandaikamma nimaqaani. Ooqai maasa inni qimannimiafannana maqee kafaa aaquqimannimaqaidaqa Karaambaiqa fannoo mi umuarira oosannara narirafa maridanoo. Anutufa sia maasara narí ummuari narí ummuariranaki mariaqeera maasa daarama narí ququsaki quqeenoofau. Maasa kaaqa andeeqaranaki mariaqeera maasa daarama quqanau.
8-9 Faiqí fee anaasee fee moo fannoo maa qinee qunnufana minnisainafa sia faiqí ufafau minniseefara Anutufa narí naaquqara andeeqara maraquna niminna ufana rukieefaranoo. Innee Teesaroonika maqannaasa Yisuna ufa irimariasa nariara nariara nidiranara innee irimariafaqa fifau qimannimidaqa. Anutufa narí kai narí aidi narí aidiranara qimannimifaqa irimariafanoo. 10 Innee Teesaroonika maqusanaasa Yisuna ufa irimariasa Maseedoonia maqa maaqaki maria nikaqaafasaasa mi amiqira oosanna nimiqoosa mariafanoo. Sia maqee iandee kai kaqikaaqoo nariara nariara nidiani moo faqa moo faqa firaaqoo nariara nariara nidiani.
11 Maasa ooqai inni faqa maridaqa qimannimiaafanandee kai qidaqa kafaa qimannimidaqa. Maa ainainausasaa nimana mundusaafanoo miqoo kai fuaqa. Aiqamausa inneeqa ainainiranasaa inneeqa rakisiaqa, aiqamausa inneeqa narana inneeqa ainaina inneeqa kai maraaqa. 12 Innee Yisuna ufa irimariasa miqi faqa mina ufara nikooqee mariasa inni nimooqiqa andeeqeeaafoo qifaranoo. Innee faqa miqidaqa sia moo ainainara sarauqinana moonasaa oonu mundua.
Yisufa kafaa qumuaninna ufafa.
13 Qini qikaqaafasaauqa anoona ufa siaisa kuqufiqa sia findifidammiafoo qimasee ikifaafau qimariana. Innee faqa misa naanna reefoo qimasee kuqirausara anoona ufa iriaqee qimasee inni qimannimidaqa. 14 Maasa maaqi qidaqa inni qimannimidaqa. Yisufa kuqufinoo kafaa minakiqari findifinau. Miqunara maasa maaqi qidaqa Yisuna saqariki mariasa kuqufifanoo Anutufa Yisuna mara findifundee kai inoo misa faqa marafindifumma nimaqaannoo. Yisufa qumuaninna aukuana Yisuna faqa moodaanaki mariaqeera Anutufa marafindifumma nimaqaannoo.
15 Karaambaiqa naamuaqimaqoo ufafa maaqimminoo marifaqa qimannimidaqa. Karaambaiqa qumuaninna faasaanasaa maasa kaqi marianausa sia kuqirausa noorisaa ooru fuanauranoo. 16-17 Mi faasaannasaa innaarunaindari Anutuna daambeenda firaaqoo ruannoo, qangirooqua uriqararafa ufa qiannoo, Anutuna ukeena fuaqaannoo doo miqoo innaarunaindari karaambaiqa narí uqanna qumuannoo. Qumurainaqa kuqirausa kaqi maru kamuqoo asauku mundirana saqarikida mariusa misa naaree kuqiranakiqari findififaqa doo miqoo maasa mikari kaqi mariasa faqa kuqirausa faqa Anutufa moodaanaki afapita qumareenoo uqeerannisainaqa asurukina keeqakinaqa aanai ooru karaambaiqa paqurimasee mikari mina faqa naaru naaru marianaura. 18 Miqiannanara innee faiqí anaasee faiqi kuqufuafaqa nifaaqa rumbee marifaqa ikiraqee mariana mi ufana qimannimifanoo nifaaqa aufadaani.