12
Innee nifu Yisunasaa mundusee miqoo kai fuaqa.
Indaaru marusa Anutuna saqarikiusauqaindi maqee maasa qiqafaidaqara foora maridaqa. Maasa maa marirana misa nifusaa narí amani narí amani iqa maridanoo sandeera foora idaqa. Maasa indaaruqaasa nifusaa narí amani narí amanidaqa sandaidaqa moomoosa nifu qiqafaranara iriseeqa qinee uriqararausai kianee qimasee aiqama ainaina qumaararai ainainnara foora maasa mandainaina amiqimasee maasa rakisi qumaree marina afaieeqee maqasaa quqasee doo oori runusee doo oori munduqaannana kai raquramisee doo miqoo kai sanda maqaraasammasee fua.
Oosana arooqooqari fifi inaqa maasa saqarikirafa Yisufa kai maridanoo minasaa kai nifu mundusee fua. Yisufa maa maqanasaa maridanoo aunirira saqarisaa arirara qufanoo sia rufiasee minnisanau. Sia uqanna minnisanau. Kasooqaqee kuqiranakiqari findifi innaarunai ququsaki Anutuna aaqa marianinnanara iriseenoo mi asasiranra iriseenoo aunirira saqarisaa kuqiranara asauriranara siamma irinau fifau ainainee qimasee kaqi finau. Doo minara maqee Anutufa mariqoo mina aaqa asaukuqannai ooqumarifi maridanoo.
Doo maasa Yisuna aupuraranara iriaqa. Moomoo manda fasiqa anaasee Yisunara fidiaqaa imarufanoo sia kaukaata qinau kaqi mi umaarana mara maree fimarinau. Maasa mi oosannara iriseeqa sia nifaaqa kudoosaapamasee Yisuna aanai ubeekaranara minnisaaqa. Mandainaina fannoo maasa maqee maqee darimarifaqa mina faqa quandaki rakuaqaammidaqa. Mi rakirafa sia inni fidika ruqieenoo kaqi mariafanoo kaqi fuaqa, sia minara kudoosaapaaqa. Anutufa inni narí faiqi namuara pooduara ufa qimannimusa aunidee sia fee aunidee. Anutuna akaraki minara maaqi qimaseenoo anoonufa akara ridanoo.
Qini qimaaku, Anutufa ummaara oosana oosanannai
ariara foora ani inana sia minara rufiaa amiqimasee iria.
Ani oosana uqafiqaidanoo amiqiraqoo fuanneera
miqidanoo. Mifa aniara qaoo qinana sia anee minara
kudoosaapaa sia oori runua.
Karaambaiqa fannoo mina amuqusi marisa kai
naridanoora foora idanoo. Nariara qini faiqi fee qisa kai
naridanoora foora idanoo.
Akarakinaa ufa miqiminoo marifaqa qinee minara maaqi qidaqa.
Aneenna aidafira ummaarara qini qikoofa Anutufa dariara maqi qidanoo fee qia. Aneenna aidafiranara aupuraranannai Anutunara mina amaaku daridanoo fee qia. Aiqama faiqi nikausa aikannai qumaree nári faiqi namu mandoosana akiaqara naridaqa. Aiqamausa nári faiqi namu mandoosana akiaqara naridaqa. Innee Anutuna fiqi namu faqa sia arirana mareenana sia mina faiqi marinnaranoo, dapi faiqí marinnaranoo.
Maa maqanasaa maasa qikoofa aikannai qumarasee mandoosana akiaqara darifaqa maasa minara rufiaidaqa mina aaqa maridaqa. Innaarunai qikoofa miqi kai masee dariara foora inaqa firaaqoo mina aaqa maridaqa naaru naaru marianaura. 10 Maa maqanasaaqaraa qikausa nári iriranannai maasa andeeqa qimaqaidaqa aikannai qumaree daridaqa. Anutufa maasa andeeqara oosana maraaqeera oosana oosana ummaarannai maasa dariara foora idanoo. Mifa narí andeeqarana naida qimiraree qidanoo maasa daridanoo. 11 Anutufa maasa ummaarannai dariara maqi ifaqa maasa sia minara asasidaqa doori runidaqa doo maasa miqoo qeeqa mandainaina akiaqara darirana taikasee andeeqasee marirana asooarana maraidaqa asasidaqa.
Oosana oosana naakaparafa faqa aaquqirafa faqa mari ufafa.
12 Innee nisauku kudoosaapaifaqa raqandaamasee mariasa nisauku uqusee afeekaikiaqa. Aiku aqoori qumooquki mariannana indindi mariannana minnisee mapukufinana aiku ramaseenana kikiqia. 13 Innee andeeqara aatata kai fifanoo aiku arinafa unufuannoo. Unufinana andeeqasee finnaranoo. Anee manda aatata afiqee finanoo anaiku firaaqoo mandaikiannoo. Anee andeeqara qoo afiqee finanoo ani aiku aidafimarifa taikafinanoo andeeqasee anee finnaranoo.
14 Innee aiqamausa mariasa namufaqa amiqimmandee asooaranaki marirana amaniaqa. Inni mariranakina amiqirafa andeeqarafa kai mariaqa. Sia miqiqa karaambaiqa sia qafeefaranoo. 15 Innee amiqimmandee rakisia, innee Anutuna afaariranaki fuanakiqari quandaki kaqinni ubeekee foora. Innee amiqimmandee rakisiaqa sia moo fannoo inniki saakunananda inniki kambiqafinoo aiqamausa sukaqarana nimiani. 16 Innee rakisiaqa. Sia inniki moo fannoo Esauna aanna raaqa. Mifa andeeqarana minnisee Anutuna ufa rukiasee moodaa naranannai kai afasaafa narí qumiasana narí akaqa doo aminau. 17 Amiseenoo miqoo kasooqaqee aupuranau. Aupureenoo narí akoo finnai anireenoo afaaqooqara qufanoo mina akoofa qinau. Sia, doo ani akaqa amiqa qufanoo Eesaufa ikiraqoofanoo aukunu qumimarufanoo randoo randoo sianoo sia paqurinau, doo taikambinau. Innee sia Eesauna aanna raaqa sia andeeqarana minnisaaqa.
18 Maqee aukuana innee sia Isaraee maqannaasa naanna raidaqa. Maa maqanasaa Sinai aaqana ameemaanai Anutuna ufa iriqau. Innee innaarunai mari Sinai aaqanara foora maridaqa Anutuna afusaa kikiqiqa mariafanoo. Ooqai Isaraee maqannaasa Sinai aaqana ameemaanai anireeqa sia ufa kai nifu qafoona mi aaqannasaa ida firaafa qoofaqa qafoona oonamu namufaqa aakuasaa namufaqa asukuna namufaqa rafaaqafufaqa aiqamausa qafamaseeqa rufiaqau. 19 Miqunakina ukeena qunaki faiqí ufa moo iriqau. Iriqa rufiasee qiqau. Maasa sia moo kaqikaa ufa irianaura, maasa daaquqaifaqa rufieeqa. 20 Mi ufana qidanoo maaqi qinau. Faiqí moo fannoo fee aandau fee maa aaqanna auqamasaifaqa oonisamu qumaree kuqamma arusaaqa. Misa mi ufana irufanoo kaaqa naaquqoofaqa maparaaiqau. 21 Mooseefa faqa Sinai aaqanasaa kambiqoo ainainna qafamasoofanoo kaaqa aaquqoofanoo aindiri aindirufanoo qinau. Qinee faqa qafaunanoo kaaqa daaquqeenoo daindiri reenoo.
22 Mi aukuanna Isaraee maqannaasa mi naaquqara ainainna nifu qafamasoofanoo nifaaqa ramasoofaqa rufiaqau. Maqee innee sia miqiranaki aniifaqa ani maridaqa. Innee Sioona aaqana uqanna kaqi marira Anutuna maqusaki ani mariafanoo. Innaarunai marira Yeerusaree maqusa qangiroo moomoo andandara foora marianaki innee ani mariafanoo. 23 Innee Anutuna ooqa faiqi innaarunai bukaki akara rirausa kai kaaqa firaaqoo suqimarianaki asasimarianaki ani mariafanoo. Innee Anutufiqoo ari mariafanoo. Mifa aiqamausa ufa irisee andeeqannisee marifa maridanoo. Andeeqara fasiqa kuqufusa innaarunai ooruree anoonaikamambiqa innee misa nimana namufaqa andeeqaranaki asasiranaki ani mariafanoo. 24 Ooqai Kainafa narí akaqa Abeerana arufanoo mina fidika teeqinau. Abeerana fidika fannoo Anutunara qini fidika akiaqara anee qiannee qidanoo. Maqee innee Yisuna fidika Abeerana ooriqararana teeqiraqoo ani mariafanoo. Yisuna fidika fannoo Anutunara maasa numoo akiaqara minniqisaannee qidanoo uriqaranoo maridanoo. Innee maqee fuka moodaanaki kira ufa quqee marianaki Yisunaki ani mariafanoo.
25 Minara innee Yisuna ufa sia sia iriaqa. Amiqimmandee rakisimaree iriaqa. Ooqai Mooseefa maa maqanasaaqaraafa qimannimimarufaqa sia iridaqa kuqimariqau. Maqee innaarunaindaraa fasiqa ufa rukiaanafa anee yaifee finnaree mina ariranakiqari rukiasee naqi fee innaree. 26 Ooqai Mooseefa maru aukuana Anutufa qufanoo Sinai aaqanasaa maqa kasinau. Anutufa minara maaqi qimafeekaikinau. Qinee ooqai maqa kasiafannana, kafaa qinee sia maqa kai kasianaura. Innaaruna faqa kasianauranoo. 27 Miqunnara maasa maaqi qidaqa iridaqa Anutufa narí aiqama ainaina auqu quqaqoona kafaa aiqama kasimmaseenoo doo mara aqu taikaannoo. Sia kasimari ainainafa mifa kai kaqi mariannoo.
28 Doo maasa sia kasira ququsaki maridaqa minara maasa susuia. Maasa minara quandakiqa Anutuna aidiranamau kai narí amooqia. Oori kandamasee rufiaqa rufiaqa qiranannai narí amooqia. 29 Maasa Anutufa sia fifau ainaina maridanoo. Ida qamataikannimaqee marifa maridanoo, minara aaqara oosanara rufiaaqa, ani faqa ida qamataikaandoora.