11
Anutunasaa irirana rusimarunara qimaqoo ufafa.
Anutunasaa irirana rusimarinausa misa innaarunai kambiqaaninna ainainara asasamandee afeesidaqa. Misa minara kuqaa anoona maridanoo innaarunai maraanauree qida afeesida maridaqa. Misa sia qafeemari ainainnara anoonee qidaqa nifaaqa quqasee afeesidaqa. Ooqa marusa miqimmi mariqau. Misa Anutunasaa irirana rusiranannai Anutuna eedoo qirafa misaki marinau.
Ooqai Anutufa narí ufannai maqa faqa innaaruna faqa auqusoofanoo maridanoo. Maasa Anutunasaa irirana rusiranannai mi ufanara kuqaa anoonee qidaqa. Mifa sia akooqoo maru ainainna qumareenoo maqee qafee marunna ainaina auqinau.
Kainafa Anutuna tatufirana suqa amiraree qimaseenoo ureeqarana suqa aminau. Abeerafa Anutunasaa irirana rusi marunanoo narí afasaana Kainana tatufirana uraaqaranau. Abeerafa Anutuna saqariki marunara Anutufa Abeeranara andeeqara fasiqafee qimaseenoo mifa amu ainainara asasinau. Abeerafa ooqai kuqinoo maridanoo mina ufa fannoo kaqi maasa qimaqimidanoo. Innee faqa miqikai mandee Anutuna saqarikiaqa. Miqi qidanoo Abeerafa naamua qidanoo.
Faiqí moo auqu Eenookafa Anutuna saqarikiranannai kai sia kuqufufanoo kaqi marufanoo Anutufa mara muru narí unnai quqanau. Misa miqooqaraasa Eenookana iriara randoosia minnisaqau. Anutufa kaqimma afiqa quqanau. Anutuna akarakinaa ufa Eenookanara maaqi qinoo maridanoo. Eenookafa andeeqara fasiqa marunara qini qiqaara ree marifaqa asasidaqa. Sia faiqí moo fannoo dapi marirana niranannai Anutuna asasirana maraannoo, minara narí Anutunasaa irirana rusiranannai kai mina asasirana maraannoo. Faiqí anaasee moo fannoo faasa Anutunara kuqaa maridanoommifoo qimarinafa, Anutufa narí andeeqara oosanara randeemarisa amiqira ainaina innaarunai nimiannoommifoo qimarinafa mi ufaqanda qimaria fasiqa aanaaseesa kai Anutufinnai fifaranoo.
Anutufa kasooqaqee kambiqaaninna ainainara Nooafa sia qafee marunara aaquqimasoofanoo Nooafa narí irirana Anutunasaa rusimarunara irisee eedoo qimaseenoo firaa sipa auquseenoo narí faqa narí aiku asauku faqa minakimma asumu marinau. Auquseenoo Nooafa minannai aiqamausa maa maqanasaaqaraasa aiqama niqiseenoo rafaaqafunnimaqanau. Noofa Anutuna mandaaqaranannai kai Anutufunnaindaraa andeeqarana maraseenoo asumu marinau.
Abarahaamafa faqa Anutunasaa irirana rusi marufa marinau. Anutufa Abarahaamana aaramaseenoo qimaminau. Anee anirainaqa fuka maqa maaqa anindi kianinnana uqafiqaanaura, anee miqoo fua. Miqi qufanoo Abarahaamafa iriseenoo narí irirana Anutunasaa rusiranannai eedoo qimasee narí maqa maaqa minnisee sia qafee maru maqa maaqanaki kaqimbinau. Abarahaamafa miqooqari aanaamuruara foora Anutufa qima afeekaikammaqoo maqa maaqanaki oonu marinau, Anutunasaa irirana rusiranannai kai miqinau. Narí maaqa uqanna ooqai maruna maaqa uqannaki marinau. Mi maqa maaqana minnisee fuka maqasaa narí faqa Yakooboona faqa Isakeena faqa uqiqaana maaqaki kai marusa mariqau. Aandau apatannai auqira uqiqaana maqaki mariqau. Miqanda faqa Anutuna qima afeekaikirana maree marusa mariqau. Miqanda faqa Anutuna qima afeekaikira ufa irisee mariqau. 10 Anutufa amiqira maqusa naaruara marira maaqa tuna rakiqasee auqusee amiraree qufanoo Abarahaamafa uqiqaana maaqaki maridanoo afeesida marinau.
11 Abarahaamafa narí anaaqa Saraqanandiri asooqa nauaraiqi mariqau. Saraqana faiqi maqara kamu doo taikafufaqa faiqi siaiqanda mariqau. Mi kamuqoo Anutunasaa irirana rusimarunannai kai ooqa faiqi Isakeena maqaqau. Ooqai Anutuna mandaaqee marunnannai kai faiqi maqaqau. Ooqai Anutufa faiqi amianauree qufaqa iriseeqa eedoo qimaseeqa nifaaqa quqasee kisaaqasaa mariuna maqaqau. 12 Abarahaamafa kuqinoora foora inoo marufaqa mina faiqi namu kambiqeeqa fasau nukuda miqirausa kambiqaqau.
13 Abarahaamafa narí faiqi namu moomoosa faqa Anutuna mandaaqaranaki mariufaqa kuqiqau. Misa sia Anutuna qima afeekaikirana anoona qafaqau. Nianaindariara foora naaqoo kai irisee asasammasee kasooqaqee kuqiqau. Nariaraa oo maasa maa maqanasaa aanaamuruara foora iqa mariafaqa asaqiraafaikiqa maridaqee qiqau. 14 Miqira ufa qimariasa moo maqara náriara mararara randaidaqa kooroo idaqa miqi qidaqa. 15 Misa irirafa sia nári ooqeenaa maqa maaqai ubeekaidaqa. Miqinaqau kafaa miqoo fuaqini. 16 Misa uriqarara maqara innaarunai maqara randaidaqa ani asaqiraafaira foora maridaqa. Miqi marunara maasa Anutu fee qimasoofanoo sia mifa asaurinau. Faasai innaaruna maqusa miqimariana akiaqara nimirara deedaqinoo maridanoo.
17 Anutufa Abarahaamana amanamandee qafaanee qufanoo Abarahaamafa Anutunasaa irirana rusirafa marunara Anutuna ufa iriseenoo eedoo kai qimaseenoo narí moodaa faiqi narí amuqusuqanna Isakeena kaqi rumbaseenoo qaindasaa quqasee arirarufanoo qaoo qinau. Anutufa faiqi ani aiku asauku moo amiraree qima afeekaikamaqoonara Abarahaamana amuna. Sia minara Abarahaamafa amuqusufanoo narí amaaku rafaaqa finau. Kaqi eedoo kai qimasee narí faiqi afiqeenoo arirarinau. 18 Anutufa ooqai Abarahaamana qimamu ufafa maaqimminoo maridanoo. Ani amaaku Isakeenasaaqari ani aruakinausa moomoo qinee qima afeekaikiranara kambiqeefaranoo. 19 Abarahaamafa sia minara iriseenoo narí faiqiara amuqusinau. Mifa kuqufinanoo Anutufa uqeeraannoommifoo qimaseenoo Anutuna ufamau arirarinau. Doo kuqaa Abarahaamafa narí faiqi Isakeena kuqiranakinaanara foora maranau.
20 Abarahaamana amaaku Isakeefa innooqafinoo Anutuna ufa iriseenoo mina saqariki marunara quandaki Yakooboosa Eesausa naaru kambiqaaninnanara amiqi amiqira ainainara nifaaqooqa qimannimaqanau.
21 Isakeena amaaku Yakooboofa innooqeenoo Anutuna saqariki marunara quandaki Isipa maqa maaqaki kisaaqasaa marinoo kuqiraridanoo narí amaaku Yooseefaana faiqiqara nifaaqooqa qimannimaqanau. Narí saunusaa aqini munduseenoo Anutunara innaaru qinau.
22 Yakooboona amaaku Yooseefaafa faqa Anutuna saqariki marunara kuqiraridanoo Isaraee maqannasa Isipa maqasaaqari moosaa fifandinnanara qimannimidanoo qimanniminau. Moosaa fiqa qini qimudaani faqa maree fuaqa.
23 Mooseena anaukoo misa faqa Anutuna saqariki marusa maridaqa sia Faraoonara rufiasee mina ufa rukiasee Mooseena maqasee kaaqa idaaqira faiqi anaaqimmifoo qimasee qaaramoo quqoonasaa kukeeqaqoofanoo marinoo nammari afainni kukeeqasoofanoo Faraoona araamuna paqurimaseenoo narí faiqiara foora firinau.
24 Mooseefa faqa innooqeenoo Anutuna mandaaqara fasiqa marinau. Minara mifa faiqí kammambinoo Faraoona araamuna faiqikiranara akooqoofanoo Isipa maqusanaasa minnisanau. 25 Mifa Faraoona maaqaki mariasa nári oosana oosana adiafaaira irira ainainee qimarunara mandainainee qimasee minnisee Anutuna faiqi namu Isaraee maqannaasa faqa aupuraanauree qimasee misa faqa finau. 26 Mooseena afu fannoo innaarunai qumiasana ainainasaa afu munduseenoo minara kai rimarufa marufanoo Isipa maqannaasa munnimma ainaina oosana oosana minnimmasanau. Mooseefa Isipa maqannaasa faqa nári aaqara adiafaairanaki keeqarara akooqoofanoo misa minnisee asauku mundirana kasooqaqee kambiqaaninnanara irisee mi aupuraranaki keeqeera maqi mafinau Isararee maqannaasa misa aupuraranaki dadaaqinoo keeqanau.
27-28 Mooseefa Anutuna mandaaqarafa marunara naneeka fooqaa saqari amanee maramaree sipsipa fidikaki raaraamma qumaree maaqa kooqimau akusoofanoo qangiroouqa faiqi narimarufa qumureenoo mina qafamaseenoo Isaraee maqannaa faiqi nifauamaseenoo sia narinau. Isipa maqannaa faiqiuqa kai narinau. Moosefa narí Anutuna mandaaqaranannai minara iriseenoo ainnaaqarara oosana kuradanau. Mooseefa Anutuna mandaaqarafa maridanoo miqinau. Minara kai Mooseefa Faraoona aanooqiranara sia rufianau paasoosamandee Isaraee maqannaa Isipa maqasaa marusakinaana nifiqee finau. Nifiqee fimarufaqa misa dapi ufa qimarufanoo Mooseefa kafaa oonurandee aniranara qaoo qimasee nifiqee fimarinau, Anutufa mina oorinni akooqoo maridanoora foora qufanoo andeeqasee nifiqee fimarinau.
29 Isaraee maqannaasa Anutuna mandaaqaranannai Taatuqee nammari fannoo qambaana raineenoo aadanusufufaqa aadana maqasaara foora taqaqau. Isipa maqannaasa misa naruannee qimasee misa ninaaqiana nammari qambaana aadana maqasaa oonu roofanoo nammari fannoo oonu maree ani maree maseenoo aiqama narutaikanau.
30 Isaraee maqannaa Anutuna mandaaqaranannai Yeerikoo maqusa ooni faandaamura rakeemasee ooru rameeqaqee aqufiqa nariqau. Misa qisauku dinni taikasee dinni ani qaara marasee faasaana mi faandaamurana fiqu fiqu masoofanoo mi faandaamurana rapeemasoofaqa oorureeqa aqufiqa nariqau. 31 Yeerikoo maqusaindaraa anaasee dapi maraqanu aanaaseefa mina auqu Raqaba nammarifa mifa faqa Anutuna mandaaqaranannai sia narí maqannaasa faqa kuqinau. Mi anaaseefa Isaraee maqannaa nipuraraa fasiqaqara amiqimmandee narana aina niminoo narí maaqa ataufakaaqa kukeeqannisanau. Maanara mi anaaseefa narana aina niminoo, nári maqannaasa naridaqa qini faqa dari maqi qimasee kukeeqannisanau. Minara mi anaaseefa sia Anutuna ufa rukiee marusa faqa kuqinau. Kaqi asumu marinau.
32 Moomoosara sia qianaura akara kisaaqaikiandoora. Akaqausa maaqimasee mariafaqa Kideeoonafa faqa Barakafa faqa Samasoonafa faqa Yeefataafa faqa Dafidifa faqa Samueerafa faqa Anutuna tamummaqara fasiqauqa moomoosa faqa misara minniseeqa misa ufara sia ufa qianaura. 33 Anutuna saqarikiranannai akaqausa akaqa maqannaasa maqusa maqusa naru taikaseeqa uriqaraqa mariqau. Akaqausa Anutuna saqarikiranannai kai andeeqara qoo fiqa Anutuna qima afeekaikira asumu marirana faqa innaarunaindaraa qumiasana kuqiqa ooru maraqau. Faiqí akaqausa kaasau kusinara foora firaafa mina auqu raioona misa marunaki namuqaauqa naruani fee qimasee rafuseeqee maramaaqinni raioona marunaki aqufufanoo Anutufa mi aandauna oori rafaaqafusoofaqa sia nariqau. Misa mi kaasau kusinara auqu raioonee qimariqau. 34 Faiqí akaqausa Anutuna ufa iri mariasa namuqaa nisaukuki soofaqa misa mareeqee ida firaana arasee minaki aqunnisoofaqa misa Anutuna saqarikiranannoo mi idana imbasee sia kuqiqau. Namuqaa fannoo aseemannai akaqausa naruaneerufaqa Anutuna saqarikiranannai quqasee sandaqau.
Faiqí akaqausa sia afeekaikusa Anutuna saqarikiranannai afeekaikamasee moomoo maqannaa rakira fasiqauqa aiqama naru taikasee náriaraa kaqi mariqau. 35 Anaasee akaqausa nári faiqi namu kuqufufaqa Anutuna saqarikiranannai Anutuna tamummaqara fasiqauqa mara findifumasoofaqa mariqau. Faiqí akaqausara namuqaa innee Anutunara minnisaifaqa maasa sia inni naruanaura, sia inni ataasa ataasa qimasaida nifaaqa rakee ianauranoo fee qufaqa Anutuna saqarikiqa mina minnisaranara qaoo qufaqa ataasa ataasa idaqa narimariqau. Kuqu fasiqausa maaqi qiqau Anutufa maasa qumareeqeenoo uriqarara mariranaki quqaanifeera marida saina kuqua. 36 Faiqí akaqausa Anutuna ufamau fimariasa minasaara ataasa ataasa ufa qimaruna maree mariqau. Mandoosana maree mariasa akaqausa qumaraseeqa nári sanda qainnainaina atisa rumbaqoo sandasamu kaifaa kaifaa naridaqa nifaaqa ateekaateekamma ummooquki mariqau. Akaqausa sainandannai rumbamaree karabusaki quqeemariqau.
37 Misa akaqausa Anutuna ufasaara maramaree oonisamu kuqa nariqau. Misa akaqausa qumaree keedainnai qambaana tuqu raqaqau. Misa akaqausa qumaree aseemannai nárí mariqau. Anutuna ufamau fimarusa minasaara narimariafaqa akaqausa rufiasee nári maaqa minnisee qamunnara randeeqa mimmi apata fee sipsipa apata fee minauqa afisusaidaqa munnimma ainaina siaisa nariranara rufiasee kaqi dapi nimariqau. Faiqí anaasee fifau narusaida mandoosana mandoosana nimimariqau.
38 Maa maqanasaaqaraa irirana faqaasa marirafa mandaikamminoo maridanoo oorudupinoo maridanoo Anutuna ufa irimarusa narunnifaqaa ufaqa misa sandoosa misa irirafa urinaaqaranoo maridanoo. Innaarunai fifandinnanara urinaaqaraqa mariasa maridaqa. Minara misa kukeeqaqa nidaqa manda maqa maaqaki aaqana maqa maaqaki ooni aamaraki maqa aamaraki keeqafi rafudamaki iqa nidaqa maaqooqaraasa nariranara rufiaidaqa.
39 Mi fasiqa anaaseesa moodaanaki suqufi maridara foora iqa maridaqa ufa qidaqa. Misa aiqamausa Anutuna saqariki marianannai nuqufaqasaa maridaqa, misa maa maqanasaa maridaqa sia Anutuna qima afeekaikira ainaina afeeka ainaina mareeqa. 40 Anutufa maasara moo firaa irirana iridanoo. Indaaruqaasa maasa qifeesammidaqa. Sia misa náriara anoonaikifaranoo. Misa faqa maasa faqa moodaa kari innaarunai mareefandia maqi qidanoo.