10
Yuda maqanna Mooseena sandufa faqa uiqaana maqa ainaina faqa innaarunai mari ainainna mina amananda kai maridanoo siara foora inoo maridanoo. Naaru kambiqaaninna ainaina amananda oorudupirana amananda kai maridanoo. Mooseena uiqaana maqaki Mooseena sandufamau fidaqa moodaa tatufira oosana kai aukuana aukuana aandau kai suqa amu mariqau. Doo miqidaqa naqimasee mi sandufana Anutufinnai ani mariasa anoonaikamma nimaqaannoo fee, sia amana. Mooseena sandufasaa Anutunara amooqiqa innaaru qimariasa kuqaa anukamma nimaqasainaqau misa nári numoora nisaurirana taikaseefau marini, aandau maqee maqee qaindasaa tatufi mariafa faqa sia marini. Aukuana aukuana aandau tatufirafa mifa faiqí anaasee nári numoora naaqoo auqaifaqa maqee maqee aandau tatufidaqa. Burimakau fidika faqa mimmi fidika faqa mifa sia amana uqanna faiqí anaasee mandainaina numoo maraqunnisaannoo.
Miqi marunara asauku mundirafa maa maqanasaa qumiraree qimasee maaqi qimasee Anutuna qimaminau.
Anee aandau arusee qaindasaa tatufiranara,
akooqaidanoo,
Anee faiqí qifaaqa deedaqamma qimaqainanoo.
Anee aandau arusee qaindasaa muduka tatufiranara
akooqaidanoo, numoo maraquaninna aandau suqaranara akooqaidanoo Yisufa miqi qimasee Anutuna qimaminau.
Minara Yisufa maaqi qimasee kaifaa Anutuna qimaminau.
Oo Anutu doo qinee maaqoo maridaqa.
Aneenna iriranannai kai qiniara ia.
Mooseena sandufaki qiniara akara rinau. Doo mi mau kai
qiniara ia. Yisufa miqi qinoo.
Yisufa miqi qimaqoonara qinee inni maaqi qimasee qimannimianaura. Yisuna indaaruqaa ufa maaqimminoo maridanoo.
Oo Anutu anee aandau arusee suqa amiranara
akooqaidanoo sia maraaqaaidana, faiqí numoo rukaranara
aandau qaindasaa tatufiranara akooqaidanoo.
Yisufa mi aandausa tatufimarunara irinoo sandufamau fidaqa miqimariaafoo qimaseenoo kaqi Anutufa minara akoo akaa imarunara qinau.
Yisuna inaaqianna ufa maaqi qidanoo,
Oo, Anutu, doo qinee maaqoo maridaqa.
Aneenna iriranannai kai qiniara ia.
Asauku mundirafa mi ufamau fidanoo. Ooqai aandau tatufimaruna mara aqu taikaseenoo fuka narí amaqi fidika mina amaaqaki quqaseenoo maasara kuqu qimaqanau. 10 Yisufa asauku mundirafa Anutuna aidiramau kai fidanoo narí afaaqa aandaura foora Anutuna moodaa kari kai aru aminau. Miqunara kai maasa numoo ikairi findaukama qumaqanau.
11 Yuda maqannaa aanaiqikirausa faasaambaasaana aiqama faasaana moomoo aandau tatufimariqau. Moo faasaana tatufuna miqikai imariqau, moomoo aandau tatufimaruna faiqí numoo rukarana amana sia maruna fifau kadaapirida tatufimariqau. 12 Asauku mundirafa sia miqinau. Mifa moodaa kari kai moodaa amira aminau. Naaru naaru faiqí numoo taikaaninnana akiaqara aru aminau. Aru amiseenoo innaarunai Anutuna aaqa mina asauku uqannai ooru ooqumarinoo maridanoo. 13 Miqoo maridanoo Yisufa Anutunara narí namuqaa mareeqee aramandunnai quqaaninnanara afeesida maridanoo. 14 Moodaa kari aru amiranannai Yisufa mandainaina ooqai faqa maqee faqa rukannimaqee mariasa naaru naaru kuqaa andeeqarana niminau.
15 Anutuna naaquqara andeeqara maraquna fannoo asauku mundirana dadaaqida maaqi qidanoo.
16 Qinee misa faqa moodaanaki kira ufa maaqi qidaqa.
Mi faasaannafa qinee qeeqa qifaaqa aru amianna
faasaanna aiqarainaqa qeeqa sandufa misa nimuqusaki
quqasaanaqa misa mi mau kai fida mariaqeera.
Misa nitikuraki faqa akara rumasaanaqa sia uqanna
aunuaqeera.
17 Miqi qimaseenoo Anutuna maraquna fannoo maaqi qidanoo.
Qinee maaqooqari sia kafaa misa aaqarana faqa misa
mandainaina ikairi faqa siamma irianaura aunuqannamma
nimaqasaanaura.
18 Maasa mi ufana irisee minara maaqi. Anutufa maasa mandainaina minnisainna kamuqoo fifau aandau arusaida tatufi mariafa doo taikeennoo.
Maasa Anutuna aaqa aniaqeera qidanoo.
19 Qini qikaqaafasaa Yisufa kuqinoo narí fidika adioonannai maasa sia rufiaidaqa kaqi mana mana nifaaqa quqasee Anutuna naaquqara oosiranaki keeqaanaura. 20 Mifa fuka aana maasara afisinoo. Kaqi marira aana Anutunasaa ititara qamunna anaqiseenoo afisinoo, narí afaaqara qamunna kikiqa usidanoo. 21 Maasa aanaiqikirafa firaafa mifa Anutuna maaqasaa rakisirafa maridanoo.
22 Doo maasa minara iriseeqa Anutuna aaqa adeedi aniaqa. Kuqaa aneenna amuqusakiqari Anutunara ridana doo Anutuna aaqa adeedi aniaqa. Aneenna irirana mapukusee minasaa rusirafa doo adeedi ania. Ooqeenaa mandainaina ani aakirana afaimma quqaseenana anukarafa ania. Aneenna afaaqa amiqira nammarinnaira foora findaukamasee Anutuna aaqa adeedi ania.
23 Maasa innaarunai mariranara asasidaqa afeesidaqa kooroo idaqa. Maasa mi asasira afeesirana amiqimmandee qumaraaqa. Anutufa narí qima afeekaikira ufa sia minnisaannoo mifa qumaraannoo minara amiqimmandee rakisi qumaraaqa.
24 Maasa nariara nariara uriqarara ainainee qimasee nimuqusirafa marianinnanara fuki faaki qimase nisaukukoo dadaaqira dadaaqirafa kambiqaani. Narí amiqi amiqirana faqa fuki faaki qimasee narí dadaaqi narí dadaaqiaqa.
25 Akaqausa amaana maqaki maqee suqiranara nikooqaidanoo. Innee sia miqiaqa maqee maqee suquaqa. Karaambaiqa qumira faasaanara qusararanara irisee narí fuki faaki narí fuki faaki qimasee Anutuna ufara suquaqa.
26 Maasa Anutuna anoona ufa iridaqa kaqi iridaqa mandainaina maraqa fifi inaqa moo amiqira ainaina Anutuna amimarinafa sia mi numoona rukaannoo naaru naaru mariannoo. 27 Miqinna fasiqafa naaru kambiqaaninna ufa iriranara rufiasee afeesianno. Mikari mi fasiqafa ufa qirana iriseenoo firaa idaqeemari idanaki qamataikaannoo. Miqimasee Anutuna ufara sia fee qimariasa aiqamausa minaki aupureefaranoo. 28 Mooseena sandufa maru kamuqoo faiqí moo fannoo mi sandufana ameesuqirafa qaara fasiqee qaaramoo fasiqee qafamasee ufa qufanoo sia mina afauee mariqau. Doo mifa kuqimarinau.
29 Faiqí moo fannoo Anutuna amaakuara akooqainafa mina arirafa firaaqoo fiqaranoo mariannoo. Mi fasiqafa Anutuna moodaanaki kira ufa fidikara narí mi fasiqana numoo rukasainnanara qikoo fee qinafa faqa Anutuna afaari mari maraqunara faqa mandufa qinafa, mi fasiqana arirafa sia Mooseena aanna raannoo, fiqaranoo mariannoo. 30 Maasa Anutunara faqa mina ufara faqa iridaqa mifa maaqi qinau. Faiqí mandainaina akiaqara narirafa qinindi maridanoo fee qinau. Mifa kaifaa maaqi qinau. Karaambaiqa narí aiku asauku ufa irisee mandoosana marinanoo naruannoo sia marina sia naruannoo. 31 Mifa miqi qidanoo qinee minara maaqi qidaqa, kaqi marira Anutuna asaukuki aqufinafa firaa narirafa kaaqa naaquqee marifa maridanoo.
32 Indaaru innee Anutuna ufa iru aukuanna mi aukuannara maqee inni naaqoo auqaidaqa. Mi fasannai Anutunara asasirafa qoomara foora kaaqa qamannimaqoofaqa qafamasee kadaapi rumasee nidafimarufaqa Anutuna ufamau fifiufaqa sia kudoosaapaqau. 33 Akaqa faasaana faiqí anaasee aiqamausa nifusaa ataasa ataasa inni qimannimaqee mandaikamma nimaqaqau. Moo kari faiqí anaasee Yisuna ufa irimariasa nárí mariafaqa innee faqa misa ummaara dadaaqiqa akooqoo oonuree misa nisaukunnai dadaaqiqa amiqimma nimaqaqau. 34 Innee karabusaki mariasa dadaaqidaqa narana munu nimiranannai misa aupurarana inne faqa maree mariafanoo. Faiqí anaasee aniree aanoomasee inni maaqakinaa ainaina aiqama animaree fifuafaqa sia innee minara noori runuafanoo, innee asasa kai mandee mariafanoo. Innee inneeqa maa maqanasaaqaraa qumiasanara fifau oorudupira ainainee qimasee innaarunai uriqarara naaru marira ainainara maridanoo fee qimasee sia ikiraqaafanoo, innee asasimariafanoo.
35-36 Doo maqee faqa inneeqa paasoosirana sia quqaaqa. Mifa marifanoo mina feefauru naaru marirana nimiannoo ubiqafi marirafa inniki mariani. Innee sia ubiqafinaqa sia amana Anutuna iriranamau fifaranoo, sia mina qima afeekaikira marira innaaruna qumiasana mareefaranoo. 37 Anutuna akara ubiqafi mariranara maaqi qidanoo.
Kaqikaaqoo qumirafa qusasaa qumuannoo.
Sia kisaaqasaa fifau mariannoo doo qumuannoo.
38 Qini qiku qisauku andeeqarausa mariasa maqee maqee
qinisaa irirana rusisee mariqa fifi inaqa mi mariranara kai qini didiannoo. Misa minara nikooqee marinausa misara qini faqa qikooqaannoo.
Anutuna akara maasara miqi qinoo maridanoo. 39 Faiqí akaqausa Anutufinnai fuani qimasee fifi ifaqa aanai oonuree maparaamaki oonurandee quandaki ida aqufidaqa. Maasa sia misa naanna raidaqa. Maasa amiqimmandeeqa Anutuna mandaaqaifanoo doo Anutufa maasa asumu maraannoo.