9
Ooqeenaa amaana maqara faqa fuka amaana maqa Yisunara qinoo maridanoo.
(Ooqai indaaru Anutufa narí faqa maqasaaqaraasa faqa moodaanaki kira ufa Mooseena sandufaki quqaqoofanoo marinoo maqee Yisunasaa fuka moodaanaki kira ufa quqaqaifanoo maridanoo.)
Indaaruqaa moodaanaki kira ufa maru kamuqoo Anutunara innaaruqira sandufa oosana oosana marinau. Faiqí nisaukunnai auqara uqiqaana maqa Anutunara amooqimaria maaqafa faqa marinau. Mikamuqoo misa uqiqaana maqa usakaseeqa mina aundurai oosuseeqa, dinni oosirafa faiqí aanaiqikirausa keeqeemaru maqafa kooqi maqa naaquqara fee qiqau. Qoomauqa faqa Anutuna uqafiqee maru feemu faqa minasaa quqeemaru qainda faqa minaki marinau. Dinni oosirafa fiqaramasee naaquqara maqa faiqí minaki sia keeqee mariqau.
Firaa qamunna mi oosiranasaa ititanoo marinau. Mina dinni kooqi maqa marinau. Mina dinnatinai kukeeqaranaki firaaqoo naaquqara oosirafa mi atinai marinau. Koora auqimaru qaindafa minaki marinau. Minasaa amiqundimaru ainainna suqee marufa marinau. Moodaanaki kira bookisa minaki faqa marinau. Mifa koora qannunnai rafaaqafirafa marinau. Mi bookisanaki koora auqimaru qafeefa marinau. Mi qafee auduranaki manna fee qimaru ainainafa innaarunaindaraa feemu quqasoofanoo Isaraee maqannaasa aadana maqa maaqaki maridaqa naararoofaqa randasee neemaru feemufa marinau. Ooqai Aaroonafa faqa Isaraee maqannaasa faiqí firaasa faqa nári saunu uqiqaana maqaki quqasoofanoo Aaroona saunusaa kai auqmara ururamafinoo misaindisaa sia ururanau. Mi saunufa faqa moodaanaki kira bookisaki quqasoofanoo marinau. Mooseefa Sinai aaqanasaa Anutuna moodaanaki kira ufa qaara oonisaa akara rinau. Mi akara rira ooniqanda faqa mi bookisanaki faqa quqasoofanoo marinau. Mi aiqama ainainausa moodaanaki kira bookisa moo auqu Anutufa nifauara bookisaki mariqau.
Mi bookisana afusaa dinni dinni Anutuna qangiroo nimanaqara maridanoo Anutuna areenarana koorooimaru qangirooqanda mariqau. Miqanda niqoosaqara dinni dinni mi qaindana dinni dinni rafaaqafinoo marinau. Mi qambaannasaa Anutufa faiqí anaasee mandainainara nifaueenoo minniseenoo imariqoo ititaidaqa. Doo maqee sia mi ainainausara qianaura.
Aanaiqikirausa maaqimasee ooqeenaa uqiqaana maqaki ainaini mariqau. Aanaiqiki marusa kooqi maqaki faasaambaasaana keeqafi nári ainainimariqau. Aanaiqikirausa uriqararafa firaaqoo naaquqara maqa aunduraki aukuana aukuana moodaa kari kai mi naaquqara maqanaki keeqee marinau. Aiqama aukuana aukuana miqikaimma moodaa faasaana kai keeqee marinau. Mifa aandau fidika mara maree minaki Anutuna ami marinau. Narí numoora faqa faiqí anaasee numoora faqa mina akiaqara mi fidikana ami marinau. Mandainaina sia irirai marainnana akiaqara naruandoo qimasee miqi marinau.
Maaqira ainainana kai Anutuna naaquqara maraquna fannoo maasa moo ufa qimaqimidanoo. Minara maaqi qidanoo, kooqi maqa mifa mariannoo. Mee firaaqoo naaquqara oosirannai sia miqoo faiqí fimariaqoo sia miqoo aana maridanoo fee qidanoo. Mi kooqi maqafa maa maqee maria kamuqoora kikiqa usidanoo, mina amananda maridanoo, maaqimminoo maridanoo. Anutuna ami maria ainainafa faqa aandau tatufusee ami mariafa faqa sia amana ami mari fasiqana amuqusa findaukamasainanoo anoonaikiannoo. 10 Anutuna ami maria ainainna faqa aandau tatufusee ami mariafa faqa mi namusa naranara faqa nammariara faqa nammarinnai findaukarana oosana oosana faqa qidaqa. Nipatasaaqaraa ainaina mi ainainafa ufaasu maridanoo. Anutufa fuka ainaina quqaranara minara afeesidanoo ufaasu maridanoo.
11 Asauku mundirafa doo ani maridanoo. Innarunai marira ainaina asumu faqa doo ani maridanoo. Mi amiqira ainainausa aanaiqikirafa uriqararafa asauku mundirafa doo ani maridanoo. Mooseena ainainimaru uqiqaana maaqafa ureeqaradfa marinau, maqee asauku mundirafa fuka firaa anoona uqiqaana maqaki innarunai ainaini marifa uriqararafa anoona uqanna ani maridanoo. Sia faiqí nisaukunnai auqi maria amaana maqafa maridanoo sia maa maqa maaqanasaaqaraa ainainau maridanoofau. 12 Asauku mundirafa innaruna kooqi maqaki ooru keeqakufanoo firaaqoo naaquqaranaki ooru keeqafinoo sia mimmi fidikafau burimakau aanaaqi fidikafau mandainaina akiaqara Anutuna amisee keeqanau. Narí kai narí fidika qumareenoo miqoo Anutufa maruqoo maasara aranaqarafa taikaanifeera amiseenoo minannai kai naaru asumu marirana maasa qimiannee qimasee maranau.
13 Mooseena uqiqaana maqakinaa sandufara aandau fidikara maaqi qidanoo. Faiqí anaasee mandainaina maraasara ikairifaqaasee qimasee mimmi fidika faqa burimakau akoona fidika faqa ikairi faqaasa akunnimaqaidaqa mi idanasaa danda faqa misa nifaaqasasa akusoofanoo Anutufa misara anukarausara maqi qirausa maridammiafoo qidanoo.
14 Fifau aandau fidika fannoo ririmma faiqí ikairi findaukaidanoo Anutuna asauku mundirana fidikara naqi fee qianauree. Mifa naaru naaru marira maraquna fannoo dadaaqifanoo narí uqanna anoona tatufirana amiranara foora Anutuna aminau. Mina fidika fannoo sia maasa ikairi kai findaukaannoo. Maasa qimana maraquna faqa mina faqa findaukaidanoo maasa mandoosana maree mariana faqa maasa kuqiranaki rarisama quqee mariana faqa Yisuna fidika fannoo mina faqa findaukaidanoo. Miqi mandainaqa maasa amana kaqi marira Anutuna ainainamminaura.
15 Miqimandaifanoo asauku mundirafa Anutufa faqa faiqí faqa moodaanaki kira ufa fuka ufa qima andeeqeeqeenoo quqaidanoo. Anutufa nuqu rainausa misa aniree maraaqeera. Naaru naaru afeedimari amiqira qumiasana saqama ainainara kasooqaqee innaarunai maraaqeera qidanoo. Indaaruqaa moodaanaki kira aukuana sia amana mi amiqira afeedira qumiasana saqamana maree mariqau. Misa mi aukuanna kaqi nári mandainaina fannoo faiqí nifaaqa rumbanoo marinau. Maqee asauku mundirana kuqirafa doo mi rumbarana nimirara idukinau.
16 Faiqí moo fannoo afaaqooqa qinafa faiqí mifa kuqinanoo mina afaaqooqa qirafa anoona kooroo iannoo. 17 Mi fasiqafa kaqi marinanoo mi ufafa kaqi miqinoo mariannoo kuqinanoo kai koorooiannoo. 18 Minara Mooseena moodaanaki kira ufa fannoo aandau kuqufanoo miqimandoofanoo doo mi ufana anoona koorooinau.
19 Mooseefa indaaruqaa moodaanaki kira ufa mina sandufa oosana oosana faiqí anaasee qimannimiseenoo burimakau mimmi fidika nammari namufaqa mareenoo naneeka amanee faqa taatuqee arira sipsip asausi faqa qumareenoo fidikaki raaraamma qumareenoo sandufa bukamau faqa faiqí anaasee nifaaqasasa faqa akuseenoo maaqi qimasee qimanniminau. 20 Maa aandauna kuqina fidika fannoo inni faqa Anutuna faqa moodaanaki kirana mapuku nimaqaidanoo, Anutufa inniara maa moodaanaki kira ufamau fuaqee qidanoo. 21 Miqikai inoo Mooseefa uqiqaana maqa afaaqasasa fidika mi aandau fidikana akinau. Akuseenoo maaqakina Anutufinnai innaaru qimaria ainainnasaa faqa aiqama akinau. 22 Miqidanoo Mooseena sandufamau aandau fidikannai kai aiqama ainaina anukee marinau. Faiqí mandainaina faqa fidika teeqiranannai mi manda ainainna anukee marinau.
Asauku mundirafa kuquna maasa mandainaina maraqunnisanau.
23 Uqiqaana maaqaki auqeemaru ainainafa innaarunai maru ainainna fooqaafa mina amananda maqasaa marinau. Anutufa minara kai iriseenoo qufaqa misa aandau fidikannai aiqama ainaina anukee mariqau. Anoona ainaina innarunai maru anoona ainaina findaukarana sia aandau fidika amana maridanoo, moo uriqarara ainaina marasee arirafa kai amana maridanoo. Asauku mundirana arirafa mifa kai amana mariannoo.
24 Asauku mundirafa uqiqaana maqa faiqí nisaukunnai auqamaqoonaki innaarunai marina fooqaanaki miqiranaki sia keeqanau, mi maqanaki naaquqara oosiranaki sia keeqanau. Mifa andeeqasee innaaruna maqa maaqaki Anutufa maruqoo uqanna keeqafinoo kooroomafinoo maridanoo maasa dadaaqidanoo.
25 Yuda maqanna aanaiqikirausa misa uriqararafa aandau fidika mara mareenoo naaquqara oosiranaki keeqee marinau, aukuana aukuana keeqee marinau. Asauku mundirafa sia moomoo kari narí afaaqa Anutuna aru aminau. 26 Miqiqa moomoo kari arifanoofau maqa maaqa oosana aroonakiqari aupuraida marini. Ooqeenaa aukuana taikarara adeedirama fufanoo maqee aukuana kai asauku mundirafa moodaa kari kai kooroo mafinoo narí afaaqa Anutuna aru amiseenoo minannai maasa mandainaina rukannisanau. 27 Aiqamausa moodaa kari kuquannana amana kai Yisufa moodaa kari kuqinau, aiqamausa moodaa kari kai kuqufiqa miqooqari Anutuna faqa ufa qiranaki fifaranoo. 28 Yisufa mi mau kai finoo moomoosa numoo maraqunnisaanifeera narí afaaqa tatufirafara foora moodaannai Anutuna aru aminau. Mifa kafaa koorooiannoo. Sia kafaa numoo undarau qumuannoofau. Narí afeesara mariasara qumuree mareeqee asumu mariranaki quqannisarara qumuannoo.