8
Yisufa maasa aanaiqikirausaki uriqararafa maridanoo.
Maasa maa ufana akiaqa maaqimminoo maridanoo. Maasa aanaiqikira uriqararafa innaaruna uriqararana Anutufa mariqoo mina aaqa mina asauku uqannai maridanoo. Mifa sia Mooseena aanna raidanoo sia faiqí usakaqaa uqiqaana maaqakifau ainainidanoofau. Anutufa usakaqoo maqana uqannakina ainainidanoo. Mi maqanaki innaarunai Anutufa mari oosiranaki aanaiqikirausa uriqararana ainainirana maraidanoo.
Aiqama aanaiqikira uriqararausa maqee maqee narana aandau arusaida Anutuna tatufu amidaqa. Mooseefa mi ainainiranaki misa quqanau. Doo maasa aanaiqikira uriqararafa Yisufa mifa faqa Anutuna tatufirana amirafa mariannoo. Yisufa maa maqanasaa marinanoofau sia aanaiqikirafa mariqini. Maaqoo moomoo aanaiqikirausa aandau Anutuna aandau tatufida suqa amidaqa. Mooseena sandufamau fidaqa miqidaqa. Mi aanaiqisa ainainirafa sia anoona maridaqa fifau amananda kai maridanoo. Innaarunai mari ainaina fifau amananda kai maridanoo. Mooseefa Sinai maqa maaqaki uqiqaana maaqa usakararee qufanoo Anutufa maaqi qimasee qimaminoo qinau. Qinee aaqanasaa uqafiqaunna maqana amana kai andeeqasee usakaa. Indaaru maru aanaiqikirausa miqiqa marufanoo Anutufa maqee Yisuna firaaqoo uriqarara aanaiqikira ainainiranaki quqanau. Anutufa faqa faiqí faqa moodaanakikirafa Yisunaindi uriqararafa maridanoo, Mooseena moodaanakikira ufa sandufamau firanasaa mundinoo marunara ureeqararafa maridanoo. Yisunaindi uriqarara qima afeekaikiranasaa mundinoo marunara uriqararafa maridanoo.
Indaaru moodaanakikirafa anoonaikinanoofau Anutufa sia moo mara quqaiqini. Anutufa Isaraee maqannaara maaqi qimasee akaraki niqira ufa qinau.
Qinee karaambaiqa maaqi qidaqa, Doo qusasaa qinee fuka moodaanakikira ufa Isaraee maqannaa faqa Yudana aiku asauku faqa qianaura.
Ooqai misa nikeeku nikaaku faqa moodaanaki kira ufa quqaafannana. Sia miqifau ianaurau, moo kammianaura.
Mi aukuannai misa Isaraee maqanna nisauku qumaree Isipa maqasaaqari nifiqee fimariafanaqa misa qini moodaanaki kira ufara nikooqoofaqa qini minni qisaqau. Minara misa qini qimaqimufaqa qinee minniseeqa sia iriqiafana.
10 Doo maqee ooqeenaa moodaanaki kira ufa minnisee Isaraee maqanna faqa fuka moodaanaki kira ufa maaqi qimasee quqaidaqa. Qini fuka moodaanaki kira ufa maaqimminoo maridanoo.
Qinee karaambaiqa qidaqa. Qinee qusasaa qeeqa sandufa misa nitikuraki quqaanaura, quqaseeqa misa nimuqusasaa akara rumaqaanaqa sia aunuaqeera. Qinee misa Anutusa marianaura misa qini faiqi namu marifaranoo.
11 Sia moo fannoo narí aqoonnanara fuki faaki qiannoo. Sia moo fannoo narí aqoonnanara Anutunara iriannee qiannoo. Misa aiqamausa uriqararausa faqa ureeqarausa faqa qiniara irifaranoo.
12 Qinee misa aaqainnanara nifauaanaura. Qinee misa numoora siammirianaura aunuanaura.
13 Anutufa mi fuka moodaanaki kiranara qidanoo indaaruqaanara ooqeenaa fee qidanoo. Ooqeenaa ainaina minnisaifa doo afauqaqeenoo qusasaa taikafuannoo.