7
Ooqai aanaiqiki maru fasiqa Meerakiseedeekanara qira ufa.
Meerakiseedeekafa Sareema maqannaa karaambaiqa marinau. Innaarunai uriqarara Anutuna karaambaiqa aanaiqikirafa faqa marinau.
(Indaaru namuqaa karaambaiqa moomoo qumuree Soodooma maqannaasa faqa Koomoora maqannaasa faqa misaqa marusa naruseeqa misa ainaina sipsipa burimakau faiqí anaasee aiqama rumbaidaqa Rootana faqa rumbamaree nifiqee fiqau. Abarahaamafa minara iriseenoo narí ainaini marusa nifiqeenoo nifaqeeufanoo aanai oorumara naru nifaqaaqammamareenoo oonu paqurimaseenoo naru taikeenoo maindaraasa rumbee ooru fusa faqa misa ainaina burimakau sipsipaina Rootana faqa mareenoo oorurandee quminau.)
Qumimarufanoo aanai Meerakiseedeekafa Abarahaamana paqurimandeenoo afaaqooqa qinau. Qimasoofanoo Abarahaamafa rakiranaki maraqoo ainaina raineeqeenoo kaqikaana Anutuna amidee qimaseenoo mina aanaiqikirana Meerakiseedeekafa marufanoo aminau, Anutunara dufi dufi qida fee qimasee Meerakiseedeekana kaqikaana aminau. Meerakiseedeekana auqu oosana andeeqara karaambaiqee qiqau. Mina maqusa auqu Sareema maqusa mi auquna oosana asooara maqusafee qiqau. Minara mi fasiqafa andeeqarana faqa asooarana faqa karaambaiqa marinau. Meerakiseedeekana aanaakuna akoona anoona misa oosana sia maasa minara iridaqa, sia akara rumaqoo maridanoo. Mina maqoo aukuana faqa sia iridaqa mina kuqira aukuanara faqa sia iridaqa. Miqinoo marifaqa maasa Yuda maqannaasa oosana marasee minara Anutuna amaakummi maqi qidaqa naaru naaru marufa maridanoo fee maasa qidaqa. Mifa naaru naaru Anutuna aanaiqikirafa marufa maridanoo fee qidaqa.
Doo Meerakiseedeekana qafaaqa, faiqí uriqararafa faiqí firaafa marufanoo Abarahaamafa maasa qikeeku qikaaku fannoo rakiranaki maroo ainainna mina aminau. Abarahaamana uriqararafa marunara miqinoo rainaminau. Anutufa minara iriseenoo Reefina aiku asauku mareeqeenoo Isaraee maqannaa faqa Anutunara faqa aanaiqikiranaki quqaseenoo maaqi qimasee qimanniminau. Innee inneeqa nikaqaafasaa Isaraee maqanna qimannimifaqa aukuana aukuana nári narana ainaina kaqikaana raina nimiaqee qinau. Reefina aiku asauku Isaraee maqannaasa aanaiqikimarusa Abarahaamana aiku asauku maridaqa. Nári niqoonausa Isaraee maqannaasa misa faqa Abarahaamana aiku asauku kai maridaqa nári narana ainaina rainasee kaqikaana Reefina aiku asauku nimiqau.
Abarahaamafa Anutufa qima afeekaikamaqoo ufana irimarufa marufanoo uriqararafa marufanoo. Meerakiseedeekafa Anutuna aanaiqikirafa sia Reefina ati marufa maridanoo Abarahaamana uriqararafa maridanoo mina afaaqooqa qinau. Miqi qufanoo rakiranaki maraqoo ainaina kaqikaana raineeqee mina faqa aminau. Nifaaqooqa qimaria fasiqausa sia manda fasiqa fannoo nifaaqooqa qidanoo. Faiqí uriqararafa auqu faqaafa akooqoo marifa mifa kai nifaaqooqa qidanoo, ureeqarausa nifaaqooqa qimannimaqaidaqa. Minara Meerakiseedeekafa Abarahaamana uriqararafa marinau. Abarahaamana amaaku moo mina auqu Reefifa marinau. Reefina aiku asauku aanaiqikirausa faiqí faiqi misa faqa kuqimariasa maridaqa niqoonausa narana ainaina nimufaqa maraqau. Meerakiseedeekafa sia kuqirafa akarakinaa ufa marinara minara naaru naaru maru fee qimarufa maridanoo Abarahaamana narana ainaina amufanoo maranau.
Indaaru Abarahaamafa narí narana ainaina kaqikaana rainasee Meerakiseedeekana aminau. 10 Reefifa mi kamuqoo sia kambiqanau narí akoona aranandaki maridanoo narí akoona faqa qumee Meerakiseedeekana aminau. Doo maqee aukuana Meerakiseedeekana amu fasiqana Reefina aiku asuaku quandaki nári niqoonausunnai narana ainaina maraidaqa.
11 Mooseena sandufa faqa Anutuna sandufa faqa miqandufa moodaa ufa marinau. Mi ufafa Reefina aiku asaukusaa aanaiqiki marusakina moodaanaki kusinoo maridanoo aiqama sandufa fannoo misasaaqari Isaraee maqannaasaki amanaikinau. Reefina aiku asauku aanaiqikira oosana fannoo faiqí anaasee Anutuna afusaa kaaqa andeeqara anukarana niminoofau sia moo aanaiqikirafa inaaqianna Meerakiseedeekana fooqaafa kambiqaiqini. Sia Aaroona aiku asauku Reefina aiku asaukukiqari fuka moo quqeenoo Meerakiseedeekana mina aannaree marina naaru naaru marirana Yisuna kai quqanau. 12 Anutufa ooqeenaa aanaiqikirausa Reefina aiku asauku minniseenoo fuka aanaiqikirana quqararee qidanoo ooqeenaa sandufara Mooseena sandufara faqa sia amanaikiannoo, fuka sandufa mina amaaqaki quqasee miqoo kai fuka aanaiqikirana quqaannoo.
13-14 Maasa karaambaiqa Yisunara fuka aanaiqikiranara qidanoo fuka karaambaiqee qidanoo. Mooseefa Reefina aiku asaukuara qufaqa aanaiqikiqau. Yisufa sia Reefina ati marinau. Yudana ati marinau. Yudana aiku asauku moo fannoo sia aanaiqikira ainainiranaki mariqau, sia uqanna mariqau. Mooseefa faqa sia Yudana aiku asaukuara moora qufanoo misaikana maraqau sia uqanna qinau.
Fuka aanaiqikirafa Meerakiseedeekana fooqaafa doo ani maridanoo.
15 Doo fuka aanaiqikirafa kooroo irana namufaqa fuka sandufa faqa aanaiqikirausa oosana faqa mariannoo. Mifa akooqoo kooroo inoo maridanoo. Mi fuka aanaiqikirafa Meerakiseedeekana fooqaafa animaridanoo. 16 Isaraee maqannaa sandufa fannoo Reefina aiku asaukuara qufaqa aanaiqikiqau. Yisufa sia faiqí faiqi sandufa ameemaanaifau maridanoofau aanaiqikinau. Mifa naaru marifa sia taikarafa, mi afeekafa kai mina afeeqasoofanoo fuka aanaiqikinau. 17 Tamummaqara akara fannoo minara maaqi qidanoo.
Anee aanaiqikirafa naaru naaru marinafa marinnaranoo, Meerakiseedeekana fooqaafa marinnaranoo.
Mi tamummaqara ufafa miqiminoo maridanoo. 18 Indaaruqaa sandufa oosana doo mafi Anutufa quqeenoo mina afeeka fannoo sia amanaikifanoo kai fifau marunara mafi quqanau.
19 Mooseena sandufa fannoo moona kaaqa amiqira andeeqarana Anutuna afusaa sia amiaqaaufanoo mi sandufana mafi quqanau. Quqaseenoo doo maqee fuka ainaina firaaqoo uriqarara ainaina Yisunara asasira afeesirana maree mini quqasoofaqa minannai kai Anutuna aaqa uqanna fuanaura.
20 Doo kafaa Anutufa fuka aanaiqikiranara qimafeekaikinau. Ooqeenaa aanaiqikirausara sia miqinoo qimafeekaikinau. 21 Qimafeekaikira ufasaa Yisufa aanaiqikirafa kambiqanau. Miqimma afeekaikiranara Anutufa maaqi qimasee qinau.
Qinee karaambaiqa Anutusa qima afeekaikira ufa doo quqeeqa.
Sia qinee qeeqa iriranannai moosaa fuanaura.
Anee naaru naaru aanaiqikirafa marinnaranoo.
22 Mi qima afeekaikira ufafa Yisuna mareeqeenoo sia ooqeenaa Anutuna faqa faiqí faqa moodaanaki qima afeekaikiranaki quqanau, aaduma uriqarara moodaanakikira ufa rakisirafaikamambi marinau.
23 Yisunara moo irirafa kaqi maridanoo. Indaaruqaa aanaiqikira fasiqauqa moomoo mariqau. Misakina kuqufimarufanoo moo fannoo kai aanaiqiki mariqau. 24 Yisufa sia misa naanna ree kuquannoo sia mina aanaiqikirafa moonasaa mariannoo, narí naaru naaru marinara nariki kai naaru naaru mariannoo. 25 Doo minara maqee faqa naaru faqa minannai Anutufa mariqoo fimarinausa Yisufa amana mareeqee narí akoona aaqa quqaannoo. Mifa naaru naaru marinara mifa narí akoona aaqa quqaseenoo naaru naaru misara narí akoona faqa ufa qinoo dadaaqiannoo.
26 Yisufa mifa maasa aanaiqikira uriqararafa maridanoo. Maasa mandainaina oosana oosana manda ainaina akiaqara amana kai Yisufa maridanoo. Mifa andeeqarana naaquqarafa maridanoo. Minaki sia moo aaqarafa mandaikirafa maridanoo. Mina manda maqasaa mariasakinaana aadumasaa Anutufa quqararee qimaseenoo mareeqeenoo innaarunai uqeera uriqararanaki quqaqaifanoo maridanoo. 27 Yisufa maqasaa fasiqa aanaiqikirausa uriqararausa naanna sia raidanoo. Misa maqee maqee faasaambaasaana aandau tatufirana nári mandainaina taikaanifeera tatufirana suqee mariqau. Naríndi naaree tatufusaida quandafi faiqí anaasee mandainaina numoo taikaanifeera aukuana aukuana tatufusee Anutuna ami mariqau. Yisufa sia misa naanna raidanoo, Mifa moodaa kari uqanna narí afaaqa Anutuna aru aminau. Doo sia kafaa kafaa Anutuna aru amiannoo, doo moodaa kari aru aminoo aiqamausa numoo taikanau.
28 Mooseena sandufa fannoo fifau faiqí faiqi mareeqeenoo aanaiqikirausa uriqararausaki quqanau. Anutuna qima afeekaikirafa narí auqu ramasee qima afeekaikirafa Mooseena sandufa naaree ani marifanoo Anutuna mi qimafeekaikirufafa Mooseena sandufa rafaaqafuamaqeenoo Anutuna amaaku uqanna mareeqeenoo aanaiqikira uriqararanaki quqanau, naaru naaru andeeqarafa marianinnana quqanau.