6
Anutuna ufara irimariasa kaqi runna firanara aaquqimannimaqara ufa.
1-3 Maasa sia maqee marunnaqoo oosanaki kai maria, maqee doori mundusaannaqoo qambaanaira foora fua. Yisuna ufaki oosana ainaina aanaaqi kimarunnana inaaqiannai mafi quqasee doo maqee oorisaa fuanaura. Maasa qeeqa fifau aaqara oosana kadaapiriranannai innaarunai firaree qimarunnana mina minniseeqa Anutunasaa mundufuafannana doo maasa minara irimarunafa maridanoo. Nammari nimirana faqa asauku nikiaaqa mundusee nifaaqooqa qirana faqa kuqiranakiqari findifirana faqa naaru naaru idaki fimariana faqa doo irimariafanoo. Sia kafaa kafaa aanaaqiara foora naamma kai naidara foora ooqai iri maru ainainara kai kaifaa kaifaa minara kai iriaqa. Anutufa dadaaqimarinaqa maasa noorisaa findifinaqa indaaruara foora fidaqa maqee maqee Anutuna ufakinaana fuka iriseeqa mi mau fuanaura.
Anutuna ufamau fimariasa quandaki kaqinni aqufiqa naqi fee mandee aupuramasee quandakinaqa kafaa fifaree. Sia amana miqifara. Misa ooqai Anutuna qoomasaa fimariasa, misa innaarunaindaraa narana naidara foora imariasa maridaqa Anutuna naaquqara andeeqara maraquna mareemariasa. Misa Anutuna ufa amanamandee qafamasee amiqira ainainara irimariafa maridanoo. Kasooqaqee Yisufa kafaa qumuaninna aukuanaki kambiqaaninna afeeka atiara irimariasa maridaqa. Misa mi ainainausara nikooqaifaqa kaqirunna fidaqa sia amana misa kafaa aupuramasee quandakinaqa kafaa Anutuna aanai ubeekeefaranoo. Misa miqimariasa Anutuna amaaku kafaa aunirira saqarisaa quqasee pirimma aridaqa miqidaqa aiqamausa nifusaa asaurirana amidaqa miqi mariafanoo.
Anutufa maqa dadaaqidanoo aaku quqasaifanoo ridanoo maqasaa ainaini mariasa dadaaqidanoo narana minakiqari kambiqaifaqa neemariafanoo. Miqi kai masee faiqí anaasee Anutuna ufamau fimariasa misa Anutufa misa amiqi amiqiannoo. Nimmuru faqa mandainaina amuka faqa mi maqanasaa kambiqafinanoo Anutufa qafamaseenoo fifau maqa maridanoo, qusasaa qinee mi maqana aquraraseeqa idakikai aquanauree qinau. Anutuna ufa minnisee mariasa miqi kai masee ida kai qamataikeefaranoo.
Maasa qiqoondi maasa inniara iridaqa, innee sia mina ufa minnisee mariasa mariafanoo. Innee Anutuna saqarikidaqa innaarunai asumu maree mariasa mariafanoo minakinaa amiqi amiqirana uriqararana innindi miqoo nifeedamma nimaqaqaifanoo maridanoo. 10 Anutufa sia qaaraiki marifa maridanoo, andeeqasee amana amana kai nimimarifa maridanoo. Mifa sia innee kadaapirinnana akiaqara aunuannoo, iridanoo. Innee Anutunara nidinara quandaki inneeqa niqoonausa Yisuna ufa irimariasara amiqimaseenoo nimuqusinaqa kaqi dadaaqifanoo Anutufa minara faqa sia aunidanoo, iridanoo mina akiaqara inni nimiannoo. 11 Maasa inniara maaqiaqeera inniara ridaqa. Inni Anutunara nidirafa asasirafa kasirafa miqiqa fifi inaqa taikainna aukuana kai mafi taikaaqa. Innee miqifanoo inni naundurakinaa nidirafa kuqaa anoonaikiannoo. 12 Maasa innee kudoosaapee foora qikooqaidanoo. Akaqausa nári irirana Yisunasaa rusiranannai faqa ubiqasee reendeenamasee marirana niranannai faqa ooqai Anutufa qima afeekaikammasee nimira naundura qumiasana doo maree mariafanoo. Maasa inniara misa naanna ramasee maridaqa naundura qumiasana maraaqeera qidaqa.
Anutufa qima afeekaikamaqoo ufafa afeeka naaruara marianinnufafa.
13 Ooqai Anutufa Abarahaamanasaa qima afeekaikammaqoona asauku uqeeraseenoo kuqaa miqianauree qimaqoona. Sia mina uriqararafa marunara narí asauku uqeeraseenoo yana auqu fee raanauree qusia narí auqu kai ramafeekaikinau. 14 Mifa maaqi qimasee Abarahaamana qimaminoo qinau.
Qinee qima afeekaikammasee kuqaa amiqi amiqianaura.
Ani aiku asauku akeeku akaaku faiqi maqannimaqaifaqa moomoo kambiqafi maa maqanasaa amanaikiqa marifaranoo.
15 Anutufa miqi qimasoofanoo Abarahaamafa mi ufana anoonara kisaaqasaa reendeenamasee afeesida marufanoo kasooqaqee uqanna Anutufa qimamu ainainafa koorooinau.
16 Faiqí moo fannoo qima afeekaikianee qimaseenoo asauku innaarunai uqeeraseenoo nariara urinaaqarara auqu ramaseenoo qima afeekaika maseenoo doo ufa qimaqoofa taikaidanoo. 17 Inaaqianna kambiqee mariasaki Anutuna qima afeekaikira marirana anoona mareefandinausa sia qini Anutusara qeeqa qima afeekaikiranara minnisee maqi qiaqeera misa qiniara kuqaa uqannee qimasee qiaqeera kooroomasee sia kai fifau qimafeekaikinau, narí auqu faqa ramaseenoo qimafeekaikinau.
18 Doo minara iriseeqa qaara ainaina, afeeka ainaina innikina kaqi mariannoo sia taikaannoo. Mi ainaina qanda moo ainaina Anutuna qima afeekaikirafa maridanoo. Moo ainaina Anutuna asauku uqeerarafa maridanoo. Mi ainaina qandara Anutufa sia amana unna qirafa mariannoo. Maasa Anutuna saqarikidaqa mina asumu mariranaki mariasa Anutufa maasa aranaiqi fuki faaki qidanoo maasa daikisaa marianinna innaarunai mariranara asasidaqa afeesidaqa mariaqeera qidanoo.
19 Maasa Yisunara asasira afeesirafa maasa qimuqusa sandara foora rakisiqumarainaqa mapukufi marifara. Yisunara asasira afeesirafa afeeka sandara foora sia rakeeirafa amiqirafa maridanoo. Maasa maa maqanasaa maaqoo marunnaqooqari mi sandafa firafa Anutuna naaquqara amaana maqaki firaa ititara qammunna tapooqaidanoo Anutufa innaarunai mariqoo kukeeqara maqaki miqoo dinni ati rumbanoo maridanoo dinni ati maasa maqasaa rumbanoo maridanoo maasa atukaramma qimaqaidanoo. 20 Yisufa miqoo maasasaa roo qimasee maasa doorinni indaaru ooru fufa maridanoo. Mifa miqoo aanaiqikirafa firaa uriqararafa naaru naaru marifa Meerakiseedeekana aanna rarafa maridanoo maasa kaqi dadaaqidanoo.