5
Maasa Heeburu maqannaasa faiqí misa aanaiqiki maru fasiqausa uriqararanara randasee paqurimmeeqee faiqí aanaaseesaaroo qianifeera Anutuna ainainiranaki quqaidaqa. Miqooqari mi fasiqafa faiqí anaasee mandainaina rukasainanoo Anutufa sia naruaninnanara iriseenoo maqee maqee amirainaina faqa aandau aruseenoo Anutuna tatufu suqa amirana faqa amidanoo. Mi aanaiqikira fasiqafa faiqí faiqi maridanoo narí faqa amanna marinara faiqí anaasee furufarammasee aaqee marianara amuqusinanoo amana dadaaqiannoo. Mi aanaiqikira fasiqafa mifa faqa faiqí kai maridanoo aaqee marifa marinara, sia faiqí aanaaseera kai aandau arusee tatufidanoo narí mandainainara faqa rukaanifeera nariara faqa Anutuna tatufuamidanoo. Sia faiqí moo fannoo naríara uriqarara saikaki keeqaanauree qimasee naríara aanaiqiki mariasa uriqararafa maridanoo. Anutufa qifa kai aanaiqiki mariasa uriqararafa maridanoo. Mooseena afasaafa Aaroonafa ooqai miqi kai inau. Anutufa Aaroona aaroofanoo aanaiqikinau.
Yisufa asauku mundirafa miqi kai masee sia narí kai nariara uriqarara aanaiqikinau. Anutufa qunara kai miqinau. Mifa maaqi qimasee qimaminau.
Anee qini qimaaku mariananoo.
Maqee faasaana qinee ani akausaikammiqa maridaqa.
Miqi qimasee Anutufa kafaa maaqi qinau.
Anee naaru naaru marinafa aanaiqikirafa mariananoo.
Anee Meerakiseedeekana atiara foora marianafa mifara foora naaru naaru marinnaranoo.
(Ooqai Meerakiseedeekafa Sareema maqusanaasa Anutuna faqa faiqí anaasee faqa aanaiqikirafa marinau.)
Yisufa maa maqanasaa Keetaseemanee saqamaki maridanoo aunirira saqarisaa kuquaninnanara Anutunara innaaru qidanoo qaoo qimirinau. Innaaru qidanoo firaaqoo faaqa rumaseenoo ikiraqaseenoo kuquaninnanara qaoo qimirinoo innaaru qinau. Anutufa mina reendeenirana qafamaseenoo mina aundura Anutufinnai ubeekaranara iriseenoo mina innaaruqirana iriseenoo dadaaqinau. Yisufa nariara sia Anutuna amaaku fee qimasee mana maninau. Oosana oosana aupuraranannai Anutuna ufara aaqee kai eedoo qira oosana irinau. Mifa aupuraranakiqari amiqiranaikamambinoo quandafi narí ufara eedoo qimarusa naaru naaru marirana oosanaraseenoo niminau. 10 Miqimasoofanoo Anutufa minara maaqi qinau.
Anee aanaiqiki mariasa uriqararafa marianafa mariananoo. Anee Meerakiseedeekana fooqaafaikamambinana marinnaranoo.
Innee faiqí irirana maraaqaana faiqi aanaaqiara maqi qimariafanoo.
11 Anutuna ufa narí amaakuara miqiminoo marifaqa qinee maa ufana inni qimannimidaqa. Maa ainainna afeeka ainaina maridanoo oosana oosana ainaina faqa inni qimannimianee qimasaunaqa innee anuqimariasa mariafanoo. 12 Innee faqa maqee faiqí uqannifiqaaqaana. Innee Anutuna akarakinaa ufa oosana ainaina faqa sia amiqimasee iri mariafanoo. Innee moosa qimannimiaqaaqoo sia amanaiki mariafaqa moosa inni qimannimidaqa. Innee ooqai narana uqanna naaqaana mariafanoo innee naamma naidara maqi kaimmimariafanoo sia innooqarausara foora mariafanoo. 13 Naamma neemariasa faiqi aanaaqi kai mariafanoo sia anoona ainaina manda ainainara rainasee iriaqaamminoo maridanoo. 14 Narana uqanna faiqí anaasee narana maridanoo. Misa doo akoofasa mariafanoo nimaakirisaa quqasee qafaidaqa mandaikinnana qafeeqa amiqirana qafeeqa miqidaqa akoofasa maridaqa. Innee faqa miqiaqaana. Qinee narana kikiqusidaqa amaana ufa qimannimira oosana miqiminoo maridanoo. Akoofasa fannoo iriseenoo rainaidanoo amiqiranara iridanoo mandaikiranara minnisaidanoo. Faiqi aanaaqi fooqaa fasiqa mifa mandaikirana faqa amiqirana faqa kaqi naannoo.