4
Maqee maa aukuanna Anutufa maaqi qimasee qima afeekaikamma maasara qinau, Amana innee qinisaimbaqa qini amiqira adooqaranaki ani keeqafiqa qinisaimbaqa qidooaaqee qinau. Doo innisaimbaqa Anutufa aniaqee qimaqoo ufafa taikaandoora doo kaqi mariqoo amiqimasee rakisi qumaraaqa, sia keeqaannoo qimasee minara rufiaaqa maasaki moo mandainaina fannoo maasa qumarainaqa maasa sia mina adooaranaki keeqaanoora. Ooqai inni saimbaqa Isaraee maqannaa ninausa nikausa Anutuna ufa iriqau. Maasa maqee doo irimmaseeqa amiqira fasaasa ufa maridanoo. Indaaru misa mi ufana iriseeqa aqummasaqau. Misa mi ufana naaqoonnai iriseeqa sia naundura nimuqusannai mi ufana qumaraqau. Sia minara kuqaa fee qimasee minasaa irirana rusiqau.
Maasa mi fasaasa ufana Anutufa qimafeekaikunara kuqaa fee qimasee minasaa rusiqa marunnanara maasa kuqaa Anutuna faqa keeqaidaqa mina adooaranaki adooaida adooaanaura. Mifa minara maaqi qimasee akaraki qinau.
Qinee Anutusa maaqi qimasee aanoo qima afeekaikiafannana.
Naaru naaru misa sia uqanna qini idooaranaki qini faqa keeqafi idooeefaranoo.
Anutuna ufa miqiminoo maridanoo qinee minara maaqi qidaqa. Ooqai oosana aroo aukuana Anutufa kuqaa aiqama ainaina doo auqu taikasee adooamasee narí adooarana faqa quqannimaqasoofaqa irirana rukiasee sia keeqee sia iriqau. Anutufa minara iriseenoo sia kaqi fuaqee qinau, kaqi mifa maridanoo sia uqanna amana misa keeqeefaranoo kaqi kai qafa.
Akarakinaa ufa moo qisauku taikasee dinni ani qaara marasee faasaanara maaqi qidanoo.
Anutufa narí kadaapirirana oosana oosana mi faasaanna quqasee adooanau.
Akarakinaa ufa moo idooaranara Anutufa maaqi qinau.
Misa naaru naaru qinee maqa maaqa nimiannanaki, idooarana nimiannanaki sia qini faqa keeqafi idooeefaranoo.
Anutuna ufa miqinoo marifaqa qinee minara maaqi qidaqa. Indaaru marusa misa Anutuna amiqira fasaasa ufa irisee sia mina idooaranaki keeqaqau. Nariqa ufa sia irunnannai sia idooaranaki keeqaqau. Akaqausa Anutuna faqa keeqeefandinausa marianara moo keeqaaninna faasaana quqasee maqee kamuqoo fee qinau. Indaaru aukuanasaaqari mi kamuqoo sia Anutuna ufa iriqau. Dafidifa kambiqoo aukuannai Anutufa Dafidina qimamufanoo maaqi qimasee akara rinau.
Maqee maa faasaanna innee Anutuna ufa iriseeqa sia ititiaqa sia mana mana irirana iriaqa.
Dafidifa mi ufana akara rinau.
Yoosuafa Isaraee maqannaasa nifieeqeenoo Yooradanna nammari taqamareenoo nári fuka maqaki idooaranaki quqannisanau. Anutufa sia mi idooaranarau qinau, moora qinau, Yoosuafa Anutuna adooaranaki quqannisainanoofau Anutufa sia moo faasaanara qini.
Mi moo faasaanafa kaqi maridanoo, Anutuna ufa irimaria fasiqa anaaseesa maqasaaqaraasa minaki keeqeefaranoo. Ooqai indaaru Anutufa aiqama ainaina auquseenoo qisauku dinni ani qaara maraseenoo amiqimasee idooanau. Mina fooqaa idooarafa kaqi marinaki Anutuna ufa iri maria fasiqanaaseesa keeqeefaranoo. 10 Faiqí anaasee moo fannoo Anutufa mariqoo keeqafinoo idooainafa mi fasiqa anaaseesa nári ummaara afaimma quqaseenoo amiqimma adooeefaranoo. Anutufa narí kadaapirirana minniseenoo idoo oondee mi fasiqa anaaseesa faqa miqikai iqa nári kadaapirirana afaimma quqaseeqa amiqimasee adooeeqa Anutufa undee ifaranoo. 11 Minara maasa sia ufa rukiasee manoo manaa iqanuaqa nimudaanai qimasee Anutuna faqa narí adooeemarinaki keeqaaqa. Sia moo fannoo maasaki ufa rukiasee innisaimbaqa Isaraee maqannaa ninausa nikausa naanna ree kaqinni aqufuaqa.
12 Anutuna ufa sia fifau ainaina maridanoo, afu maqee marifa kasimarifa maridanoo. Aseema miqirafa kaaqa dinni dinni firaaqoo raiqarafa naundurai ateekeemarifa maridanoo. Faiqí nimana faqa maraquna faqa moodaanaki marinaki miqoo faqa fimarifa. Nimudaani aqumu faqa akikimana faqa ruqiasee miqoo faqa fimarifa maridanoo. Faiqí naunduraki faqa nimuqusaki faqa nidimarina faqa oonumafi irimariana faqa minauqa faqa qafeenoo rainee marifa maridanoo.
13 Sia Anutuna afusaa moo ainaina kukeeqarana amana, sia amana miqiannoo. Aiqama ainaina faiqí anaasee Anutufa auquqoo ainainausa kai marinara narí afusaa akoosaqa akooqoo uqanna maridanoo. Maasa mi Anutuna afusaa qeeqa marunnanara andeeqaranara faqa aaqaranara faqa ufa qianaura.
Aiqama aanaiqikirausakiqari Yisufa firaaqoo uriqararafa.
14 Maasa aanaiqiki maria fasiqausa uriqararafa Anutufa narí mariqoo uqanna keeqafi maridanoo. Mi fasiqafa Yisufa Anutuna amaaku marinara maasa Anutuna amaana ufa qumaraunnana amiqimasee qumaraaqee qidaqa. 15 Maasa aanaiqiki maria fasiqausa uriqararafa maasa daunduraki ummaararee marifaqa maasa kudoosaapee marunnana sia sia qafee marifa maridanoofau, qafee marifa maridanoo. Sadannafa aiqama ainaina amanamasaifanoo sia mina qumaraifa qafamaqaifa kai maridanoo, minara kai maasara qimudaoo qimasee amuqusidanoo.
16 Minara maasa mifa daruaninnanara faqa sia rufia rufiaqiqa paasoosamasee mifa mari qaarinasaa oonu reera foora nári nifaueenoo amuqusianinnanara faqa qimiannee qiaqa. Miqoo kaqi nimirafa kaqi dadaaqirafa miqoo maridanoo. Maasa miqoo oonuraananoo Anutuna afauarafa amuqusirafa maasara mariannoo. Maasa ummaara faqa sarauqirana faqa darinnanara mifa dadaaqiannoo.