3
Yisufa Mooseena uraaqararafa maridanoo.
Qini qikaqaafasaa innisaimbaqa Karaambaiqa aiku oosana marunausa maridaqa innee faqa qinee faqa Anutufa daarama quqasaifaqa ani mariasa maridaqa. Innee Yisuna qafaaqa qafaidaqa oonumafi iriaqa Anutufa aqiqamaqoofa maridanoo. Maasa qimarunna amaana ufana aanaiqikira uriqararafa marianifeera aqiqamaqoofa maridanoo. Ooqai Mooseefa Anutuna aiku asauku Isaraee maqannaasaki aiqama ainaina auqeemaruna miqoo kai maridanoo oori runusee andeeqanoo kai marinau. Yisufa miqikai maseenoo narí asauku mundusee aqiqoofa Anutunara iriseenoo mina ainainirana andeeqaidanoo aidimarufanoo marinau.
Faiqí misa fuka maaqa qafamasee sia maaqa amooqidaqa faiqí maaqa usakai fasiqana kai amooqidaqa. Miqikai iqa, sia Mooseena amooqiaqa. Mifa fifau maaqa maridanoo Yisuna kai amiqimasee firaaqoo amooqiaqa. Mifa maaqa usakee marifa anoona uqanna maridanoo. Sia maaqa moo fifau kambiqaidanoo. Aiqama maaqa usakeemarifa kai usakaidanoo. Anutufa mifa aiqama ainaina auqeemarifa marifanoo Yisufa Anutuna ameemaanai maaqa usakee marifa marinara Mooseena uraaqaranoo maridanoo. Mooseefa Anutuna aiku asauku Isaraee maqannaasaki maqee maqee miqoo kai maridanoo oori runuseenoo andeeqanoo kai marinau. Mifa Anutuna ainainira faiqi maridanoo. Anutufa qimannimianinna ainainara faiqí anaasee qimannimimarufaqa irimariqau. Yisufa sia kaqi ainainira faiqi maridanoo. Isaraee maqanaasa nikoofa amaaku uqanna maridanoo. Mifa Anutuna aiku asauku maqasaa mariasa rakisinnimaqee marifa miqoo kai mi saikanaki marifa andeeqasee misasaa rakisimarifa maridanoo. Maasa naaru naaru Yisuna saqarikidaqa minara asasidaqa paasoosidaqa miqidaqa maasa Anutuna faiqi namu mina aiku oosana marunausa maridaqa sia miqidaqa sia mina aiku asauku marunaiqini.
Anutuna ufa irimariasa idooaranara naakapaidanoo.
7-8 Anutuna naaquqara andeeqara maraquna fannoo maaqi qidanoo.
Innee maqee Anutuna ufa iriaqa inni saimbaqa Isaraee maqannaa ninausa nikausa ooqai aadana maqa maaqaki fidaqa ititammasee ufa rukioondee innee siammiaqa. Misa Sinai aadana maqasaa Masaa maqasaa faqa Meeribaa maqasaa faqa nammari sia marunara Anutuna amanamandee qafaida naundaufa naundaufa qiqau.
Minara Anutufa maaqi qinau.
Inni nikausa ninaakusa qini qimanammasee qafararee qimasaida munari minari idaqa qini qimaniqau.
Qaara fasiqa aiku asauku taikasee aukuana aiqama amiqira ainaina quqannifiqaafanaqa qafeeqa mina minniseeqa quandaki moo ainaina kai mareemariqau.
10 Qinee minara iriseeqa qafamaseeqa maa Isaraee maqannaara qiranaqaidanoo.
Qinee maaqi qimasee niqidaqa.
Misa irirafa fifau faafau qidanoo aaqaidanoo.
Misa kisaaqasaa qini faqa anidaqa sia qini oosana qafeeusa. 11 Qinee minara iranaqaifaqa maaqi qimasee qimafeekaikiqiafana.
Sia uqanna misa qini faqa anusufiqa adooeefaranoo.
Anutuna ufa miqiminoo marifaqa qinee minara maaqi qidaqa.
12 Qini qikaqaafasaauqa, innee amiqimandee rakisiaqa. Moo fannoo narí mandiriranannai faqa narí ufa rukiee marinannai faqa narí amuqusaki marinara kaqi marira Anutuna nimeesa uqamaqeefoora. 13 Maa aukuannasaqa innisaimbaqa kaqikai maridaqa maa ainainnara rakisiaqa, faasaambaasaana narí poodue̱e nári poodue̱e imariana. Innikina moo fannoo narí mandoosana fannoo rarisameeqee Anutuna ufara sia irianaki quqaandoora eerairiaqa. 14 Maasa indaaru paasoosamandee Yisuna qumareeqa. Maqeendari maqeesaa paasoosamasee Yisuna qumareeqa mina kai afaqaqa fifi inaqa taikainna aukuana qumarainaqa maasa mina faqa moodaanaki ainaini marunausara maqi mafiqa mina qumaraanaura.
15 Anutuna akara maaqi qidanoo,
Innee maqee Anutuna ufa iridee sia fee iridee iriqa sia ooqai undee iaqa.
Ooqai inni saimbaqa ninausa nikausa aadana maqa maaqaki Anutuna ufa irisee aanoo qidaqa mandufa qima rukiasee naaqoo siaisa mariundee sia maqee innee miqiaqa.
Anutuna akara miqiminoo marifaqa qinee minara maaqi qidaqa.
16 Yau yausee Anutuna ufa irisee ufa rukiasee nimeesa uqiqau. Mooseefa Isipa maqanaindari nifiqee anusa misa kai miqiqau. 17 Yausaree qaara fasiqa niku nisauku taikasee aukuana Anutufa aanoomannimaqaannoo fee inau. Faiqí anaasee ufa rukiasee mandoosana maree marusa aadana maqasaa oonuree kuqu taikoosara misara kai aanoo qinau. 18 Anutufa misara maaqi qinau,
Qini faqa anusufinausa sia uqanna qini faqa adooeefaranoo.
Anutufa miqi qimasoofaqa qinee minara maaqi qidaqa. Mifa yausaree miqi qinoo fee. Mifa narufa iriseenoo rukiee marusara miqi qinau. 19 Maqee maasa mina qafamasee maaqi qidaqa. Sia naundura nimuqusa Anutuna ufasaa rusunara minara misa sia fuka maqa maaqaki Kannaa maqa maaqaki adooaranaki fiqau. Kaqi aadana maqa maaqaki kuqiqau.