2
Asumu maree fandinna ufana amiqimmandee rakisi qumaraaqa.
Minara maasa anoona ufa irimariafannufana qumareeqa amiqimma rakisi qumaraanauranoo. Sia miqifanoo maasa nammariara foora aufinoo maasa maree fuandoora. Ooqai qangiroo qimannimu ufafa kuqaa anoonaiki marinau. Qangiroouqa ririmma innaarunai ureeqarausa maridaqa faiqí moo fannoo misa ufa irisee rukiasoofanoo Anutufa mina akiaqara narinau.
Maqee innaarunai firaafa uriqararafa maasaki ani maridanoo. Mifa maasa qumareeqee asumu marirana qimiraree qidanoo. Maasa mi firaa ainainnara iriseeqa minniseeqa naqi fee mandee Anutunara rufiasee yaifee fuanauree. Sia amana, kaqi darirafa kai firaafa mariannoo. Karaambaiqa narí uqanna oosana arasee narí innaarunaindaraa asumu qimiranara narí faiqi namu qimannimisoofaqa irisee quandaki maasa qimaqimiafaqa kuqaa fee qimasee iridaqa. Maasa sia misa ufa kai irisee kuqaa fee qidaqa Anutufa misa ufa dadaaqammasoofaqa faiqí sia amana auqaaqaa ira ainainna firaa ainaina oosana oosana faiqí anaasee dadaaqimaru ainainna auqusoofaqa maasa mina qafeeqa kuqaa fee qidaqa. Anutufa narí iriranannai kai narí maraqunannai kai oosana oosana fasiqa anaasee dadaaqira akoofasaikirana faiqí anaasee niminau. Miqunnannai faqa maasa innaarunaindaraa asumu marirana qimianinnanara kuqaa fee qidaqa.
Maasa asumu qimimaruna oosanara qu ufafa.
Maasa naaru fuka anianinna maqa maaqanara qidaqa. Anutufa sia qangiroora innee minasaa rakisiaqee qinau. Faiqí faiqi maaqoo qaraasa kai minara rakisiaqee qinau. Ooqeenaa tamummaqarausa akara minara maaqi qidanoo.
Oo Anutu, faiqí nanee mariafanee anee misara iridanee, kaqi fifau fasiqara minaree ani amuqusidanoo fee. Anee faiqí auqeeqeenana qangiroo ameemaanai qusa aukuana qusa kamu quqaananoo.
Anee kaaqa qarana faqa uriqararana faqa Karaambaiqara foora marirana nimiananoo.
Maa maqanasaa ainaina aiqama uqanna uriqararanaikirana Anutufa nimiananoo.
Tamummaqara fasiqa ufa miqi qimaqoofa maridanoo.
Mi tamummaqara fasiqana ufa maaqi qidanoo.
Anutufa maa maqanasaaqaraa fasiqara innee aiqama ainaina uriqararausa mariaqee qinau.
Sia akaqa ainainara kaifau qinoofau. Aiqama ainainara qinoo. Maasa maqee qafaidaqa sia maqasaa fasiqa faiqifau aiqama ainainara uriqaraidaqau. Maasa quandaki Yisuna kai qafaidaqa. Anutuna afaariranannai kai Yisufa naaru asumu marirana qimiraree qimaseenoo maasa faiqí faiqi kuqirana narí faqa maraani qimaseenoo qangiroo nimeemaanai qusakamuqoo qumu maridanoo kuqunnimaqanau. Maqee mifa kaaqa qara qafee faqaafa, kuqaa firaaqoo uriqararafa maridanoo. Mifa kuquna faqa aupuroona faqa mina akiaqara innaarunai firaafa maridanoo.
10 Anutufa aiqama ainaina auqufa rakisinoo fimarifa maridanoo. Mifa aupurarana aidafirana Yisuna afaaqasaa quqoofa sia manda oosanau quqanau. Amiqira oosana andeeqara oosana mareenoo miqinau. Anutufa Yisunara andeeqara anoona marianifeera quandafinoo faiqí narí uriqararana naida nimianifeera aunirira saqarisaa aupurarana Anutufa aminau. Narí Yisufa mifa kai faiqí faiqi innaarunai asumu mariaqeera aana afisufa maridanoo.
11 Yisufa faiqí faiqi maraseenoo nári mandainaina findaukamaseenoo anukaranaki quqannisee marifa maridanoo. Mifa faqa ninukamaqaisa faqa moodaa nikoona faqaasa marianara Yisufa misara sia asauridanoo qini qikaqaafasaa fee qidanoo. 12 Yisufa minara maaqi qimaqoofa akaraki maridanoo.
Oo Anutu aniara qeeqa qikaqaafasaa qimannimianaura.
Qinee faiqí suquseeqa misa nifusaa ani amooqianaura.
13 Kafaa moo akaraki maaqi qidanoo.
Qinee qeeqa irirana Anutunasaa rusianaura.
Kafaa moo akaraki maaqi qidanoo.
Doo qinee maaqoo maridaqa Anutufa qimu faiqi anaaqisa misa saimbaqa maridaqa.
Akarakinaa ufa miqiminoo maridanoo.
14 Yisufa maqasaa fasiqa anaaseera narí faiqi aanaaqi fee qidanoo. Mi faiqi anaaqisa nimaqi faqaasa fidika faqaasa maa maqanasaaqaraasara Yisufa qidanoo. Yisufa narí uqanna qumureenoo faiqi aanaaqi Mariana aranandaki maasa faiqí faiqi fidika qimaqi mareenoo innooqanau. Mifa sia fifaufau miqinau. Narí kuqiranannai kuqirana rakisirana Sadannana rafaaqafuanifeera maasa qimaqi faqa fidika faqa maranau. 15 Yisufa kuqirana rakisirafa Sadannana rafaaqafuseenoo aanaaqisaaqari kuqiranara rufiasee rumbaqa maria fasiqa anaaseesa idukunnisaaneera kuqunnimaqanau. 16 Sia Yisufa qangiroouqa dadaaqidanoo. Faiqí faiqi dadaaqidanoo mifa akooqoo maridanoo. Moo akara fannoo minara maaqi qidanoo.
Mifa Abarahaamana aiku asauku dadaaqimarifa maridanoo.
17 Yisufa narí akaqaafasaauqa maa maqanasaaqaraaasa dadaaqianee qimasee amiqimmandee misara maqi qiara mambiqa amiqimmandee misa aanaiqikianeera miqinau. Sia fifau Anutuna ainainira aanaiqikirafa mariannoo maqee maqee narí akaqaafasaa nifauee marianinafa oori runusee miqoo kai marianinna aanaiqikira uriqararafa mariannoo. Anutufa faiqí anaasee mandainaina minnisaanifeera Yisufa miqinau. 18 Indaaru Yisufa aupurarana aidafirana Sadannafa nimanamandee qafarana faqa doo amanamandee qafamaseenoo uriqaroofa maridanoo. Maqee minara maasa amiqimmandee dadaaqidanoo mifa doo mina oosana qafoofa irufa maridanoo.