3
Maasa qifauru idati miqirafa minara qimaqoofa.
1-2 Qini qikaqaafasaa Yisuna ufara suqimariasakiqari innikiqari sia moomoosa ufasaa rakisirausaikiqa mariaqa. Maasa ufasaa rakisirausa afeeka ufa Anutufa kasooqaqee qimiannoo, kaqiqeesa oorudupinoo nimiannoo. Maasa aiqama aaqeemariasa maridaqa. Faiqí anaasee moo fannoo narí ookiqari sia aaqainafa doo mifa anoona paqurimaseenoo doo narí afaaqa ainaina marirana faqa andeeqasee rakisida mariannoo. 3-4 Maasa qainnannai qoosa ooki aaku amaqaseeqa mina uqirausa fidaqa quanda quanda imarifanoo aatata fidanoo. Sipa minara faqa iriaqa firaa ainaina tia maridanoo ooruku nammariki fidanoo ufai firaafa fuaqee marifanoo fidanoo minaki mari kiateenafa kaqikaa sitiaqa quandee marifanoo fidanoo.
Maasa qifauru ririmma kaqikaa ainaina maridanoo firaa ufa tia ririmma uqeeraidanoo. Kaqi idatiara foora firaa qusau nanda utauridanoo. Maasa qifauru idati miqirafa maridanoo narí mariqooqari aiqama mandainaina oosana oosana aiqama maasa qifaaqasasa daraanidanoo. Mi idatifa Sadanna idati qumbisee quandakinoo maasa aiqama marirana nirana qumbiqaraidanoo.
Faiqí ooqai faqa maqee faqa amana kaasau ainaina oosana oosana aandau fee ufini fee noodaanna fee maqamau nimari ainainnee firifanoo reendeeniannoo. Nári nifauru kai faiqí ooqaindari sia reendeenimariafa maridanoo. Sia amana faiqí rafaaqafirana amana maridanoo sukufa minaki qumbiqanoo maridanoo. Maasa minakiqari maasa qikoona maasa karaambaiqara minakiqari dufi dufi qidaqa kafaa quandaki Anutufa narí amana kai maasa qiqoonausa auquqoosa niquraraidaqa. 10 Dufi dufi qirafa faqa niqurararafa faqa moodaa dookiqari kaimma ururaidanoo. Oo qini qikaqaafasaa mariasa mi ainainafa sia andeeqanoo maridanoo. 11 Maqakiqari ururee mari nammarifa sia moodaa aamaraindari sukaqee marifa faqa amiqimarifa faqa ururaidanoo. 12 Sia faafisa namufaqa keefaadi iraannoo. Sia kamukamuna sanda fannoo faafisa iraannoo. Sia ooruku nammari fannoo faqa nammari uqanna fabaqa iannoo. Maasa nifauru fannoo kai qaaraikidanoo.
(Maaqoo misa saqari sia marifaqa kaqi maaqooqaraa saqari auquraidaqa. Faafisa maaqooqaraasaindi Yuda maqannaasaindi mina fooqaafa asumu faafis maridanoo. Keefaadiara oorifa saqari fee qimariqau. Kamukamunara kareepa fee qimariqau.)
Sandaaqaindaraa irirana faqa maqasaaqaraa irirana faqa mi irirannara qimaqoo ufafa.
13 Inniki moo fannoo nariara irirana faqaasee aiqama ufa oosanara irimarunausee qimarifa doo mi fasiqafa narí amiqira mariranannai faqa amiqira qumararanannai faqa reendeenirana namufaqa narí irirana namufaqa koorooianifeera.
14 Anee aneenna amuqusa ookiqari sukaqarafa faqa rairaiqirafa faqa ainainara kaaqa rirafa faqa urinana anee unna qimariananoo sia aneenna iriranara uriqarar fee qia. 15 Mi irirafa sia innaarunainadari qumidanoo maa maqa maaqanasaaqaraafa maridanoo sia innaarunaindaraafa, afaannaindi maridanoo. 16 Rairaiqirafa faqa oonititee anititee irafa faqa mariqoo miqoo dapi marirafa faqa mandainaina oosana oosana faqa mariqoo maridanoo.
17 Innaarunaindaraa irirafa indaaruqaafa sia ikairi faifa amiqirafa mifa naaree indaaru doo mina miqooqari asooarana nimirafa faqa fisoo fisooirafa faqa aiqamausara aqoondikirana faqa miqimarifa faiqiara qimudaoo qirafa qumbiqanoo maridanoo mi innaarunaindaraa irirafa mifa amiqira narana unakuseenoo afaaridanoora foora amiqira oosana nimimarifa mifa sia qaara ufa qirafa marifa. Mina marirana faqa sia qaaraikinoo maridanoo. Innaarunaindaraa irirafa miqiminoo maridanoo. 18 Asooeemariasa nári amiqira marirana qaqamara fooqiara asooaranaki ummaqusaafanoo minakiqari amiqimmandee andeeqarafa kambiqaidanoo.