4
Innee ainainara qoofana qeemariafa sia Anutunasaaqaraa irirafau maridanoo.
Inniki rakirafa faqa tinoorirafa faqa marifa yaindari fee kambiqaidanoo fee. Inniqa naundurakinaa amiqira ainainara rirana faqa mandainainara rirana faqa oosana oosana ainainara naunduraki qoofana qaidaqa rakidanoo. Innee akaqainainara rumammareeqa sia amana maraanaura moonaindi maridanoo qimasaidaqa faiqí narusee maraidaqa. Innee akaqainainara nimukee marifaqa sia amana maraanauree qimasee ufa rainaidaqa rakimariafanoo. Inneeqa rimaria amiqira ainainara Anutunara sia ireeqa sia maree mariafanoo. Innee Anutunara iraifanoo inni manda iriranara iridammunoo qimaseenoo sia nimidanoo. Innee inneeqa nifaaqaroo qira nidirafa marifaqa mi nidiranasaa taikaanifeera Anutunara ireemariafanoo sia nimidanoo.
Innee ummuari mari anaaseena aanna raidaqa innee maanara sia fee iridee, innee Anutuna aqoondi fee qimasaida maa maqa maaqanasaaqaraasa ainaina aqoondikidaqa Anutuna namuqaaki mariafanoo sia fee minara iridee. Faiqí anaasee moo fannoo maa maqa maaqanakinaa ainaina aqoondikiannee qimaseenoo minara kai inoo Anutuna namuqaakidanoo. Anutuna tamummaqara fasiqa akara moo maaqi qimasee anoonufa qidanoo, Anutufa maasaki quqoo maraqunafa maasara naríndi kai fee qimaseenoo rairaiqidanoo fee qimaseenoo akara rinau. Sia rairaiqirana kai Anutufa sia qaara irirana iriaqeera minaindika kai iaqeera maqee maqee dadaaqirana qimidanoo. Anutuna akara minara kaifaa maaqi qidanoo, Anutufa nári nuqu uqeeraida nári nimooqimariasa rafaaqafidanoo qaoo qidanoo kafaa quandaki reendeeni mariasa afaarimariana faqa fisoo fisoo imariana faqa nimidanoo.
Innee mi ufana irisee inneeqa afeekaikirana minnisee Anutuna aramandunnai ooqumariaqa. Miqi mambiqa Sadannana naakaparana rafaaqafusee qaoo qifanoo sandaani. Anutufa marinnai aaqa anifanoo mifa quandaki inni naaqa aniannoo. Innee mandoosana maree mariasa inneeqa ikairi nisaukusaa marina nammari uquaqa. Innee qaara ufa qimarisa inneeqa naundura anukaaqa. Inneeqa naanaindara qirana minnisee ikiraqaaqa innee inneeqa asasirana minniseeqa noori runuaqa, innee noori kandamasee ikiraqeeqa ikifaafau iaqa. 10 Miqidaqa Anutuna afusa ureeqafifanoo Anutufa inni uqeeraani.
Yisuna ufa irimariasa sia narí aquraree narí aquraree qiaqa.
11 Qini qikaqaafasaa sia narinni narinni naraquraree naraquraree qiaqa. Faiqí anaasee moo fannoo narí akaqaafasaa aqurarara ufa qinafa Anutuna sandufa aqidanoo mina uriqararafaika midanoo. Anee anutuna sandufa aqinana anee sia mi ufana ameemaanai marianafa anee mi ufana uriqararausee qimariananoo. 12 Anutufa kai sandufa nimimarifa sandufa uriqararafa maridanoo. Mifa narí kai faiqí asumu araannoo fee narí kai naru taikaannoo fee. Innee yausee marida fee inneeqa nikaqaafasaa niqida fee urinaaqaraidee.
Duna moona auqaaninna ainainnara sia inneeqa nimooqiaqa.
13 Innee maaqi qimariafanoo. Maqee fee duna fee qinee moo maqasaa oonureeqa bisinisamasee fee saikamasee fee firaa narana ummaquseeqa moo aukuana narana moomoo afuqai marinaqa mina akiaqara munnimma moomoo maraanaura. Innee miqi qimariasa qini ufa iriaqa. 14 Innee sia duna faasaana kambiqaaninnanara irimariafanoo. Innee nári nimooqidaqa sanapaaruna miqirausa maqa maaqa ititai qafauna dauni rakee idanoo. 15 Innee minara irisee duna moonara maaqi qiaqa Karaambaiqa irirafa miqinoo marinaqa maasa miqianauree maaqianauree qiaqaana. Mina irirafa sia miqinoo marinaqa sia mina maraanaura. 16 Innee sia miqi qimariafanoo maaqi qimariafanoo innee inneeqa nifaaqa nimooqimariafanoo firaaqoo inneeqa nuqu uqeeree mariafanoo. Miqi maria ufafa aaqeemariafa maridanoo. 17 Doo qinee maqee andeeqara aana uqannifiqeeqa sia mi mau fiqa aaqeefaranoo.