21
Yisufa narí faiqi namu qisauku dinni taikasee dinni qaaraqanda marasee misa nifusaa kooroomannimaqoo ufafa.
Inaaqiana moo kari Yisufa kooroomambufaqa maasa mina faiqi namu qafaqau. Tibeeriasa nammari mandirana afainni maaqimandee kooroomandee uqannifiqanau. Simoona moo auqu Peetooroofa faqa Toomasifa qaara qapirafa faqa Natanaeerafa Kannaana maqusa Kariree maqa maaqaindaraafa qini qikoona Seebeedeena amaakuqara faqa moodaanaki mariqiafana.
Marufanoo Simoona moo auqu Peetooroofa naríara qinee noodaanna pateeraanauree qufaqa maasa ani faqa fuanauree qimasee mina faqa fiqiafana. Maasa miqi qimasee kanuqaki akaramafi nammari qambaanai oonuree pateeuqa quqasaida uqeerasaida qafeemarufanoo iqaqanau. Sia uqanna moodaa noodaanna uqarinau.
4-5 Kananaana suani maqee ururoofanoo Yisufa nammari afainni kikiqinoo marufaqa maasa sia minara irisee Yisu fee qiqau. Yisufa maasa nammeera qimasee qimanniminau, Oo kumaaraauqa noodaanna maraidee qufaqa maasa qiqau, sia uqanna moodaa maraidaqa.
Yisufa iriseenoo maaqi qimasee qimanniminau, innee nisauku uqannai pateeuqa quqaseeqa noodaanna paqurifaranoo. Misa mina iriseeqa nariqa firaa pateeuqa nisaukuqannaindari aqusoofanoo noodaanna moomoo minaki qumbiqafufaqa rarisarara anuqimariqiafana. Yisuna afaaqasaa aqoondi qinee Yoohaneesa Peetooroona qimamiqa qiqiafana Karaambaiqa muqufa maasa qimaqimifa maridanoo. Simoona moo auqu Peetooroofa mina iriseenoo narí qamunna quqaqoona qumareenoo aranandauqanna rumbamareenoo nammariki ooqurama aqufufanoo immapamamaree Yisufunnai finau. 8-9 Maasa Yisuna faiqi namu kanuqaki kaqimariaafanausa pateeuqaki noodaanna qumbiqanoo marufaqa rarisaqa aniufaqa afainni anireeqa. Maasa sia nianai marufaqa aambaaka maaqooqari aqimariana amanasaa marufaqa miqoo oonureeqa maasa sipakiqari maqasaa aqufufaqa miqoo idaraqoona qafaafannaqoo idarasee noodaanna suqaida feemu kaqi quqaqoofaqa qafaqiafana. 10 Yisufa maasa qimanniminau, noodaanna maqee maree anianakinaana akaqana maree aniaqa.
11 Simoona moo auqu Peetooroofa sipaki akaramafinoo noodaanna pateeuqa rarisama maqasaa quqanau. Quqasoofaqa maasa noodaanna asaana rumasee (153) moomoo uqanna firaafa kai marufanoo sia pateeuqa rakeeinau. 12 Yisufa maasa narí faiqi namu naaranau, doo aniree narana naaqa. Maasa minara yafee qianneerusia. Doo karaambaiqa akooqoo maridanoo qimasee sia iraqau, kaqimbiqiafana. 13 Maasa aniraafananoo Yisufa feemu faqa noodaanna faqa mareeqee niminau.
14 Yisufa kuqiranakiqari findifuqooqari qaara kari maasa narí faiqi namu kooroomannimaqanau. Doo qaaramookufanoo noodaanna qumbaqira faasaanasaa fee qimasee kooroo inau.
Yisufa Peetooroona faqa ufa qu ufafa.
15 Maasa miqoo namasaafananoo Yisufa Simoona moo auqu Peetooroona qimaminoo qinau, Simoona, Yoohaneena amarana amaaku, anee qiniara aneenna amuqusakiqari fee aididanoo fee qini faiqi namu qiniara nidimarina ani qiniara aidirafa urinnaaqaranoo fee maridanoo fee. Peetooroofa iriseenoo maaqi qimasee qimaminoo qinau, eeoo Karaambaiqa qinee aniara dididanoo anee minara irimarinanoo. Yisufa iriseenoo kaifaa qimaminoo qinau, anee qini faiqi namusaa asumu aandaura foora naranara foora nimia.
16 Miqi qimaseenoo Yisufa kaifaa Simoona moo auqu Peetooroona qimaminoo qinau. Simoona Yoohaneena amarana amaaku, kuqaa fee anee qiniara aneenna amuqusakiqari fee aididanoo fee. Simoona moo auqu Peetooroofa qinau, Eeoo Karaambaiqa aniara didimarifana anee minara irimariananoo. Miqi qimasoofanoo Yisufa qinau, anee qini ufa irimariasa sipsipara foora rakisinnimaqaa. 17 Miqi qimasee Yisufa qaaramookufanoo Peetooroona irammirinoo qinau, Simoona Yoohaneena amarana amaaku kuqaa fee anee qiniara aidinoo fee. Peetooroofa Yisufa qaaramoo kari iroonara aundura rapikufanoo maaqi qimasee qimaminau, Oo Karaambaiqa anee aiqama ainainara irimarianafa qinee aniara didimarinara anee irimariananoo. Yisufa iriseenoo qinau, anee qini ufa irimariasasaa naranara foora nimia. 18 Qinee anoona ufa kai ani qimamidaqa. Anee kumaaraa maridana qamunanda anee rumbasee aneenna aidiranasaa nimariananoo, kasooqaqee anee nauraiqi quqainanoo faiqí moo fannoo ani asauku dinni dinni ratutasee rumbasee afiqee sia fuaqaannai ani akooqainnannai kuqinnanara afiqee fuannoo. 19 Yisufa mi ufanannai Peetooroofa aunirira saqarisaa kuquaninnana Peetooroofa mi kuqiranaki afaaqa areenarana Anutuna amiannoo. Yisufa Peetooroona qimami taikaseenoo mifa findifi fidanoo Peetooroonara doo anee qini qinaaqianna aniannee qimasee indaaru Yisufa finau.
Yisufa narí afaaqasaa aqoondi faqa ufa qu ufafa.
20 Peetooroofa Yisuna faqa fidanoo quandaki Yisuna afaaqasaa aqoondi qini Yoohaneesa qiqafanau. Ooqai Yudasifa ueeqoo eendanaki narana neemarufanoo Yisuna aaqa marufa ueeqaaninnanara iroo fasiqafa qinee Yoohaneesa mi fasiqafa Peetooroona aanaaqiana fimariafananoo. 21 Peetooroona Yisuna iraidanoo qinau, Oo Karaambaiqa maa fasiqafa Yoohaneefa naqifeemasee kuquannoo fee.
22 Yisufa qimaminoo qinau, Peetooroo sia mi fasiqana ainainirafa ani saikafau maridanoofau, qinindi maridanoo. Qinee mi fasiqanara sia dauni kuqua, kasooqaqee qinee kafaa qumuanna aukuana ani paqurianauree qiananoofau miqimmiqini. Peetooroo sia ani saika maridanoo. Ani saika maafa maridanoo. Anee qini faqa fuannee qidaqa. 23 Yisufa miqi qimasoofaqa mina faiqi namu maaqi qimasee qini Yoohaneenara narí qimami narí qimami aaqamasee qiqau. Oo mi fasiqafa Yoohaneefa sia kuquannoo afeeka fee mariannoo. Yisufa sia minara sia kuquannoo fee qinau. Yisufa maaqi qinau, qinee mi fasiqanara kaqi marinaqa qinee qumuanna aukuanna qumu paquriananoofau miqimmiqini misaikana sia anindi, qinindi fee qinau.
24 Mi fasiqafa maa ainainna ufana qidaqa akara rimarunausa maridaqa. Maasa mina ufara kuqaa fee qimasee iridaqa.
Maa papiqanakinaa akara rafaaqafu ufafa.
25 Yisufa kuqaa moomoo ainaina auqinau, sia maa akaranakinaana kaifau auqinau. Maasa sia Yisufa auqoo ainaina aiqama akara riqa. Papiqa maa maqa maaqana qumbiqaandoora, oodaa kai akara riqa.