2
Yisufa kambiqoo ufafa.
(Mat 1:18-25)
(Mi aukuanna Roomma maqannaasa aiqama aanaamuru rafaaqafusee misa kai maaqanna maaqanna kaqikaa kiapausaikammafi rakisi nimaqee mariqau, aiqama kaqikaa kiapausa uriqarara kiapafa Roomma maqusai maridanoo miqooqari mifa aiqamai rakisi nimaqee marinau.)
Mi aukuanna mi uriqarara kiapana auqu Aukustusafa marufaqa mina asauku ameemaanai aiqama aanaamuru mariqau, Aukustusafa narí asauku ameemaanai marusara nariqa nikeeku nikaaku maqusaki suqufiqa Roomma maqannaa kiapana papiqaki nuqu akararuanee qufaqa miqimmiqau. Roomma maqannaasa indaaru nuqu maroo kari Kiriniusafa Siria maqa maaqaki kaqikaa kiapafa marinau. Aiqama maqannaasa Aukustusana ufa iriseeqa andeeqasee nariqa nikeeku nikaaku maqusai nuqu maraaqeera suqi mariqau.
Yooseefaafa ooqeenaa Isaraee maqannaa karaambaiqa Dafidina ati marufa Kariree maqa maaqakiqari kaqikaa maqusa Nasareetee marufa miqooqari Yudeeaa maqa maaqaki kaqikaa maqusa Beetareeqeemma maqusai Dafidifa mariu maqusanaki auqu maraanifeera ooqu finau. Mariafa Yooseefaana utaaqama amaqarafa amuaqu uqafaqa maridanoo Yooseefaana faqa ooqufinau. Miqanda ooqu Beetareeqeemma maqusai ooquroofanoo Mariafa innaamunai firafa kambiqoofanoo narí ooqa faiqi akoonaiqi maaqimaseenoo maqanau. Miqanda Beetareeqeemma maqusai ooquree faiqara maaqara randoosia faiqí anaasee moomoo suqufufaqa aiqamaki qumbiqafunara burimakau faiqee maru maqana qafamaseenoo Mariafa narí faiqi minaki maqanau, maqaseenoo suara aruandoo qimaseenoo qamunna kisaaqa anaqiranannai kukuqammeeqeenoo burimakau difaaniki faiqamaqanau.
Qangiroouqa sipsipasaa rakisimarusa kooroomannimiqau.
8-9 Mi eendanaki faiqí akaqausa maqusa dinni atinai nariqa sipsipasaa rakisida marufanoo karaambaiqa qangiroo misa maruqoo kooroomafufanoo karaambaiqa kaaqa qarafa qoomara foora misa maruqoo rupannoo ufaqa firaaqoo rufioofanoo mi qangiroofa qimanniminoo qinau. 10 Sia rufiaaqa, amiqira fasaasa ufa aiqama maqa maaqakinaasa firaa asasira ufatia qimannimirara qumidaqa. 11 Maqee eendaki, inni innaarunai mareefandinnana asumu maraaninafa Anutuna asauku mundirafa karaambaiqa fannoo Dafidina maqusaki kambiqeenoo. 12 Maaqimasee paquriqa mifammifoo qiaqa, burimakau faiqeemaria maqanaki faiqi aanaaqi mina anoofa qamunna kisaaqa anaqiranannai kukuqammeeqeenoo burimakau narana amimaru difaaniki faiqama amaqaqaifanoo innee oonuree qafeefaranoo.
13 Miqi qufaqa innaarunaindaraa qangiroo moomoosa uqanna tautumasee kooroomafufaqa Anutunara asasira idi raidaqa maaqi qiqau.
14 Innaarunai sandaaqaindaraa Anutuna amooqirana amia, maqasaaqaraasakiqari Anutufa aidimarisaki naundura asooarafa misaki mariani.
15-18 Qangiroouqa mi idina ramaseeqa innaarunai oorufufaqa sipsipasaa rakisirausa narí qimami narí qimamiqa qiqau, doo maree Beetareeqeemma maqusai oonuree karaambaiqa fannoo qimannimi ainainara qafaa, qimasee sandee oonuree Yooseefaana faqa Mariana faqa faiqi aanaaqi burimakauqa difaaniki faiqaqee maruna faqa paquriqau, paqurimasee Yooseefaasa Mariasa qangiroo maa faiqinara qimannimu ufana qimannimufaqa akaqausa mi ufana ati irimarusa irufanoo naaquqanau. 19 Mariafa mi ufana iriseenoo aundura quqaseenoo minara firaaqoo iridanoo randanau. 20 Sipsipasaa rakisirausa anirandee fidaqa nariqa irunara faqa qafoonara faqa qangiroo ufamau fiqa paqurunara faqa asasira idi raqau.
Yisuna fainanduqu ufafa.
21 Dinni taikasee dinni ani qaaramoo faasaana aiqaroofaqa Yuda maqannaasa nári fainanduqira oosana marasee akoonaiqi aanaaqi afaaqa ati auku aqusee auqu raqau. Misa Yisuna faqa miqiraree qimasee miqimasee auqu rararee qiqau, sia kaqi auqu raqau, Mariafa kaqi marukamuqoo qangiroo fannoo qimamu auquna Yisunee qiqau.
Amaana maqaki Yisuna asai neeqa aandau tatufunaqau.
22 Ooqai Mooseena sandufa akara maaqi qimasee qimarinau. Aiqama anaasee faiqi maqasee innaamuna unda taqafufaqa amaana maqai ooruraida Anutuna aandau tatufirana suqa amiaqee qiqau. Aiqama ooqa faiqi akoonaiqiuqara faqa karaambaiqa utaaqama amaqasee amaana maqaki muru amiaqee qinau. 23-24 Mariana afaaqai innaamuna unda taikafufanoo Yooseefaasa Mariasa Anutuna sandufamau fidaqa Anutuna aandau tatufirana sia amanaikifaqa kudi fasiqauqa tatufirana qaara nakipuruna maramaree Yeerusaree amaana maqaki ooruree Mariana tatufirana suqamisee mikari kai faiqi aanaaqi Anutuna amiraree qimasee ooruree keeqaqau.
25 Moo nauraiqi auqu Simeeoonafa mi aukuanna Yeerusaree maqusai amaana maqaki ainainimarufa maridanoo kaaqa Anutuna ufara rimarufa Isaraee maqannaa asumu maraaninnanara afeesara marinau. 26 Anutuna naaquqara maraquna fannoo mina aakufufanoo qimaminau. Anee karaambaiqa Anutuna asauku mundirafa kambiqainana anee qafamaseenana kuqinnaranoo, sia kaqi kuqinnaranoo. 27 Moo faasaana mi maraqunafa Simeeoona aakapoofanoo amaana maqaki keeqanau, mikari kai Yooseefaasa Mariasa Yisuna rafusu maree amaana maqaki keeqafiqa Mooseena ufamau firaree qimasee keeqaqau. 28 Keeqafufanoo Simeeoonafa anireenoo mi faiqina rafususeenoo Anutunara asasira ufa qinoo qinau.
29 Oo karaambaiqa maqee anee qimaqimunna ufafa anoona kambiqeenoo maqee amana qinee ani ainainira faiqi marunausa asooaranaki kuquanaura.
30-31 Maqee qini qifu fannoo maqasaaqaraasa asumu maraaninnana qafeenoo maasa asumu maraaninnana anee aiqama maqannaa qafaaqeera deedaqiannana qini qifu doo qafeenoo.
32 Mifa ani maqannaa Isaraee maqannaasa ani areenarana nimianinafa maridanoo, qoomara foora qeenoo aanaamuru ani aana uqannifiqaaninafa marifaqa qeeqa qifunnai qafeeqa.
33 Yisuna anaukoo Simeeoona ufa iriseeqa tautiqa narí qafee narí qafee iqau. 34-35 Simeeoonafa Yisuna afaaqooqa qira ufa qimamiseenoo quandaki mina anoona Mariana qimaminoo qinau.
Anutufa maa faiqi anaaqina narí kambiqaaninna ainaina uqannifiqaanifeera uqeereeqeenoo quqeenoo.
Moomoo Isaraee maqannaasa mina qafamasee nikooqaifaqa maaniki aqu fifaranoo kaifaa moomoosa mina qafamasee findifiqa asumu marirana mareefaranoo.
Akaqausa mina qafamasee nikoo qaifaqa minara aqira ufa qimasaifanoo doo minannai nári naunduraindaraa manda irirana kooroo iannoo.
36-37 Mi faasaanna anaasee asooqa moo mina auqu Anaa nammarifa Yakooboona amaaku Aseerana atikiqari kambiqarana Fanueerana araamuna marinau. Mifa maanaaqasaaqari faiqí marasee dinni taikasee dinni ani qaaraqanda marasee aukuana marinoo mina afaaqi kuqufufanoo miqooqari aukuana qaara faqa qaara faqa fasiqa arusee moo fasiqa qaara faqa qaara faqa moomoo aukuana adeedaana marinau. Mifa amaana maqakiqari sia raudee finau, eendaki faasaana minaki kai maridanoo Anutuna amooqira ufa qimamidanoo aarara maridanoo innaaru qimarinau. 38 Simeeoonafa Mariana qimamimarufanoo Anaa nammarifa anireenoo Yisunara Anutunai dufi dufi qimasee doo miqooqari mi faiqi anaqina Anutufa asumu marirana nimianinafa ani maridanoo fee qimasee aiqama Yeerusaree maqannaasaki akaqausa Anutuna asumu marirana afeesimariasa qimanniminoo ninau.
Nasareetee kaifaa ani mariqau.
39 Yooseefaasa Mariasa Yeerusaree amaana maqaki aiqama Karaambaiqa sandufa taikasee Kariree maqa maaqai nári maqusa Nasareetee maqusai anirandee fiqau. 40 Miqoo marufanoo Yisufa innooqeenoo narí nidanoo amudaani afeekaikufanoo Anutuna amiqi amiqirafa minasaa marufanoo irirana fiqararafa marinau.
Yisufa amaana maqaki marufaqa randaqau.
41 Ooqai Isaraee maqannaasa Isipa maqasaa mandainainaki marufanoo Anutufa narí qangiroo moo aqiqoofanoo Isaraee maqannaa ainnaaqareenoo Isipa maqannaa ooqa faiqi aiqama naru taikanau. Isaraee maqannaasa minara irisee miqooqari aukuana aukuana ainnaaqarara qoomaqa sakasaidaqa neemariqau. Aukuana aukuana Yisuna anoofa akoofauqa Yeerusaree maqusai ooruree ainnaaqarara qoomaqa sakasee neemariqau. 42 Yisufa (12) qisaukuqara taikasee qikunni ooqu qaara marasee aukuana marasoofaqa mina anaukoo Isaraee maqannaasa oosana marararee qimasee mina faqa afiqeeqa Yeerusaree maqusai ooru fiqau. 43 Misa miqoo ooruree moomoo afuru faiqaidaqa qoomaqa sakasee neemariqau. Qoomaqa taikaseeqa miqanda Yooseefaasa Mariasa narí aqoonausa faqa Yisunara doo fiifoo qimasee findimaqee nariqa maqusai fiqau. Yisufa Yeerusaree maqusai kaqi mariufanoo amaana maqaki kafaa keeqanau. 44 Yisuna anaukoo moodaa faasaana fimarufanoo eenoofaqa nári ainainaki faqa niqoonausaki faqa Yisunara randee mariqau. 45 Randoosia sia marufaqa kafaa anirandee Yeerusaree maqusai randararee qimasee ooru fiqau.
46 Qaara faasaana miqoo randaqa niniufaqa qaaramoo faasaana amaana maqaki keeqafi paquriqau, mifa Yuda maqannaasa amaana ufa akoofasauqa faqa minaki maridanoo misa ufa iriseenoo quandafi oosana oosana ufara misasaa irammiri marinau.
47 Irammiri marufaqa miqoo marusa oo irirana fiqararafammifoo qimasee rufiaqau. 48 Mina anaukoo qafeeqa tautiqa qiqau, maaqanda qimaaku anee nanaree maaqanda mandaikamma qimaqeenanee ani akoosandiri qimuqusimarifaqa aniara randaqa niniifaqa paquriqa. 49 Yisufa iriseenoo qinau, oo inneeqara sia fee iridee qinee naqimasee moosaa marianauree sia amana, qinee qeeqa qikoona maaqaki kai marianausa maridaqa. Inneeqara minara iriaqaana. 50 Miqi qufaqa miqanda sia mi ufana oosana iriqau.
51 Miqooqari Yisufa narí anaukoo faqa Nasareetee maqusai ooqu maridanoo narí anoona akoona ufa ameemaanai marufanoo mina anoofa Mariafa mi ufausa aundurai kai iridanoo marinau. 52 Yisufa miqoo marufanoo mina irirafa faqa amudaani faqa innooqee marufanoo Anutufa faqa faiqí anaasee faqa Yisunara nidi marinau.