3
Nammari nimimaru Yoohaneefa Anutuna ufa qimanniminau.
(Mat 3:1-12; Mak 1:1-8; Yoh 1:19-28)
Tibeeriusafa Roomma maqannaasa firaa kiapafa (15) qisaukuqara taikasee qikunni ooqu moodaannai qiku taikasee aukuana maru kamuqoo mi fasannai Yudeeaa maqannaasa kaqikaa kiapafa qaara auqu faqaafa marinau, Poontiusafa moo auqu Piratoofa marinau, Mi fasannai Kariree maqannaasa kaqikaa kiapafa Eeroodeefa marinau, Itureea maqannaasa faqa Tarakoonitisa maqannaasa faqa misa kaqikaa kiapafa Firipina amarafa Eeroodeena akaqa marinau, Abireenee maqannaasa kaqikaa kiapafa Risaniasafa marinau. Yeerusaree maqusai Anutuna aanaiqikiraqanda Annasafa faqa Kaiafasafa faqa mariqau. Mi aukuanna Seekariana amaaku Yoohaneefa kaasau aadana maqa maaqaki marufanoo Anutuna ufa fannoo Yoohaneena aakufufanoo findifinoo Yooradanna nammari afaiqara marusaki oonuree aniree idanoo Anutuna ufa faiqí anaasee qimanniminoo nidanoo qinau. Inneeqa manda marirana minnisee Anutufinnai ubeekaifaqa nammari ruma nimaqaanaura miqi masaifanoo Anutufa inni mandainaina mininnisee sia naruannoo. Yoohaneefa nauraa tamummaqara fasiqa akara rumaqoona ufamau finoo miqi marinau, mi tamummaqara fasiqafa maaqi qimasee akara rinau.
Kaasau maqa maaqakiqari faiqí moo maaqi qimasee nammeera qidanoo faiqí anaasee qimannidanoo karaambaiqa anianinna aanna afisuaqa mina aana eendaandirana andeeqaa.
Arumukiranaki maqa apauru quqaina qumbiqaani amuaqunamu faqa aaqana faqa apaurinanoo afaasaikiani.
Eendaandira aana aiqama andeeqaa mandaikiranaki anukamasaina raununukaani miqimasaifaqa aiqama anaamuru Anutufa asumu maraaninnana qafeefaranoo.
Miqi qimasee tamummaqara fasiqa ooqai qimasee akararinau. Faiqí anaasee moomoosa uqanna Yoohanee finnai Yooradana nammari marunnai ooqureeqa nammari mararara ooqu fiqau. Yoohaneefa rumannimaqararee qimaseenoo misa nikaruqiranara irisee qimannimidanoo qinau, Innee ukadiqa faiqinamuara foora Anutufa nariranara rufiasee inneeqa manda oosanakiqari kambaaramasee asukaki qinee marunnaqoo aniree fee unna qimasee nammari marararee qidee. Anutuna aanoo irana innisaa aqufuaninafa yafee inni aaquqima nimaqaifaqee minakiqari sandee qinee unnaqoo aniree nammari nimirarunnana mandaaqaidee. Innee maasa Abarahaamana atiuqa marunausa maridee qimasaida Anutufa asumu marirana kaqi qimianifee qimariafanoo, aaqaida miqi qimariafanoo. Inneeqa mandoosana minnisee andeeqara oosana maraifaqa qafeeqa inniara kuqaa naundura quandarausee qimasee amiqira saqari qaqamara foora iraidaqee qianaura. Innee fifau Abarahaamana ati fee qimariasa, mifa fifau ainaina maridanoo, iriaqa Anutufa amana qifanoo maa fifau ooniuqasaaqari faiqikammafi Abarahaamana atiuqasaa amana ootupaqa mariannoo. Innee Abarahaamara ati fee qimariana fifau ufa kai qimariafanoo. Anutufa saasunara foora ateekarana doo rauqisee maridanoo, sia naundura quandainausa Anutufa narirafa qusandaannoo aiqamausa saqariara foora sia amiqira qaqama iraifanoo ateeka idaki aquannoo.
10 Faiqí anaasee Yoohaneena aaquqira ufa iriseeqa qiqau. 11 Oo Yoohanee maasa ani ufara naqi fee ianauree qufanoo Yoohaneefa qimanniminoo qinau, qaara siuta faqaafa siuta siaina moo amia narana faqaafa rainasee narana siaina amia. 12 Roomma maqannaa takisa munnimma maree mariasa faqa Yoohaneefa marunnai anireeqa iramiriqau, oo ufasaa rakisirafa maasa naqi fee ianauree qufanoo Yoohaneefa qinau. 13 Innee andeeqasee takisa munnimma kai maraaqa sia qummuarirana ootupamasee maraaqa. 14 Miqi qimasee qimannimisoofaqa Roomma maqannaa sundiauqa aniree iramiriqau, maasa faqa naqi fee ianauree anee maasara nanee fee qinnaree qufanoo Yoohaneefa qinau, Innee sia aanoo iranannai moosa munnimma qummuariaqa, sia unnufannai kootamasee moosa munnimma aina qummuariaqa. Inneeqa saika akiqara feefauru marasee sia minara manda ufa qimasee ninunu ruaqa. Minara amana fee qimasee nifaaqa quqaaqa.
15 Faiqí anaasee moomoosa Isaraee maqannaasa Yoohaneenara iriseeqa qiqau, ooqai Anutuna tamummaqara fasiqauqa Anutuna asauku mundirafa kambiqaannoommifoo qimaqoofa mifee qimasee misa naundura uqeeraqau. 16 Yoohaneefa minara iriseenoo qimanniminoo qinau, qinee fifau nammarinnai inni rumannimaqaidaqa, moo fannoo firaaqoo qini uriqararafa aniannoo, naqimasee fee qinee mina dadaaqianauree. Qinee fifau ainainara foora marianaura, mifa kaaqa uridaqaaqaramasee uriqararafa mariannoo. Mifa Anutuna maraqunannai faqa idannai faqa rumannimaqaannoo. 17 Maraqunannai rumannimaqarafa faqa kudimakirana qaaninna idannai rumannimaqarafa faqa minara oofaafana anoona faqa aanaaqmaara faqa kikiqa usidanoo. Mifa faiqí anaasee oofaafanara foora asaukunnoo utitiqa maseenoo aanaaqmaara fuaqa aquseenoo anoona mara maaqaki quqeenoo aanaaqmaara ida firaafa sia dimbeemari idanaki araannoo.
18 Yoohaneefa amiqira fasaasa ufa faiqí anaasee qimannimidanoo oosana oosana ufannai misa fuki faaki qimarinau, Anutuna ufamau fuaqeera qimannimimarinau. 19-20 Kariree maqa maaqaki kaqikaa kiapafa Eeroodeefa narí akaqa anaaqa mina auqu Eeroodiasa nammarina ummuara maraseenoo oosana oosana mandainaina faqa maree marinau. Yoohaneefa Eeroodiasa nammarina maroonara qaoo qufanoo Eeroodeefa narí mandainaina oosana fannoo uriqaroonara Yoohaneena rumbaranaki quqanau.
Yoohaneefa Yisuna nammari rumamaqanau.
(Mat 3:13-17; Mak 1:9-11)
21-22 Yoohaneefa kaqi maru aukuana faiqí anaasee moomoosa nammari mareesoofanoo Yisufa faqa aniroofanoo Yoohaneefa mina faqa nammariki mara keeqaseenoo Yisufa nammarikiqari findifinoo innaaru qimarufanoo innaaruna rakeemafufanoo Anutuna naaquqara andeeqara maraquna fannoo nakipurunaika mafinoo Yisunasaa aqufufanoo innaarunaindari ufa moo kambiqeenoo qinau. Anee qini qimuqusimarianna qimaakufa mariananoo firaaqoo aniara dididanoo.
Yisuna akeeku akaaku nuqu.
(Mat 1:1-17)
23 Yisufa (30) qini qiku qisauku taikasee moo fasiqa asaukuqara taikasee aukuana maraseenoo narí saika oosana aranau. Aiqama fasiqa anaasee sia mina oosana irirai minara Yooseefaana amaaku fee qimariqau. Yooseefaafa Eerina amaaku marinau. 24-26 Eerifa Matatana amaaku marinau.
Matatafa Reefina amaaku marinau.
Reefifa Meerakina amaaku marinau.
Meerakifa Yanaina amaaku marinau.
Yanaifa moo Yooseefaana amaaku marinau.
Yooseefaafa Matataiasana amaaku marinau.
Matataiasafa Amoosana amaaku marinau.
Amoosafa Naqummana amaaku marinau.
Naqummafa Eesirina amaaku marinau.
Eesirifa Nakaina amaaku marinau.
Nakaifa Maatana amaaku marinau.
Maatafa moo Matataiasana amaaku marinau.
Matataiasafa Seemeena amaaku marinau.
Seemeenafa Yooseekana amaaku marinau.
Yooseekafa Yoodana amaaku marinau.
Yoodafa Yooannana amaaku marinau.
27 Yooannafa Reesana amaaku marinau.
Reesafa Seerubabeerana amaaku marinau.
Seerubabeerafa Seearatieerana amaaku marinau.
Seearatieerafa Neerina amaaku marinau.
28 Neerifa Meerakina amaaku marinau.
Meerakifa Adina amaaku marinau.
Adifa Koosamana amaaku marinau.
Koosamafa Eeramadamana amaaku marinau.
29 Eeramadamafa Yoosuana amarana amaaku marinau.
Yoosuafa Eerieeseerana amaaku marinau.
Eerieeseerafa Yoorimana amaaku marinau.
Yoorimafa Matatana amarana amaaku marinau.
Matatafa Reefina amarana amaaku marinau.
Reefifa Simeeoona amarana amaaku marinau.
30 Simeeoonafa Yudana amarana amaaku marinau.
Yudafa Yooseefaana amarana amaaku marinau.
Yooseefaafa Yoonamana amaaku marinau.
Yoonamafa Eeriakimana amaaku marinau.
31 Eeriakimafa Meereeana amaaku marinau.
Meereeanafa Meennana amaaku marinau. Meennafa moo Matatana amaaku marinau.
Matatafa Natannana amaaku marinau.
Natannafa Dafidina amaaku marinau.
32 Dafidifa Yeeseena amaaku marinau.
Yeeseefa Oobeedana amaaku marinau.
Oobeedafa Booasina amaaku marinau.
Booasifa Seeraana amarana amaaku marinau.
Seeraafa Naasoona amaaku marinau.
Naasoofa Aminadabana amaaku marinau.
Aminadabafa Adimina amaaku marinau.
33 Adiminafa Aranina amaaku marinau.
Aranifa Qeesaroona amaaku marinau.
Qeesaroofa Peereesana amaaku marinau.
Peereesafa Yudana amaaku marinau.
34 Yudafa Yakooboona amaaku marinau.
Yakooboofa Isakeena amaaku marinau.
Isakeefa Abarahaamana amaaku marinau.
Abarahaamafa Teeraana amaaku marinau.
Teeraafa Naqoorana amaaku marinau.
Naqoorafa Seerukana amaaku marinau.
35 Seerukafa Reeuna amaaku marinau.
Reeufa Peereekana amaaku marinau.
Peereekanafa Eebeerana amaaku marinau.
Eebeerafa Seeraana amaaku marinau.
Seeraafa Kainnana amarana amaaku marinau.
36 Kainnafa Arafadana amaaku marinau.
Arafadafa Seemana amaaku marinau.
Seemanafa Nooana amaaku marinau.
Nooafa Rameekana amarana amaaku marinau.
Rameekafa Meetuseerana amaaku marinau.
37 Meetuseerafa Eenookana amaaku marinau.
Eenookafa Yareedana amaaku marinau.
Yareedafa Maqarareena amaaku marinau.
Maqarareefa moo Kainnana amaaku marinau.
Kainnafa Eenoosana amaaku marinau.
38 Eenoosafa Seetana amaaku marinau. Seetafa Adamana amaaku marinau.
Adamafa Anutuna amaaku marinau.
(Anutufa narí kambiqarafa marinau.)