4
Sadannafa Yisuna amanufa.
(Mat 4:1-11; Mak 1:12-13)
Yoohaneefa Yisuna nammariki tupamasoofanoo findifufanoo Anutuna andeeqara naaquqara maraquna Yisunaki qumbiqafufanoo mi maraqunafa Yisuna rarisameeqeenoo kaasau aadana maqa maaqaki quqasoofanoo miqoo afaannauqa firaafa qaara fasiqa niku nisauku taikasee faasaana Yisunara mandainainaki aaqaranaki fuanifee qimaseenoo maara maqaseenoo amanamasee qafoosianoo. Qaara fasiqa niku nisauku taikasee faasaana mikari Yisufa narana sia nanau, mi moomoo faasaanafa aiqaroofanoo Yisuna firaaqoo aararanau.
Firaaqoo aararoofanoo afaannauqa firaafa mina qafamasee Yisuna qimaminoo qinau. Anee kuqaa Anutuna amaaku maridana mee aaqa mari oonisara qinaqa feemu kammafinana naa. Yisufa iriseenoo qimaminau, Anutuna akarakinaa ufa maaqi qinoo maridanoo faiqí sia narana kai namasee amana mariannoo. Anutuna ufamau fimariafa mifa kai naranara foora maridanoo, qinee sia ani ufamau fiqa ooniara qiananoo feemu kiannoo.
Miqi qufanoo afaannauqa firaafa Yisuna uqeeraseenoo maa maqa maaqanasaaqaraana aiqama karaambaiqauqa faqa misa ququsakinaasa faqa dauni uqafiqaseenoo qimaminoo qinau. Maa aiqama afeeka ainaina faqaasa maqasaa faqa misa firaa qumiasana faqa Anutufa qini qimiqaifanoo qinindi maridanoo, qeeqa kai irisee moo fasiqa amana amianaura. Anee qini doorinni aqoori saunarafi deendeenamafi qini Anutusara foora qimooqinaqa maa aiqama adiafaa ira qumiasana aiqama ani amianaura. Yisufa mina ufa iriseenoo kaifaa qimaminoo qinau, Anutuna akarakinaa ufa maaqi qidanoo, anee karaambaiqa aneenna Anutuna kai amooqimasee mina ainaina kaimmamaqaa. Minara irisee sia ani ufamau fuanaura.
Miqi qufanoo afaannauqa firaafa kafaa Yisuna qumareeqeenoo Yeerusaree firaa amaana maqa ataufakai faakana kisaaqa atisaa quqaseenoo qimaminoo qinau, anee Anutuna amaaku maridana maaqooqari rafusaki meemai maqasaa aqufua sia mina amaaku maridana sia aqufua. 10 Anutuna akarakinaa ufa fannoo minara maaqi qidanoo Anutufa narí qangiroouqa niqiqainaqa anisaa rakisifaranoo. 11 Kafaa moo akaraki maaqi qidanoo misa nári nisaukunnoo qumaraifana sia oonisaa anee aiku rupaurinanoo aidafuannoo. 12 Yisufa qafeenoo iriseenoo afaannauqa firaana qimaminoo qinau, Anutuna akarakinaa ufa fannoo minara maaqi qidanoo anee sia karaambaiqa aneenna Anutuna amanamasee qafaannee qidanoo. Minara irisee sia maaqooqari aqufuanaura. 13 Afaannauqa firaafa aiqama karidanoo Yisuna akari maqaseenoo, Yisuna mafi quqaseenoo minnaiseenoo doo finau.
Yisufa Anutuna ufa qimannimirana oosana aranau.
(Mat 4:12-17; Mak 1:14-15)
14 Yisufa Kariree maqa maaqai kafaa aniroofanoo Anutuna naaquqara maraquna fannoo mina faqa afeekaikamasee maridanoo dadaaqunara, mina aufakiana fannoo Kariree maqa maaqaki aiqamai daraaninau. 15 Yisufa misa amaana maqakiaqa maqusa maqusa fiqu fiqu inoo nidanoo qimannimimarufaqa aiqamausa mina amooqi mariqau.
Nasareetee amaana maqaki amaana ufa qimanniminau.
(Mat 13:53-58; Mak 6:1-6)
16-17 Yisufa Kariree maqa maaqaki niniufanoo Nasareetee maqusai narí aanaaqisaa mariu maqusanaki oonureenoo Isaraee maqannaasa amaana Saririqasaa narí oosana maraseenoo amaana maqaki keeqanau. Keeqafinoo Anutuna ufa asaanariraree qimaseenoo findifufaqa misa Anutuna tamummaqara fasiqa Eesaiaana nauraa akara amifanoo airiseenoo maa ufana paqurimasee asaanarinau.
(Ooqai misa papiqa akara rumasee qaara aikasaa kukuqa maqoona Yisufa duku dukumasee minaki maa ufana paqurimasee asaana rinau.)
18-19 Karaambaiqa maraquna fannoo qini daakinoo maridanoo,
mifa kudi fasiqauqa amiqira fasaasa ufa qimannimiannee qimasee asauku qinisaa mundinau,
rumbaqa mariasa idukuaki fuaqeera qini diqiqanau,
nifu dimbarausa faqa nifu maqannisaaneera faqa qini diqiqanau,
moo maqannaasa ani mara moo maqannaasa aupurarana nimimariana minakinaana idukuaneera faqa qini diqiqanau,
karaambaiqa narí maqannaasa mandainainakinaasa maraaninna aukuanara qimannimirara qini diqiqaifaqa ani maridaqa.
20 Yisufa mi ufana asaana rumasee papiqa qaara aikannoo kukuqamasee rakisi maru fasiqana amiseenoo ufa qimannimirara qimasee ooqu marinau, mi amaana maqanaki Nasareetee maqusai marusa aiqamausa nifu Yisuna kai tataqa fiqau. 21 Yisufa maqee asaana rumasee qimannimi ufanasaaqaraana qimanniminoo qinau, maa ufana akarakinaana asaana rumasee qimannimimaruna mina anoona doo maqee uqanna kambiqeenoo. 22 Misa mina adiafaaira ufausa iriseeqa tautumasee narí qimami narí qimami qiqau, maafa Yooseefaana amaaku kai maridanoo fee qimasee nikooqanau.
23 Yisufa irisee qimanniminoo qinau, innee ooqeenaasa naamuaqira ufa qimaqimiqa maaqi qifaranoo oo tutaqafa anee aneenna aurirana aneenna marasinnanai kai aneenna aurirana taikaa kafaa qiniara maaqi qifaranoo anee Kapeeranaumma maqusai oosana oosana ainaina faiqí sia amanaiki mari ainaina auqaananara maasa iridaqa maqee aneenna maqusaki maasa qifusaa mi ainainna auqaa. 24 Qinee minara maaqi qimasee inni qimannimidaqa, Anutuna tamummaqara fasiqauqa sia moo fannoo narí maqusanaasa nifusaa uriqarara fasiqa mariannoo moo maqusanaasa minara uriqarara fasiqa fee qimasee mina ufa irifaranoo. 25 Innee qini ufa iriaqa ooqai Eeriaafa maru aukuana qaaramoo aukuana faqa (6) qisauku dinni taikasee dinni ani moodaa marasee quqoona faqa aaku sia uqanna rufanoo aandaroo firaafa aiqamai nárí marinau, 26 Mi aukuanna Isaraee maqannaa adeedaana anaasee moomoo marufanoo sia misa dadaaqinau Sidoona maqa maaqaki Sareefata maqusaki maru aanaamuru adeedaana anaaseena kai Anutufa Eeriaana aqiqoofanoo dadaaqinau, 27 Anutuna tamummaqara fasiqa Eerisaafa maru aukuana narí maqannaasa Isaraee maqa maaqaki karoora nárí marusa moomoo mariqau, Eerisaafa sia misa karoora taikannisanau, aanaamurua Siria maqusanaasa uriqararana auqu Naamana mina karoora kai taikamaqanau. Innee qiniara sia tamummaqara fasiqa fee qimariafanoo qiniara nikooqee mariafanoo qinee faqa miqi kai iqa qeeqa maqusanaasa inni sia amana dadaaqianaura.
28-30 Misa Nasareetee maqusai amaana maqaki marusa mi ufana iriseeqa aanoomasee Yisuna rarisamammaree Nasareetee maru aaqanasaa afiqeeqa rarisaqa ooruree ameemai aquaneerufanoo kuquani fee qimasoofanoo Yisufa misa qambaana kaqi fiqareenoo narí saikai finau.
Kapeeranaumma maqusai faiqí aundurakinaa afaanna aqiqanau.
(Mak 1:21-28)
31 Yisufa Kariree maqa maaqaki Kapeeranauma maqusai ooqureenoo Saririqasaa amaana maqaki faiqí anaasee Anutunara naamuaqinau. 32 Mina ufa irimariasa mina ufara naaquqanau, mifa narí Anutufara foora maridanoo qimannimufaqa doo tautiqa minara nidinau. 33 Qimannimi marufanoo mi amaana maqanaki faiqí moo kaasau afaanna aunduraki marufa Yisuna ufa irisee firaa kari faaqa rumasee qimaminoo qinau. 34 Oo Yisufa Nasareetee maqusanaafa anee nanaree maasa soodaa qidanee, maasa daru taikararee anidanee qinee aniara iridaqa anee Anutuna naaquqara ufa maree marianafa mariananoo. 35 Yisufa iriseenoo amambaina qimaseenoo qinau, anee ufaseenana mi fasiqana aundurakiqari raudamaki see fua, miqi qufanoo mi afaannafa aiqamausa nifusaa mi fasiqana maqasaa mafi aqusee sandeenoo sia aupurarana aminau. 36 Aiqamausa mina qafeeqa tautumasee narí qimami narí qimami qiqa qiqau, maa fasiqana ufa nana ufa fee maridanoo narí Anutufara foora afeekufannai kaasau afaanna qimannimifaqa eedoo kai qimasee raudee sandaafanoo naaquqaidanoo. 37 Miqooqari mi ufana munuqi miniqi ufanoo aiqamai daraaninau.
Yisufa oosana oosana aurirana andeeqannisanau.
(Mat 8:14-17; Mak 1:29-34)
38 Yisufa amaana maqakiqari raudamaki Simoona maaqaki keeqanau. (Simoonafa Yisuna ufa irira fasiqa mina faqa nimarufa marinau.) Simoona mina airaamaku anaasee auri marufanoo afaaqa firaaqoo ididimarufaqa minara Yisuna qimamiqau. 39 Mifa iriseenoo mina qaari aaqa oonureenoo mi auriranara qaoo qufanoo taikoofanoo mi anaaseefa aaqee findifinoo narana deedaqamasee niminau.
40 Suani afu keeqoofanoo asooaa asooaa imarufaqa mi maqusaanaasa nariqa niqoondiuqa aurira fasiqa anaaseeuqa maraida minisee marufanoo Yisufa asauku aiqamausa nifaaqai quqasoofanoo aurirafa taikanau. 41 Afaannauqa faqa niqiqee marufaqa moomoosa naunduraindari raudamaki faaqana faqa sandaidaqa qiqau, anee Anutuna amaaku mariananoo fee qufanoo Yisufa miqooqari qaoo qinoo sia ufa qiaqee qinau, mi afaannausa Yisuna Anutuna asauku mundirafa marunara irimarusa marunara, minara mifa misa nimambaina qinau, innee ufaseeqa qufaqa misa sandamafiqau.
Yisufa Yudeeaa maqa maaqai qimanniminoo ninau.
(Mak 1:35-39)
42 Mi eendanaki Yisufa faiqee iqaqoofanoo kananaana mi maqusanakiqari findimaqee faiqí sia marunnai Anutu finnai innaaru qirara finau, faiqí anaasee findifi minara yai fee finoo fee qimasee randamaree oonu paqurimasee sia moosaa fuannee qufanoo Yisufa qimanniminoo qinau. 43 Qinee Anutuna innaaruna ququsakinaa fasaasa ufa sia maaqoo kai qimannimirara, Anutufa qiniara aiqamai qimannimiannee qimasee diqiqamaqoosa maridaqa. 44 Miqi qimaseenoo mifa Yudeeaa maqa maaqai ooqureenoo aiqama maqusakiaqa fifainidanoo Anutuna ququsara qimannimi marinau.