5
Yisufa narí indaaruqaa faiqi namu nifiqanau.
(Mat 4:18-22; Mak 1:16-20)
Moo kari Yisufa Keeneesareeta farumma afainni kikiqinoo maridanoo Anutuna ufa qimannimi marufaqa faiqí anaasee moomoosa aniree irirara narí futeeqee narí futeeqee imariqau, 2-3 Noodaanna reemaru fasiqaqanda nariqa noodaanna reemaru kanuqaqanda mafi nammari afainni quqasee nariqa pateeuqa mareeqa moosaa oonu maridaqa akuni mariqau, Yisufa faiqí anaasee moomoosa niqafaidanoo kanuqa qafamaseenoo Simoonaindiki akaramafinoo qimamufaqa kaqi kaaqoo afeeqoofanoo nammari amuaqusaa oonuroofanoo Yisufa minaki ooqumarifinoo faiqí anaasee aiqamausa mina oorinni ani usufufanoo naamua qimarinau.
Ufa qimannimi taikaseenoo Yisufa Simoona qimaminoo qinau, kanuqa maree farummaki oonuree pateeuqa ramasee noodaanna umbaqia. Miqi qufanoo Simoonafa qinoo akasaa maasa uriqararafa, maasa maqee eendaki nammariki patee moomoo kari ramasee sia uqanna moodaa noodaanna mareeqa anee qiannanara kaifaa raanaura. Misa nariqa pateeuqa nammariki ramasoofanoo noodaanna moomoo mi pateeuqanaki umbiqafinoo pateeuqa rakeekaa inau. Miqufaqa misa qafeeqa moo kanuqaki marusara nisauku aqufaqa misa aniree dadaaqiqa noodaanna mareeqee kanuqaki umbiqasoofanoo kanuqaqara faqa nammariki ukuqnaaqaa imariqau. Simoona moo auqu Peetooroofa mina qafamasee Yisunara rufieenoo mina oorinni aqoori saunarafinoo qinau, oo karaambaiqa sia qini faqa maria qinee mandainaina maree marunausa maridaqa. Yoohaneefa faqa Yameesafa faqa miqanda Seebeedeena amaakuqara miqanda Simoona dadaaqidaqa noodaanna reemaruqanda maridaqa noodaanna moomoo ramasoona qafoofanoo naaquqanau. 10 Naaquqoofanoo Yisufa Simoona qimaminau, anee sia rufiaa maaqooqari anee sia noodaanna reemarinnaranoo anee faiqí anaasee kai Anutuna ququsaki pateeuqakiara foora mara quqee marinnaranoo. 11 Miqooqari misa nariqa kanuqa rarisameeqee afainni quqasee nariqa noodaanna saika maree maruna aiqama ainaina minnisee Yisuna faqa fiqau.
Yisufa karoora arimaru fasiqana andeeqanau.
(Mat 8:1-4; Mak 1:40-45)
12 Moo kari Yisufa moo maqusai marufanoo karoora aiqama afaaqai arimaru fasiqafa moo fannoo anireenoo maqasaa aqufinoo irammirinoo qinau, oo maa fasiqa ani aidirafa qinana amana anee qini karoora rukaqimaqeennaranoo. 13 Yisufa iriseenoo narí asauku uqeerasee minasaa munduseenoo qinau, Eeoo qini irirafa ani dadaaqiraree qidaqa, doo rukafinana maria qufanoo aaqee kai mina karoora rukafinau. 14 Yisufa mi fasiqana amambaina qimaseenoo qinau, anee sia maa ainainnara moona qimamia andeeqasee amaana maqaki aanaiqikirana aaqa oonu rainanoo mifa ani afaaqa aiququmaseenoo aniara anukanoo mariaanoo qiannoo, miqi qinana anee karoora narimarisa taikarausa aandau tatufirana Mooseena sandufamau fidana Anutuna suqamia, miqimasainaqa aiqamausa ani anukarana qafamasee sia aniara eerairifaranoo. 15 Minara Yisuna afeeka aufakiana sia taikanau, firaaqoo fifainufaqa faiqí anaasee moomoosa suqu maree Yisufunnai anireeqa mina ufa irufanoo misa aurirafa taikaanifeera aniqau. 16 Yisufa moodaakari moodaakari faiqí sia maruqoo oonureenoo Anutunara kisaaqasaa innaaru qimarinau.
Yisufa aiku asauku pipisaaqa usirana andeeqanau.
(Mat 9:1-8; Mak 2:1-12)
17 Moo faasaana Yisuna moo maaqaki maridanoo faiqí anaasee Anutunara naamuaqida marufanoo Farisai amaana ufa qimarusa faqa Mooseena sandufasaa rakisirausa faqa mi maqanaki ooqu marifiqa irimariqau, Kariree maqa maaqakiqari faqa Yudeeaa maqa maaqakiqari faqa Yeerusaree maqusaindari faqa moomoosa ani maridaqa iri mariqau. Aurirana taikara afeeka karaambaiqa Anutufinnaindari Yisunasaa marufanoo aurusa andeeqannimaqee marinau. 18-19 Yisufa maaqaki qimannimi marufaqa faiqí anaasee akaqausa nári niqoonnana aiku asauku pipisaaqa qusirana qaindusu maree aniree maaqaki keeqafi Yisuna aaqa quqararee qimasee qafoofanoo faiqí anaasee moomoosa ititafufaqa sia amanaikiqa, quandaki naammaraaqa akaramafufaqa namudi rainasee mi fasiqana narí qaindasaa quqasee sanda quiqa quiqa ufanoo maaqaki faiqí anaasee qambaana Yisuna aaqa quqaqau.
20 Yisufa misa irirana narisaa firaaqoo mundunara iriseenoo mi pipisaaqa qusira fasiqana qimaminoo qinau, qini qiqoondi ani mandainaina numoo doo minnaisaidaqa. 21 Miqi qufaqa Mooseena sandufa akoofasauqa faqa Farisai amaana ufa qimarusa faqa nariqa naunduraindari kai qidaqa qiqau, maa fifau fasiqafa unnaqi masaidanoo narí ufannoo Anutuna amaaqa maqaidanoo faiqí sia amana moona mandainaina numoo taikarana amana maridanoo Anutufa kai amana miqiannoo. 22 Yisufa misa naunduraindaraa ufa iriseenoo qimanniminoo qinau, innee naqi fee qifaqee mi mandirirana inneeqa naunduraki iridee. 23-24 Qinee maa fasiqanara ani mandainaina numoo minnaisaidee qunnana innee qiniara sia amanaikiaanoo fee qidee qinee faiqí nimaaku maa maqanasaa maridaqa faiqí aaqarana akiaqara mininnisara afeeka faqaasa marunausa marinara maa firaa afeeka ainainannai kooroomma nimaqaanaura qinee maa fasiqanara aneenna qaindasaaqari findifinana mi qaindana maree amaaqa fua qiananoo miqinaqa qini mandainaina numoo minnaisara afeeka qafeefara. Miqi qimannimiseenoo quandaki mi aiku asauku kuqirana qimaminoo qinau. Doo findifi aneenna qaari mareenana amaaqa fua. 25 Miqi qufanoo mi fasiqafa findifinoo aiqamausa nifusaa narí faiqee maru qaarina mareenoo Anutunara dufi dufi qimammareenoo amaaqa finau.
26 Aiqamausa minaki marusa mina qafamasee firaaqoo tautiqa maaqi qimasee Anutuna asasiqau, maqee faasaana maasa maa fasiqana qafaunanoo nifaaqa qumooqukinoo.
Yisufa Reefina afiqanau.
(Mat 9:9-13; Mak 2:13-17)
27-28 Miqooqari Yisufa raudamaki moosaa fidanoo Roomma maqannaa kiapana takisa munnimma maree maru kuskusafa mina auqu Reefina amarafa narí oopisaki marufanoo Yisufa mina qafamaseenoo qimaminoo qinau, aniree qini faqa fua qufanoo Reefifa findifinoo aiqama ainaina minniseenoo mina faqa finau.
29 Moo kari Reefifa Yisuna narana suuqamiraree qimaseenoo Yisuna faqa narí aqoonausa takisa munnimma maree marusa faqa faiqí anaasee akaqausa faqa naaramasoofaqa mina maaqaki anireeqa firaa qoomaqa sakasee nee mariqau. 30 Neemarufanoo Farisai amaana ufa qimarusa faqa nári niqoonausa Mooseena sandufa akoofasauqa faqa Yisuna faiqi namu niqiqa qiqau, innee nanaree ummuara takisa munnimma maree mariasa faqa manda oosana maree mariasa faqa narana nammari naidee, nisauruaqa. 31 Yisufa mina iriseenoo qimanniminoo qinau, amiqimaria fasiqa anaaseesa sia tutaqafinnai fidaqa, aurimariasa kai tutaqafinnai fidaqa. 32 Qinee sia amiqimaria fasiqa aanaaseesara nariqa mandainaina minnisee Anutufinnai ubeekaaqeera qumu maridaqa, innee manda fasiqa anaasee fee qimasee nifaqee mariasa misara kai Anutufinnai ubeekaaqeera naarararee qimasee qinee qumuafanausa maridaqa.
Naararee maru innaaruqira oosanara iraqau.
(Mat 9:14-17; Mak 2:18-22)
33 Akaqausa Yisuna qimamiqa qiqau, Yoohaneefa nammari nimimaruna ufa irimariasa moomoo kari narana maridanoo mina minnisee naarara innaaru qidaqa, Farisai amaana ufa qimariasa misa ufa irimariasa faqa miqidaqa ani ufa irimariasa sia uqanna miqidaqa, narana nammari naida maridaqa. 34 Yisufa iriseenoo qimanniminau, maanaaqa amundara qoomaqaki suqimaria fasiqa anaaseesara naarara mariaqee qifaqa sia ani ufa irifaranoo amundara fasiqa marinara qoomaqa sakasee neefaranoo. 35 Misa mi anaaseena afaaqi qini rumbamaree munu darusaifaqa mikari kuqaa nimuqusa mandaikinaqa narana minnisee naarara innaaru qifaranoo. (Yisufa narí kuquaninnanara maanaaqa amundarana afaaqi kikiqa usinau. Yisufa narí kuqinanoo mina faiqi namu nimuqusa mandaikinaqa naarara maridaqa innaaru qifaranoo fee qinau.)
36 Yisufa moo quandara ufa qimanniminau, faiqí nauraa siuta akunirara sia amana fuka qamunnasaaqaraa ati anaqisee minasaa akunuannoo miqinanoo nauraa qamunna faqa fuka qamunna faqa mandaikiandoora, mina nauraa qamunna maridanoo minnisaa. (Nauraa qamunnara Yisufa Mooseena sandufara mina kikiqa ususee qimanniminau. Fuka qamunnara narí fuka ufara qinau.)
37 (Yisufa maqasaa maru aukuana misa uainna nammari tatisee aandau apatannai auqira taquki adiasee kisaaqasaa maqaki quqasoofanoo marinau. Marikinoo amiqinoo marufaqa mina mara maree maqee maqee neemariqau. Uainna nammari misa maqee maqee nee maru nammarifa marinau. Mifa aandau apatannai auqira taquara qufaqa, maasa qeeqa ufakiqari taqu uqannee qidaqa.)
Yisufa minara iriseenoo quandara ufa moo qimanniminau, faiqí fuka nammari sia amana nauraa taquki adiaannoo, rukamufinanoo aiqama nammari rairaa iandoora. 38 Fuka nammari fuka taquki adiainanoo amanaikiannoo. 39 Faiqí nauraa uainna nammari namasee sia amana fuka uainna nammari naannoo. (Yisufa faiqí aanaaseera Mooseena sandufa ooqeenaa uainnara foora mina akoofasa mariafaqa qini ufa fuka uainnara foora marifaqa nikooqeefaranoo.) Ooqeenaana adiafaairafa uriqaranoo maridanoo fuka adiafaairafa oorudupinoo maridanoo.