6
Amaanasaa sakuma ruqoosoo ufa.
(Mat 12:1-8; Mak 2:23-28)
Moo kari Yuda maqannaasa Saririqa amaanasaa Yisufa narí faiqi namufaqa maqusamau nidanoo sakuma ummaqiranaki fimarufaqa mina faiqi namu sakuma ruqoosasee rafarisaidaqa neemariqau. 2-4 Farisai amaana ufa irimarusa maridaqa niqafeeqa niqidaqa qimannimiqau, innee nanaree Mooseena sandufa rukiaidee maasa amaana Saririqasaa ainainidee qufanoo Yisufa qimanniminoo qinau. Innee sia fee karaambaiqa Dafidina oosana iridee mifa aararoofanoo Mooseena sandufa rukiasee Anutuna naaquqara amaana maqaki keeqafinoo Anutuna amaqee maru feemuna mara namaseenoo narí faiqi namufaqa akaqana maree muqu niminau, Mooseena sandufaki mi feemunara kaqiqeesa sia naaqee qidanoo aanaiqikirausa kai naaqee qu feemufa marinau. Yisufa misa qimanniminoo qinau, qinee faiqí nimaaku uqanna amaana faasaana faqa mina sandufauqa faqa mina uriqararausa maridaqa. Qinee qeeqa faiqi namuara sakuma ruqoosa naaqee qiana amana misa neefaranoo.
Yisufa asauku pipisaaqa usirana amaanasaa andeeqoo ufafa.
(Mat 12:9-14; Mak 3:1-6)
Moo kari Isaraee maqannaasa Saririqa amaanasaa faasaana moo maqusai amaana maqaki keeqafi Anutuna ufa qimannimi marufanoo faiqí moo asauku uqannai asauku karaaduqarafa faiqí anaasee faqa maridanoo Yisuna ufa irimarinau. Mooseena sandufasaa rakisirausa faqa Farisai amaana ufa qimariasa faqa misa faqa maridaqa Yisuna arirara aiquqi mariqau, mi fasiqana asauku karaaduqarana andeeqasainaqa Mooseena sandufa rukiasee saikidanoo fee qimasee uneemaana qimasee mina rumbarara qimarufanoo.
Yisufa misa naundurakinaa manda irirana iriseenoo mi asauku karaaduqarana aaramaseenoo qinau, anee findifi mai aniree aiqamausa nifusaa kikiqia qufanoo miqimminau. Kikiqa mafufanoo Yisufa misa qimanniminau, qinee moodaa ainainara inni irammirianaura, innisaimbaqa sandufa Saririqa amaanara naqi fee qidanoo, maasara faiqí dadaaqiaqee qidanoo fee faiqí kuridiaqee qidanoo fee, maasa faiqí mariaqeera asumu mara nimaqaanauree faiqí sia mariaqeera naru taikannimaqaanauree. 10 Miqi qimasee Yisufa aiqamausa nifuki nifuki idanoo mi fasiqana asauku karaaduqarana qimaminoo qinau, anee aneenna asauku uqua qufanoo mi fasiqafa miqufanoo mina asauku amiqinau. 11 Amiqufanoo farisai amaana ufa qimarusa faqa Mooseena sandufa irimarusa faqa firaaqoo aanoo qimasee Yisuna uneemaana qimasee ariranara randaqau.
Yisufa qikunni ooqu qaara marasee fasiqa nifiqanau.
(Mat 10:1-4; Mak 3:13-19)
12 Mi fasannai Yisufa innaaru qirara amuaqu namusa ooruree mi eendanaki innaaru saika imarufanoo iqaqanau. 13 Iqaqoofanoo misaki rusandeesamumasee (12) qisaukuqara taikasee qikunni ooqu qaara marasee fasiqa nifiqaseenoo misa nuqu niqiqara fasiqauqee qinau. 14 Misa nuqu moo Simoonafa moo auqu Peetooroofa faqa mina akaqa Andurufa faqa Yameesafa faqa Yoohaneefa faqa Firipifa faqa Baratooroomeeufa faqa, 15 Mataioofa faqa Toomasifa faqa moo Yameesafa Arafaiusana amaaku faqa Simoona amarafa kaaqa nári kaamannara rimarufa faqa Yudasina amarafa Yameesana amaaku faqa moo Yudasifa 16 Keerioota maqusaindaraafa kasooqaqee Yisuna uqeeqaaninafa faqa mariqau.
Faiqí anaasee moomoosa Yisuna afaqee fiqau.
(Mat 4:23-25)
17 Yisufa misa nifiqa quqaseenoo niqiqara fasiqauqee qimaseenoo mina ufa irimarusa moomoosa faqa amuaqu namusaaqari qumureenoo afaasai marufaqa faiqí anaasee moomoosa ani mariqau. 18 Yisuna ufa iriananoo aurirafa taikaanifee qimasee Yudeeaa maqa maaqaindari faqa Yeerusaree maqusaindari faqa Tiree maqusaindari faqa Sidoona maqusaindari faqa moomoosa aniree usufufanoo Yisufa ufa qimannimidanoo aurirana taikannisee marinau. Faafasaaqa naundurai marusauqa aniroofanoo afaqa niseemarinau. 19 Anutuna afeeka fannoo Yisuna afaaqaindari fidanoo faiqí anaasee andeeqannisee marufaqa aiqamausa nisaukunnai Yisuna afaaqa auqamasoofanoo aurirafa taikanau.
Yisufa asasirana oosana uqannifiqanau.
(Mat 5:1-12)
20 Yisufa narí faiqi namu nindafamasee qimanniminoo qinau.
Innee kudimariasa Anutufa firaa asasirana inni nimidanoo Anutuna innaaruna ququsa innindi maridanoommi.
21 Innee maqee aandaroo nárí marisa Anutufa asasirana inni nimidanoo Anutufa inni nimuaquirana nimiannoommi.
Innee maqee ikiraqee mariasa Anutufa firaa asasirana nimidanoo, Anutufa naanaidara qirana inni nimiannoo.
22 Faiqí akaqausa faiqí nimaaku uqanna qinisaara inniara fidiaqaa iqa nifeeqeeqa aasaandaana ufa faqa oosana oosana manda ufauqa faqa inni qima nimifanoo Anutufa firaa asasirana inni nimiannoommi.
23 Misa miqimmannimiqaifaqa innee minara asasammaseeqa idi raidaqa nasuriaqa, mina akiaqara innaarunai firaa qumiasana innindi afeediranaki maridanoommi, maasa qikeeku qikaaku ooqai maru tamummaqara fasiqara mi manda oosanna nimiiusa maqee faqa miqi kai iqa inni faqa nimifaranoo.
Yisufa noori runira oosanara qinau.
24 Innee maqee qumiasana faqaasa mariasa inni aupurarafa firaafa mariannoo, innee adiafaaira marirafa doo aiqaraannoo.
25 Innee maqee nimuaqu imariasa inni aupurarafa firaafa mariannoo, inni aandaroo naruannoo, innee maqee naanaidara qimariasa inni aupurarafa firaafa mariannoo, innee noori runirafa faqa qikifaafau qirafa faqa mariannoo.
26 Faiqí anaasee aiqamausa inni amiqi amiqira ufa qimannimi mariasa faqa nimooqi mariasa faqa inni aupurarana firaana Anutufa nimiannoo ooqai maasa qikeeku qikaaku unnaqira tamummaqara fasiqauqara miqi kai idaqa nimooqimarufanoo Anutufa aupurarana niminau.
Yisufa inneeqa namuqaara nimuqusinaqa ruaqa.
(Mat 5:38-48; 7:12)
27 Innee qini ufa irimariasa qimannimidaqa innee inneeqa namuqaara nimuqusi marinaqa misara ruaqa, inniara nikooqee mariasa amiqimmasee misara amiqi amiqimmannimaqaaqa. 28 Inni niquraree mariasa misa nimooqira ufa qimannimiaqa inni mandaikamma nimaqee mariasara Anutufa idaaqamanisaanifeera innaaru qiaqa. 29 Moo fannoo ani aapaasa arinana dinni faqa quandasainanoo aruani, faiqí moo fannoo ani saketa maree finana siuta faqa mina amia, 30 Faiqí moo fannoo nana ainainaree ani iramirinana anee mina amia, moo fannoo ani ainaina ummuaramamaree finana sia kafaa oonu maraa. 31 Anee nana oosanaree aididanoo fee faiqí anaasee ani amifaree, anee amiqira oosana kai qimiaqee qimariananoo. Doo anee naaree misa ani amira aidira oosana kai faiqí anaasee maqee maqee kaqi nimia.
32 Faiqí anaasee aniara aidimariasara kai nidinanoo nanaree fifau Anutunara mina akiaqara qini qimiannoo fee, sia ani amiannoo manda oosana maree mariasa naanna reemariananoo misa miqimmidaqa nariara nariara nididanoo. 33 Ani amiqi amiqi imariasara kai amiqi amiqinanoo Anutufa mina akiaqara sia ani amiannoo, manda oosana maree mariasa naanna reemariananoo misa miqi kai idaqa nariara nariara amiqi amiqidaqa. 34 Ani amimariasa kai ainaina niminanoo Anutufa mina akiaqara sia ani amiannoo, anee miqinana sia manda oosana maree mariasa urinnaaqa reennaranoo misa kasooqaqee mina akiaqara mina amana kai qimiaqee qimasee niminnaranoo. 35 Innee sia misa naanna raaqa, inneeqa namuqaara nimuqusi marinaqa misa amiqimmannimaqaaqa ufaasu ainainara innaaru qimariasa nimiseeqa sia mina akiaqara nifu maqaaqa innee miqidaqa firaa uriqarara Anutuna faiqi namu marifaranoo mina akiaqara firaa qumiasana Anutufa inni nimaqaannoo. Anutufa miqi marifa manda oosana maree mariasa faqa minara auni mariasa faqa amiqi amiqimmannimaqee marifa maridanoo, innee mina aanna raaqa. 36 Inni nikoofa aiqamausara amuqusi marifanoo nifauaidanoo innee faqa miqi kai iqa faiqí aanaaseera nimuqusinaqa nifauaaqa.
Yisufa nimuqusiranara faqa afaariranara faqa qinau.
(Mat 7:1-5)
37 Innee niqoonausa sia niqurara ufa nimiaqa miqifanoo Anutufa inni faqa sia niquraraannoo, inneeqa niqoonausa kaukaata sia qimannimaqaaqa miqifanoo Anutufa inniara faqa sia kaukaata qiannoo, innee inneeqa niqoonausa inni mandaikamma nimaqee mariana minnisaifanoo Anutufa innindi faqa minnisaannoo. 38 Innee faiqí anaasee kaqi nimifanoo Anutufa inni faqa kaqi nimiannoo, mifa firaaqoo qumbiqasee rairaamasee inni nimiannoo, innee faiqí anaasee niminnandee kai maseenoo Anutufa inni faqa nimiannoo. Anee faiqí anaasee nimira oosana Anutufa qafamasee mi nimira oosanamau kai inni nimiannoo.
39 Yisufa quandara ufa moo maaqi qimasee faiqí anaasee qimanniminau, afu dimbarafa sia amana aqoonnana afu dimbarana asaadakinoo aana fuannoo, afiqee fuani innana aiqamaqara madikaki aqufifaranoo. 40 Akara maqaki keeqeemari kumaaraafa sia amana narí uqafiqee marina uraaqaraannoo, akara maaqaki keeqarafa taikaseenoo mikari narí uqafiqeemari fasiqana amanasaa mariannoo.
41 Yisufa kaqi qimannimidanoo qinau, anee nanaree aneenna akaqaafasaa afuki mari saqari araifa marifanee ufa qidanee. Mee ani afuki muduka saqari akatia marinara anee sia iridanee. 42 Anee naqimasee aneenna akaqaafasaara mai anirainaqa mee ani afuki saqari arai marina maraquanauree qidanee, ani afuki muduka saqari akatia maridanoo anee nikaru qimarianafa aneenna afuki naaree firaa saqari akatia marina maraquseenana andeeqasee afu maqeenana aneenna akaqaafasaa afuki kaqikaa saqari arai marina mara aqua. (Innee sia moo fannoo manda ainaina marainaqa aquraraaqa maqasaa fasiqa anaasee aiqamausa innisaimbaqaindi firaa saqari akatiara foora maridanoo.)
Yisufa andeeqara oosanara saqari qaqama kikiqa usinau.
(Mat 7:16-20; 12:33-35)
43 Amiqira saqari fannoo sia manda qaqama iraannoo, kafaa mina dinni manda saqari fannoo sia amiqira qaqama iraannoo. 44 Saqari qaqama fannoo saqari oosanara koorooinana anee irinnaranoo aiqama saqari qaqama irafinoo oosanara koorooidanoo. Anee naqi fee masee reereeroondaana sandasaaqaraana faafisa qaqama tiqinnaree sia minasaa iraannoo. Kaifaa naqi fee masee kaakuna sandasaa kamukamuna qaqama tiqinnaree sia minasaa iraannoo. 45 Faiqí faqa saqari faqa moodaa karidaqa amiqira fasiqa fannoo narí amuqusakinaa amiqira afeediranakiqari amiqira ufa qimannimiannoo, manda fasiqa fannoo narí mandamuqusa afeediranakinaana manda ufa qimannimiannoo, faiqí narí amuqusakimari ainainara kai ufa qidanoo.
Yisufa narí ufamau fimarusara maaqa kikiqa usinau.
(Mat 7:24-27)
46-47 Innee nanaree qini Yisunara karaambaiqee karaambaiqee qidaqa qini ufa sia irida fee, faiqí moo fannoo qinee marunannai anireenoo qini ufa irimarifa mina oosana maaqimminoo marida. 48 Mi fasiqafa maaqa akoona fooqaafa maridanoo, mi fasiqafa maqa amiqimasee meemaqoo indufuseenoo faakana oonisaa munduseenoo minasaa maaqa afeekaikamasee usakanau, nammari aufinoo mi maaqana arufanoo sia kasinau, faakana amiqimasee afeekaikinoo marinau. 49 Faiqí moo fannoo qini ufa iriseenoo mimau sia finafa moo maqa akoofara maqi maridanoo mi furufarira fasiqafa aanda maqasaa maaqa usakeenoo sia faakana afeekaikinau, nammari aufinoo mi maqana arufanoo rafauraki maqasaa aqufinoo firaaqoo kurusinau.