7
Saideena ainainira faiqi Yisufa andeeqanau.
(Mat 8:5-13)
Yisufa mi ufausa aiqama faiqí anaasee qimannimiseenoo findimaqee Kapeeranaumma maqusai finau. Ooquroofanoo Roomma maqannaa sundiauqa uriqararana ainainira fasiqa kaaqa aidi maru fasiqafa kuqira aurira aurimarinau. Sundia uriqararafa Yisufa anunara iriseenoo Yuda maqannaa uriqararausa niqiqeenoo qinau. 4-5 Innee oonuree Yisuna iramiriaqa mifa amanee mai aniree qini ainainira fasiqa andeeqaannoo fee qufaqa misa Yisufinnai oonuree reendeenamasee fuki faaki qiqau, maasa diqiqaifasiqa Roomma maqannaa fasiqa kaaqa maasa Yuda maqannaara rimarifa amaana maqa maasa usakaqimufa ani dadaaqirana amana marifa amanee dadaaqinnaree.
6-7 Yisufa misa ufa iriseenoo eedoo qimaseenoo misa faqa sundia maaqai finau, aatata fifiufanoo maaqa adeedi ramasoofanoo mi fasiqafa narí aqoondiuqa niqiqeenoo qinau, innee oonuree maaqi qimasee Yisuna qimamiaqa, oo uriqararafa anee fifau aiku rurina mai ani mariananoo, nanaree anee firaa uriqararafa mai aniree qini manda maaqaki keeqafinaqa qisauruanoora, qinee ani afusaa firanara faqa sia amanaikidaqa qinee oorudupirausa maridaqa. Qini uriqarara sundiauqa moomoosa mariafaqa qinee misa nimeemaanai maridaqa misa ufamau fidaqa, qini qimeemaanai moomoo sundiauqa faqa mariafaqa qinee moonara fuannee qunanoo fidanoo moonara aniannee qunanoo anidanoo qeeqa ainainira fasiqara maa ainainna auqaa qunanoo auqaidanoo, anee Yisufa uriqararafa mariananoo anee miqooqari kai aurirafa taikaannee qinanoo qini ainainira fasiqa fannoo findifuani. Misa mi ufana Yisuna qimamufanoo tautumaseenoo faiqí anaasee moomoosa mina faqa anusa quandaki qimanniminau. Maa Roomma maqannaa fasiqafa firaaqoo qini saqarikidanoo Isaraee maqannaa qeeqa maqannaasa maqusa maqusa nidaqa sia miqira amiqira fasiqa qafeeqa, aanaamuru maridanoommi. 10 Miqi qufaqa misauqaindi niqiqoosa anirandee nariqa uriqararana maaqaki keeqafi qafoofanoo mi fasiqana ainainira fasiqa findifinoo amiqimasee marinau.
Yisufa adeedaana anaasee amaaku kuqiranakinaana mara findifinau.
11-12 Marikinoo Yisufa moo maqusai mina auqu Nainna maqusai narí faiqi namufaqa faiqí anaasee moomoosa mina faqa finau, maqusa naambeeqai oonuree qafoofaqa mi maqusaanaasa faiqí kuqirana qaindusu maree akundarara ikifaafauna faqa aniqau, adeedaana anaasee amaaku moodaa marufa kuqufufaqa faiqí anaasee moomoosa faqa mina anoofa faqa akundarara maree anufanoo Yisufa niqafoofanoo firaaqoo amuqusufanoo mina anoona qimaminoo qinau. Sia ikiraqaaqee qimaseenoo asaukunnoo oonu mi qaindana auqoofaqa maree aniusa kasoomafufanoo Yisufa kuqira kumaaraa qimaminau. 13 Oo maa kumaaraa qinee ani qimamidaqa doo findifua qufanoo mi kuqira kumaaraafa rutaqinoo findifinoo ufa qinau. 14-16 Yisufa mina afiqamareenoo narí anoofinnai munaisoofaqa faiqí anaasee firaaqoo naaquqoofaqa Anutuna amooqidaqa qiqau. Uriqarara tamummaqara fasiqa doo maasaki akooqoo kooroomafinoo maridanoo fee qufaqa akaqausa maaqi qiqau. Anutufa doo narí maqannaasa ooqai qimaqoo dadaaqianinafa doo ani maridanoo. 17 Mi ufana Yisuna aufakiana fannoo miqooqari Yudeeaa maqa maaqaki mariasaki faqa mina atiqara mariasaki faqa fifaininau.
Nammari nimimaru Yoohaneena faiqi namu Yisuna irammiriqau.
(Mat 11:2-19)
18 Yoohaneefa nammari nimimaruna faiqi namu Yisuna naaquqara aufakiana Yoohaneena qimamufanoo iriseenoo narí ainainira faiqi qaaraqanda naaramasee qimanniminoo qinau. 19 Inneeqara karaambaiqinnai oonuree maaqi qimasee iramiriaqa Qinee anianinnanara qiafanafa anee mifee maridanee moonaree rakisianauree, miqi qimasee qimannimisee niqiqoofaqa miqanda Yisufinnai oonuree iramiriqa qiqau. 20-21 Yoohaneefa nammari nimimarufa maasa diqiqaifaqa ani iraidaqa mifa asauku mundirafa aniannoommifoo qimaqoofa anee mifee maridanee moonaree maasa rakisianauree qufanoo, Yisufa mikari faiqí anaasee moomoosa aurimarusa faqa oosana oosana teeroo maree marusa faqa faafasaaqa naundurai marusa faqa nifu dimbarausa faqa andeeqanniseenoo Yoohaneena faiqiqara qimanniminoo qinau. 22 Inneeqara Yoohaneefinnai anirandee oonuree maqee maaqoo qafaida maria ainaina qinee Yisusa auqaunnanara qimamiaqa, nifu dimbarausa maqanniseeqa niku eendirausa andeeqannisaunaqa nidaqa karoora narimarisa rukanniseeqa naaqoo aunirausa ruiqanniseeqa kuqirausa findifumanniseeqa, kudi fasiqa anaaseeuqa amiqira fasaasa ufa innaarunaira qimannimiqa mi ainainausara oonuree aiqama Yoohaneena qimamifanoo mifa qiniara iriannoo, ooqai aniraree qimaqoosa doo misamma ani maridaqa. 23 Maa ufana faqa qimamiaqa, qiniara sia qaara irira irimariasa Anutufa asasirana nimiannoo.
24 Miqi qufaqa miqanda irisee fufanoo Yisufa faiqí anaasee moomoosa miqoo mariusa qimanniminoo qinau, Yoohaneefa nammari nimimarufa kaasau aadana maqa maaqanaki marufaqa innee mina ufa iriraree qimasee nana ainaina qafararee fee qimasee ooqu fi fee iqau, fifau andanda ufai fannoo kasimarina qafararee fee qimasee ooqu fi fee iqau. Yoohaneefa sia miqimarifa marinau. 25 Innee nana qafararee fee qimasee ooqu fi fee iqau, faiqí moo amiqira qamunna afisimarina qafararee fee qimasee ooqu fi fee iqau. Yoohaneefa sia miqimarifa, amiqira qamunna afisimariasa sia kaasau maqa maaqaki maridaqa uriqarara karaambaiqa maaqaki maridaqa. 26 Innee Anutuna tamummaqara fasiqa qafararee fee qimasee ooqu fiqau. Eeoo innee tamummaqara fasiqa ooqu qafaqau, sia kaqi tamummaqara fasiqafau ooqu qafaqau, tamummaqara fasiqauqa uriqararafa marunara oonu qafaqau. 27 Ooqeennaa akaraki Yoohaneenara maaqi qimasee akara rinoo maridanoo.
Iriaqa, qinee qini ufa qimannimianinafa ani oorinni aqiqaananoo ani oorinni fidanoo ani aana afisuannoo.
28 Yoohaneenara miqi qimaqoofaqa qinee Yisusa minara maaqi qidaqa maa maqanasaa kambiqoosakiqari mifa uriqaranoo marifa maridanoo, mina dinni innaaruna ququsaki mariasa ureeqarausa misa Yoohaneena uriqararausa maridaqa.
29 Faiqí anaasee kaiqeesa faqa ummuarimari takisa munnimmana maree mariasa faqa Yisuna ufa Yoohaneenara quna amiqimasee iriqau, misa ooqai Anutuna andeeqara ufamau fidaqa, Yoohaneefinnai nammari maree marusa maridaqa Yisuna ufa amiqimasee iriqau. 30 Farisai amaana ufa qimariasa faqa Mooseena sandufasaa rakisirausa faqa misara Anutufa andeeqara aana naamua qufaqa misa rukiasee sia Yoohaneena nammari maroosa maridaqa Yisuna ufa faqa sia iriqau.
31-32 Yisufa misara iriseenoo maaqi qimasee faiqí anaasee qimanniminoo qinau, maa fasannai mariasa nana fooqaasee maridee, misa faiqiuqa maqusa qambaanai sararida mariasa fooqaasa maridaqa misa maaqi qimasee narí aqi narí aqidaqa maasa asasira idi raunaqa innee sia dadaaqi idi ree mariafanoo maasa quandaki qiki anai fakiki raunaqa innee mina faqa sia dadaaqiafanoo innee furufari mariasa mariafanoo. 33 Yoohaneefa nammari nimimarufa anireenoo uainna nammari sia nanau narana uqanna faqa sia nanau. Ookasaasa anoona faqa pandaaqa oofaafana faqa kai noofaqa innee minara qafamasee afaanna aundurai keeqafifanoo miqidanoommifoo qiqau. 34 Qinee faiqí nimaaku uqanna aniree uainna nammari faqa narana faqa naunaqa innee qiniara maa fasiqana qafaa kaaqa narana nammari namufaqa neemarifa maridanoo, ummuarimaria takisa munnimma maree mariasa faqa maasa qikooqaifaqa niqiqee mariasa faqa niqoondiki marifa maridanoo qiniara miqi mari fee qimariafanoo. 35 Irirana faqaasa irira ufa kai qimariafaqa innee ufa qaara ufa qimariasa marianara innee irirana siaisa mariafanoo.
Yisuna aikusaa fadameena adianau.
36 Farisai amaana ufa irimarufa moo fannoo narana suqaseenoo Yisuna aaramasee aniree qini maaqaki narana naannee qufanoo Yisufa eedoo qimaseenoo mina maaqaki keeqafinoo ooqu marifinoo narana neemarinau. (Mi aukuanna mi maqusaanaasa narana quqee maru qaindana qambaana marufaqa misa mina fiqu fiqumma taatata afuru faiqaqee idaqa narana nee mariqau. Niku uquseeqa faiqaqee nee mariqau.) 37 Mi maqusanakiqari moo anaasee kisaaqasaa mandainaina maree marufa Yisufa Farisai amaana ufa irimaruna maaqaki narana neemarunaki marufanoo mi anaaseefa minara iriseenoo amiqira afundimaru fadameenna idaaqira taquki maruna mareenoo minaki anireenoo Yisuna aanaaqiannai anireenoo mifa aiku uquqoonnai kikiqinau. 38 Kikiqammafinoo qikiraqee marufanoo mina aukunu fannoo Yisuna aikusaa aqufufanoo narí akiaqa asausi kisaaqannai mina aikusaaqaraa aukunu rukaseenoo mina aiku amooqaseenoo afundi maru fadameena mi taqunakinaana mina aikusaa adianau. 39 Farisai amaana ufa irimarufa Yisuna aaroofa mina qafamaseenoo narí aundurai kai Yisunara maaqi qimasee qimmirinau, maa fasiqafa kuqaa Anutuna tamummaqara fasiqa maridanoofau maa anaaseefa mina aiku amooqainara iriqini, mifa kisaaqasaa manda oosana maree marunara iriseenoofau qaoo qini.
40 Yisufa mina irirana iriseenoo mina aaramasee qimaminoo qinau, Simoona qinee moo ainainara ani qimamidaqa, Simoonafa iriseennoo qinau, eeoo ufasaa rakisirafa doo qinaqa iria qufanoo Yisufa qinau, faiqí moo fannoo moomoo munnimma faqaafa maridanoo maqee maqee ufaasu munnimma akaqausa nimisaidanoo mina akiaqara faqa aabaa faqa maree marifa marinau. Mi fasiqafa faiqí qaaraqanda ufaasu munnimma niminau. 41 Moo fasiqa 500 munnimma moomoo aminau, kafaa moo fasiqa 50 munnimma oodaa kai aminau, nimufaqa maraqa niniufaqa aukuana aiqaramafufaqa kaifaa mi munnimmana narí amiraree qimasee sia amanaikufanoo mi munnimmana akoofa iriseenoo miqandara amuqusufanoo mina akiaqara sia maranau minnisanau. 42 Simoona anee miqandara nanee fee qidanee miqandakiqari yafee firaaqoo mi munnimmana akoonara aidiannoo fee firaa munnimma aabaa maroo fee kaqikaa munnimma aabaa maroo fee.
43 Simoonafa mina iriseenoo Yisuna qimaminoo qinau, abee firaa munnimma aabaa maroofa mifa kai minara aidiannoo fee qufanoo Yisufa qinau, anee andeeqasee qiananoo qimaseenoo quandafi mi manda anaaseefinnai oori ubeekamaseenoo qinau, Simoona anee maa anaaseena qafaidanee, qinee anoona ufa ani qimamidaqa maa anaaseena firaa mandainaina akiaqara doo minnisaunnanara koorooidanoo firaaqoo qiniara aidimarifanoo amiqi amiqimmaqimaqaidanoo kaqikaa aaqarana akiaqara minni aisainafa minni aisainanoo mi kaqikaa aaqara fasiqafa kaqikaa qoo minni aisainna fasiqanara aidiannoo.
44 Qinee ani maaqaki aniraunnana anee sia maasa oosana mareenana nammarinnai qiku nammari uquananoo, maa anaaseefa narí aukununnai qini qiku nammari uquseenoo narí akiaqa asausi kisaaqannai rukeenoo. 45 Qinee ani maaqaki aniraunnana anee sia maasa oosana mareenana qimooqaananoo maa anaaseefa aniree qini qiku qimooqaifa maridanoo. 46 Qinee aniraunnana anee sia maasa oosana mareenana makaqa anoona qikiaqaki adiaananoo maa anaaseefa amiqira afundimaru makaqa anoonna qini qikusaa adiaifanoo qikusaa adiaqimaqeenoo. 47 Ani kaqikaa mandainaina akiaqara sia rukaananoo sia qiniara aidinana sia amiqi amiqimma qimaqaananoo maa anaaseena firaa mandainaina tia rukaunanoo firaaqoo qiniara aidifanoo amiqi amiqimmaqimaqaidanoo. 48 Yisufa miqi qimaseenoo quandafi mi anaaseena qimaminoo qinau, Oo anaasee ani mandainaina akiaqara arirana doo qinee minni aiseeqa qufaqa akaqausa miqoo mariusa nariqa naundurai qimiriqau.
49 Maana yafasiqa fee nariara faiqí mandainaina akiaqara arirana minnisee marunausee qidanoo fee. 50 Yisufa mi anaaseena kafaa qimaminoo qinau, oo maa anaasee anee aneenna aunduraindari qinisaa rusimarianafa mifa kai ani innaarunai marira asumu aminoo doo asooaranaki fua.