8
Anaaseeuqa Yisuna dadaaqiqau.
Kaqikaaqoo marikinoo Yisufa kaqikaa maqusakiaqa faqa firaa maqusakiaqa faqa oonuree aniree inoo nidanoo Anutuna innaaruna ququsara amiqira fasaasa ufa qimanniminoo ninau. Mina faiqi namu qisaukuqara taikasee qikunnooqu qaara marasee fasiqa faqa anaasee akaqausa faqa mina faqa fiqau. Sia fifau aanaaseeuqa mina faqa fiqau. Yisufa aurirana taikannisoosa faqa faafasaaqa faqaasa maraqunnisoo anaaseesa kai mina faqa fidaqa nariqa narana faqa munnimma faqa minannai Yisuna faqa mina faiqi namufaqa fidaqa dadaaqimariqau. Mi anaaseesa nuqu Yisuna anoona amarafa Mariafa Makadara maqusaindaraafa Yisufa mina aundurakinaana dinni qisauku taikasee dinni ani qaaraqanda faafasaaqa nifaqoofa faqa moo anaasee Eeroodeena maaqasaa rakisirana Tusaana anaaqa mina auqu Yooanna nammarifa faqa moo anaasee Susaanna nammarifa faqa moomoo aanaaseeuqa mina faqa fiqau.
Qaqama aaqee maruna kikiqa usirana.
(Mat 13:1-9; Mak 4:1-9)
Yisufa fimarufaqa faiqí anaasee aiqamaindari moomoosa ani usufufanoo Yisufa quandara ufa qimanniminoo qinau.
Innee amiqimasee iriaqa faiqí moo fannoo maasa Yuda maqannaasa oosana mareenoo maqa rumaseenoo raisa fooqaana ummaqirara mina qaqama marasee minaki aaqasoofanoo ururanau. Mifa miqoo aaqaidanoo akaqa qaqama fannoo aatata niku ree mariaqoo faqa aqufufaqa ufiniuqa aniree mina kai namasaqau. Akaqafa ooni amuaaqa maqa oodaa marunasaa aqufufanoo kambiqeenoo dauni aadanusinau, maqa afeekasaa nammari siainasaa kambiqeenoo aadanusinau. Akaqafa reereeroondaana marunaki aqufufanoo reereeroondaana namufaqa kambiqoofanoo reereeroondaana fannoo rafaaqafu fufanoo aadanusinau. Akaqafa amiqira maqasaa aqufinoo firaafa kambiqeenoo qaqama moomoo uqanna iranau, Yisufa kafaa qimanniminoo qinau, naaqoo faqaasa amiqimasee qini ufa iriaqa.
(Mi aukuanna mi maqannaasa kaqikaa ainaina qaqama raisa fooqaana neemariqau, mina auqu uita, misa maqa rumasee nisaukunnoo mi qaqamana afaqa qumaraida aaqasoofanoo kambiqee marinau, qaqama irafufaqa ateekamaree munusee aindirumasee feemu uqusaidaqa neemariqau. Misaindi uita, raisa fooqaafa maasaindi sakuma maridanoo.)
Yisufa quandara ufa faiqí anaasee qimanniminau.
(Mat 13:10-17; Mak 4:10-12)
Yisufa faiqí anaasee qimannimufaqa mina faiqi namu nariqa kai iramiriqa qiqau, sakuma fooqaana qaqamara quandara ufa qimannimiannana mina oosana maasa sia iridaqa qimaqiminaqa iria. 10 Yisufa iriseenoo qinau, Anutuna ququsakinaa qumee irirana Anutufa inniara qimannimianee qinau, faiqí anaasee sia kooroomasee qimannimia quandasee qimanniminaqa nifu qafamasee sia paqurifara naaqoonnai irisee sia naundurai quqeefara.
Qaqama aaqee maru ufana oosana kooroo inau.
(Mat 13:18-23; Mak 4:13-20)
11 Raisa fooqaana qaqamasaa quandara ufa oosana maaqimminoo maridanoo, raisa fooqaana qaqama Anutuna ufa maridanoo. 12 Raisa qaqama niku reemariaqoo aqufifa maaqimmidanoo, Anutuna ufa irisaafanoo manda afaanna fannoo misa naunduraindaraana ufiniarafoo ani namammaree fifaqa qini saqarikirana faqa asumu mariranasaa faqa ititaanifeera. 13 Raisa qaqama ooni amuaaqa maqasaa aqufifa maaqimmidanoo, faiqí anaasee akaqausa Anutuna ufa irisee sia naundurai meemaqoo iriaraasidaqa aaqee kai irisee nimanamasee qafara aukuana kambiqafifaqa misa minnisaidaqa. 14 Raisa qaqama amuka faqaa ainainaki aqufifa maaqimmidanoo, faiqí anaasee akaqausa Anutuna ufa iriseeqa maqasaa adiafaaimari ainainara faqa oosana oosana qumiasana faqa munnimma maree mariana faqa ummaara narimari ainaina faqa amuka faqaa ainainara foora minasaa kukuqammafinoo radamifanoo adusa qaqama iraidanoo. 15 Raisa qaqama amiqira maqasaa aqufifa maaqimmidanoo, faiqí anaasee akaqausa Anutuna ufa irisee qumareeqa nári amiqira nimuqusaki ufa irisee eedoo qiranaki quqasee minaki maqeeiafanoo mariifa qaqama iraidanoo. Faiqí moo fannoo Anutuna ufa iriseenoo faiqí anaasee qimannimidanoo narí marirana faqa kooroo imarifa qaqama iraidanoo.
Yisufa quandara ufa qooma kikiqa usinau.
(Mak 4:21-25)
16-17 Yisufa kafaa qimannimidanoo qinau, faiqí moo fannoo qooma qumbiseenoo sia difaaninnai rafaaqa fuannoo, sia beeta ameemaanai quqaidanoo, faiqí anaasee mina maaqaki keeqafiqa amiqimasee qafaaqee qimasee qaindasaa diridanoo. Kasooqaqee faqa aiqama kukeeqara ainaina Anutufa kooroo iannoo aiqama rafaaqafira ainaina faqa Anutufa paqurimasee mareeqee akooqoo quqaannoo. 18 Innee Anutuna ufa irimariasa amiqimasee irisee maraaqa aiqama kaqikaa irirainaina faqaasa Anutufa moo faqa nimiannoo, irirainaina siaisa ati marina Anutufa rafiqa mara marainaqa kaqi marifaranoo. Innee minara Anutuna ufa iriseeqa rakisi qumaraaqa.
Yisufa narí anoona uqanna kikiqammusinau.
(Mat 12:46-50; Mak 3:31-35)
19 Yisufa miqoo faiqí anaasee qimannimimarufaqa mina anoofa faqa mina ainaina faqa aniree Yisuna faqa ufa qiraree qimasee qafoofanoo faiqí anaasee moomoo maaqaki umbiqafufaqa sia amana keeqaqau. 20 Faiqí moo fannoo mina qafamasee Yisuna qimaminau, ani anoofa faqa ani akaqaafasaauqa faqa misa ani faqa ufa qiraree qimasee madaanai kikiqiqa maridammia. 21 Yisufa mina iriseenoo aiqamausa qimanniminau, Anutuna ufa irisee eedoo qimasee mi mau fimariasa misa qini qinaukoo qikaqaafasaa uqanna mariafanoo.
Yisufa nammari faqa ufai faqa qaoo qufanoo kasoomminau.
(Mat 8:23-27; Mak 4:35-41)
22 Moo kari Yisufa narí faiqi namufaqa nammari afainni noodaanna reemaru kanuqanaki akaramafinoo qimanniminau, innisaimbaqa maa nammarina muqu afainai nianai fuanaura miqi qufaqa misauqa aikannai furufanoo kanuqa fannoo finau. 23 Misa fimarufanoo Yisufa kanuqaki faiqaqee marinau, faiqaqee marufanoo ufai firaafa uqufanoo nammari amakaurinoo nammari fannoo kanuqaki qumbiqeenoo ukuqnaaqaa ufaqa rufiee mariqau. 24 Yisuna faiqi namu Yisufinnai oonuree afauriqa qiqau, oo uriqararafa, uriqararafa, maasa doo ukuqnaidaqa kuqirarammidaqee qufanoo Yisufa findifinoo ufaira faqa nammariara faqa qaoo qufanoo kasooinoo firaaqoo dai qimafinau.
25 Miqi qimaseenoo Yisufa quandafi narí faiqi namu niqinoo qinau, innee qini saqarikirana yai fee quqee fee sia marifaqa rufiee mariafanoo qufaqa misa aiqamausa naaquqoofaqa rufiaidaqa narí qimami narí qimami qidaqa qiqau. Maana yafasiqa fee maridanoo mifa ufaira faqa nammari amakauriranara faqa qimannimifaqa mina ufa irisee eedoo qimasee kasoomafia.
Faiqí aundurakinaa afaannauqa kuaraki fiqau.
(Mat 8:28-34; Mak 5:1-20)
26 Misa miqooqari kanuqaki nammari amuaqumau fifiufaqa muqafainai nianai Keerasa maqannaasa maruqoo oonuraquraminau, mi maqannaasa Kariree maqa maaqa dinni atinai mariqau. 27 Yisufa kanuqakiqari maqasaa aqufufanoo faiqí moo fannoo faafasaaqa mina aundurai marufa aniranau, mi fasiqafa kisaaqasaa kaqisamu nimarinau, sia narí maaqai marufa faiqí madikai marufa aniranau. 28-29 Faiqí anaasee moomoo kari sainnadannai mi fasiqana aiku asauku rumbasoofanoo faafasaaqa fannoo mi fasiqana afeekaikufanoo mi sainandana rakeemasoofanoo sandeenoo kaasau aadana maqa maaqai fimarinau. Mi fasiqafa Yisuna qafamasoofanoo faafasaaqa afaanna mina aundurai marufa faaqarinau. Yisufa mi faafasaaqana aqiqaaninnanara iriseenoo faaqa rumasee Yisuna oorinni maqasaa aqufinoo aranaiqi qimaminau, Yisu anee firaaqoo uriqarara Anutuna amaaku mariananoo anee nanaree maasa soodaa idanee, qinee firaaqoo ani iraidaqa, sia qini ambufuqua. 30 Yisufa mi faafasaaqana iramirinoo qinau, ani auqu yafee qufanoo mi faafasaaqafa qinau, maasa moomoosa maa fasiqana aundurai marunausa marunnanara maasa duqu qusirausee qidaqa.
31-33 Miqi qimasee Yisuna aranaiqi iramiriqa qiqau, anee sia maasa idaki niqiqaa qimasee qafoofanoo ameemai kuarauqa andanda naidaqa marufaqa Yisunara afeekaikiqa qiqau amanee maasa kuarauqa naundurai keeqaanauree qufanoo Yisufa doo fuaqee qufaqa mi fasiqana aundurakiqari raudamaki kuarauqa naunduraki keeqafufaqa mi kuarausa tautumaki ameemaindari sandaqa nammari afainni ooquree rafusaki nammariki aqufiqa ukuqnamafiqa kuqu taikaqau.
34 Kuarasaa rakisimarusa mina qafeeqa sandee ooruree maqusai marusa faqa uiqaana maaqakiaqa marusa faqa qimannimiqa fiqau. 35 Faiqí anaasee moomoosa maasa faqa qafararee qimasee Yisufinnai nammari afainni sandee ooqu fiqau, ooquree qafoofanoo faafasaaqauqa aundurakiqari fifu fasiqafa irirana maraseenoo qamunna rumbaseenoo Yisuna aikuki ooqufaaqee marufaqa qafoofanoo naaquqanau. 36-37 Keerakeeseenee maqannaasa maqusauqakiqari moomoosa suqumaree aniroofanoo Yisufa faafasaaqauqa niqiqoofaqa qafeeusa misauqa qimannimufaqa iriseeqa firaaqoo naaquqoofaqa Yisuna ireeda kai ireeda kai fuki faaki qida irammiriqa qiqau, amanee anee maaqooqari moosaa finnaree qufanoo Yisufa kanuqaki akaramafinoo mootinai finau. 38-39 Yisufa firarufanoo faafasaaqa aundurai mariu fasiqafa Yisuna aranaiqi irammirinoo qinau, amanee qinee ani faqa fuanauree qimasee fuki faaki qufanoo Yisufa mina aqiqeenoo qinau, aneenna maaqai oonuree Anutufa ani andeeqainara misa qimannimia miqi qufanoo mi fasiqafa narí maqusai oonureenoo Yisufa mina andeeqoonara aiqamai qimanniminoo ninau.
Kisaaqandaikimaru anaaseefa Yisuna qamunna auqanau.
(Mat 9:18-26; Mak 5:21-43)
40-42 Yisufa anirandee kafaannai oonuroofaqa faiqí anaasee moomoosa minara rakisida mariusa asasammasee Yisuna afiqaqau, Yisufa kanuqakiqari maqai aqufufanoo miqoo amaana maqasaa rakisirafa mina auqu Iairusafa anireenoo Yisuna aikuki maqasaa aqufinoo aranaiqi iramirinoo qinau, amanee anee qini maaqai aniree dadaaqia, qini qiraamuna moodaa qisaukuqara taikasee qikunni ooqu qaara aukuana kai marasaifa kuqiraridanoo. Yisufa eedoo qimasee fimarufaqa faiqí anaasee moomoosa fidaqa narí afeeqee narí afeeqee idaqa Yisuna faqa fiqau.
43 Anaasee moo fannoo qisauku taikasee qikunni ooqu qaaraqanda aukuana kisaaqandaiki marufa tutaqausa moomoosa feefauru masaida mareemaru marasinna amufanoo sia taikanau, miqi marufanoo mina munnimma taikafufanoo kaqi marinau. 44 Yisufa faiqí anaasee namufaqa fimarufanoo mi anaaseefa Yisuna aanaaqiannai moomoosa ititafunakiaqa aniree qumee kai mina qamunna ati qumee auqamasoofanoo mina kisaaqandaikirafa aaqee uqanna taikanau. 45 Yisufa irammirinoo qinau, yafee qini duqeenoo fee qufaqa aiqamausa qaoo qufanoo Peetooroofa qinau, uriqararafa faiqí anaasee moomoosa ani afeeqaidammia qufanoo Yisufa kafaa qinau, 46 Moo fannoo qini duqaifanoo faiqí andeeqara afeeka qinikiqari fifaqa iriqammunani qinau. 47 Miqi qufanoo mi anaaseefa oo doo qini qiqafeenoommifoo qimaseenoo aindiri aindiri ufanoo Yisuna aikuki maqasaa aqufinoo aiqamausa nifusaa narí auriranara faqa mina qamunna auqoonara faqa aurirafa aaqee kai taikoonara faqa kooroo inau. 48 Yisufa mina ufa iriseenoo qinau, oo qini qiraamuna anee irirana qinisaa rusiannanara ani aurirafa taikeenoo, doo asooaranaki fua.
Yisufa Iairusana araamuna andeeqanau.
49 Yisufa miqi qimasee mi anaaseena qimamimarufanoo amaana maqasaa rakisirana maaqaindari faiqí moo fannoo anireenoo Iairusana qimaminau, anee Yisuna sia kadaapi amia, ani araamuna doo kuqufinoo. 50 Yisufa mina iriseenoo Yairusana qimaminau Iairusa anee sia rufiaa, qinisaa kai ani irirana mundinanoo ani araamuna amanaikiannoo. 51 Yisufa Yairusana maaqai oonureenoo aiqamausa keeqararufanoo qaoo qimaseenoo Peetooroona faqa Yoohaneena faqa Yameesana faqa mi manaaqana anoona akoona faqa minamusa kai nifiqeenoo maaqaki keeqanau. 52-53 Keeqafufanoo niqafoofaqa mi maqanaki moomoosa maridaqa ikifaafau qimarufanoo Yisufa qimanniminau, Sia ikiraqaaqa maanaaqa sia kuqinoo faiqaqee maridanoo qufaqa aiqamausa mi manaaqanara kuqaa kuqinoo fee qimasee Yisunara naanaidaraqiqa uteeti qiqau. 54 Yisufa mi manaaqafa rinoo marunnai oonureenoo mina asauku qumareenoo qimaminau, qini qiraamuna findi fua. 55 Miqi qufanoo aunduraindaraafa oonurandee ani keeqafufanoo aaqee uqanna findifufanoo Yisufa mina anaukoo qimanniminoo qinau, narana ani araamuna amiaqee qufaqa amufanoo nanau. 56 Mina anaukoo firaaqoo naaquqoofanoo Yisufa qimanniminau. Sia uqanna maa ainainnara moona qimamiaqa, kukeeqaaqa.