9
Yisufa narí faiqi namu niqiqoofaqa innaarunaira qimannimiqau.
(Mat 10:5-15; Mak 6:7-13)
Yisufa narí faiqi namu (12) qisaukuqara taikasee qikunni ooqu qaara marasee naarama moodaaqoo quqaseenoo Anutuna afeeka faafasaaqa afaqara afeeka faqa aurirana oosana oosana taikara afeeka faqa niminau. 2-3 Nimiseenoo maaqanna maaqanna niqiqamaseenoo qimanniminau, innee Anutuna innaaruna ququsara faiqí anaasee qimannimidaqa misa aurirana taika nimaqaaqa, innee sia moo ainaina maree fuaqa saunu faqa aakauqa faqa narana faqa munnimma faqa aabaa qamunna faqa sia maree fuaqa kaqi fuaqa. Maqusaki oonuraifaqa moo fannoo aqoondi kamannisainaqa mina maaqaki kai mariiqa minakiqari kai fuaqa. Yamaqusanaasee inniara qaoo qifaqa Anutufa naruaninnanara aaquqimannimaqasee kookoomma afaqa ninaamarasee fuaqa. Yisuna faiqi namu maqusa maqusa fidaqa amiqira fasaasa ufa faiqí anaasee qimannimisaidaqa aiqamai aurusa faqa taikannisee mariqau.
Eeroodeefa Yisunara Yoohaneefee qinau.
(Mat 14:1-12; Mak 6:14-29)
Eeroodeefa Kariree maqa maaqaki uriqarara kiapafa mi ainainnara iriseenoo firaaqoo randeenoo furufarinau. Akaqausa qiqau, Yoohaneefa nammari nimimarufa Eeroodeefa arusoofa kuqiranakiqari findifinoo mi naaquqara ainainna auqaidanoommi maqi qufanoo Eeroodeefa mi ufana iriseenoo randanau. Ooqeenaa tamummaqara fasiqauqakiqari Eeriaa fee moo fannoo fee kafaa findi finoo fee akaqausa qufanoo Eeroodeefa qinau, Yoohaneefa nammari nimimaruna akiaqa qinee ateekasaafananoo kuqinoo maridanoo. Maa fasiqafa Yisuna oosana oosana ainainara iridaqa mina yafee maridanoo. Miqi qimaseenoo Eeroodeefa Yisuna qafarara randanau.
Yisufa noodaanna faqa feemu faqa moomoosa niminau.
(Mat 14:13-21; Mak 6:30-44; Yoh 6:1-14)
10 Yisuna faiqi namu maqusa maqusa niniufaqa anireeqa nariqa nidaqa auqoo ainainara Yisuna qimamiqau. Yisufa misa nifiqeenoo faiqí sia marunnai Beetasaida maqusa aaqa fiqau. 11 Faiqí anaasee moomoosa iriseeqa afaqee minni oonu paquriqau. Yisufa misa naaramaseenoo Anutuna innaaruna ququsara qimannimiseenoo misaki aurusa andeeqannisanau.
12 Eenoofaqa Yisuna faiqi namu qisaukuqara taikasee qikunni ooqu qaaraqanda marasee aniree Yisuna qimamidaqa qiqau, anee faiqí anaasee niqiqainaqa maqusa maqusa uiqaana maqakiaqa fifainidaqa narana feefaurumasee naaqa, maana faiqí sia mariasaqa maridaqa. 13 Miqi qufanoo Yisufa qimanniminau, inneeqa kai narana nimifaqa naaqa, qufaqa misa qiqau, Maasa feemu moodaannai qisauku faqa noodaanna qaaraqanda faqa maqeeidaqa, faiqí anaasee moomoosa uqanna maridaqa amanee maasa situaqai oonuree narana moomoo feeraurianauree. 14-15 Miqi qufanoo Yisufa narí faiqi namu qimanniminoo, innee faiqí anaasee qimannimifaqa raina raina mafi qaara faqa qaara faqa fasiqa niku nisauku taikasee qisaukuqara faqa (50) moosaqa ooqu mariaqa kafaa qaara faqa qaara faqa fasiqa niku nisauku taikasee qisaukuqara faqa (50) moosaqa ooqu mariaqa miqi kai mafi ooqumari maree fuaqa qufaqa mina faiqi namu qimannimufaqa faiqí anaasee miqi mafi ooqumari maree fiqau. Misakiqari faiqí kai (5,000) faifa tauseenna mariqau, ooni saqari auqiqa mariqau. 16 Ooqu mari fufanoo Yisufa feemu moodaannai qisauku faqa noodaanna qaaraqanda faqa qumareenoo innaarunai oori uqeeraseenoo Anutufinnai dufi dufi qimasee asaukunnoo feemu faqa noodaanna faqa ruqi ruqimasee narí faiqi namusaa soofaqa misa qumareeqa faiqí anaasee nimiqau. 17 Nimufaqa noofanoo nimuaqufaqa ataraasa minnisoofaqa Yisuna faiqi namu minauqa suqusee uqaki rufanoo qisaukuqara taikasee qikunni ooqu qaaraqanda (12) uqa qumbiqanau.
Peetooroofa Yisunara Anutuna asauku mundiranara qinau. Yisufa narí kuquaninnanara qimanniminau.
(Mat 16:13-28; Mak 8:27–9:1)
18-19 Moo kari Yisufa naríara oonuree innaaru qimarufaqa mina faiqi namu oonuroofanoo irammirinoo qinau, faiqí anaasee qiniara nana fasiqa fee qidee qufaqa misa qiqau, akaqausa Yoohaneefa nammari nimimarufa kuqiranakiqari findifinoo fee qidaqa, akaqausa aniara ooqai kuqufufa Eeriaafa findifinoo fee qidaqa, akaqausa Anutuna ooqeenaa tamummaqara fasiqauqakiqari moo fannoo kuqiranakiqari findi finoo fee qidaqa. 20-22 Yisufa mina iriseenoo irammirinoo qinau misa miqi qiafaqa innee qiniara nanee fee qidee qufanoo Peetooroofa qinau, anee Anutuna asauku mundirafa mariananoommi qufanoo Yisufa aranaiqi qimanniminau innee mi ufana sia moo fasiqa qimamiaqa qinee faiqí nimaaku uqanna marunausa marianaqa faiqí firaasa faqa Anutuna aanaiqikirausa uriqararausa faqa Mooseena sandufasaa rakisirausa faqa firaa aupurarana qimiseeqa qiniara nikooqamasee kuqa darusaifaqa qaaramoo faasaana aiqarainanoo Anutufa qini mara findifu masee kaqi marirana qimiannoo.
23 Yisufa quandaki aiqamausa qimannimidanoo qinau, faiqí moo fannoo qini faqa firaree qimasee qini ufamau finafa narí marirana minniseenoo faasaambaasaana qini ufasaara kuqa dariranara amanaikidee qinafa qini faqa fidanoora foora qini ufamau fuannoo. 24 Qinee minara maaqi qimasee qimannimidaqa. Faiqí moo fannoo qinisaara kuqiranara amuqusi marinanoo narí marirana afeedi inafa mifa narí marirana kakasiannoo. Moo fannoo qiniara narí marirana maaqoo minnisainafa narí marirana asumu maraannoo. 25 Faiqí moo fannoo maa maqanasaa uriqarara faikamafinoo aiqama ainaina maqee idanoo mari inafa marikinoo kuqinoo narí aunduraindaraana kuridiranaki finanoo mi qumiasanafa fifau kadaapirumasee maroofa mariannoo. 26 Faiqí anaasee moo fannoo qiniara faqa qini ufara faqa faiqí nifusaa asaurusee akooqainafa marinaqa qinee faiqí nimaaku naaru inaarunaindari qeeqa areenarana faqa qeeqa qikoona areenarana faqa naaquqara andeeqara qangiroouqa faqa misa areenarana faqa minauqa namufaqa qumureeqa mi fasiqa anaaseesara faqa qisaurusee qikooqaannoo. 27 Innee maa ainainnara faqa iriaqa innee maqee mariasakiqari akaqausa sia kuqirai kaqimarifanoo Anutuna innaarunaindaraa ququsa qafeefaranoo.
Aaqanasaa Yisufa innaaruna afiri maranau.
(Mat 17:1-8; Mak 9:2-8)
28 Yisufa mi ufana qimannimiseenoo dinni qisauku taikasee dinni ani qaaramoo faasaana aiqaroofanoo Yisufa Peetooroona faqa Yoohaneena faqa Yameesana faqa nifiqeenoo moo aaqanai innaaru qirara ooru fiqau. Yisufa naríara innaaru qimarufaqa mina faiqi namu kaqi faiqaqee ufanoo. 29-31 Yisufa miqoo innaaru qidanoo moo oori afiri maroofanoo mina qamunna kaaqa eekara rinoo nifu daroodaraa inau. Qaara fasiqa tautumaki kooroomafufaqa Yisuna faqa ufa qimariqau. Miqanda Mooseesa Eeriaasa ooqai kuquqanda tautumaki miqoo maqasaa misa nifusaa innaaruna areenaranaki kooroomafiqa Yisufa qusasaa Anutuna ufamau finoo Yeerusaree maqusai kuquaninnanara Yisuna faqa ufa qimariqau. 32 Peetooroofa narí faqa maruqanda faqa faiqaqee mariufanoo findifiqa Yisuna kaaqa qarana faqa mi fasiqaqanda faqa niqa fee mariqau.
33 Mi fasiqaqanda Yisuna aisee firarufanoo Peetooroofa narí oosana sia irirai Yisuna qimaminoo qinau. Ufasaa rakisirafa, maasa maaqoo marunanoo amiqidanoo. Maasa qaaramoo uiqaana maaqa maaqoo usakaanaura, aniara moo Mooseenara moo Eeriaanara moo usakaanaura. 34-35 Peetooroofa kaqi ufa qimarufanoo oonamu fannoo anireenoo misa ititannimaqasoofaqa rufiaqau. Rufioofanoo oonamukiqari ufa moo maaqi qinau. Maana qini qimaaku maridanoo qinee rusandeesamumasee maraafanafa, innee mina ufa kai iriaqa. 36 Mi ufafa taikafufanoo misa qafoofanoo Yisufa naríara kai miqoo marinau. Miqooqari Yisuna faiqi namu miqoo mariusa mi ainainna qafoonara sia uqanna kooroo iqau. Kaaqa umeeraqau.
Yisufa kumaaraa aundurai afaanna maruna aqiqanau.
(Mat 17:14-18; Mak 9:14-27)
37-38 Faiqee iqaqoofaqa minamusa aaqanasaaqari ooquroofaqa faiqí anaasee moomoosa Yisuna ani paqurimasoofanoo misakiqari faiqí moo fannoo faaqa rumasee Yisuna qimaminoo qinau. Ufasaa rakisirafa qinee qeeqa qimuqusannai ani irammiridaqa anee anireenana qini qimaaku moodaa kai maqaqaunnana qafaa. 39-40 Faafasaaqa moo fannoo maqee maqee faaqa rumasee mina aakufifanoo rafuseeqee maqasaa aqusaifanoo teendaarooni marifanoo ookiqari qaqaara faka fakidanoo, maqee maqee miqidanoo sia adooaidanoo. Qinee ani faiqi namu maaqoo mariasasaa qeeqa qimuqusannai irammirunaqa amaniafanoo sia amana afaqeea. 41-42 Yisufa iriseenoo qimaminau, innee qini ufara sia anoonee qimariasa kaqi runna fimariasa mariafanoo. Qinee kisaaqasaa fee inni faqa marianauree kisaaqasaa fee inni ummaarara foora akuaqee ianauree. Miqi qimasee mi fasiqana qimaminau, aneenna amaaku maree mai ania qufanoo mi kumaaraafa ani marufanoo faafasaaqa fannoo mina arurutukueeqeenoo maqasaa aqusoofanoo teendaarooninoo qaqaara faka fakinau. Yisufa mi faafasaaqana amambaina qufanoo fifufanoo Yisufa mi faiqina andeeqaseenoo narí akoona kafaa aminau. 43 Faiqí anaasee mina qafamasee Anutuna naaquqara afeeka qafamasee rufiaqau.
Yisufa narí kuquaninnanara kafaa qimanniminau.
(Mat 17:22-23; Mak 9:30-32,44-45)
44-45 Faiqí anaasee Yisufa auqoo ainainara naaquqoofaqa narí qimami narí qimami masoofanoo, Yisufa quandaki narí faiqi namu qimanniminoo qinau, innee maa qimannimianaqa sia aunuaqa amiqimasee iriaqa. Qinee faiqí nimaaku uqanna Anutufa qini mareeqee faiqí faiqi nisaukuki quqaqisainaqa darifaranoo fee qufaqa sia mi ufana oosana iriqau, Anutufa misa irirana ititasoofaqa sia iriqau, Yisuna irammirianee rusia minnisaqau.
Yisuna faiqi namuki yafee uriqararafa maridanoo fee qiqau.
(Mat 18:1-5; Mak 9:33-37)
46 Moo kari Yisuna faiqi namu maasakiqari yafee uriqararafa maridanoo qimasee narinni narinni ufa rainaqau. 47-48 Yisufa narikai misa ufa iriseenoo akooqoofanoo faiqi aanaaqi moo maraseenoo narí aaqa kikiqamasee mina kikiqa ususeenoo narí faiqi namu qimanniminau. Yafee moo fannoo qiniara irisee maa kaqikaa faiqina oonudupirana oonu asasammasee amiqi amiqimma aisainafa qini uqanna qiqoondikidanoo, kafaa yafee moo fannoo qini oonu asasammasee qiqoondikinafa qini diqiqoona Anutuna aqoondikidanoo. Innikiqari oorudupirafa mifa inni uriqararafa maridanoo.
Moo fannoo Yisuna auqusaa faafasaaqa aqiqanau.
(Mak 9:38-40)
49 Yoohaneefa mi ufana akiaqara Yisuna qimaminoo qinau. Oo maasa uriqararafa, innau moo fasiqa fannoo moosaa ani auqunnai manda faafasaaqa faiqí aundurakinaana aqiqee marufaqa maasa qafamasee qaoo qiqiafana, mifa sia maasa faqa nimarunara qaoo qiqiafana. 50 Yisufa mina iriseenoo qimaminau sia minara qaoo qiaqa, sia namuqaa maridanoofau miqini maasa qiqoondi maridanoo miqidanoo.
Moo Samaria maqannaasa Yisunara moosa fuannee qiqau.
51 Yisufa Kariree maqa maaqaki niniufanoo innaarunnai oorufuaninna aukuana adeedi roofanoo Yeerusareenni oori quandanau. 52 Samaria maqa maaqaki faiqanoo fidanoo faiqí akaqausa niqiqoofaqa indaaru Samaria moo maqusaki faiqaaninnanara deedaqiaqeera qimannimirara niqiqanau. 53 Oonuree mi maqusaanaasa qimannimufaqa misa qiqau maasa namuqaa maqusai Yeerusaree maqusai fidanoo fee qimasee qaoo sia maaqoo faiqaannee qiqau. 54-56 Mina faiqiqara Yameesasa Yoohaneesa miqanda minara iriseeqa niranaqoofaqa Yisuna qimamiqau, Karaambaiqa amanee maasa innaarunaindaraa idara qinanoo qumuree misa qama taikaannoo fee qufanoo Yisufa quandaki miqanda nimambaina qimasee qaoo qimaseenoo aiqareenoo moo maqusai finau.
Yisufa nariara qinau, qinee qinaamu siaisee qinau.
(Mat 8:19-22)
57 Misa aanai fimarufanoo faiqí moo fannoo Yisuna qimaminoo qinau. Anee yai fee maqusa maqusa finaqa qinee ani faqa fuanaura. 58-60 Yisufa iriseenoo qimaminoo qinau. Kaasau fainiuqa oonaamarai faiqaasa maridaqa ufiniuqa faqa ninaamu faqaasa maridaqa, qinee faiqí nimaaku yai fee qeeqa qikiaqa rumasee fee faiqaanauree, faiqara maqa siaisa maridaqa, qini faqa finnaree. Miqi qimasee qimamiseenoo Yisufa fidanoo moo fasiqa aaranau, anee aniree qini faqa fuannee qufanoo mi fasiqafa qinoo qini qikoofa kuqirarammi marifaqa mifa kuqufinaqa akundamasee ani faqa fuanaura amanee qinee miqianauree qufanoo Yisufa qinau. Saina naaruara kuqiranaki fifandinausa kai nariqa kuqinausa nikundaaqa. Anee Anutuna ququsaki keeqara ufa faiqí anaasee qimanniminanua. 61 Faiqí moo fannoo Yisuna qimaminau uriqararafa qinee ani faqa firaridaqa qeeqa maqusai naaree oonuree qeeqa qikaqaafasaa nimanda masee anianauree qufanoo Yisufa qimaminau. 62 Faiqí moo fannoo saunu qumareenoo nandi aumuru arumaree munu kasaaqai quqeemarifa miqimaria fasiqausa sia amana innaaruna ququsa saika amana mareefaranoo.