10
Yisufa narí fuaninna maqusa maqusanai niqiqoofaqa fiqau.
1-2 Marikinoo Yisufa faiqí moomoosa rusandeesamumaseenoo qaara kai qaara kai niqiqeenoo maaqanna maaqanna Yisufa narí fuaninnannai indaaru fuaqeera niqiqamaseenoo qimanniminau afuqakinaa nandi aiqi marianara foora tatafinoo rairaainoo maridanoo moomoo fasiqa anaasee maridaqa aiqu innaarunai quqeemariasa oodaa maridaqa. Innee suana akoofinnai innaaru qifanoo aiqifandinausa niminaqa dadaaqiqa suana aiquaqeera. Doo fuaqa, qinee qini sipsipa aanaaqi kaaqa reendeenimariasa kaasau faini qambaanai inni niqiqaidaqa. Innee afunee uqa aakauqa fee niku aanaamu fee sia maree fuaqa, aanai fidaqa faiqí sia nimandaaqa. Innee maqusai oonuree faiqí moona maaqaki keeqarara maaqi qiaqa Anutuna asooarafa maa maqanaki mariani. 5-6 Asooaranara rimari fasiqafa minaki marinana ani afaaqooqa qirana minasaa mariani, sia asooaranara rimari fasiqafa minaki marinana anee afaaqooqa qira ufa qimamiannana kafaa maraa. Innee maqusa maqusa fidaqa yaqoo maaqaki fee keeqafiqa minaki maridaqa mifa niminna narana nammarina kaqi naaqa. Innee inniqa saika imari fasiqana kadaapirirana akiaqara amimariafanoo, doo innee faqa saika fasiqauqa mariafanoo, misa narana nimifaqa kaqi naaqa inni kadaapirirana akiaqara maridanoo. Sia aiqama maaqakiaqa keeqafida naqa nuaqa, moodaa maaqaki kai mariaqa. 8-9 Innee maqusa maqusa oonuraifaqa misa inni niqoondikidaqa narana nammari nimifaqa kaqi naaqa, namasee mi maqusanakina aurinausa andeeqannimaqasee maaqi qimasee qimannimiaqa. Anutuna innaaruna ququsa fannoo inni rafusu quqarirara adeedi ranoo maridanoo. 10 Innee moo maqusaki oonuraifaqa misa sia inni amiqi amiqimannimaqaifaqa innee maqusa qambaanai maridaqa maaqi qimasee qimannimiaqa. 11 Inni maqusa kookoomma fannoo maasa qifaaqai atooqafifaqa maasa rukeeqee inniqa nifaaqai aqiqa, maa ufana amiqimasee iriaqa Anutuna innaaruna ququsa fannoo inni naaqa ani marifaqa minnisaafanoo. 12 Qini faiqi namu qinee Yisusa inni qimannimidaqa kasooqaqee Anutufa faiqí anaasee ufa irira faasaana anirainanoo innee kookoomma nimaqaqoosa Anutufa sia rauqi nimaqaannoo Soodooma maqusanaasa manda oosana maree maruna akiaqara Anutufa kaqikaaqoo rauqi nimaqaannoo kookoomma akunnimaqaasa sia rauqi nimaqaannoo, kuqa naruannoo.
Yisufa qaara maqusanaasa niqiqanau.
(Mat 11:20-24)
13-14 Oo Koorasinna maqannaasa maqusa maaqa namufaqa qinee inniara qimudaoo qidaqa inni narirafa firaafa mariannoo. Beetasaida maqannaasa maqusa maaqa namufaqa inni narirafa faqa firaafa mariannoo. Tiree maqusanaasa faqa Sidoona maqusanaasa faqa aanaamuru aamina mariasa qinee mi maqusaqandaki faiqí sia amanaikimari ainaina moo misaki auqaanaqau misa dauni dauni iriseeqau misa doona danda kookoomma afaqa nariqa nifaaqai akusee ikifaafau qifau nariqa manda oosana minnisee dauni quandasee qini ufamau fini. Kooroosinna maqusanaasa faqa Beetasaida maqusanaasa faqa inniki moomoo naaquqeemari ainaina auqaafannaqa sia inneeqa manda oosana minnisaqau. Firaa ufa irira aukuana anirainanoo Anutufa Tiree maqusanaasa faqa Sidoona maqusanaasa faqa naridanoo kaqikaaqoo nifauaannoo. Innee Kooroosinna maqusanaasa faqa Beetasaida maqusanaasa faqa sia nifauaannoo firaaqoo inni naruannoo. 15 Kapeeranaumma maqusanaasa inniara faqa qianaura inneeqa nifaaqara mara maree urimariana inni maqusara faqa unnaqimasee innaaruna maqusa fooqaa fee qimariafanoo mina akiaqara Anutufa inni maqusa namufaqa mindari rarisameeqeenoo idaki aqumisaannoo.
16 Yisufa quandafi narí faiqi namu qimanniminoo qinau. Ya fasiqa anaasee fee inni ufa irianinafa qini ufa uqanna iriannoo. Ya fasiqa anaasee fee inni ufa rukiainafa qini futeeqaannoo, ya fasiqa anaasee fee qini ufa sia irinafa qini diqiqaina Anutuna futeeqaannoo.
Sia afaannauqara asasiaqa innaarunai fifandinnanara asasiaqa.
17-19 Yisufa niqiqoo fasiqausa maqusa maqusa niniufaqa anireeqa firaaqoo asasamasee Yisuna qimamiqau. Oo karaambaiqa firaa ainaina faafasaaqa maasa ani auqu ramasee niqiqaunaqa doo faiqí naunduraindari raudamaki sandeea. Yisufa irisee qimanniminau eeoo qinee Sadanna qafeeqa mifa innaarunaindari aakuasaara foora maqasaa aqufinau. Innee iriaqa qinee afeeka inni nimunaqa sakanisaa fee farukasaa fee niku ramasaifanoo sia ukaqa nimiannoo inni namuqaa Sadannana oosana oosana afeeka fannoo sia inni naruannoo. 20 Doo miqinoo marifaqa maa anoona ainaina qimannimidaqa, faafasaaqa inni ufa irisee eedoo qimarianara sia minara asasiaqa maa ainainnara asasiaqa, inni nuqu innaaruna ququsaki mari papiqanaki akararinoo maridanoo, minara kai asasiaqa.
Irirana faqaasa ititannimaqasee kaiqeesa kooroo inau.
(Mat 11:25-27; 13:16-17)
21 Yisufa mi ufana qimannimisoofanoo Anutuna naaquqara maraquna fannoo Yisuna asasirana amufanoo Anutunara maaqi qimasee innaaru qinau. Oo qini qikoofa innaaruna faqa maa maqana faqa karaambaiqa dufi dufi anee qinee maqee maqee qimannimunnufana irirana faqaasa nifusaa rafaaqafunniseenana irirana siaisa qini faiqi namu kooroomannimaqee mariananoo. Eeoo qini qikoofa aneenna aidirafa miqimminoo maridanoo. 22-23 Yisufa kaqi innaaru qidanoo narí akoona qimaminau, qini qikoofa aiqama ainaina qini kai qimiqaifa maridanoo, faiqí moo fannoo sia ani amaakura amiqimasee iridanoo anee qini qikoofa kai amiqimasee qiniara irimariananoo kafaa faiqí moo fannoo sia qini qikoonara iridanoo amaaku fannoo kai aniara iridanoo qinee qeeqakai irisee quqannifiqee marunausa faqa aniara irifaranoo. Miqi qidanoo innaaru qimasee quandafi narí faiqi namu umeenni qimanniminau. Inni aiqama amiqira ainaina faiqí sia amanaikimari ainainauqa uqannifiqaunaqa qafamasaafanoo inni asasirafa firaafa maridanoo. 24 Qinee inni qimannimidaqa ooqai tamummaqara fasiqauqa faqa karaambaiqauqa faqa innee maqee qafeemaria ainainausa faiqí sia amanaikimaria ainainausa faqa qafaaqaa imarufaqa sia qafaqau, misa innee maqee qini ufa irimaria ufausa iriaqaa imarufaqa sia iriqau.
Aiqama sandufauqa uriqararanara qimanniminau.
25-26 Yisufa miqi qimarufanoo Mooseena sandufa akoofasa fannoo anireenoo Yisuna akari maqararee qimasee qimaminoo qinau. Ufasaa rakisirafa qinee nana saika fee marasee naaru naaru mariranaki fuanauree qufanoo Yisufa qimaminau, ooqai tamummaqara fasiqauqa akarakinaa ufa anee asaana rumasee nana ufa fee irinanee. 27 Mi fasiqafa iriseenoo Yisuna qimaminau, maa ufana asaana riqa, innee inneeqa nimuqusa nimana afeeka faqa irirana faqa mi tiana aiqamannai iriranannai faqa karaambaiqa Anutunara nidimarinaqa nimuqusiani. Kafaa maaqi qimasee moo asaana riqa anee aneenna aqoonausara aninna afaaqara foora misara aidinoo amuqusiani. 28 Yisufa mi ufana iriseenoo mi fasiqana qimaminau, doo ani ufa anoona maridanoo mi ufamau kai fidana naaru naaru marirana paqurinnaranoo.
29-30 Mi ufana Yisuna qimamufa mi fasiqana Mooseena sandufa akoofasa asaurirana amiseenoo nariara andeeqaranaki marianauree qimaseenoo narí amoo qimaseenoo Yisuna kafaa irammirinau. Yafee qini qiqoonafa maridanoo fee qufanoo Yisufa qimaminau faiqí moo fannoo Yeerusareendari Yeerikoo maqusai ooqu fimarufanoo ummuarimaria fasiqausa aanai mina paqurimasee doo aru quqasee mina afaaqa ainaina maree fifufanoo kuqiara foora miqoo rinoo marinau. 31 Mi faasaanna amaana maqasaa aanaiqikirafa mi aatata ooqu fidanoo aru quqaqoo fasiqana qafeenoo dinni aana afaindaqa fiqa ranau. 32 Miqi kai inoo amaana maqaki ainainimarifa moo Reefina ati fannoo mi aatata ooqu fidanoo ooqurama qafamasee dinni aana afaindanai ooqiaaqaree finau.
33-34 Mina aanaaqiana faiqí moo fannoo Isaraee maqannaasa namuqaa marufa Samaria maqannaafa mi aatata ooqu fidanoo aru quqaqoo fasiqana misa namuqaa Isaraee maqannaana qafamaseenoo firaaqoo amuqusufanoo uainna nammari faqa fadameena faqa mina afaaqa ateekaranaki akuseenoo banisannai rumbaseenoo mi fasiqana rauseeqeenoo narí doonkisaa quqaseenoo afiqeenoo maqusai oonureenoo pasindiaqa maaqaki quqaseenoo minaki maridanoo rakisi marinau. 35 Faiqee iqaqoofanoo mi fasiqafa maaqasaa rakisirana qaaraqanda munnimma amiseenoo qimaminau anee maa munnimmana maraseenana maanasaa rakisimarinanoo munnimma sia amanaikinaqa anireeqa moo faqa ani amianauree qimaseenoo quqasee finau.
36-37 Yisufa mi ufana Reefina ati maru fasiqana qimamiseenoo irammirinau yafee aru fasiqana aqoónafa maridanoo fee qufanoo Reefina ati fannoo qinau, minara amuqusimari fasiqafa kai, qufanoo Yisufa qinau doo anee faqa fidana miqikai ia.
Maratafa moomoo narana suqeenoo oonu auqee ani auqee kaukaata qinau.
38 Miqooqari Yisufa narí faiqi namu faqa fidanoo moo maqusai oonuroofanoo anaasee moo mina auqu Maratafa Yisuna afiqeenoo narí maaqaki munuseenoo amiqi amiqimamaqanau. 39 Maratana anasaafa Yisuna anoona amarafa Mariafa mifa faqa maridanoo Yisufa Anutuna ufa qimannimimarufanoo Mariafa Yisuna aaqa ooqufaaqeeidanoo mina ufa irimarinau. 40-41 Yisufa faqa mina faiqi namufaqa marunara Maratafa naríara narana suqeenoo deedaqinoo imarufanoo aundura dapikufanoo Yisuna qimaminau karaambaiqa qini qinasaafa aiqama saika kadaapi qini kai qiminoo sia fee minara iridanee, qimaminanoo aniree dadaaqiani qufanoo Yisufa qimaminau oo Marata, Marata, ani oosana oosana narana suqaranara amuqusimarifanoo aundura dapiki marifana aaqee mariananoo. 42 Anee moodaa narana suqaaqaana mifa amanaikinoo maridanoo ani anasaafa Mariafa andeeqara ainaina mareenoo Anutuna ufa reendeenamafinoo iridanoo, qinee sia mi ainainna minasaaqaraana rafiaanaura.