11
Yisufa innaaru firaana uqannifiqanau.
(Mat 6:9-13; 7:7-11)
1-2 Moo kari Yisufa moo atinai maridanoo innaaru qimarufanoo mina faiqi namukiqari moo fannoo oonureenoo qimaminau, Karaambaiqa Yoohaneefa nammari nimi marufa narí faiqi namu innaaru qira oosana uqannifiqoondee inana anee faqa maasa uqannifiqaa qufanoo Yisufa eedoo qimasee qinau, innee innaaru qirara maaqi qimasee qiaqanani.
Qipoo ani auqu naaquqarafa uriqararafa mariani,
Ani innaarunai ququsa maa maqanasaa kambiqaani
3-4 Maasa maqee maqee naanna narana qimia.
Aiqamausa manda oosana maasa nimiafaqa mina akiaqara mininnisaidaqa minara anee maasa naanna ramasee mina amana kai maasa manda ainaina akiaqara minni qisaa,
Anee sia maasa mareeqeenana afeeka nimaniranaki quqannisaa.
5-6 Miqi qimaseenoo Yisufa kafaa narí faiqi namu qimanniminau faiqí moo fannoo eenda amuqusai narí aqoondi maaqai oonuree qimamiannoo, Oo qini qiqoondi anee qaaramoo feemu qiminaqa qinee maree munu qeeqa qiqoondi amia, mifa nianaindari ani marifanoo qini narana sia marifaqa. Miqi qinanoo mina aqoondi fannoo maaqi qiannoo Oo naqimasee findi fuanauree faiqi anaasee namufaqa faiqaqee idaqa kooqi ititanoo maridanoo. Mi fasiqafa naqi fee iannoo narana amiranara akooqaidanoo mina aqoondi marianinnara faqa sia amana findifi mara amiannoo. Anee faqa ani aqoondi marinana sia asaurinnaranoo fuki faaki qimarinanoo ani fuki faaki qirana taikaanifeera findifi mara amiannoo.
Qinee minara irisee inni qimannimidaqa innee faqa miqikai iqa Anutunara innaaru qifanoo innee sarauinna ainaina inni nimiannoo, innee Anutufinnai randeeqa anoona paqurifara innee Anutuna kooqi arifanoo atuasee nimiannoo. 10 Aiqama innaaru qimariasa mareefaranoo randee mariasa paqurifaranoo kooqisaa kukusimariasa kukusifanoo atuaannoo. 11 Qinee faiqi nikausa inni qimannimidaqa inneeqa nimaaku noodaannara qifaqa manda sakani nimifaree, sia nimifara noodaanna nimifara. 12 Misa kookooraana auruara qifaqa innee faruka nimifaree sia nimifara. 13 Innee manda oosana maree mariasa marifanoo inneeqa faiqi namu innaaru qiafaqa amiqira ainaina kai nimimariafanoo. Innaarunai nikoofa amiqirafa uqanna maridanoo minara innaaru qimarinausa minara firaaqoo amiqirana amana kai narí naaquqara andeeqara maraquna nimiannoo.
Beeraseeburanannai afaanna aqiqarana oosana qimanniminau.
(Mat 12:22-30; Mak 3:20-27)
14-15 Moo kari Yisufa faiqí aundurakinaa faafasaaqa aqiqarara imarufanoo, mi faafasaaqafa mi faiqina ufa rafaaqafufanoo sia ufa qimarinau. Yisufa faafasaaqa aqiqamasoofanoo mi fasiqafa ufa qinau. Faiqí anaasee mina qafamasee naaquqoofaqa rufiasee akaqausa Yisuna aqidaqa qiqau, afaannauqa uriqararafa mina auqu Beeraseeburafa afeeka Yisuna amifanoo quandaki faafasaaqa nifaqaidanoo. 16 Akaqausa mina ueeqararee qimasee qiqau Yisunara faiqí sia amanaikimari ainaina auqusainaqa maasa aniara kuqaa Anutufinaindari qumu fee qianaura. 17-18 Yisufa faasai misa naundurakinaa irirana iriseenoo narí afaannauqa afeekannai faafasaaqa aqiqoonara akooqoofanoo niqinoo qinau. Moo maqannaasa nariqa maqannaasa faqa oonu rakee ani rakeemafi rakidaqa sia kisaaqasaa marifara, dauni kuqifaranoo. Moodaa maqaki mariasa faqa oonu rakee ani rakee iqa qusasaa moodaa moodaa makidaqa furufarifaranoo. Sadannana ququsakinaasa miqikai iqa oonu rakee ani rakeemafiqa naqimasee afeekaikifaree. Innee qiniara afaannauqa uriqararana mina auqu Beeraseeburanannai faafasaaqa aqiqeenoo fee qimasaida unna qimariafanoo. 19 Qinee minannai faafasaaqa nifaqaanaqa innee yanee auqu ramasaidaqa faafasaaqa nifaqaidee, innee sia Beeraseeburana auqu ramasee miqi mariafanoo innee andeeqasee Anutuna auqu ramasee afaanna nifaqee marifanoo. Miqi marianara inniqa faafasaaqa nifaqee mariafa inni ufa fannoo qini diqira ufa qimariana ateekaidanoo. 20 Qinee sia Beeraseeburana afeekannaifau faafasaaqa nifaqaidau Anutuna naaquqara afeekannai nifaqee marunausa marunnanara akooqoo maridanoo. Miqi marunnanara Anutuna ququsa inniki doo animarinara kooroo idanoo.
21-22 Afeeka fasiqa Sadannafa amudaanaiqi marifa duru saamu deedaqamasee marifanoo mina aiqama ainaina amiqinoo mariannoo, sia moo fannoo ummuariannoo. Afeeka fasiqa Sadannana uriqararafa uqanna qinee Yisusa anireeqa mi fasiqana radamuseeqa mina faakana duru saamu ainaina mareeqeeqa qeeqa qiku qisauku nimianauranoo. 23 Faiqí moo fannoo sia qini qiqoondi marinafa qini namuqaa maridanoo sia qini dadaaqida oonu suqu ani suqu imarifa, mareeqaida aquraaruki marifa maridanoo.
Afaanna narí aqoonausa nifiqeenoo narí marunaki keeqarana kikiqa usinoo marida.
(Mat 12:43-45)
24-26 Yisufa kaqi qimannimidanoo qinau. Manda faafasaaqa faiqí aundurakiqari maaqakiqariara foora raudee aadana maqa maaqa oombura maqa maaqaki aakaaqaki oonuree aniree inoo nidanoo adooaranara randaisianoo maaqi qimasee oonumafi irinoo qinau sainaqa qinee qeeqa quqasee aniafanna fasiqana aunduraki kafaa fua, qimaseenoo oonuree qafoofanoo mi fasiqana aunduraki maaqara foora damuninoo maridanoo andeeqanoo marufanoo qafamasee oooo qimasee kafaa oonurandee ani aqoonna faafasaaqauqa aiqamausa misa mandainaina uriqararausa kai dinni qisauku taikasee dinni ani qaaraqanda marasee (7) nifiqamareenoo mi fasiqana aunduraki keeqafi mariqau. Marufanoo ooqai moodaa faafasaaqa marufanoo mi fasiqafa kaqikaaqoo mandainainaki marinau, maqee firaaqoo mandaikuqanna inoo maridanoo.
Anutuna ufamau fimariasa anoona asasirausa maridaqa.
27 Yisufa mi ufana qimannimufanoo anaasee moo fannoo faiqí anaasee qambaanaindari findifi qimaminoo qinau. Ani maqaseenoo naamma amimari anaaseefa aniara amiqira qimaaku fee qimaseenoo firaaqoo asasira anaasee maridanoo. 28 Miqi qufanoo Yisufa quandafi mi ufana qaoo qinoo qinau, abee Anutuna ufa irisee mi mau fimariasa misa kai firaaqoo asasirausa maridaqa.
Yisufa narí kuquaninnanara Yoonnaana kikiqa usinau.
(Mat 12:38-42)
29 Faiqí anaasee moomoosa Yisuna rafusu quqarumafufanoo Yisufa kaqi qimanniminoo qinau, Maa maqee aukuana maria fasiqa anaaseesa firaaqoo manda oosana maree mariasa misa Anutufinnaindari qiniara faiqí sia amanaikimari ainaina auquanaqa kuqaa Anutufinaindari anifeeqianaura fifau miqi qimariasa misa mi irirafa manda oosana nimidanoo. 30 Sia innaarunai kooroo ira ainaina fuka uqannifiqaanaura nauraafa Yoonaanaindi mifa kai kaqi maridanoo, Yoonaafa ooqai Nineefee maqusanaasa Anutuna ufa kooroomanniminau, miqi kai iqa qinee faiqí nimaaku uqanna maqee mariasa Anutuna ufa kooroomma nimaqaanaura. 31 Kasooqaqee naaru Anutufa faiqí anaasee ufa irira faasaanasaa Seebaa maqannaasa uriqarara anaasee fannoo findifi maa maqee mariasa inni niquraraannoo. Mi anaaseefa nianaindari Sooroomoonnana irirana faqaa ufa iriraree qimasee aninau. Doo maqee faasaana qinee Sooroomoonnana uriqararausa animaridaqa innee sia qini ufa irimariafanoo minasaara mi anaaseefa inni niquraraannoo. 32 Kasooqaqee naaru Anutufa faiqí anaasee ufa irira faasaanasaa Nineefee maqusanaasa findifi maqee mariasa inni niqurareefaranoo, misa ooqai Yoonaanakiqari Anutuna ufa iriseeqa nariqa manda ainaina maqasaa quqasee Anutuna afusaa reendeenammiqau. Maqee qinee Yoonaana uriqararausa animarunaqa innee sia qini ufa irimariafanoo minasaara Nineefee maqusanaasa inni niqura reefaranoo.
Yisufa rambiara quandara ufa kafaa qimanniminau.
(Mat 5:15; 6:22-23)
33 Yisufa kaqi qimannimidanoo qinau, faiqí moo fannoo qooma qumbisee difaaninnai sia rafaaqafuannoo akooqoo quqasainanoo kaaqa qeemarinaqa faiqí anaasee maaqaki keeqafi amiqimasee qafaaqee qimasee akooqoo quqaidanoo. 34 Anee paapaaira oosana faqaafa mariananoo afu aundura kaaqa qarafa marifa mariananoo. Anee tatamaqira oosana faqaafa mariananoo afu aundura asukuna arinoo maridanoo. 35-36 Inneeqa kai minara rakisiaqa inni nifu naundura kaaqa qarana tatamaqira oosana fannoo rafaaqafuandoora, inni nifu naunduraki tatamaqira oosana kaqikaafa faqa sia marinaqa inni naundurai marifa faqa innee nimaria oosana faqa kaaqa areenaannoo.
Yisufa Farisai amaana ufa qimarusa niqiqanau.
(Mat 23:1-36; Mak 12:38-40)
37 Yisufa ufa qimannimi taikasoofanoo Farisai amaana ufa qimarufa Yisunara aniree qini maaqaki oonuree narana naannee qufanoo eedoo qimasee mina maaqaki mina faqa oonuree ooqu marifi narana nanau. 38 Farisai amaana ufa qimarufa Yisuna oosana qafamasee tautinoo qinau, maa fasiqafa sia maasa oosana mareenoo asaaquirai naidanoo kaqi naidanoo ufa rukiee marifa maridanoo. 39 Karaambaiqa narí kai mina irirana iriseenoo qimaminoo qinau, Qini ufa iria, innee Farisai amaana qimariasa inni marirana pirita kaafa fooqaafa mariafaqa adisaa kai findaukee mariafanoo aunduraki faiqí narirana faqa mandainaina oosana oosana faqa ikairi faqa inni naundura qumbiqanoo maridanoo. 40 Innee furufari mariafanoo innee Anutunara pirita kaafa adi kai auqimarifee fee qidee aundura sia auqifee fee qidee mifa aundura faqa auqusee qafee marifa maridanoo 41 Innee inneeqa naundura anukamasaifanoo inni nifaaqa aiqama anukanoo mariannoo.
42 Oo Farisai amaana ufamau fimariasa inni narirafa firaafa mariannoo, innee inneeqara maasa Anutuna ufamau fidaqa afuqakinaana oosana oosana adiafaaira ainaina rainasee akaqana Anutuna amidaqee qimasee quandaki andeeqara marirana faqa Anutunara riranara faqa minnisee mariasa mariafanoo.
43 Oo Farisai amaana ufa qimariasa inni narirafa firaafa mariannoo inni mandoosana maaqimminoo maridanoo. Innee amaana maaqaki keeqaidaqa noorisaa ooqu mariranara firaaqoo rimariasa mariafanoo, innee makeetakiaqa fimariafaqa faiqí anaasee inni nooriara rufiasee amiqimasee nimandaranara rimariasa mariafanoo. 44 Inni nariranara irifanoo naaquqaani, innee faiqí madika sia qafoosara foora mariafanoo faiqí sia qafarai kaqi mi mau fidaqa inniara amiqira fasiqafee qimasaidaqa inni naunduraki putaa iranara sia irimariasa.
45 Yisufa miqi qufanoo Mooseena sandufa akoofasa moo fannoo qimaminoo qinau, Oo ufasaa rakisirafa anee mi ufanannai maasa faqa mandaikamma qimaqaananoo. 46 Yisufa iriseenoo mina faqa qimaminau, innee Mooseena sandufasaa rakisirausa inni narirafa faqa firaafa maridanoo naaquqaani. Innee inneeqa faiqí faiqi maqasaa sanda ufana oosana oosanannai niqoonausa ummaara narimari ummaarana faiqí anaasee nifaariki nimisee sia kaqikaaqoo dadaaqidaqa inneeqa nisauku amuka faqa sia quqasee minannai ummaara kaqikaaqoo dadaaqi mariasa mariafanoo. 47 Inneeqa nariranara irifanoo naaquqaani, inni nikausa Anutuna tamummaqara fasiqauqa kuqa narusee nikundee marufaqa, innee misa faiqi namu oonuree inni nikausamara nariusa madikasaa amiqira ooni fee saqari fee taatuqee andanda faqa ummaqi mariasa mariafanoo. 48 Innee inneeqa nikausa mandoosanara amiqira oosanee qimasee miqi mariafanoo misa tamummaqara fasiqauqa narusoofa innee misa madikai amiqi amiqimariasa mariafanoo. 49 Anutufa minara iriseenoo narí iriranannai maa ufana qinau, qini tamummaqara fasiqauqa faqa qini ufa mara nimimariasa faqa Isaraee maqannaasa mariannai niqiqaifaqa misa akaqausa kuqa narusee akaqausa aupurarana nimifaranoo. 50 Ooqai Abeerana ariranasaaqari nariqa aniifaqa Seekariana ariranasaa naaquqara amaana maqaki tatufira qainda dinni naaquqara oosirafa dinni qambaana Seekariana ariqau. 51 Mi aiqama kuqannarirana akiaqara qinee aiqama mareeqee maqee mariasasaa quqaanaura.
52 Innee Mooseena sandufa akoofasauqa inni narirafa firaafa marinara naaquqaani, innee innaarunai fimaria irirafa kooqi kiqara foora inneeqa rafaaqafusee sia atuasee keeqeefaranoo faiqí anaasee mi kooqinaki keeqarara imariafaqa innee rafaaqafi mariasa mariafanoo.
53 Yisufa mi maqusana minnisoofaqa Mooseena sandufa akoofasauqa faqa Farisai amaana ufa qimariasa faqa Yisuna ariraree qimasee oosana oosana ufannai ufaanara foora fufi mariqau. 54 Misa aranaiqi oosana oosana ainainara irammiriana aaqainaqa rumbaanauree qimariqau.