12
Yisufa aaquqira ufa faqa pooduqara ufa faqa qimanniminau.
(Mat 10:26-27)
Mikari faiqí anaasee moomoosa uqanna Yisufinnai ani suqufufaqa narisaa narisaa faqa niku ree mariqau. Yisufa ufa qimannimiraree qimaseenoo narí faiqi namu naaree qimanniminoo qinau. Innee Farisai amaana ufa qimariasa misa atiqeemari ooruku anoonara foora rufieeqa eerairiaqa misa ooruku maaqimmidanoo misa faiqí anaasee amaana ufa qimannimisaida nariqa maqandanai mandainaina maraidaqa misa miqimaria ooruku anoonara foora innee eerairiaqee qidaqa. Aiqama rafaaqafira ainaina kasooqaqee Anutufa aiqusaina akooqoo mariannoo aiqama kukeeqara ainaina faqa kasooqaqee kooroomafinoo akooqoo mariannoo. Farisai amaana ufa qimariasa qaaraikirana faqa kooroo iannoo. Inni faqa qimannimidaqa innee asukunaki faiqí anaasee qimannimira ufa kasooqaqee Anutufa aiqamausa nifusaa faasaana kooroo inaqa irifaranoo. Nana ufa fee maaqaki moona aaqooki qimaminna ufana maaqa ataufakaaqara foora miqooqari fi fi qimasee aiqamausa qimannimifaranoo.
Sia nifaaqa arimariasara rufiaaqee ufafa.
(Mat 10:28-31)
Qini qiqoondiuqa inni qimannimidaqa inni nipata kai kuqa narusee miqooqari moo mandainaina sia amana niminausara misara sia innee rufiaaqa. Innee rufieefandinnanara qimannimiana qini ufa iriaqa, Anutunara innee rufiaaqa. Mifa amana inni nipata naruseenoo naunduraindaraa nimana faqa amana mareeqeenoo idaki aqirana amanaiki marifa, eeoo qinee minara qimannimidaqa minara kai innee rufiaaqa.
Kaqikaa ufini ririmma fifau ainaina sia feefauru imariafa maridanoo, mi fifau ainainnara Anutufa sia moodaa aunidanoo aiqamausara iridanoo rakisidanoo. Inni nikiaqa asausi faqa Anutufa aiqamara iridanoo nisaana rumaqaisa mariafanoo ufini faqa inni nikiaqa asausi faqa fifau ainaina marifanoo rakisidanoo innee firaatia anoona ainaina mariafanoo inni feefauru uriqaranoo maridanoo amiqimasee innisaa rakisiannoo, minara sia rufia rufiaqiaqa.
Yisunara faiqí nifusaa kooroo imariasara qinau.
(Mat 10:32-33; 12:32; 10:19-20)
Qinee maanara faqa inni qimannimidaqa yafasiqa anaasee fee moo fannoo faiqí anaasee nifusaa paasoosamasee nariara qinee Yisunaindi fee qinafa qinee faiqí nimaaku mi fasiqa anaaseesara Anutuna qangiroouqa nifusaa misara faqa qinindi fee qianaura. Yafasiqa anaasee fee moo fannoo faiqí anaasee nifusaa asaurusee sia qinee Yisunaindi fee qinafa qinee faiqí nimaaku mi fasiqa anaaseenara Anutuna qangiroouqa nifusaa minara faqa sia qinindi fee qianaura.
10 Faiqí anaasee moo fannoo faiqí nimaaku qini manda ufa qimaqiminafa qinee mi ufana akiaqara minnaisaanaura. Faiqí anaasee moo fannoo Anutuna naaquqara maraqunara manda ufa qinafa Anutufa sia mina minnaisaannoo.
11-12 Kasooqaqee misa qini ufasaara inni qini ufa irimariasa rumbamaree amaana maaqaki fee siaasinnai fee nariqa uriqarara finnai fee munusaifaqa inni ufa iriraree qifaqa inneeqa nifaaqa ititara ufara faqa qimannimira ufara faqa sia randaaqa. Anutuna naaquqara maraquna fannoo qimanniminna ufana miqoo kai inni naakapaannoo.
Yisufa maaqoo ainaina afeediranara qaoo qinau.
13 Faiqí moo fannoo faiqí anaasee qambaanaindari findifinoo Yisuna qimaminoo qinau, Oo ufasaa rakisirafa maaqanda qikoofa narí ainaina maaqandasaa quqasee kuqifanoo qini qifasaafa nariara maraidanoo anee qini qifasaana qimaminanoo andeeqasee raina qimiani. 14 Yisufa mina ufa iriseenoo qimaminau, oo maa fasiqa yafee qiniara siaasa saika maraannee qinaqee qinee inniqara ainaina rainaanauree. 15 Miqi qimaseenoo quandafi faiqí anaasee minara qimanniminoo qinau, innee aiqama ainainara fanandiranara eerairiaqa. Faiqi anoona marirafa sia qumiasanasaa mundinoo maridanoommi. 16 Yisufa kaqi qimannimidanoo maa ufana quandara ufa qimanniminau. Faiqí moo fannoo moomoo ququsa faqaafa narana amiqimasee moomoo kambiqanau, mi fasiqafa mina qafamaseenoo narí kai qimirinoo qinau. 17 Qini narana moomoo uqanna marifaqa yai fee quqaanauree qimasee qimmiriseenoo qinau. 18 Qinee maaqianaura, narana unaku quqasee afeedimaria maaqafa kaqikaafa marifaqa qinee mina rapeemasee firaana usakaanaura. 19 Usakaseeqa qeeqa narana faqa qumiasana faqa minaki quqaseeqa qeeqaraa maaqi qianaura, Oo qinee maqee amiqiranaki maridaqa, qini amiqira ainaina moomoo aukuana amanaikinoo maridanoo, qinee narana nammari namasee amiqimasee aufadaranaki marianaura. 20 Miqi qufanoo Anutufa mi fasiqanara maaqi qinau, anee furufari marianafa maqee eendaki anee kuqinanoo ani marirafa taikaannoo. Miqooqari yafee ani firaa qumiasana maraannoo fee.
21 Yisufa mi ufana rafaaqafinoo qinau, maqasaa moomoo ainaina suqimariasa innaarunai naaru naaru marirana siaisa mi fasiqana aanna raida moomoo ainaina fifau suqidaqa furufaridaqa.
Qamunnara naranara sia indee indee ida maria.
(Mat 6:25-34)
22 Yisufa narí faiqi namu kaqi qimannimidanoo qinau, qinee faasai qimannimunna ufanara irisee maaqi qidaqa innee kaqi marira naranara sia nimuqusiani inneeqa nifaaqai afisimaria qamunnanara faqa sia nimuqusiani. 23 Inni marirafa uriqarara ainaina maridanoo narana oorudupirafa maridanoo. Inni nifaaqa uriqarara ainaina maridanoo qamunna oorudupirafa maridanoo. 24 Kaammeesa qafaaqa mifa sia narana asumu ummaqidanoo sia narana aiqifa sia maaqa usakasee minaki afeedifa, Anutufa kai narana misa nimidanoo. Innee sia ufiniara foorau mariafanoo uriqarara ainaina mariafanoo inni faqa nimiannoo. 25 Innikiqari moo fannoo narí kuqiranara amuqusiranannai amanee narí marirana firarisamasee kisaaqasaa mariannoo fee, sia amanaikinaranoo. 26 Innee mi kaqikaa ainainnara sia amanaikiqa nanaree naranara qamunnara nimuqusidanoo fee.
27 Innee nandaki kaasau taatuqee tamookeena qafamasee minara iriaqa, mifa sia ainainidanoo sia narí qamunna akunusee afisidanoo qinee minara qimannimidaqa ooqai karaambaiqa Dafidina amaaku Sooroomoonafa kaaqa ainaina faqa munnimma faqa moomoo maree marufa sia tamookeena amanasaa marinau mina qamunna amiqirafa uqanna sia tamookeena qamunnara foora idaaqirafa marinau, oorudupirafa marinau. 28 Kaasau usau Anutufa kai misa qamunnara foora nimidanoo maqee kasidanoo duna ateekasee ida areemaria ainainafa maridanoo. Anutufa misa nimidanoo sia fee firaa ainaina tia inni faqa nimiannoo fee, nimiannoo. Innee Anutuna mandaaqarafa kaqikaafa kai maridanoo, fifau narana qamunnara nimuqusi mariafanoo. 29 Minara irisee maasa nana narana fee nammari fee maqee maqee naanauree qimasee minara sia nimuqusiani. 30 Maa maqanasaa Anutuna ufa sia irimariasa misa mi ainainausara kai maqee maqee randaidaqa, inni nikoofa inni narana qamunna ainainara faasai iridanoo nimiannoo. 31 Innee Anutuna ququsakinaa marirana irirana niqiniandamasee mi mau firanara naaree irifanoo Anutufa inni marira ainaina nimiannoo.
Oosana oosana qumiasana innaarunai kai afeedira ufa.
(Mat 6:19-21)
32 Oo innee qini faiqi namu, innee qini aandau aanaaqi firimariasara foora mariafanoo sia rufiaaqa inni innaarunai nikoofa asasamasee innaaruna ququsa inni nimiraree qidanoo. 33 Innee inneeqa qumiasana moosa nimisee feefauru maraseeqa kudi fasiqa anaasee nimiseeqa, mi andeeqaranannai innee sia afauqaqaaninna munnimmara foora maraseeqa afeediaqa inneeqa aiqama qumiasana innaarunai kai afeediaqa, miqoo sia oorudupiannoo sia ummuara fasiqa fannoo maraannoo sia qooqoosa aukuanno. 34 Inni qumiasana mariqoo kai miqoo kai inni nimuqusa ubeekanoo mariannoo. Innaarunai kai qumiasana afeediaqa.
Yisufa qumiranara aambeembeesidaqa maria.
35 Innee deedaqiqa mariaqeera qimannimidaqa, inneeqa qamunna atukarasee nooiqandamaseera foora qooma qumbinoo maridanoora foora deedaqiqa mariaqa. 36 Innee ainaina faqaana ainainira faiqiara foora deedaqiqa mariaqa. Misa uriqararafa amundara qoomaqara fifinoo mindari oonurandee anianinnanara rakisida marifara, mifa anireenoo kooqi arinaqa dauni atuasaifanoo keeqaannoo, innee misa naanna ramasee deedaqiqa mariaqa. 37 Amiqimasee afeesimariasa asasifaranoo misa uriqararafa anireenoo amiqimasee ainaini mariasee qimaseenoo narí qamunanda atukaramaseenoo narana suqaseenoo rakiqa nimiannoo. 38 Misa uriqararafa eenda amuqusai fee iqaqarooka fee anirainaqa amiqimasee rakisi inausa firaaqoo asasifaranoo. 39 Innee maa ufana faqa iriaqa, maaqa akoofa ummuarira fasiqa anianinnanara iriseenoofau rakisinanoofau sia kooqi rakeemasee ainaina maraiqini. 40 Qinee inni faqa qimannimidaqa, innee faqa deedaqiqa mariaqa, qinee faiqí nimaaku innee sia qiniara aniannoo fee qimarifandinna kamuqoo aniraanaura.
Qinee rainarara qumuafanausa maridaqa.
(Mat 24:45-51)
41 Yisufa miqi qufanoo Peetooroofa qinau. Oo karaambaiqa anee mi quandara ufana aiqamausaree qidanee maasara kai fee qidanee. 42 Karaambaiqa fannoo iriseenoo ainainimaru fasiqana kikiqusinoo qimaminau, ainaina faqaana ainainira faiqi irirana faqaafa andeeqasee rakisimarifa marinau. 43 Ainaina faqaafa mi andeeqara ainainira fasiqanara qimaminau anee qini maaqakinaa ainainasaa rakisisee ainainira faiqiuqa narana aandau andeeqasee nimiannee qimaseenoo moosaa finau. 44 Mi ainainira fasiqafa narí uriqararafa anianinna kamuqoo andeeqasee maridanoo firaaqoo asasiannoo. Qinee Yisusa qimannimiana iriaqa, mi ainainna faqaafa narí amiqira ainainira fasiqa andeeqarana qafamasee amiqira fasiqa fee qimaseenoo narí aiqama ainainatiasaa rakisiranaikammama qaannoo. 45-46 Moo kari ainaina faqaafa narí ainainira fasiqara qini ainainasaa rakisi marinaqa namummaqarara fuanee qimasee fifanoo mi ainainira fasiqafa quandaki narana faqa afeeka nammari faqa neeneeseenoo furufarinoo narí aqoonna ainainira fasiqa anaaseeuqa narinoo furufarinoo nimarinanoo mina uriqararafa sia aniannoommifoo qimaru kamuqoo sia irirai mana mana imarinanoo anirama qafeenoo ufa rukiee mariasa nári mariandeemaseenoo mina ateeka ateekamasaannoo.
47 Ainainira faiqi fannoo narí uriqararana ufa iriseenoo sia findifinoo mina ufamau finafa miqinna fasiqana saamu samu amudaani tureeraumasaannoo. 48 Ainainira faiqi moo fannoo narí uriqararana ufa sia irirai aruaninna manda ainaina marainanoo mina arirafa aufadarafa mariannoo, maqasaa fasiqauqa moomoo ainaina amimari fasiqanara minasaaqari moomoo ainaina mareefaranoo, Anutufa faqa miqikai iannoo, maqasaa fasiqauqa uriqarara ainaina amimari fasiqanara minasaaqari uriqarara ainaina aabaa faqa mareefaranoo, Anutufa faqa miqikai iannoo.
Qinee rainarara qumuafanausa maridaqa.
(Mat 10:34-36)
49 Yisufa faiqí anaasee qimannimidanoo qinau. Qinee maa maqanasaa mariasaki idara foora ufa raiqeeqa namuqaakirana oosana araanauree qimasee qumiqiafana, doo faasai ida arasaananoo qaida mariaqaana. 50 Qinee kuqira manda nammariara foora marasee naanaura, mina afeesara marunanoo qifaaqa rumbanoo maridanoo. 51 Innee qiniara tinoorimarianaki maa asooarana mara maree maqasaa fasiqa anaasee nimiannee fee qida fee, sia uqanna miqianaura, qinee maqasaa fasiqa anaasee ufa rainarana nimirara qumidaqa. 52 Maaqooqari qini ufasaara moodaa maaqaki moodaanai qisauku marinausa rainaki qaarammoo dinni fiqa namuqaakifara qaaraqanda miqikai iqa dinni fiqa namuqaakifara. 53 Qini ufasaara nikausa nári faiqi namu namuqaakamma nimaqeefara kafaa dinni kumaaraauqa nári nikausa namuqaakamma nimaqeefaranoo. Ninausa nári niraamuqmaaka namuqaakamma nimaqeefara kafaa dinni fuka anaaseeuqa nári ninausa namuqaakamma nimaqeefaranoo. Anaaseeuqa nariqa ninaakuqmaaka faqa rainafi namuqaakamma nimaqeefara kafaa dinni fuka anaaseeuqa nári ninaakuqmaaka aanaaseeuqa namuqaakamma nimaqeefaranoo.
Innee qinee kambiqauna kamunara sia irimariafanoo.
(Mat 16:2-3)
54 Yisufa faiqí anaasee qimannimidanoo qinau, innee aaku qoonnamu suani keeqeemari qaannaindari urinaqa qafeeqa oo aaku ruannoo fee qifanoo doo aaku ruannoo. 55 Maaroosa ookeesa ufai uqifaqa innee minara aiqaiqimari aukuannee qimariafanoo doo kuqaa qimariafanoo. 56 Innee mandaikirausa qaara irirana maree mariasa, innee innaaruna faqa maqa faqa qafamasee andeeqasee kambiqaaninna ainainara andeeqasee iri mariafanoo, maqee qinee qumimarunna kamuqoora nanaree sia iridee qida fee.
Ani kootai afiqee fimari fasiqana faqa dauni mina faqa moodaa ufa qia.
(Mat 5:25-26)
57 Innee sia inneeqa kai andeeqara ufa irisee mi mau fuafanoo nanaree miqidee. 58 Faiqí moo fannoo ani afiqeenoo kootai finana anee aanai fidana mi ufana aanai taikaaqee qia, sia miqinanoo mi fasiqafa ani afiqeenoo siaasa aminanoo mifa mareeqeenoo foorisa aminanoo mifa mareeqeenoo rumbaranaki quqaannoo. 59 Anee minaki marinanoo ani mandainaina akiaqara taikafinana mikari kai raudeennaranoo. (Innee minara irisee qinee qumu marunna kamuqoo inneeqa mandainainara qini faqa ufa qidaqa mi ufana andeeqa taikaaqa, sia miqiqa Anutufinnai fifaranoo.)12|59|RUKA