13
Innee sia quandafi Anutufinnai ubeekeeqa kuridifara.
Mi fasannai faiqí anaasee akaqausa anireeqa Yisuna qimamiqa qiqau, akaqa Kariree maqannaasa Anutuna tatufira aandau suqa amimarufanoo Piratoofa narí sundiauqa niqiqoofaqa anireeqa misa naru taikaqau. Miqimasoofanoo aandau fidika faqa faiqí fidika faqa moodaanaki quminau. Yisufa mi ufana iriseenoo qimanniminoo qinau, innee mi Kariree maqannaasa akaqausa kuquanara nári maqannaasa urinnaaqaramasee manda oosana maroona akiaqara kuqiaa maqi fee qida fee. Sia minarau kuqiaa, qinee minara inni qimannimidaqa, Innee faqa inneeqa manda oosana minnisee Anutufinnai ubeekaaqa, sia miqiqa innee faqa miqi kai iqa kuqifaranoo. Qinee Yeerusaree maqusanaasara faqa qimannimidaqa, miqoo ooni maqa kisaaqa Sirooamma ooni maqa fee qimariana fannoo rapeemaki aqufinoo faiqí (18) qisaukuqara taikasee qikunni ooqu dinni taikasee dinni ani qaaramoo marasee fasiqa kuqa narinau. Innee mi fasiqausara Yeerusaree mariasa nári niqoonausa manda oosana urinnaaqaramasee maroona akiaqara kuqiaa maqi fee qida fee. Sia minarau kuqiaa, Qinee inni qimannimidaqa, innee sia inneeqa manda oosana minnisee Anutufinnai ubeekeeqa innee faqa miqi kai ifaranoo.
Faafisa fooqaa saqariara quandara ufa qinau.
(Anutufa sia manda oosana akiaqara aaqee uqanna naridanoo, kisaaqasaa naaraidanoo mai andeeqara aatata aniaqee qidanoo, sia irifanoo miqoo naruannoo.)
Yisufa kafaa maa quandara ufana qimanniminoo qinau, faiqí moo fannoo narí afuqaki faafisara foora qaqama tiqisaidaqa neemaria saqarifa marinau, moo faasaana mi fasiqafa mina qaqama tiqi nararee qimasee oonuree qafoofanoo sia qaqama iroofanoo oori runuseenoo narí ainainira fasiqa qimaminoo qinau, Qinee qaarammoo aukuana maa saqarina qafaunanoo sia qaqama ireenoo mifa fifau maqa ainoo naidanoo doo ateeka aqua qufanoo mi ainainira fasiqafa qinau. Saina kaqi marinaqa moodaa aukuana qinee mina atukaki oora indufusee madaapee quqasee miqoo qafaanee qinau. Sia irainaqa mikari kai ateeka aquanaura.
Ataufaka anidira anaasee Yisufa andeeqaisanau.
10-11 Moo Saririqa Yuda maqannaasa amaana qimaru faasaana Yisufa ufa suqira maqaki keeqafi Anutuna ufa qimannimimarufanoo moo anaasee fannoo faafasaaqa mina aunduraki marufanoo (18) qisaukuqara taikasee qiku dinni taikasee dinni oonu qaaramoo marasee aukuana kummaranoo kai marufa ataufaka rakisirara sia amanaikimarufa miqoo amaana maqaki ani marinau. 12 Yisufa mi anaaseena qafamasee aaramaseenoo qimaminoo qinau. Oo maa anaasee doo aneenna teeroo quqaranakiqari amiqina maria. 13 Miqi qimaseenoo Yisufa narí asauku minasaa quqasoofanoo aaqee kai ataufaka rakisufanoo findifinoo Anutunara dufi dufi qimarinau. 14 Amaana maqasaa rakisi marufa mina qafamaseenoo Yisufa amaanasaa mi anaaseena andeeqoonara aanoommaseenoo faiqí anaasee qimanniminau. Mooseena sandufaki maasara 6 faasaana ainainiaqee qinau, doo innee mikari kai aniree inneeqa aurirana taikaaqa, maasa amaanasaa sia aurirana taikaaqa.
15 Miqi qufanoo karaambaiqa fannoo quandafi qimaminoo qinau, innee unna qimasaidaqa qaaraiki mariasa, amaanasaa innee inneeqa mimmi burimakau sipsipa ainaina nifiqaidaqa nammarinni muqusee mariafaqa nammari naidaqa. 16 Maa anaaseefa Abarahaamana ati marifanoo Sadannafa kisaaqasaa (18) aukuana karabusaki quqaqaifanoo aupuraranaki marina, burimakau mimmi sipsipa uriqarara ainaina fee maridanoo fee mina kai amaanasaa idukirafa andeeqanoo maridanoo fee. 17 Miqi qufaqa Yisuna aqi marusa mi ufana iriseeqa nisauri marufaqa faiqí anaasee kaiqeesa Yisufa oosana oosana amiqira ainaina auqoonara asasimariqau.
Qumini fooqaa saqari qaqama quandara ufa.
(Mat 13:31-32; Mak 4:30-32)
18 Yisufa faiqí anaasee qimanniminoo qinau, Anutuna maqasaa ququsaki faiqí anaasee mariasa nana ainaina fooqaa fee maridanoo fee, qinee minara nana kikiqee usuanauree. 19 Qinee maaqi qimasee mina kikiqusuanaura. Mifa qumini qaqama fooqaafa mariannoo, faiqí moo fannoo qaqama mara mareenoo narí ququsaki ummaqusainanoo firaafa saqariara foora kambiqafinanoo ufiniuqa mina asaanasaa ninaamu usakeefaranoo. Anutuna ququsaki keeqafuasa miqidaqa mi saqarina fooqaana auqaanai idooaidaqa.
Ooruku anoona ati qeemarina quandara ufa.
(Mat 13:33)
20 Yisufa kafaa qimanniminoo qinau, qinee Anutuna innaaruna ququsaki keeqafuasa nana ainaina kikiqa usuanauree, misa ooruku anoona fooqaasa maridanoo. 21 Anaasee moo fannoo sana qaindi anasee ooruku anoona minaki adiasainanoo aiqamai amiqimmasee ati qaanno.
Innee tiqeera kooqiki keeqaaqa.
(Mat 7:13-14,21-23)
22 Yisufa Yeerusaree maqusai oorufidanoo kaqikaa maqusauqakiaqa Anutuna ufa qimanniminoo oorufinau. 23 Ooru fimarufanoo faiqí moo fannoo irammirinoo qinau, Oo uriqararafa faiqí anaasee moodaa kai moodaa kai innaarunai asumu mariranaki keeqeefaree, qufanoo Yisufa qimaminau. 24 Anee tiqeera kooqiki afeekaikamasee amanammasee keeqaa, qinee minara qimannimidaqa iriaqa, faiqí anaasee moomoo amanidaqa sia amana keeqeefaranoo.
25 Mi maqana akoofa findifinoo kooqi atukarasainaqa misa madaanaindari kooqi aridaqa maaqi qifaranoo, kooqi atuaqisainaqa keeqaanee qifanoo maaqa akoofa maaqi qimasee qimannimiannoo. 26 Innee yaindaraasee qinee inniara sia iridaqa qinaqa misa maaqi qifara, anee maasa maqusai Anutuna ufa qimannimimarianafa mariananoo maasa ani faqa narana nammari nee marunausa maridaqa maasara irimarianafa mariananoo. 27 Maaqa akoofa mina iriseenoo kafaa qimannimiannoo, innee yaindaraasee maridee, innee manda oosana maree mariasa mariafanoo innee qini daaqa mariaqooqari moosaa fifuaqa. Yisufa mi ufanannai innaaruna kooqi kikiqa usinoo kafaa maa ufana miqoo marusa qimanniminau. 28 Qinee inniara maqee mariasara qidaqa kasooqaqee innee Abarahaamana faqa Isakeena faqa Yakooboona faqa Anutuna tamummaqara fasiqauqa aiqamausa faqa Anutuna innaaruna ququsaki marifaqa innee maqee qini faqa narana nammari nee marinausa aqoosai maridaqa niqafamasee innee firaaqoo nifai sandurinaqa ikiraqeefaranoo. 29 Faiqí anaasee suani oosanaindari faqa amuqundari faqa dinni dinni ataaqeendari faqa aniree Anutuna innaaruna ququsaki ooqu marifi moodaanaki mina qoomaqa sakasee neefaranoo. 30 Mikari maqee maqasaa inaaqianna mariasa mikari misa uriqararausa marifaranoo, maqee aukuana uriqaraqa marinausa mikari ureeqararausa marifaranoo.
Yisufa Eeroodeenara kaasau faini fee qinau.
31 Mikari Farisai amaana ufa qimarusa Yisufinnai aniree qimamiqa qiqau, anee maaqooqari findimmaqee moosaa fua, karaambaiqa Eeroodeefa ani kuqa ariraree qinoommi. 32 Yisufa iriseenoo qinau. Eeroodeefa faiqí nikaruqimasaida ueeqasaida narimarifa maridanoo innee maaqi qimasee qiniara qimamiaqa, qinee maqee faqa duna faqa faiqí anaasee naunduraki faafasaaqa nifaqeeqa aurinausa andeeqannisee ianaura, moona qeeqa saika taikaanaura, miqi qimasee Eeroodeena qimamiaqa. 33 Maqee fi fi inaqa duna faqa fi fi iqa Yeerusaree maqusai ooruraanaura Anutuna tamummaqara fasiqauqa aiqama Yeerusaree maqusaki kai narusee marufaqa kuqi mariqau, qinee nanaree minakiqari radukaki moosaa kuquanauree sia amana, qinee faqa Yeerusaree maqusaki kai oonuraanaqa misa narunde̱e kai masee qini faqa darifaranoo.
Yisufa Yeerusaree maqannaasara qimudaoo qinau.
(Mat 23:37-39)
34 Oo Yeerusaree, Yeerusaree innee Anutuna tamummaqara fasiqauqa kuqa narusee mifa niqiqoosa oonisamu qumaree narimariasa. Qinee moomoo kari ani faiqí anaasee marasee kookooraanara foora sakarara imarunaqa innee qaoo qiafanoo. 35 Doo qusasaa inni maqusa faqa amaana maqa faqa faiqí anaasee sia marifanoo naakundu mariannoo, qinee kuqaa inni qimannimidaqa innee maaqooqari sia kafaa qini qiqafeefaranoo kasooqaqee innee qiniara maafa karaambaiqa aqiqaifanoo anidanoo fee Anutufa mina amiqi amiqianinafa qimasaidaqa mikari kai qini qiqafeefaranoo.