14
Yisufa autura arimaru fasiqana sabatasaa andeeqanau.
Yuda maqannaasa amaana faasaana moo Saririqa Farisai amaana ufa qimarusa misa uriqararana maaqaki Yisufa mina faqa narana nararee qimasee keeqafufaqa aqoonna Farisai amaana ufa qimarusa Yisuna qumarararee qimasee amiqimasee apuree mariqau. Yisufa mi maqanaki ooqu marifufanoo aurimaru fasiqafa afaaqa autura ari maru fasiqafa Yisuna oorinni marinau. Yisufa mina qafamasee miqoo marusa Farisai amaana ufa qimarusa faqa Mooseena sandufa akoofasauqa miqoo marusa faqa irammirinoo qinau, Qinee inni iraidaqa Mooseena sandufa fannoo inni amaanasaa faasaana faiqí aurinausa andeeqaranara eedoo qidanoo fee, qaoo qidanoo fee. Misa mi ufana iriseeqa sia ufa qiqau, kaqi Yisuna kai tataqaqa mariqau, miqiqa marufanoo Yisufa mi aurira fasiqana qumareenoo mina aurirana taika amaqaseenoo aqiqoofanoo mifa fufanoo quandafi miqoo marusa qimanniminau. Yafee moo fannoo innikiqari mina amaaku fee burimakau fee madikaki aqufinoo marinanoo amaanasaammifoo qimasee sia fee qumbaqiannoo fee. Sia uqanna amaanara irisee minnisee fara kaqi minakinaana qumbaqifaranoo. Doo qinee faqa maa aurira fasiqana madikakinaanara foora amaanasaa qumbaqiara maqi idaqa sia aaqaidaqa. Misa Yisuna ufa irisee kuqaammifoo qimasee ufa qirara irusia sia ufa qiqau.
Sia amiqira qoo naaree ooqumaria.
Mi Farisai amaana qimarufa narana firaaqoo suqaseenoo moomoosa naaroofaqa mina maaqaki ani keeqafufaqa amiqiraqoo ooqu mariranara randee marufanoo Yisufa niqafamasee misa aiqamausara qinau ufa see qini ufa iriaqa qimaseenoo akooqoo ufa maaqi qimasee qimanniminau. Faiqí moo fannoo amundara qoomaqa suqasee ani aarainana oonu reenana sia aaqee oonuree amiqiraqoo kai ooqu maria. Ani uriqararafa anirainanoo qoomaqa akoofa ani qafeenoo aqiqamasee uriqarara fasiqara miqoo ooqu mariannee qinana anee asauriranaki maridana mandaikiraqoo kai ooqu marinnaranoo. 10 Innee sia amiqira qoora randaaqa, faiqí moo fannoo inni naarainaqa maaqimmiaqa, Innee mina qoomaqaki keeqafiqa kaiqeesa ooqumari mariaqoo kai ooqumariaqa, Qoomaqa akoofa anirama ani qafeenoo aniara oo qini qiqoondi mai ururee amiqiraqoo ooqumaria, Miqi qinana anee aiqamausa nifusaa uriqararafaikinana asasinnaranoo. 11 Nariqa kai qinee uriqararausee qimariasa Anutufa nisauriranaki quqaannoo, nariqa kai qinee ureeqararausee qimariasa Anutufa misa uriqararanaki quqaannoo.
12 Miqi qimasee Yisufa quandaki mina aaroo fasiqana qimaminoo qinau, anee qoomaqa suqaseenana sia aneenna aqoondiuqa faqa akaqaafasaa faqa aneenna ainaina faqa aneenna ainainafaqaa aqoondiuqa faqa misauqa sia naaraa. Anee misa naarainaqa misa faqa miqi kai iqa ani faqa aaramasee amana kai amifaranoo. 13 Anee qoomaqa suqaseenana kudi fasiqauqa faqa niku nisauku mandaikirausa faqa arirutiqa nimariasa faqa nifu dimbarausa faqa misauqa kai naarama quqasainanoo Anutufa mina akiaqara inni amiqi amiqi iannoo. 14 Misa sia amana kafaa mina akiaqara ani amifaranoo minara kasooqaqee Anutufa amiqira oosana mareemaria fasiqa anaaseesa kuqiranakiqari mara findifu maseenoo mikari mina akiaqara ani faqa amiannoo.
Qoomaqa sakararee qimasee mandaikirausa naara.
(Mat 22:1-10)
15 Faiqí moo fannoo mi qoomaqanaki maridanoo Yisuna ufa iriseenoo qimaminau, Anutuna innaaruna ququsaki keeqafi minaki narana nee mariasa firaaqoo asasifaranoo. 16 Yisufa mina ufa iriseenoo kafaa quandara ufa qimaminau, faiqí moo fannoo qoomaqa firaana suqarara deedaqamaseenoo faiqí anaasee moomoosa naaranau. 17 Suqaidanoo narí ainainira faiqi aqiqeenoo anee fiqu fiqu idana faiqí anaasee qinee naaraunausa nifiqee minisainaqa qoomaqa naaqa doo aiqama ainaina deedaqinoo maridanoo. 18 Mina ainainira faiqi fannoo qimanniminoo nufanoo moo fannoo qinau, Qinee maqa doo feefaurumaqaqee idaqa mina qafarara fidaqa sia amana fuanaura.
19 Miqi qufanoo moo fannoo qinau, qinee qisaukuqara (10) purimakau ummaara rarisee marina feefaurumaqaqee idaqa mina amanamasee qafarara fidaqa sia amana fuanaura.
20 Miqi qufanoo moo fannoo qinau, qinee maqee kai anaasee amunda qimiqaafaqa sia amana fuanauree qufanoo ainainira faiqi fannoo misa ufa iriseenoo narí firaafinnai oonuree qimaminau. Mifa iriseenoo firaaqoo aanoommaseenoo qimaminau. 21 Anee dauni dauni sandeenana firaa aatata faqa kaqikaa aatata faqa maqusa qambaanai faqa oonureenana kudi fasiqa anaasee faqa mataammataakiqa nimariasa faqa nifu dimbarausa faqa arirutiqa nimariasa faqa mandaikirausa aiqama nifiqee qini qoomaqai ania qufanoo mina ainainira faiqi fannoo miqimminau. Misa nifiqee mini quqaseenoo narí firaafinnai oonureenoo qimaminau. 22 Doo ani ufamau fiqa nifiqamaree mini quqasaunanoo narana moomoo maridanoo faiqí anaasee sia amanaikidammia qufanoo qoomaqa akoofa qinau. 23 Doo findimmaqee oonuree nianai afuqakiaqa mariasa nifiqamaree qini qoomaqa amana kai minisainaqa naaqanani. 24 Innau, eenda naarauna sia aniasa sia uqanna qini narana kaqikaaqoo nifaurusaa quqeefaranoo.
Yisuna ufara kuqiraree qimarusa kai mina faiqi namu kifaranoo.
(Mat 10:37-38)
25 Yisufa moosaa fimarufaqa faiqí anaasee moomoosa mina faqa fidaqa maasa faqa Yisuna faiqi namukiraree qufanoo Yisufa quandafi qimanniminau. 26 Faiqí moo fannoo qini faqa firaree qinna fasiqafa narí anoona akoona faqa faiqi anaasee faqa narí akaqaafasaa faqa asoommaaka faqa nariara faqa fidiaqaa maseenoora foomaseenoo qini faqa aniani. 27 Faiqí moo fannoo qini ufasaara sia eedoo qimasee narí aunirira saqari akumareenoora foora sia eedoo qimasee qini ufasaara kuqiranaki finafa sia mifa amana qini faiqi namuki keeqaannoo. 28 Faiqí moo fannoo maaqa usakararee qimaseenoo maaqa usakara ainainauqara naaree amiqimasee irinanoo sia amanaikina sia usakaani. 29 Mifa maaqa atuna faqa faakana faqa kai rakiqasainanoo aiqama ainaina sia amanaikina mina aqoonausa qafamasee naanaidara qimasee maaqi qifoora. 30 Maa fasiqafa maaqa usakarana oosana araseenoo mafi taikarana sia amanaikinoo. 31-32 Namuqaa karaambaiqa moo fannoo narí rakira fasiqauqa moomoosa faqa aniree nariranara iriseenoo maaqoo qaraa karaambaiqa fannoo mina moomoo rakira fasiqauqara iriseenoo naríndi oodaa marinara irinoo amanaikee ianauree sia amanaikee ianauree sia amanaikinaqa narirara imari karaambaiqana faqa ooqumari fi ufa qimasee reendeeniananoo asooarafa mariani. 33 Miqi qimaseenoo Yisufa minara qimanniminau, miqi kai masee innee faqa qini faqa firanara amiqimasee iriaraasamaseeqa inneeqa aiqama ainaina minniseeqa qini faqa aniaqa. Sia miqiqa sia amana qini faiqi namukifaranoo.
Innee inneeqa ainaina minniseeqa qini faiqi namukiaqa.
(Mat 5:13; Mak 9:50)
34 Miqi qimaseenoo Yisufa kafaa maa ufana qimanniminau, innee ooruku indee mariana sia adiafaa inaqa naqi fee masee kafaa adiafaairana quqeennaree, sia amanaikinnaranoo. 35 Sia adiafaa inna ooruku andanda atukaki teeqimasainanoo mi andandafa faqa mandaikammiannoo. Innee kaqinni aquaqaana. Mandainaina maridanoo. Innee qini faqa fifandinausa sia amiqimasee mi kadaapi oosanna irirainni kaqi firarianara qaoo qidaqa kasaaqai kudoosaapee marifanoo maaqa usakaaninafa maaqa faakana rakiasainaqa sia amanaiki foora, innee ooruku adiafaa siaina aanna ree foora kaqinni aqua noora. Innee naaqoofaqaasa mi ufana iriaqa.