15
Manda oosana maree marusa suqusee Yisuna ufa iriqau.
(Mat 18:12-14)
Moo kari ummuarira takisa munnimma maree marusa faqa Yuda maqannaasa nikooqee marufaqa nifaqasoosa faqa Yisufunnai anireeqa mina ufa iriraree qimasee mina aaqa ani usimariqau. Farisai amaana ufa qimarusa faqa Mooseena sandufa akoofasauqa faqa misa niqafamasee noori runusee muquriqa maridaqa naundaufa naundaufa qidaqa qiqau. Maa fasiqafa Yisufa maasa nifaqasoosa aniraafanoo misa faqa amiqi amiqi idanoo, sia miqikai idanoo misa faqa narana naidanoo miqidanoo.
Yisufa misa ufa iriseenoo quandara ufa moo maaqi qimasee qimanniminau. Faiqí moo fannoo moodaannai qisauku fasiqa namu niku nisauku taikasee (100) sipsipa rakisi marinanoo moodaafa kai auia mafinanoo naqi fee iannoo, mi fasiqafa aiqama sipsipa kaqi quqaseenoo moodaara randaannoo. 5-6 Randanoo nini inoo paqurimaseenoo asasamaseenoo rafusu akumareenoo mini maqusai quqaseenoo narí aqoonausa naaramasee qimannimiannoo, aniree qini faqa asasiaqee qiannoo. Aiqama sipsipasaa rakisimari fasiqausa miqifaranoo. Innaarunai mariasa mi fasiqana aanna reefaranoo moomoo (99) andeeqara fasiqa anaaseera sia asasifaranoo moodaafa furufaridanoo mandainaina maranoo nini inafa quandaki Anutufinnai ubeekainnanara minara firaaqoo asasifaranoo. Moo anaasee fannoo qisaukuqara taikasee siruaa munnimma firaana maqee inanoo moodaafa maaqaki furufaramafinanoo mi anaaseefa naqi fee iannoo, mi anaaseefa qooma qumbisee damuna maraseenoo maaqaki aiqamai damunidanoo aiqama atinai amiqimasee randanoo ni ni inanoo paqurimaseenoo maraannoo. Maraseenoo narí aqoonausa faqa aqoondiuqa faqa naaramaseenoo qimannimiannoo. Innee aniree qini faqa asasiaqa, qini siruaa munnimma furufaramambina doo paquriqa. 10 Qinee qimannimidaqa, Anutuna qangiroouqa mi anaaseena aanna reefaranoo moodaafa mandainaina maranoo ni ni inafa quandaki Anutufinnai ubeekainaqa minara firaaqoo asasifaranoo.
Auianoo nu kumaaraana quandara ufa.
11 Yisufa kaqi qimannimidanoo qinau. Faiqí moo fannoo qaara faiqi faqaafa marinau, inaaqiannaafa narí akoona qimaminoo qinau. 12 Oo qipoo kuqiraridanee aneenna aiqama ainaina rainasee maaqanda qiminnaree doo maqee kai rainasee qiminaqa maree fuannee qufanoo mina akoofa eedoo qimaseenoo narí aiqama ainaina rainasee miqanda niminau. 13 Nimisoofanoo indaaruqaafa kaqi maqee inau inaaqiannaafa naríndi makeeta maseenoo munnimma kai mara mareenoo doo quqaseenoo niana maqusai oonu reenoo furufariranaki maridanoo narí munnimma aiqama fifaunni aqu taikanau. 14 Aqu taikasoofanoo mi aukuanna aandaroo firaafa mi maqa maaqanaki aiqamatinai nárí marufanoo mi fasiqana munnimma faqa narana faqa sia marufanoo aararee marinau. 15 Mifa mi maqusanakinaa fasiqasaa atooqafufanoo mi fasiqafa mina aqiqeenoo anee qini kuarauqasaa rakisiannee qimasee narana sia amufanoo aararee marufanoo mi kuarausasaa rakisidanoo kuarauaqa kunda nimidanoo nariara faqa nararee qimasee irufanoo sia Yuda maqannaasa nee marunee qimasee asauruseenoo minniseenoo aarara marinau.
16 Miqi marufanoo mi fasiqana irirafa kambiqoofanoo narí kai qimirinoo qinau. 17 Oo qini qikoona ainainira faiqiuqa misa nariqa nimana kai narana neemariafaqa qinee maaqoo daarara maridaqa kuqiraridaqa. 18 Qinee findifi qeeqa qikoofinnai oonureeqa maaqi qimasee qimamianaura oo qipoo qinee Anutuna ufa faqa ani ufa faqa rukiee marunausa maridaqa. 19 Qinee sia amana ani amaakuara foora marianaura, amanee ani ainainira faiqi kammafi marianauree.
20 Miqi qimaseenoo mi fasiqafa findifinoo aanai aqufufanoo narí akoofinnai finau, aanai meeaqoo ani marufanoo mina akoofa maqusasaaqari mara meeqa qafamaseenoo amuqusufanoo sandeenoo oonu mara narí amaaku aripimma qumareenoo amooqanau. 21 Miqufanoo mina amaaku fannoo maaqi qimasee narí akoona qimamidanoo reendeeninau. Qinee Anutuna ufa faqa ani ufa faqa rukiee marunausa maridaqa sia maqee amana ani amaaku marianaura. 22 Mina akoofa quandafi narí ainainira faiqiuqa naaramaseenoo qimanniminoo qinau, sia ainainira fasiqa qamunna ainaina amia, qini qimaaku marianifeera qamunna ainaina kai amia, dauni dauni amiqira qamunna mara mareeqa mini afisuamaqaaqa, rinna faqa asaukuki upeekasee aiku aanaamu faqa afisuamaqaaqa. 23 Miqimaseeqa oonu amiqira burimakau aanaaqi ainoo faqaana arusee deedaqamasee qoomaqa suqaaqa. 24 Qini faiqi maafa kuqi noora foora mafifa kaqi maridanoo anireenoo auiqanoo mariifa anireenoo. Miqi qufaqa qoomaqa sakasee neemariqau.
25 Miqi marufanoo indaaruqaa amaaku fannoo suanai mariufa maqusa naambeeqai anireenoo piripunna ufa faqa idi faqa irinoo narí akoona ainainira faiqi moo aaramasee irammirinau. 26 Mina naqi fee qidaqia qufanoo mifa qimaminau. 27 Ani akaqa fannoo narí akoona maaqaki aniraifanoo ani akoofa minara qini faiqi doo andeeqasee ani maridanoo fee qimasee purimakau aanaaqi amiqirana aruseenoo suqasee afaaru ridanoo. 28 Indaaruqaa amaaku fannoo mi ufana iriseenoo aanoommaseenoo marufaqa aaroofanoo ititinau. Ititammaseenoo marufanoo mina akoofa qumureenoo aaranau, aniree maaqaki keeqaa qufanoo mifa qinau. 29 Iria qinee moomoo aukuana karabusara foora ani ainaini marunausa maridaqa sia moodaa kari ani ufa rukiaunausa, anee miqi marunana nana ainainee qiminanee sia burimakau aanaaqi amiqira ainaina aruseenana sia fifau mimmi aanaaqi qimianaqa arusee qeeqa qiqoondiuqa faqa qoomaqa sakasee naunausa. 30 Ani manda faiqi fannoo ani aiqama ainaina mara mareenoo munu dapi maraqanua anaaseesasaa aqu taikaseenoo, aniraifana anee purimakau aanaaqi amiqirana arusee suqasee amiananoo. 31 Miqi qufanoo mina akoofa qimaminoo qinau, oo qini faiqi anee aiqama kari qini faqa mariananoo aiqama ainaina anindi maridanoo anee aneenna ainainaki ainaini mariananoo. 32 Ani akaqa fannoo kuqi noora foora inoo mariifa kaqi maridanoo auiqanoo mariifa aniraifaqa minara maqee maasa qoomaqa sakasee asasidaqa naunanoo amanaikinoo. Yisufa miqi qimaseenoo kafaa maaqi qimasee qimanniminau. Doo maa ufana anoona faasai qunnana maaqimminoo maridanoo. Innaarunai mariasa mi kumaaraana akoona aanna reefaranoo. Moomoo andeeqara fasiqa aanaaseera sia asasifaranoo, moodaafa mandainaina maranoo ni ni inoo quandaki Anutufinnai ubeekainnanara asasifaranoo.