16
Irirana faqaa manda ainainira faiqi mina quandara ufa.
Yisufa narí faiqi namu qimanniminoo qinau, faiqí moo fannoo ainaina faqaafa narí ainainasaa rakisianinnana moo mareeqee quqasoofaqa misa mi fasiqana ainaina faqaana qimamiqau. Ainainasaa rakisirafa ani munnimma fifau rairaa idanoo fee qufanoo ainaina faqaafa mi fasiqana aareenoo anee munnimma aqi mariannana amiqi masee papiqasaa akara rumasee qiminaqa qafamasee ani aqiqaanaura anee sia kafaa ainainasaa rakisinnaranoo. Miqi qufanoo mina ainainasaa rakisi marufa narí kai qimirinoo qinau, qini uriqararafa qini diqiqarara qimarifaqa nana ainainee ianauree qinee afeeka siaisa maridaqa madika indufirana sia amanaikidaqa kudi fasiqa maridaqa qiqoonausiannai narana innaaru qiranara qisauridaqa sia amana mi oosanna maraanaura. Doo iridaqa qini qiqoondi moomoosaikiaqeera maa saikana taikasee misiannai firara maaqimmianaura. Qinee qeeqa uriqararana faqa bisinisaikida marusara moo deedeepianauree qimaseenoo maaqimminau. 6-7 Mifa moo fasiqa aaramasee irammirinau, anee qini uriqararana ufaasu munnimma naqummee maqee idanee qufanoo mifa qinau, qinee moodaannai qisauku fasiqa niku nisauku taikasee (100) firaa tinna oorifa fadameena (sauna anoona fooqaana) mina akiaqara sia amiqiafana, kaqi maqee idaqa, miqi qufanoo ainainasaa rakisirafa qimaminau, anee qaara fasiqa niku nisauku taikasee qini qisaukuqara taikasee (50) munnimma kai qiminaqa ani munnimma akiaqara taikeenoo fee qimasee bukaki ateekaanauree qimaseenoo kafaa moona aaramasee irammirinoo qinau, anee qini uriqararana ufaasu munnimma naqummee maqee idanee qufanoo mifa qinau, qinee moodaannai qisauku fasiqa niku nisauku taikasee (100) raisa beeka akiaqara sia amiqiafana kaqi maqee idaqa, miqi qufanoo ainainasaa rakisirafa qimaminau, anee qaara faqa qaara faqa fasiqa niku nisauku taikasee (80) akiqara kai qiminaqa ani munnimma akiaqara taikeenoo fee qimasee bukaki ateekaanauree qinau, miqunannai mi fasiqafa narí firaana akaru qiranannai misa aqoondikinau.
Ainaina faqaafa mina unnaqira oosana qafamaseenoo oo irirana faqaa fee qinau, minara Yisufa qimannimidanoo qinau, maa maqanasaaqaraa fasiqa aanaaseeuqa nariqa munnimma ainaina maree mariana irirana faqaasa mariafanoo Anutuna ufa qoomasaa andeeqasee nimariasa irirana oorudupirausa sia misa irirana amanasaa maridaqa.
Qinee inni qimannimidaqa, maa maqanasaaqaraasa nári afeeka iriranannai kaaqa afeekaikamasee maaqoo mariranara iridaqa munnimma aina afeedidaqa. Innee faqa misa naanna ramasee kaaqa afeekaikamasee naaru marira afeedira ainainakiara munari minari masee inneeqa maaqooqaraa manda munnimmannai sarau imariasa dadaaqiqa innaarunai asumu mariranaki moomoo ainaina afeediaqa. 10 Yafee moo fannoo kaqikaa fifau ainainasaa amiqimasee rakisinafa firaa ainainatiasaa faqa amiqimmasee rakisiannoo, yafee moo fannoo kaqikaa ainainara unnaqi marifa firaa ainainatiara faqa unna qiannoo. 11 Anee maa maqanasaaqaraa munnimma qumiasana furufaramasee rakisinanoo naqi fee masee innaarunai finanoo Anutufa innaarunai mari firaa qumiasana munnimma anisaa quqasee rakisiannee qiannoo fee. 12 Anee moona ainaina furufara masee rakisinanoo yafee anindi amisee rakisiannee qiannoo fee.
13 Ainainira fasiqa moo fannoo sia amana qaara rakisiraqanda moodaa kari ainainamma nimaqaannoo, sia amana. Mifa indaaruqaanara akooqaannoo moo rakisiriranara aidiannoo. Mifa moo rakisiranasaa atooqeenoo inaaqianaana minnisaannoo, miqi kai iqa innee faqa Anutunara faqa maqasaa qumiasanara faqa moodaanaki sia amana ainainamma nimaqeennaranoo.
Farisai amaana ufa qimarusa munnimmara runara niqinau.
(Mat 11:12-13; 5:31-32; Mak 10:11-12)
14 Farisai amaana ufa qimarusa mi ufana iriseeqa misa kaaqa munnimmara rimarusa maridaqa Yisunara uteeti qimariqau. 15 Yisufa iriseenoo qimanniminau, innee inneeqa kai maqasaa fasiqauqa nifusaa andeeqarausee qimariasa mariafanoo, Anutufa inni naunduraki qafee marifa maqasaa fasiqauqa amiqira ainainee qimarianara Anutufa mandainainee qidanoo.
16 Mooseena sandufa faqa tamummaqara fasiqauqa akarakinaa ufa faqa oosana arooqooqari misa ufa afeeka fannoo aiqamausa rafaaqafusee fi fi inoo Yoohaneefa nammari nimimaru aukuanna mini raquramiqoo taikanau. Miqooqari innaaruna ququsakinaana Anutuna amiqira fasaasaa ufa fannoo kai misa qimanniminoo fifaini marifaqa aiqamausa innaaruna ququsaki nimudaanai qimasaida keeqararidaqa. 17 Innaaruna faqa maqa faqa tautumaki taikarafa amana mariannoo, Mooseena sandufa faqa tamummaqara fasiqauqa ufa faqa kaqikaa ati kai sia amana taikaannoo afeeka mariannoo.
18 Faiqí moo fannoo narí anaaqa minnisee moo anaasee marainafa qummuarimari fasiqafa mariannoo, faiqí moo fannoo minnisainna aanaaseena marainafa mifa faqa qummuarimari fasiqafa mariannoo.
Ainainafaqaafa faqa ainaina siaifasiqafa faqa miqandara quandara ufa.
19 Yisufa Farisai amaana ufa qimarusa oosana kaaqa munnimmara qamunna amiqiranara rimarusa marunara iriseenoo maa ufana qimanniminoo qinau, faiqí moo fannoo ainaina fiqararafa maridanoo moomoo munnimma aqimaria qamunnana kai afisimarifa maridanoo, aiqama kari amiqiranaki kai marinau. 20 Kudi fasiqa moo fannoo mina auqu Rasarusana amarafa afaaqa namuana aanaaqi maqee maqee ainaina faqaana kooqiki ani raidanoo mina narana ataraasa tidaamarai aqufuna suqu nararee qimasee ani maridanoo mandainainaki marufanoo fainiuqa anireeqa mina namuana umboomasoofanoo marinoo kuqinau. 21 Mi kudi fasiqafa kuqufufaqa qangiroouqa mina afiqa maree innaarunai Abarahaamana aaqa quqasoofanoo firaa qoomaqa sakasee neemarinau.
22-23 Ainaina faqaa fasiqa faqa kuqufufaqa akundamasoofanoo idaki finau. (Mi idana auqu Aadeesaa ida fee qidaqa, kuqimariasa maqa maaqa taikara aukuanara afeesimaria idafa maridanoo fee qidaqa.) Ainaina faqaafa firaa aupuraranaki maridanoo afu murufi maqaseenoo nianai Abarahaamana faqa Rasarusana amarana faqa amiqiranaki ooqufaaqee marufanoo niqafanau. 24 Niqafamasee nammeera qimaseenoo qinau, oo qini qikoofa Abarahaama anee Rasarusana qimaminanoo narí asauku amukannai nammariki raaraamasee maree muqu qini qimaakiri qifaurusaa quqasainanoo asooaani qinee idaki firaa aupuraranaki maridaqa.
25-26 Abarahaamafa iriseenoo qimaminau, oo qini qimaaku anee maqasaa marunna kamuqoo amiqira ainainaki marunanoo Rasarusafa mandainainaki marinau, maqee Rasarusafa maaqoo asasiranaki marinana anee aupuraranaki mariananoo, innisaimbaqa qambaanai maani firaafa maridanoo, maaqoo marinausa sia amana minni fifaranoo mindari faqa sia amana mai anifaranoo. 27-28 Ainaina faqaafa Abarahaamana ufa iriseenoo qimaminau, qinee fifimasee ani qimamidaqa, amanee anee Rasarusana aqiqainanoo qini qikoona maaqai oorureenoo qini qikaqaafasaauqa moodaanai qisauku (5) maridammia, misa aaquqimannimaqainaqa sia maa aupurara maqusanaki aniaqa. 29 Abarahaamafa iriseenoo qimaminau, Mooseena akara faqa tamummaqara fasiqauqa akara faqa ani akaqaafasaauqa aaquqima nimiqaidanoo misa minaki kai iriaqa. 30 Ainaina faqaafa mi ufana iriseenoo Abarahaamana qimaminau, oo qini qikoofa Abarahaama, mi akarafa sia amanaikidanoo moo fannoo kuqiranakiqari findifinoo qimanniminaqa misa nariqa manda oosana minnisee sia maa aupurara maqusanaki anifaranoo. 31 Abarahaamafa qinau, ani akaqaafasaauqa Mooseena faqa tamummaqara fasiqauqa ufa faqa sia iriqa kuqiranakiqari findi finna fasiqana ufa faqa sia irifaranoo.