17
Faiqi aanaaqi Yisuna ufamau fimarina mareeqee kaqi runna ubeekee mariana mi ufana.
(Mat 18:6-7, 21-22; Mak 9:42)
1-2 Moo kari Yisufa narí faiqi namu maaqi qimasee qimanniminau. Faiqí anaasee mandoosanaki mara quqannimaqee fandinausa kuqaa uqanna kambiqeefaranoo mi manda oosanna uqeerainna fasiqana arirafa firaaqoo uqanna mariifoo qidaqa qimudaoo qidaqa. Ooruku nammariki faiqí rafusu aqirafa firaa oonisanda rumbaseeqa anukaki ususee minaki aqirafa kaqikaa aupurarafa mariannoo, mi fasiqafa qini ufa irimari kaqikaa faiqina afiqasee manda aana uqafiqainafa mina arirafa firaafa uqanna mariannoo. Minara innee amiqimasee inneeqa mariranasaa rakisiaqa. Ani akaqa fannoo manda oosana marainana anee qaoo qinanoo mifa aundura quandasee andeeqaraqoo finana anee mina manda oosanara sia kafaa aqia. Mifa dinni taikasee dinni ani qaaraqanda (7) kari ani mandaikammamaqasee quandakinoo aniara qini mandainaina minnisaannee qinana eedoo qimasee minnisaa.
Maasa anisaa naundura mundirana afeekaikiaqa.
Yisufa niqiqoo fasiqausa minara Yisuna qimamiqa qiqau, oo karaambaiqa maasa daundurannai anisaa mundirana firaanaikamaqisaa qufanoo karaambaiqa fannoo maaqi qinau. Innee qinisaa mundirana sia maridanoora foora maridanoo kaqikaa ainaina maqana qaqama miqirafa kaqikaafa kai marinaqau, innee minannai firaa ainaina auqini. Innee firaa saqari keefaadiara foora aneenna kai rafauru akinana ooruku nammariki aqufi kambiqaannee qifanoo mifa eedoo qimasee miqini. Innee qinisaa mundirana siara foora maridanoo sia amanaikifaranoo.
Innee inneeqara maasa ainainira faiqi fee qiaqa.
Yisufa nári miqoo qaraasa oosanara iriseenoo ufa qimannimidanoo qinau, Innikiqari moo fannoo mina ainainira fasiqa fannoo ani afuqai ainainiinoo fee firimaria aandausaa fee rakisiinanoo fee eendimarinanoo anirainana anee sia minara kaqi kaqi aniree aneenna narana naannee qinnaranoo. Maaqi qinnaranoo, anee narana suqarara afisimaria qamunnana afisusee qini narana suqasainaqa qinee narana faqa nammari faqa namasaanana anee inaaqianna suqasee aneennara naa. Ani ainainira faiqi fannoo ani ufamau finana anee sia minara dufi dufi qinnaranoo mi fasiqafa faqa dufi dufi qira ufara sia randaannoo narí feefauru saikee qinnaranoo. 10 Innee faqa miqikai iqa mina aanna raaqa, aiqama qinee Yisusa qimannimunna ufana afaqaqa fi fi iqa mafi taikasee sia qini dufi dufi qira ufara randaaqa, maaqi qiaqa maasa fifau ainainira fasiqauqa maridaqa feefauru mararara foora ainaini marunausa maridaqa.
Qisaukuqara taikasee (10) karoora nárí marusa ufa.
11-13 Yisufa Yeerusaree maqusai firara Kariree maqa maaqa dinni marufanoo Samaria maqa maaqa dinni marufanoo Yisufa qambaanai fidanoo moo maqusaki firaree qimasai fimarufanoo karoora narimaru fasiqausa qisaukuqara taikasee (10) karoora nárí mariasa naannareeqa naadumasaqa kikiqammafiqa nammeera qimasee Yisuna qimamiqa qiqau, oo Yisu maasa uriqararafa anee maasara amudaqaani.
14-16 Yisufa misa niqafamasee qimanniminau, innee amaana maaqaki Anutuna aanaiqiki mariasa inneeqa nifaaqa ooruree uqannifiqaifaqa inni nifaaqa aiquqummaseenoo inniara anukarausee qifaranoo, miqi qinaqa innee aiqamausa nifusaa anukaqa maridee qifaranoo. Miqi qufaqa misa eedoo qimasee aanai fimarufanoo misa karoora taikafufaqa nariqa nifaaqa qafamaseeqa fufanoo moodaafa quandaki firaaqoo Anutunara dufi dufi qimammaree anireenoo Yisuna aikuki maqasaa aqufufanoo Yisunara dufi dufi qimamaqanau, mi fasiqafa Yuda maqannaa namuqaa, Samaria maqannaa marinau. 17-18 Yisufa mi fasiqana asasirana iriseenoo miqoo marusa qimanniminau. Qisaukuqara fasiqa karoora nárí marisa rukanniseeqa, dinni taikasee dinni ani qaara faqa qaara faqa marasee fasiqauqa yai fee fiaa, sia fee misa faqa aniree Anutunara dufi dufi qifaree sia Yuda maqannaasa ania Samaria maqannaafa kai aniree dufi dufi qidanoo. 19 Miqi qimasee Yisufa mi fasiqana qimaminau, doo findifi fua, anee qini saqarikiannanannai kai amiqiananoo.
Anutuna ququsa sia akooqoo marina.
(Mat 24:23-28, 37-41)
20-21 Farisai amaana ufa qimarusa Yisuna iramiriqa qiqau, Anutuna ququsa yairee fee maqasaa kambiqafinoo faiqí aanaaseesaa Anutufa rakisiannoo fee qufanoo Yisufa qimanniminau, Anutuna ququsa fannoo sia akooqoo ainainara foora kambiqaannoo, sia moo fannoo maaqi qiannoo doo qafaa maaqoo kambiqeenoo doo qafaa meeqai kambiqeenoo Anutuna ququsa fannoo inni naundurai mari ainainafa maridanoo.
22 Miqoo Yisufa narí faiqi namu qimanniminau, kasooqaqee innee qinee anianna faasaanasaa qafaaqaa idaqa sia qafeefaranoo. 23 Akaqausa qini ququsa kambiqaaninnanara maaqi qifaranoo, meerai qafaa miqoo maridanoo, maaminni qafaa minni maridanoo misa miqi qifaqa siamma oonu qafaaqa. 24 Qini ququsa sia qumee kambiqaannoo aakuasaa uqinanoo innaaruna aiqama atinai kaaqa qamaquannoo, qinee faiqí nimaaku qumuanna faasaana aakuasaa aanna ramasee qumuanaqa tautumaki aiqamai daraaninaqa qiqafeefara. 25 Maqee mariasa firaa aupurarana qimisee diqiqeefaranoo. 26 Qinee faiqí nimaaku qumuanna faasaanafa Nooana aukuanara fooqaafa mariannoo. 27 Mi aukuanna faiqí anaasee idoo faakoo idaqa maanaaqa amundaidaqa narana nammari naidaqa mana mana imarufanoo Nooafa narí sipa firaanaki keeqafufanoo nammari fannoo tautumannimaqaseenoo faiqí anaasee aiqama naru taikanau. 28-29 Qinee qumuanna faasaana Rootana aukuanara foora mariannoo, mi aukuanna faiqí anaasee aiqamausa sia Rootana ufa iriqau narana nammari naidaqa makeetidaqa feefauru narami narami idaqa maaqa usakeeqa suana ummaqiqa mana mana idaqa marufanoo Rootafa Soodooma maqusakiqari findimaqee sandoofanoo innaarunaindari idauru fasafasimarufa qumureenoo aiqama naru taikanau. 30 Qinee faiqí nimaaku qumira faasaana maqasaa fasiqa anaasee mi furufara irirana maree marifaqa tautumasee qumuanaura.
31 Mi faasaanna akaqausa nariqa kooqiki mariinausa sia naamuki keeqafi ainaina indaaifaranoo, miqi kaimmasee akaqausa anaadoonni mariinausa sia maqusai aniree nári ainaina mareefaranoo. 32 Rootana anaaqa fannoo asumu marirannai sandanoo fidanoo oonu kasoo mafinoo quandafi aanaaqiannai afu maqaidanoo kuqinau. 33 Yafee moo fannoo narí mariranara amuqusinafa mina marirafa taikaannoo, yafee moo fannoo narí marirana minnisainafa mina marirana maraannoo. 34 Qinee qimannimidaqa, mi eendanaki faiqí qaaraqanda moodaanaki faiqaqee marifaqa qinee tautumasee moo innaarunai uqeerasee moo minnisaanaura. 35 Anaasee qaaraqanda sana aindi anee marifanoo tautumasee moo mareenoo moo minnisaannoo. [ 36 Faiqí qaaraqanda anaadooki marifaqa tautumasee moo mareenoo moo minnisaannoo.] 37 Yisuna faiqi namu mina ufa iriseeqa iramiriqa qiqau, yatinai fee anee qianna ainainafa kambiqaannoo fee qufanoo Yisufa quandara ufa qimanniminau, aandau kuqinoo mariqoo kai quqaumu moomoosa minaki usidaqa.
(Qini ufa irimariasa yai yai fee maridaqa sia qiniara randeefaranoo. Qinee qumiqa innee marifandinnaqoo irisee akooqoo tautumasee qumuree inni uqeeraanaura.)