18
Anaasee maqee maqee siaasa qimamimaru quandara ufana.
Yisufa narí faiqi namuara sia nikoo nikaa masee innaaru qiranara minnisaaqee maqee maqee afeekaikamasee innaaru qiaqeera quandara ufa qimanniminau.
Moo maqusaki siaasa marinau, mifa manda fasiqa maridanoo sia Anutunara aaquqamasee andeeqara siaasa saika maranau, sia faiqí aanaaseera amuqusa imarinau. Mi maqusanaki kai adeedaana anaasee moo marinau, mina afaaqi kuqufufa naríara kadaapiriranaki marinau, mifa maqee maqee siaasinnai oonuraidanoo sandanainai qimarinau, oo siaasa anee dadaaqinana qini mandaikamaqimaqee mariasara qaoo qia. Siaasa fannoo kisaaqasaa mi adeedaana anaaseena ufa irinoo fidanoo narí kai qimirinoo qinau, Qinee sia Anutunara rufiqaunausa faiqí aanaaseera sia qimuqusimarisa maridaqa. Maa anaaseefa narí ainaina ummuari mariafanoo narí ainainara qini daruaqaamminoo saina dadaaqiananoo taikaani.
Karaambaiqa Yisufa mi manda fasiqanara narí faiqi namu qimanniminoo qinau, Innee mi manda siaasana ufa irida fee. Anutufa sia miqi marifa, amiqirafa maridanoo mifa narí faiqí anaasee eendaki faasaana misa ikiraqarana iriseenoo sia anuquannoo qinee qimannimida dauni dauni dadaaqiannoo. Minara sia innaaruqiranara nikoo nikaa masee minnisaaqa, afeekaikamasee innaaru qiaqa, qinee faiqí nimaaku kafaa qumuree qafaanaqa faiqí anaasee Anutuna saqarikidaqa innaaru kaqi fee ida marifaree sia fee ida marifaree.
Narí amooqimaruna faqa narí reendeenimarufa faqa miqandufa.
Faiqí anaasee akaqausa náriara andeeqarausee qimasaidaqa niqoonausara mandaikirausee qimasaidaqa fidiaqaa imarianara Yisufa niqafamasee maa quandara ufana qimanniminau. 10 Faiqí qaaraqanda Yeerusaree maqusai naaquqara amaana maaqaki innaaru qiraree qimasee keeqaqau, moo fannoo Farisai amaana ufa qimarufa moo fannoo qummuarira takisa munnimma maree marufa miqanda keeqaqau. 11-12 Farisai amaana ufa qimarufa innaaru qiraree qimaseenoo narí kai narí amoo qidanoo qinau, oo Anutuna qinee sia ainainara rimarunausa maridaqa sia unna ufa qunausa sia anaasee qummuarunausa sia aiqamausa naanna raunausa maridaqa. Oo dufi dufi sia maa umuarira takisa munnimmana maree marina aanna raunausa maridaqa, aiqama amaana aundurai qaara faasaaana narana minnisee daarara innaaru qimarunausa maridaqa qeeqa munnimma aiqama rainasee dinni qisauku taikasee dinni ani qaara faqa qaara faqa (9) munnimma qeeqaraa maraidaqa moodaa munnimma ani amidaqa, oo Anutu dufi dufi qinee miqi marunausa maridaqa. 13 Ummuarira takisa munnimma maree marufa innaaru qirara firaaqoo asauridanoo aadumasaa kikiqammafinoo sia innaarunai oori uqeereenoo kummaramafinoo narí aaqaranara aiaaee qidanoo asauku rootee rootee kidanoo narí aaqaranara asauruseenoo qinau, oo Anutufa qinee aaqee marunausa maridaqa anee qiniara amuqusia.
14 Yisufa mi fasiqaqandara narí faiqi namu qimanniminoo qinau, ummuarira takisa munnimma maree maruna mandainaina Anutufa taika aisoofanoo andeeqasee finau, Farisai amaana ufa qimarufa sia andeeqanau kaqi finau, nariara uriqararausee qimariasa Anutufa asauriranaki quqaannoo, nariara ureeqararausee qimariasa Anutufa uriqararanaikama nimaqaannoo.
Yisufa faiqi aanaaqiuqa nifaaqooqa qinau.
(Mat 19:13-15; Mak 10:13-16)
15 Faiqí anaasee akaqausa nariqa faiqi namu nifiqamaree Yisufinnai munusaana misa nifaaqai narí asauku quqasee nifaaqooqa qimannimaqaanifeera nifiqee aniqau. Aniroofaqa Yisuna faiqi namu misa farafara qifoo qimasee niqiqau. 16 Yisufa misa niqira ufa iriseenoo qaoo qimasee faiqiuqaindi naaraifaqa mai aniaqee qimasee narí ufa irimariasa qimanniminau, faiqi aanaaqiuqa sia rafaaqa fuaqa, saifaqa mai aniaqa Anutuna ququsa miqirausaindi maridanoo. 17 Innee maanara kai irisee sia aunuaqa yafee moo fannoo sia kaqikaa faiqi naanna ramasee Anutuna ququsa marainafa sia uqanna minaki keeqaannoo, faiqi aanaaqi naanna ramasee Anutuna ququsa marainausa misa kai minaki keeqeefaranoo.
Qumiasana faqaafa naaru mariranara iranau.
(Mat 19:16-30; Mak 10:17-31)
18-19 Moo kari Yuda maqannaasa uriqararausakiqari moo fannoo Yisuna irammirinoo qinau, Oo ufasaa rakisirafa andeeqarafa nana saikee auqamamaqaananoo fee Anutufa naaru naaru marirana qimiannoo fee qufanoo Yisufa qinau, anee nanaree qiniara andeeqara fee qidanee sia moo fannoo andeeqarafa maridanoo Anutufa kai andeeqarafa maridanoo. 20 Anee sandufa akara irimariananoo mimau finana maaqimmia anee sia anaasee ummuaria, anee sia faiqí anaasee kuqannarua anee sia ainaina ummuaria anee sia unna ufa qia aneenna anoona akoonara aidimarinana miqanda nuqu uqeeraidana amiqimasee rakisinnimaqaa qufanoo mi fasiqafa iriseenoo qinau. 21 Qinee mi ufausa kumaaraasaaqari aiqama mi ufamau fuafanausa maridaqa. 22 Yisufa iriseenoo qimaminau, moodaa ainaina kai anee sia amanaikianano anee aneenna qumiasana moomoo marina makeetamasee munnimma maraseenana kudi fasiqa aanaaseeuqa nimisainanoo ani qumiasana ani afeesara innaarunai mariani, miqimaseenana anee qini faqa ania. 23 Qufanoo mi fasiqafa iriseenoo mina qumiasana moomoo marunara firaaqoo oori runusee finau.
24 Yisufa mina oori runirana qafamaseenoo qimanniminau, qumiasana moomoo faqaasa Anutuna ququsaki keeqarara firaaqoo anuqidaqa. 25 Qoosa fannoo ukaamaraki ruqiqaki firafa sia amanaikiannoo, qumiasana moomoo faqaafa innaaruna ququsaki firara miqi kai inoo sia amanaikiannoo. 26-27 Miqoo marusa mi ufana irisee tautumasee Yisuna iramiriqa qiqau, anee qianandee ainaina faqaasa sia innaarunai fifaqa yafee moo fannoo innaarunai asumu mariranaki amana keeqaannoo fee sia moo fannoo amanaikiannoo, qufanoo Yisufa qinau, maqasaa fasiqa anaasee sia amanaikimaria ainaina Anutufa amanaiki marifa maridanoo.
28 Peetooroofa iriseenoo Yisuna qimaminau, maasa qeeqa maqusaina minnisee ani faqa nidaqa anee maasara naqi fee qidanee. 29-30 Yisufa qimanniminau, qinee maa ufana ani qimamidaqa, moo fannoo narí maaqa fee narí anaaqa fee akaqaafasaa fee narí anoona akoonee narí faiqi namu fee Anutuna ququsa saikaramamaree minnisainafa mifa maqee maria kamuqoo aabaa faqa maraannoo kasooqaqee anianinna aukuana naaru asumu marirana maraannoo.
Yisufa narí kuquaninnanara qimanniminau.
(Mat 20:17-19; Mak 10:32-34)
31 Yisufa narí faiqi namu nifiqamaree aadumai oonureenoo qimanniminau, Innee iriaqa innisaimbaqa Yeerusareenni ooru fidaqa, miqoo marianaqa ooqai mariu tamummaqara fasiqauqa faiqí nimaaku qiniara akara rumaqoo ufafa anoonaikiannoo. 32 Qini maqannaasa qini mareeqee aanaamuru nisaukuki quqaqisaifaqa qiniara ataasa ataasa ufa faqa manda ufa faqa qidaqa niqaara fidi qimaqeefaranoo. 33 Misa qini uaiaqa samu firaaqoo qifaaqa ateekaseeqa munu kuqa darifaranoo, darusaifanoo qaarammoo faasaana aiqarainanoo Anutufa qini mara findifuma qimaqaannoo. 34 Yisuna faiqi namu mi ufana iriseeqa sia minara iriqau. Mi ufana anoona Anutufa kukeeqama nimaqaqaifaqa sia iriqau.
Afu qimbarana Yisufa afu maqaisanau.
(Mat 20:29-34; Mak 10:46-52)
35 Yisufa faiqí anaasee moomoosa faqa Yeerikoo maqusaki firaree qimaseenoo aanasaa fimarufanoo naambeeqai aana afainni faiqí moo afu qimbarafa ooqufaaqee maridanoo faiqí anaasee fiqaree aiqaree imarufanoo narana mara nee maru munnimmanara innaaru qimarufa marinau. 36 Mifa faiqí anaasee moomoosa fiqaree marufanoo niku ai iriseenoo iramirinoo qinau, maana nana ainainee kambiqaidanoo fee qufaqa misa qiqau. 37 Yisufa Nasareetee maqusaindaraafa doo aiqaraidanoommifoo qufanoo mi fasiqafa iriseenoo faaqa rumasee qinau. 38 Oo Yisu Dafidina ati marianafa anee qiniara amuqusinana qini dadaaqia. 39 Faiqí anaasee indaaru fusa mina faaqarirana irisee mina aqiqa qiqau, anee ufasaa qufanoo mifa firaaqoo fi fi qimasee qinau, oo Dafidina ati marianafa anee qiniara amuqusinana dadaaqia qufanoo.
40 Yisufa kasoomafinoo mi fasiqana maree mai aniaqee qufaqa afiqamaree mini Yisuna aaqa quqasoofanoo Yisufa iramirinau, 41 Anee qiniara naqimma aisaanauree qidanee qufanoo mi fasiqafa qinau. Oo uriqararafa anee qini qifu maqaqisaanneera qidaqa qufanoo 42 Yisufa qimaminau, doo aneenna afu irirana qinisaa rusiananannoo amiqianano.
43 Miqi qimarufanoo aaqee kai mi fasiqana afu amiqimafufanoo Yisuna faqa fidanoo Anutunara dufi dufi qimammaree finau. Faiqí anaasee moomoosa Yisuna faqa fifiiusa mina qafamasee misa faqa Anutuna amooqimamaqaqau.