19
Sakiusana ufa.
1-2 Yisufa Yeerikoo maqusamau fiqaree marufanoo faiqí moo ummuarira takisa munnimma maree marusa uriqararafa firaa qumiasana faqaafa mina auqu Sakiusafa Yeerikoo maqusaki marinau. 3-4 Mifa Yisuna qafarara kikiqufanoo sia amanaikinau, qusa fasiqa maridanoo faiqí anaasee ititafunara sia qafaanauree qimaseenoo faiqí anaasee finnaaqareenoo sandeenoo Yisufa fuaninna aannai oonureenoo saqariki akaramafinoo rakisi marinau. Yisufa saqari atukaki oonureenoo murufi afu maqaseenoo Sakiusana qafamasee qimaminoo qinau, Sakiusa dauni dauni qumurainaqa maqee ani maaqaki oonuree ani faqa marianaura. Sakiusafa maqai qumureenoo firaaqoo asasamaseenoo Yisuna afiqeenoo narí maaqai munusoofanoo marinau.
Yisufa mina maaqaki marufaqa faiqí anaasee aiqamausa noori runusee ninunuridaqa qiqau, maa fasiqafa manda oosana mareemari fasiqana maaqaki keeqafinoo adooaidanoo. Sakiusafa narí maaqaki maridanoo findifinoo karaambaiqa Yisuna qimaminau Oo uriqararafa qini ufa iria, qinee qeeqa aiqama qumiasana qambaana rainasee dinni kudi fasiqa anaasee nimianaura, qinee faiqí anaasee nikaru qimasee misa munnimma ummuarira takisa maraafannana akiaqara kafaa nimisee aabaa qaara faqa qaara faqa kari nimianaura. Yisufa irisee qimaminau, maqee faasaana naaru naaru asumu marirafa ani maaqaki ani maridanoo anee faqa Abarahaamana ati mariananoo. 10 Qinee faiqí nimaaku miqiqa auiqaqa nuasara randasee nifiqa quqasee asumu marirana nimiraree qimasee qumu maridaqa.
Yisufa ainainira munnimma kikiqa usuqoofa.
(Mat 25:14-30)
11 Sakiusana maaqaki mariiusa Yisufa Sakiusana qimamu ufana iriseeqa mina faqa Yeerusaree maqusai ooru fidaqa maaqi qimasee unna qimasee qiqau. Anutuna innaaruna ququsa maqee uqanna maqasaa Yeerusaree maqusai kambiqaannoo fee qimarufanoo Yisufa misa aaqara irirana iriseenoo qimanniminau. 12-13 Faiqí moo fannoo uriqararafa maridanoo niana maqusai firaa karaambaiqa marinnai oonuraananoo ooru dupira karaambaiqa qafee qiminaqa qeeqa ququsakinaasa rakisinnimaqaanee qimaseenoo firaridanoo narí ainainira faiqiuqa qisaukuqara taikasee (10) naaramasee koora munnimma naadu naadu nimiseenoo qimanniminau, qinee oonu marianna kamuqoo innee maa munnimmanannai ainaini marifaqa anireeqa maraanaura.
14-16 Mi fasiqafa fufaqa mina maqannaasa minara fidiaqaa imarusa faiqí moo aqiqeeqa anee inaaqiana oonuree firaa karaambaiqa qimamia mifa maasa rakisi qimaqaranara maasa qikooqaidanoo, miqi qimasee qimamiseenoo oonurandee ani marifanoo mi uriqarara fasiqafa karaambaiqa qafee mara mareenoo oonurandee anireenoo narí ainainira faiqiuqa munnimma nimusa naaramaseenoo qimanniminau, innee mai anireeqa qini munnimmannai saikiaanara qima qimiaqa qufanoo indaaruqaafa anireenoo qimaminau. Anee moodaa koora munnimma qimunaqa qinee minannai ainaina maseeqa qisaukuqara taikasee munnimma mareeqa doo amidaqa maraa. 17 Miqi qufanoo mina uriqararafa qimaminau. Oo amiqirafa anee amiqira ainainimarianafa mariananoo anee kaqikaa ainaina amiqimasee rakisiannana akiaqara qinee qisaukuqara taikasee maqusa ani amianana misasaa rakisinnaranoo.
18-19 Mifa fufanoo mina aanaaqiannaafa anireenoo uriqararana qimaminau, oo uriqararafa anee moodaa munnimma qimunaqa qinee minannai ainainamasee moodaannai qisauku munnimma mareeqa doo aninna amidaqa maraa, qufanoo mina uriqararafa qinau, anee aneenna saika akiaqara moodaannai qisauku maqusai rakisinnaranoo.
20 Ainainira faiqi moo fannoo anireenoo uriqararana qimaminau. Oo uriqararafa anee moodaa munnimma qimunnana kaqi maridanoo qinee mina kai aninna amidaqa qinee qamunnasaa sakasee raqandaamma kukeeqaqaunnana aninna amidaqa qinee sia minannai ainainiqa anee afeeka fasiqa marianaqa aniara rufieeqa kaqi quqaqaunnana. 21 Anee sia aneenna ainaina maree marianafa anee sia ummaqira ainaina aiqimarianafa moosaindi ummuari marianafa. 22-24 Miqi qufanoo mina uriqararafa qimaminau, anee mandainainimarianna fasiqafa mariananoo, qinee aninna ufasamu aninna aruanaura, anee qiniara afeeka fasiqa fee qimarianausa qinee moosaindi ummuari marunausa moosa ummaquqaana aiqi marunausa maridaqa anee miqi qimarianafa nanaree sia qini munnimma mareeqee beenaki quqeenanee anee miqimasaanaqa qinee aniree qeeqa munnimma faqa mina ati faqa maraunaiqini qimasee uriqarara fasiqa fannoo miqoo marusa qimanniminau, innee mina moodaa munnimma mara maree qisaukuqara taikasee munnimma maqeeina munu amiaqa qufaqa misa qiqau. 25 Oo uriqararafa mifa moomoo faqaafa maridanoo qufanoo mifa qinau.
26 Qinee anoona ufa qimannimiana iriaqa, aiqama ainaina moomoo faqaasa moo faqa ootupama nimifara, ainaina siainaindi oodaa maqeeina rafiqeefaranoo. 27 Maqee qiniara fidiaqaa imariasa qiniara sia mifa maasa rakisirafa marianifee qimariasa mareeqee qini qifusaa quqasee kuqa naruaqa.
(Maa ufana Yisufa nariara quandasee qimaqoofa maridanoo, narí uriqarara karaambaiqa kasooqaqee marianinnanara mi ufana qinau. Yisufa sia aaqee uqanna Isaraee maqannaasa uriqararafaikiannoo kasooqaqee innaarunaindari qumureenoo maasa saiki marunnana qafamaseenoo mina akiaqara maasa qimiseenoo quandafi minara fidiaqaa imariasa naru taikaannoo.)
Yisufa doonkisaa Yeerusareenni ooru finau.
(Mat 21:1-11; Mak 11:1-11; Yoh 12:12-19)
28 Yisufa mi ufana qimannimiseenoo naríara moomoosa noorinni indaaru Yeerusaree maqusai ooru finau. 29 Beetapaisa maqusa faqa Beetani maqusa faqa mi maqusa qanda moodaaqoo maruqanda Yeerusaree aaqa mariqau, Yisufa ooru fidanoo mi maqusa qanda adeedi ramaseenoo narí faiqi namukiqari qaaraqanda naaramasee qimanniminau. 30 Inneeqa noorinni mari maqusanaki oorureeqa maqusai firuqiaki oorureeqa doonki aanaaqi asaandaru quqaqaana, faiqí sia minasaa ooqu mariana paqurimasee mina iduku maree muqu qimiaqa. 31 Faiqí moo fannoo inniqarara nanaree idukidee qinaqa maaqi qimasee qimamiaqa, maasa uriqararafa minasaa ainainirara qidanoo.
32-33 Miqi qufaqa miqanda oorureeqa Yisuna ufamau kai fiqa paqurimasee iduki marufanoo mi doonkina akausa niqafamasee irammiriqa qiqau, inneeqara naqiraree idukidee qufaqa miqanda qiqau. 34 Maasa uriqararafa minasaa ainainirara qifaqa idukidaqa qimasee idukumaree Yisufinnai munuseeqa nariqa qamunna minasaa ufiqisee 35 Yisuna dadaaqufanoo minasaa ooqu marifinoo Yeerusaree maqusai ooru finau.
36 Aatata ooru fimarufaqa faiqí anaasee karaambaiqa miqi mandaida afiqee marundeemasee nariqa siuta raipaqusaida aatata ufiqisoofanoo doonki fannoo mi mau ooru finau. 37 Yeerusaree maqusa adeedi ramaseenoo Oorifa aaqanai ooru fimariaqooqari Yisuna faiqi namu faqa faiqí anaasee moomoosa faqa Yisufa aiqama ainaina firaa ainaina auqee marufaqa qafeeusa firaaqoo kaanina mareeqa Anutuna amooqidaqa minara dufi dufi qidaqa qiqau. 38 Karaambaiqa ufara animari uriqararana Anutufa amiqi amiqi iani. Innaarunai asooarafa mariani. Anutuna amooqirafa faqa mariani.
39 Farisai amaana ufa qimarusa faiqí aanaaseekiaqa fidaqa faiqí anaasee amooqira ufa iriseeqa Yisuna qimamiqa qiqau. Ufasaa rakisirafa aneenna faiqi namuara qaoo qinaqa ufa saaqa qufanoo 40 Yisufa qimanniminau, Qinee qaoo qianaqa tamummaqara fasiqauqa akara misa miqifandiafoo qimaqoona misa ufa taikainanoo maa aatata mari oonisaa faiqiara foora kaanina mareefaranoo.
Yisufa Yeerusaree maqusara qimudaoo qinau.
41 Yisufa Yeerusaree maqusa adeedi ramaseenoo mi maqusanara faqa faiqí anaasee minaki mariasara faqa ikiraqanau. 42 Misa kuridifandinnanara iriseenoo ikiraqeenoo qinau, Oo Yeerusaree anee maqee asooaranaki marinna oosanara iriaqaana, doo maqee anee sia amana qafeennaranoo. 43 Qusasaa ani namuqaa anireeqa maara maqaseeqa ani aana kooqi ititaseeqa ani faandaamurasaa saqari kuradamaseeqa minasaa akara mafiqa maqusai aqufifaranoo. 44 Misa ani maqusa faqa faiqí anaasee faqa aiqama naru taikaseeqa ooni maqa moomoo marina rapeepaamaseefaranoo, sia moo ooni narisaa narisaa mariannoo. Qinee marunna kamuqoo Anutuna inni asumu marirana nimiraree qifaqa innee sia irirai mana mana imarianara inni narirafa kambiqaannoo.
Yisufa amaana maqaki feefaurimarusa niqiqanau.
(Mat 21:12-17; Mak 11:15-19; Yoh 2:13-22)
45 Yisufa Yeerusaree maqusaki oorureenoo misa naaquqara amaana maqaki keeqafinoo minaki ummuarira bisinisa auqee marusa rapatutummeeqee quqaseenoo qimanniminau. 46 Anutuna tamummaqara fasiqauqa ooqeenaa akaraki maa maqanara maaqi qimaqoofa maridanoo. Anutufa qinau maa maqafa qini maaqa maridanoo, qinee minara innaaruqira maaqa mariannoo fee qidaqa. Anutufa miqi qimaqoofaqa qinee mi mau fidaqa maaqi qidaqa, innee mi amaana maqana qumareeqa ummuarimaria fasiqausa kukeeqara maqaikamaqaafanoo maridanoo. Miqi qimaseenoo Yisufa niqiqanau.
47 Miqooqari Yisufa maqee maqee mi amaana maqanaki faiqí anaasee naamua qinau. 48 Miqi marufaqa mi amaana maqanaki aanaiqikirausa faqa Mooseena sandufa akoofasauqa faqa faiqí firaasauqa faqa Yisuna kuqarira aanara randoofanoo sia amanaikufaqa, faiqí anaasee aiqamausa maqee maqee Yisuna ufasaa kai naundura quqaseeqa moodaa ufa sia irianoo qimasee kaaqa irimariqau.