20
Rakisirausa Yisuna iraqau, yafee qifanee maaq inanee.
(Mat 21:23-27; Mak 11:27-33)
Moo kari Yisufa faiqí anaasee mi amaana maqanaki Anutuna amiqira fasaasa ufa faiqí aanaaseeuqa qimannimimarufaqa amaana maqasaa aanaiqikirausa misa uriqararausa faqa Mooseena sandufa akoofasauqa faqa suqumaree Yisufinnai aniree iramiriqa qiqau. Anee maa maqanaki bisinisaika imariasa nifaqaannana faqa aiqama oosana oosana ainaina auqimariannana faqa yana ufaree miqidanee yafee miqiannee qinoo fee. 3-5 Yisufa misa ufa iriseenoo qimanniminoo qinau, Qinee faqa innisaa moo ufara irammirianaura, Yoohaneefa nammari nimianifeera aqiqarana yaindari fee aninoo fee Anutufinnaindari fee aninoo fee maqasaa fasiqakiqari fee aninoo fee qufaqa misa narinni narinni ufa raineeqa qiqau, maasa Anutufinnaindari fee qifanoo Yisufa maaqi qiannoo innee nanaree sia mina ufa iri fee qiannoo. Maasa Yoohaneenara maqasaa fasiqakiqari fee qianaqa faiqí anaasee Anutuna tamummaqara fasiqa fee qimasee oonisamu maasa kuqa darifoora. Misa miqi qimasee qumee maqandanai qi qiseeqa quandafi akooqoo Yisuna qimamiqa qiqau, Yoohaneena aqiqoo fasiqanara maasa sia iridaqee qiqau. Yisufa iriseenoo mina akiaqara qimanniminau, qinee yana ufasaa maa ainainna auqaidee minara faqa sia inni qimannimianaura.
Yisufa mandainainira faiqi kikiqammusinau.
(Mat 21:33-36; Mak 12:1-12)
(Yisuna aukuana narí maqannaasa munnimma saika maraaqee qimasee uainna sanda ummaquseeqa mina qaqama tiqisee anoona tatisaidaqa minasaa munnimma maree mariqau. Mi oosannara maasa sia iridaqa koofi oosana maasa iridaqa. Mina aanna ramaseeqa koofisaa maasa munnimma maraidaqa. Maa ufana Yisufa uainna kikiqusuqoona mifa maasaki sia marinara maasa minara koofi fee qidaqa.)
Miqoo Yisufa faiqí anaasee quandara ufa moo maaqi qimasee qimanniminau. Faiqí moo fannoo koofi asumu moomoo ummaquseenoo marikufaqa narí maqannaasa akaqausa ufaasu nimisee qimanniminau. Innee qini koofisaa rakisiqisee marifaqa qinee qambaanai oosusee inni dinni qeeqaraa dinni maraanaura. Mi ququsana akoofa miqi qimannimiseenoo doo nianai oonureenoo kisaaqasaa marinau. 10 Koofi qaqama akuqee maru kamuqoo mi ququsana akoofa nianaindari ainainira faiqi moo aqiqeenoo qinau, anee oonuree qini koofi qaqamasaa rakisimariasara qinaqa qiqa oosaaqaraana qimaqaifana maree ania mini qimia qimasee aqiqoofanoo oonuroofaqa mi ququsanasaa rakisimarusa mandoosana maraseeqa mi ainainira fasiqana qumareeqa unnaana samu ariisee aqiqoofanoo kaqisamu anirandee finau. 11 Ququsa akoofa mina qafamaseenoo kafaa moo fasiqa aqiqoofanoo oonuroofaqa ququsasaa rakisimarusa miqi kai iqa mina faqa ari iseeqa mandaikammamaqasee asaurirana amiseeqa aqiqoofanoo kaqisamu anirandee finau. 12 Ququsa akoofa mina qafamaseenoo kafaa ainainira faiqi moo aqiqoofanoo oonu roofaqa misa mina faqa ariiseeqa rarisama aqiqau. 13 Ququsa akoofa mina qafamasee anunurumaseenoo qinau, qinee naqi fee ianauree, qinee qeeqa didira qimaaku aqiqaananoo oonu rainaqa minara rufiasee koofi qaqama amifaranoo. 14 Miqi qimaseenoo narí amaaku aqiqoofanoo oonu roofaqa misa qafamasee narí qimami narí qimami qiqau, maafa ququsa akoona amaaku maridanoo, doo maree mina kuqa arusaananoo maa ququsafa innisaimbaqaindi mariani.
15 Miqi qimaseeqa misa mina rafuseeqee aqoosai aquseeqa kuqa ariqau, Yisufa mi ufana qimannimiseenoo kafaa qimanniminoo qinau, mina amaaku arusaifanoo mi ququsana akoofa naqaa fee iannoo. 16 Mifa sia kaqi mariannoo oonu reenoo mi fasiqausa kuqa naruseenoo amiqira fasiqauqaindi mi ququsana nimiannoo. Faiqí anaasee mi ufana irufanoo naaquqoofaqa qiqau, oo mi mandoosannafa sia kambiqaani.
17-18 Yisufa iriseenoo misa niqafamaseenoo qinau, tamummaqara fasiqauqaindi ufa akara maaqi qinoo maridanoo, minoosanara randasee qafaaqa mi mandoosannara kai qidanoo, mifa maaqi qidanoo. Faandaamura auqi mariasa sabeena moo marasee qafamasee manda sabeena fee qimasee aqusoofanoo Anutufa mi sabeennana quandaki amiqira afeeka faakana fee qimaseenoo uriqarara faakanaikinoo marianifeera rakianau. Mi tamummaqara fasiqafa qiniara miqi qimaqoofaqa qinee minara maaqi qidaqa yafee moo fannoo mi sabeennanasaa turuqaki aqufinafa mi sabeennafa mi fasiqana ateekaa teeka masainanoo kuquannoo. Mi sabeena samufa moonasaa aqufinoo kuqa arusainanoo kookoomaikamafuannoo.
Sisaafa takisa munnimmara innaaru qinana kaqi amia.
(Mat 22:15-22; Mak 12:13-17)
19 Mooseena sandufa irimarusa faqa amaana maqasaa aanaiqikirausa faqa Yisufa maasara mi ufana qidanoo fee qimasee miqoo kai qumaree rumbararee qimasee faiqí aanaaseera rufiasee kaqi kasoomafiqa mina qumararanara rakisi mariqau. 20 Rakisidaqa faiqí akaqausa feefauru nimiseeqa qimannimiqau, innee oonuree amiqira fasiqauqara foora oosana oosana ufara iraifanoo aaqara ufa qinaqa maasa ruumbeeqee Roomma maqannaa kiapana asaukuki quqaanaura.
21 Miqi qufaqa mi fasiqausa oonuree Yisuna maaqi qimasee qimamiqau, Oo ufasaa rakisirafa ani ufara iridaqa ani naamuaqira ufa andeeqasaidana qima nimimarianafa mariananoo anee sia faiqí nifaaqa niqafamasee oosana oosana ufa qimarianafa, anee Anutuna aanai fimaria ufana anoona kai qimarianafa mariananoo. 22 Anee maa ainainnara qimaqimia maasa maqee maqee takisa munnimma Roomma maqannaa uriqararana amidaqa, maasa Mooseena sandufa rukiaidaqee miqidee qufanoo, 23 Yisufa misa ueeqaranara iriseenoo qimanniminau. 24 Innee maasa siruaa munnimma moo mara uqaqifiqaaqa qufaqa uqafiqaqau, Yisufa qafamasee qinau, ya fasiqana oori amanee maanasaa maridanoo fee yana auqu fee maanasaa akara rinoo maridanoo fee qufaqa misa qiqau. 25 Roomma maqannaa uriqararanaindi fee qufanoo Yisufa qinau, faiqí moo fannoo sia moona ainainasaa narí auqu akara ridanoo ainaina faqaafa narí ainainasaa narí auqu kai quqaidanoo maa munnimmana Roomma maqannaa karaambaiqaindi maridanoo mina amana faqa mina auqu faqa maanasaa maridanoo doo mifa qimiannee qinaqa innee naríndi narí kai amiaqa kaifaa Anutunaindi faqa narí kai amiaqa. 26 Misa mina ufa irufanoo naaquqoofaqa kaqi kasoomafiqau, sia miqoo faiqí nifusaa ufannai kai ueeqasee qumarararee qiqau.
Yisufa kuqiranakiqari findifinausara qangiroora maqi marifara.
(Mat 22:23-33; Mak 12:18-27)
27 Sadikai amaana ufa qimarusa faiqí kuqiranakiqari sia findififaranoo fee qimarusa mariqau. Miqiqa marunara misakiqari akaqausa Yisufinnai anireeqa ueeqararee qimasee iramiriqa qiqau. 28 Oo ufasaa rakisirafa Mooseena sandufa fannoo maaqi qimasee maasa qimaqimidanoo. Faiqí moo fannoo sia faiqi maqarai kuqifanoo mina akaqa fannoo mina anaaqa maraseenoo faiqi maqasainanoo indaaruqaa fasiqa qumiasana maraannoo. 29-30 Mooseefa miqi qimaqoofaqa minara maasa ani iraidaqa. Moodaa fasiqa faiqi namu dinni qisauku taikasee dinni oonu qaaraqanda (7) mariqau, indaaruqaafa anaasee marasee sia faiqi maqarai kuqufufanoo mina aanaaqiannaafa mi anaaseena maraseenoo doo mifa faqa sia faiqi maqarai kuqinau. 31 Mina aanaaqiannaafa miqikaimasee mi anaaseena maraseenoo kuqinau. 32 Miqooqari mi oosanausa aiqamausa mi anaaseenasaa sia faiqi maqarai kuqutaikaqau, inaaqiannaafa uqanna mi anaaseena faqa kuqinau. 33 Oo Yisu faiqí anaasee kuqiranakiqari findififandinna faasaana mi anaaseefa ya fasiqana anaaqa fee mariannoo fee, mi oosanausa aiqama mi anaaseena kai maraqau.
34 Yisufa iriseenoo qimanniminau, maqee mariaqoo maa aukuanna kai faiqí anaasee narí maree narí maree idaqa. 35 Anutufa faiqí anaasee qini faqa innaarunai amanaiki mariasee qimariasa kuqiranakiqari mara findifu mannimaqasee innarunai quqasaifaqa sia kuqifaranoo naaru marifandinausa marinara sia narí maree narí maree ifaranoo. 36 Misa faiqí nifaaqa faqa anaasee nifaaqa faqa taikaseenoo qangiroora fooqaasa indaaqirausa maridaqa kuqiranakiqari findifi mariasa marianara Anutuna amaakuqmara maridaqa. 37 Mooseefa faqa akooqoo faiqí anaasee kuqiranakiqari findifi mariranara qimanniminau, ooqai Mooseefa kaasau maqa maaqaki marufanoo sasamimiki ida qee marufanoo Mooseefa oonu qafamasoofanoo Anutufa minakiqari ooqai kuqusara Mooseena qimaminau, Qinee Abarahaamana faqa Isakeena faqa Yakooboona faqa misa Anutusa maridaqee qufanoo Mooseefa mi ufana iriseenoo kasooqaqee akara rinau. 38 Anutufa sia kaaqa kuqi mariasa nikoofau maridanoofau Anutufa kaqi mariasa faqa kuqiranakiqari findifi mina faqa mariasa nikoofa maridanoo. Anutufa kuqufusara faqa kaqi mariasara faqa kaqi mariaafoo qidanoo. Minara Anutufa Abarahaamana faqa Isakeena faqa Yakooboona faqa nikoo fee qidanoo minamusa ooqai kuqusa kuqiranakiqari findifi qini faqa mariaafoo qimasee mi ufana qinau. Qinee Yisusa minara inni qimannimidaqa, kuqiranakiqari sia sia findifidammia, findifidaqa. 39 Mooseena sandufa akoofasauqa akaqausa mi ufana iriseeqa Yisuna amooqiqa qiqau, Oo ufasaa rakisirafa amiqira ufa qiananoo. 40 Misa kafaa miqooqari Yisuna irammiriranara rufiasee kaqi kasooiqau.
Naqimasee Dafidifa narí atiara qini karaambaiqee qiannoo.
(Mat 22:41-46; Mak 12:35-37)
41 Kasoomafufanoo Yisufa misasaa ufa moora iramirinoo qinau. Tamummaqara fasiqauqa akara fannoo Anutuna asauku mundiranara kasooqaqee kambiqafinoo Dafidina atikiqari kambiqaannoo fee qidanoo mifa naqi fee masee andeeqaannoo fee. 42 Dafidifa narí idi papiqaki minara maaqi qimasee akara rinau.
Karaambaiqa Anutufa qini karaambaiqa maaqi qimasee qimaminau. Anee aniree qini daaqa qini qisauku uqannai ooqumaria.
43 Maaqoo marinaqa qinee ani namuqaa mareeqee ani aramandunnai quqasaanana anee misasaa rakisia.
44 Dafidifa mi idi papiqanaki Anutuna asauku mundiranara qini karaambaiqee qidanoo minara iriseeqa iraidaqa, Anutuna asauku mundirafa naqi fee masee Dafidina karaambaiqa faqa mina ati faqa aiqamaqara moodaa kari noo mariannoo fee.
Yisufa Mooseena sanda akoofasuqara qaaraiki mariasee qinau.
(Mat 23:1-36; Mak 12:38-40)
45 Yisufa mi ufana qimannimimarufaqa faiqí anaasee moomoo iri marufanoo Yisufa misa nifusaa quandafinoo narí faiqi namu qimanniminau, 46 Innee Mooseena sandufa akoofasauqara rakisi marifaqa aniraifaqa misa oosanara aufaridaqa eerairiaqa misa qamunna amiqirana kisaaqa afisusee faiqí nifumau nasuridaqa aatata fee faiqí suqiranaki fee faiqí anaasee misa reendeenamasee nimandaranara rimariasa maridaqa, misa amaana maqaki fee qoomaqanduqiranaki fee faiqí anaasee noorisaa kai ooqu marifi nári nifaaqa mara maree urimariasa maridaqa. 47 Misa faiqí anaasee nifusaa kisaaqasaa innaaru qidaqa maqandanai adeedaana anaasee saqama fee maqa fee maaqa fee ummuari mariasa mariafanoo mina akiaqara narirafa fiqaramasee mariannoo.