21
Adeedaana anaasee ataaqana munnimma aqinau.
(Mak 12:41-44)
1-3 Yisufa Yeerusaree firaa amaana maqaki maridanoo nindafoofaqa faiqí anaasee Anutuna ataaka munnimma quqee mariqau. Ainaina moomoo faqaasa firaa munnimma aqimarufanoo qafee marufanoo misakiqari adeedaana anaasee moo fannoo ainaina siaifa kudi uqanna marufa anireenoo idaqarana ataaqana munnimma qaaraqanda kaqikaana aqusoofanoo Yisufa qafamaseenoo narí faiqi namu qimanniminoo qinau, Oo innee qafaaqa, maa kudi adeedaana anaaseefa aiqamausa urinnaaqara maseenoo mi anaaseefa aqinooi. Ainaina faqaasa nári munnimma moomoo marunakinaana qumaree aqiqa, maa adeedaana anaaseefa kaaqa kudi uqanna marifa narí narana feeraurira munnimma aiqama uqanna moodaa marina doo aqinoo miqinara qinee urinnaaqaramasee aqinoommifoo qidaqa.
Yeerusaree maqusa furufarianinnanara Yisufa qinau.
(Mat 24:1-2; Mak 13:1-2)
Yisufa narí faiqi namu faqa Yeerusaree firaa amaana maaqaki nimarufaqa misa aiqama ainaina firaa ainaina Anutuna amimaru ainainausa faqa amiqira ooninnai usakaqoona minauqa qafaqa nidaqa narí qimami narí qimami qimariqau. Miqi qimarufanoo Yisufa qimanniminoo qinau, Innee maa amiqira ainainausa qafaidee, moo aukuana anirainanoo moomoosa anireeqa maa oonisa aaku aaku irana aiqama rapeemmeeqee maqasaa kai aqifaranoo sia moo ooni moonasaa aakinoo maqee marindee inoo mariannoo, aiqama maqasaa kaimmaqufuannoo.
Taikaaninna aukuanara Yisufa qimanniminau.
(Mat 24:3-14; Mak 13:3-13)
7-9 Miqi qufaqa Yisuna faiqi namu irammiriqa qiqau, Oo ufasaa rakisirafa yairee fee mi ainainafa kambiqaannoo fee, nana ainainee mi aukuanna kooroo ira ainaina qafamasee fee oo mi ainainna kambiqaannoo fee qianauree.
Miqi qufanoo Yisufa qimanniminoo qinau. Innee amiqimandee aiquqiaqa, moo fannoo nikaru qiandoo qimasee minasaa rakisiaqa. Moomoosa anireeqa qinee asauku mundirausa Yisusee qifaranoo, akaqausa doo Anutuna aukuana ani mariifoo qifaranoo. Innee mina irisee sia mi mau fuaqa. Innee firaa rakiranara faqa maqusa maqa maaqa furufarirana faqa qafamasee sia minara rufiaaqa sia minara iriaqa sia doo maqa taikarafa anireefoo qiaqa, miqira ainaina mi oosana oosanafa naaree kambiqaaninnanara siamma rufiaaqa. 10-11 Moo maqannaasa findifi moo maqannaa faqa rakifaranoo, moo karaambaiqa findifi moo karaambaiqa faqa rakuannoo maqa kasirafa firaafa moomoo naaquqarafa kambiqaannoo aandaroo aurirana oosana oosana maqa afaaqasasa kambiqaannoo naaquqara ainaina faqa maqa taikaaninna ainaina kudifaanara maqi asurukiqari kooroo iannoo.
12-13 Misa inni naaree qini ufasaara ruumbeeqee aupuraranaki quqeefaranoo. Misa qini ufasaara inni mareeqee firaa uriqararausa nifusaa faqa kaqikaa uriqararausa nifusaa faqa quqasaifaqa mikari inni ufa qimannimimari aukuana mariannoo. 14 Misa miqifaqa innee maaqi qiaqa oo maqee misa faqa amiqira fasaasa ufa Yisunara qimannimianauree qiaqa. Misa inni mara maree uriqararausa nifusaa quqasaifaqa sia innee minara oonumafi irisee firaaqoo naqi fee qianau naqi fee qianau qiaqa. 15 Mikari qinee qeeqa kai qumee dadaaqianaqa innee irirana faqaasa ufara foora qimannimifaqa inni namuqaakiqari moo fannoo sia amana inni ufa rukiasee qaoo qifara. 16 Mi aukuanna qini ufasaara inniqa ninausa nikausee inniqa nikaqaafasaa fee inni ati fee inni niqoondi fee misa inni uneemaana qimasee mareeqee kuqiranaki quqannimaqeefaranoo. 17-18 Qiniara aiqamausa inni fidiaqaa mannimaqeefaranoo. Miqi marifaqa minaki fimarifanoo inni nikiaqa asausi sia moodaa fannoo kakasiannoo Anutufa inni nifaaqasaa faqa rakisianoo. 19 Innee mi mandainainaki maridaqa sia aquraranara rufiasee qini duqu minnisaaqa, kaqi finnanannai kai inni marirana afeedifaranoo.
Rakira fasiqauqa Yeerusaree maqusa fuseemasaifaqa aaqana aaqana akareefara.
(Mat 24:15-21; Mak 13:14-19)
20-21 Innee moo maqannaa rakira fasiqauqa moomoosa anireeqa Yeerusaree maqusa puseemafifaqa innee irirana maaqi qiaqa oo maqee Yeerusaree maqusa taikarafa anireenoo fee qimasee Yudeeaa maqa maaqaki mariasa aaqanaaqana akareeqa sandeefaranoo, maqusai marinausa qafeeqa quqasee sandeefaranoo, ainainai finausa sia kafaa maqusai anifaranoo, doo mindari kai sandeefaranoo. 22 Anutuna ooqeenaa tamummaqara fasiqauqa ufa anoona kambiqaanifeera Anutufa narimari aukuana kambiqanoo maridanoo fee qiaqa. 23 Mi aukuanna nimuaqu uqafaqaa anaaseeuqa naaquqaranaki mandainainaki marifaranoo, sandaranara anuqifaranoo faiqi aanaaqifaqaa anaaseeuqa miqikaimasee naaquqaranaki kadaapiriranaki marifaranoo. Anutuna aranaqarafa maa maqa maaqanaki marianara naaquqarafa aupurarafa firaaqoo mariannoo. 24 Moo maqannaasa sundiauqa anireeqa maa maqannaasa aseemannai naruseeqa akaqausa ruumbeeqee aiqama maqa maaqai quqasaifaqa daraanimambifaqa Anutunara sia irimariasa aniree Yeerusaree maqusa maqee maqee nikunoo radamuseefaranoo Anutufa qumee eedoo qira aukuana kai miqifaranoo Anutufa taikaannee qinaqa doo miqoo taikeefaranoo.
Yisufa narí qumuaninnanara oosana kooroo inau.
(Mat 24:29-31; Mak 13:24-27)
25-26 Mi aukuanna suanafusaa faqa quqoona fasau nifusaa faqa maqa taikara ainaina kudifaanna kooroo irafa kooroomma nimaqasaanaqa qafeefaranoo. Mi aukuanna maqasaa fasiqa anaasee aiqama maqannaasa ooruku nammari ufa qiranara faqa firaa nammari amakauriranara faqa irisee rufiaseeqa maa maqa maaqana afaaqasasa kambiqaaninna aupuraranara faqa afeesidaqa rufiaqa rufiaqa idaqa kuquaqaa imarina marifara. Quqoona fasau mariqoo ooqai mari marirafa furufaramambinoo moo kamaakinaqa mina qafaifanoo maqasaa kambiqaaninna mandainainara afeesidaqa rufiaqa rufiaqa idaqa nári nimuqusa kuqifaqa kuqifaranoo. 27-28 Mi ainainausa oosana arasee kooroomambinaqa innee findifiqa ninuka uqeerasee qafaaqa inni innaarunai asumu marirafa adeedi ramafuannoo. Mikari qinee faiqí nimaaku innaarunaindari asuruki firaa afeeka faqa firaa areenarana faqa kooroomambi qumuanaura.
Yisufa narí qumuaninnanara faafisa kikiqa usinau.
(Mat 24:32-35; Mak 13:28-31)
29-30 Yisufa mi ufana qimaseenoo maa quandara ufana qimanniminau, innee faafisa faqa aiqama saqari faqa ammuni faqa qafeeqa oo doo aukuanai aniree maqi qimariafanoo. 31 Innee miqikai iqa maa qimannimuna ainainafa kooroo mambinaqa maaqi qiaqa, oo Anutuna innaaruna ququsa adeedi ramafiifoo qiaqa. 32-33 Doo innee maa ufana faqa iriaqa maaqoo mariasa kaqi marifanoo mi aiqama ainainausa kambiqeefaranoo. Maqa faqa innaaruna faqa doo aiqama taikafuannoo qiqa dookinaa ufa sia taikaannoo kaqi mariannoo.
Yisufa narí qumuaninnanara indee indeeida mariaqee qinau.
34 Innee minara irisee inneeqa mariranara rakisiaqa. Inni aaquqimannimaqaidaqa. Sia maqee maqee qoomaqamasaida naidaqa sia nammari namasee furufariaqa sia maaqoo maria ummaarana faqa minara kai mammaree fimarifaqa qinee innaarunaindari qumira aukuana tautuma nimaqaanafaara. 35 Mi faasaanna maa maqa maaqana afaaqasasa maria fasiqa anaaseesa tautuma nimaqaanaqa ufaanara foora naruanauranoo. 36 Innee maqee maqee aufarida maridaqa innaaru qimasaida mariaqa. Innee inneeqa afeeka afeekaikamasee qimannimunna mandainainausaki afeekaikamandee fiqaree qini faiqí nimaaku qifusaa amiqimandee kikiqiaqeera innaaru qiaqeera qidaqa. 37 Mi fasannai Yisufa faasaambaasaana firaa amaana maqaki faiqí anaasee minaki qimannimiiseenoo eenoofanoo rafudamakufanoo Oorifa aaqanasaa akara mafufanoo miqoo faiqanau. 38 Aiqama kananaana faiqí anaasee aiqama suqumaree firaa amaana maqaki Yisuna ufa irianee qimasaida keeqee mariqau.