22
Yudasifa Yisuna ueeqaaninna munnimmana maranau.
(Mat 26:1-5; Mak 14:1-2; Yoh 11:45-53)
Yisufa miqi marufanoo qoomaqa Yuda maqannaasa firaa qoomaqa ainnaaqarara qoomaqa adeedi ranau. Mi qoomaqana auqu moo sia ooruku qai feemuna qoomaqa nee imariqau. (Mi qoomaqanaki moomoo fasiqa anaasee aukuana aukuana suqumareeqa Yeerusareenni mi qoomaqana suqa nee mariqau.) Amaana maqasaa aanaiqikirausa misa uriqararausa faqa Mooseena sandufa akoofasauqa faqa Yisuna kuqa ariranara qumee randee marufaqa faiqí anaasee Yisunara amiqira fasiqee qufaqa minara rufieeqa sia ariqau.
Yudasifa munnimmara qufiqamareenoo Yisuna ueeqararee qinau.
(Mat 26:14-16; Mak 14:10-11)
3-5 Misa miqida randee marufanoo Yudasifa Keerioota maqusaindaraafa Yisuna faiqi namukina qisaukuqara taikasee qikunni ooqu qaara marasee misaki marufa, mina aunduraki kai Sadannafa keeqafufanoo qumee oonureenoo amaana maqasaa aanaiqikirausa uriqararausa faqa amaana maqasaa rakisirausa faqa qumee suqinau. Yisuna ueeqa nimianinnanara moodaanaki ufa qimannimimarufaqa uneemaana munnimma amifandinnanara qimamiqau. Yudasifa eedoo qimaseenoo miqooqari faiqí anaasee nifusaa qumee ramaseenoo kukeeqaseenoo Yisuna misa nisaukuki quqararee qimasee ueeqarara randanau.
Ainnaaqarara qoomaqa deedaqiqau.
(Mat 26:17-25; Mak 14:12-21; Yoh 13:21-30)
7-8 Sia ooruku qai feemuna neemaru faasaana ainnaaqarara qoomaqara sipsipa aanaaqi aru faasaanasaa Yisufa Peetooroona faqa Yoohaneena faqa niqiqamasee qimanniminoo qinau. Inneeqara Yeerusaree maqusai ooruree maasara faqa ainnaaqarara qoomaqa deedaqifaqa ooru naanaura. 9-12 Miqi qufaqa miqanda qiqau yai fee ya maqanaki fee maaqanda deedaqianauree qufanoo Yisufa qinau, doo amiqimasee iriaqa, inneeqara Yeerusaree maqusaki ooruree fidaqa qafaifanoo faiqí moo fannoo nammari qafee maree keeqainnanaki keeqafi mi maqana akoona maaqi qimasee qimamia ufasaa rakisirafa aniara maaqi qinoo, moo rumma qinee faqa qini faiqinamu faqa ainnaaqarara qoomaqa naanna rummafa yai fee maridanoo fee qifanoo qinamma iriaqa. Miqi qimasee qimamifanoo mina sandaaqai moo rummaki uqannifiqainaqa minaki deedaqamasaifaqa innisaimbaqa fafaa eendaki minaki naanaura. 13 Miqanda iriseeqa Yeerusaree maqusai oorureeqa Yisufa qimaqoondee kai mi fasiqana faqa maaqa akoona faqa nindafamaseeqa Yisufa qundee kai maseeqa aiqama ainaina deedaqamaqaafanoo.
Yisufa aafaqa oosana aranau.
(Mat 26:26-30; Mak 14:22-26; 1Kor 11:23-25)
14 Doo eendufaqa Yisufa narí faiqi namu faqa keeqafufaqa qainda firaana fiqu fiqumma ooqu marifiqau. (Nári oosana marasee aiqamausa qainda fiqu fiqumma fufaqa nisaataa saunu areefufaqa ainnaaqarara aafaqa naqau.) 15 Misa miqi mambufanoo Yisufa narí faiqi namu maaqi qimasee qimanniminau. Maa ainaaqarara qoomaqana inni faqa narara firaaqoo dididanoo aupurarana oorisaa maridaqa. 16 Qinee sia maqee inni faqa kafaa naanaura, Anutuna innaaruna ququsa kambiqafinaqa maa ainaaqarara qoomaqana anoona oosana uqanna kambiqafinaqa miqoo kafaa naanaura.
17-18 Miqi qimaseenoo Yisufa firaa kaafa maraseenoo nariqa maqee maqee neemaru uainna nammarina umbiqarana narí faiqi namu niminoo qinau, Maana maraseeqa namataikaaqa qinee anoona ufa qimannimidaqa, qinee sia kafaa maqee inni faqa naanaura, Anutuna ququsa kambiqafinaqa mikari miqoo innaarunai naanaura.
19 Miqi qimaseenoo feemu moo maraseenoo Anutunara dufi dufi qimaseenoo ruqi ruqi maseenoo narí faiqi namu niminoo qinau. Maa feemufa qini qifaaqa kikiqusira feemufa maridanoo kuqiranaki inniara quqannimaqaanaura. Innee maqee maqee naidaqa qiniara naaqoo iridaqa naaqa. 20 Namasoofanoo Yisufa miqi kai inoo uainna adiara nafisa maraseenoo narí faiqi namu nimiseenoo qinau. Maa nafisanakinaa nammari qini fidika maridanoo. Anutufa inniara noori runiranaki marunara narí fuka moodaanaki kira ufa quqaidanoo, qini fidika inni adiannimaqaranaki maridanoo.
21 Yisufa kafaa qimanniminoo qinau innee doo qafaaqa maa qaindana fiqu fiqu iranaki inniki qiniara ueeqee marifa maridanoo. 22 Anutufa ooqai qumau kai qinee faiqí nimaaku kuquanaura, qini ueeqeemari fasiqafa firaa numoo minasaa aqufuannoo. 23 Yisufa miqi qimasoofaqa mina faiqi namu narí iree narí iree qiqau yafee miqiannoo yafee miqiannoo, qiqau.
Yisuna faiqi namukiqari yafee maasa uriqararafa mariannoo fee qiqau.
24-25 Miqidaqa maaqi qiqau, yafee maasaki uriqararafa mariannoo fee mi ufana qidaqa raiqara ufa qiqau, miqi qimarufanoo Yisufa qimanniminoo qinau, maa maqanasaaqaraa karaambaiqauqa nári maqannaasa urinaaqara maseenoo fifau nariara faiqí anaasee dadaaqi marunausee qidanoo. 26 Innee, qini faiqi namuki sia mi oosanafa mariannoo, inniki uriqararafa innaaqianaafara foora mariannoo, inniqa karaambaiqa fannoo inni ainainira faiqiara foora mariannoo. 27 Yafee uriqaranoo maridanoo fee, qoomaqaki ooqumarifi neemari fasiqa fee, narana rakiqasee nimimari fasiqa fee uriqaranoo maridanoo fee. Narana rakiqasee nimimarifa mifa kai uriqarara fasiqa maridanoo, doo qinee narana nammari rakiqasee nimimarunausa maridaqa sia inni rafaaqafu nimaqasee uriqararausai kidaqa inni ainainira faiqiara maqi maridaqa inni dadaaqidaqa. Doo innee qini daanna raaqa.
28 Innee qini faiqi namu qini moomoo ummaara kadaapirirana dadaaqi mariasa mariafanoo. 29 Doo mina akiaqara qini qikoofa qiniara uriqarara karaambaiqee qimarindee kai iqa qinee faqa inniara qinee qeeqa karaambaiqa ququsaki keeqafinaqa narana faqa nammari faqa inniara qini saimbaqa neefandiafoo qidaqa. 30 Miqoo innee qini faiqi namu Isaraee maqannaa ufa irira qaindasaa ooqu marifi qisaukuqara taikasee qikunni ooqu qaara marasee Yakooboona faiqi namu atikiqari kambiqarausa Isaraee maqannaasa misasaa innee andeeqeefaranoo.
Peetooroofa Yisunara qaoo qianinnanara kooroo inau.
(Mat 26:31-35; Mak 14:27-31; Yoh 13:36-38)
31 Miqi qimaseenoo Yisufa Simoona moo auqa Peetooroona qimaminoo qinau. Simoona anee qini ufa iria, Sadannafa aniara sandanainai qidanoo ani mareeqeenoo narí manda ququsaki quqararee qidanoo ani rarisamasee amanamasee qafaidanoo. 32 Oo Simoona qinee aniara innaaru qimaseeqa anee qini saqarikirafa sia taikaani. Anee kaqirunna oonureenana oonu quandakinana aneenna akaqaafasaauqa pooduamannisaa, qufanoo Peetooroofa qinau. 33-34 Oo karaambaiqa anee rumbaranaki fee kuqiranaki fee finaqa qinee faqa minaki fuanauree qufanoo Yisufa qimaminoo qinau Oo Peetooroo qinee anoonufa ani qimamidaqa fafaa eendamuqusai anee qaaramoo kari qiniara asaurusee sia qiniara Yisusara iridee qinanoo doo miqoo kai kookooraana ufa qiannoo.
Misa rakira paipana mara maree Oorifa aaqanasaa ooru fiqau.
35-36 Yisufa miqi qimaseenoo quandafufanoo aiqama qimanniminoo qinau, Ooqai qinee inni niqiqamasaafanaqa innee munnimma fee rusaka fee niku aanaamu fee sia maree fiqau, innee mikari moo ainainara sarau fee iqau qufaqa misa qiqau, Oo sia moodaa ainainara sarauqimariafanausa maridaqee qufanoo Yisufa qimanniminoo qinau, munnimma pausa marina mina maqee maraaqa rusaka marina mina maqee maraaqa, rakira paipana siainafa narí asausi faqaa siuta moona amisee mina akiaqara rakira paipana maraaqa. 37 Qinee maa ufana faqa qimannimidaqa. Anutuna tamummaqara fasiqauqa qiniara akara rumaqoofa doo maqee kambiqaidanoo. Doo maa akarafa faqa kambiqaannoo. Misa qiniara maaqi qidaqa misa mina mara maree manda oosana maree mariasa namufaqa aruannee qidaqa. 38 Miqi qimasoofaqa Yisuna faiqi namu maaqi qimasee qimamiqau, Oo karaambaiqa qafaa, rakira paipana qaaraqanda maaqoo maridanoo fee qufanoo Yisufa qinau doo ufa quqasee uqeeraaqa.
Yisufa innaaru qidaqa.
(Mat 26:36-46; Mak 14:32-42)
39 Yisufa miqi qimaseenoo doo narí faiqi namu faqa findifinoo narí maqee maqee fimaruqoo Oorifa aaqanasaa ooru finau. 40 Oorureenoo narí faiqi namu maaqi qimasee qimanniminau, innee maaqoo maridaqa innaaru qidaqa sia manda nimaniranaki keeqaaqa. 41-42 Miqi qimaseenoo mifa fiqareenoo aambaaka aqinoora foora naríara fiqaree Anutunara aqoori saunara finoo narí kuqirafa adeedi roofanoo minara innaaru qinoo qinau, Oo qini qikoofa anee eedoo qinaqa qinee manda nammari naannana mara aqusainaqa sia naa, sia qeeqa iriranamau fuanaura, aninna iriranamau kai fuanaura. [ 43-44 Miqi qimaseenoo Yisufa afeekaikamandee innaaru qimasoofanoo tooqaamu fannoo fidikara foora aqinaaqa anireenoo maqai aqufufanoo kuquaqaamminau. Aqufufanoo innaarunaindari qangiroo moo fannoo akooqoo qumureenoo afeeka amufanoo afeekaikinau.]
45-46 Yisufa miqi qimasee innaaru qimaseenoo findifinoo narí faiqi namu qaaramoo marunnai oonu nindafoofaqa nimudaani rumafufaqa nisuku kaaqa faiqaqee mariqau. Yisufa oonu nindafamaseenoo qimanniminoo qinau, Innee naqaa fee ifaqee faiqaidee findi fiqa innaaru qiaqa, manda nimaniranaki aqufifaara.
Yisuna umaroo ufafa.
(Mat 26:47-56; Mak 14:43-50; Yoh 18:3-11)
47-50 Yisufa miqi qimaseenoo narí faiqi namu qimannimimarufanoo misakiqari Yudasifa faiqí moomoo asukunai nifiqeenoo anireenoo Yisuna amooqara rufanoo Yisufa qimaminau, Yudasi qini faiqí nimaakuara qimooqaranannai fee ueeqaidanee qufaqa Yisuna faiqi namu Yisuna qumarararufanoo qafamasee Oo karaambaiqa maasa rakira paipanannoo naruanauree qimasoofanoo misakiqari moo fannoo Yisufa qu ufana sia irirai rakira paipana qumareenoo moona akiaqa aaqamakufanoo asauku uqannai aaqoo ateeka aqinau. Mi fasiqafa amaana maaqaki aanaiqikirausa uriqararana uqanna ainainimaruna aaqoo ateeka aqinau. 51 Ateekasoofanoo Yisufa qafamaseenoo qinau, Doo amana, doo saa qimasee mi fasiqana aaqoo auqamasoofanoo andeeqamma amaqanau.
52-53 Andeeqaseenoo Yisufa quandakinoo, aanaiqikirausa uriqararausa faqa amaana maqasaa uriqararausa faqa misa poorisauqa faqa faiqí firaasa faqa aiqama Yudasina faqa anusa aiqama qimanniminoo qinau, nanaree innee rakira paipana saamu indaammamareeqa manda oosana mareemari fasiqanara foora qiniara qumararara anidee, qinee faasaambaasaana inni faqa firaa amaana maqaki marunausa marunaqa innee sia miqoo qumararai. Doo maqee eendaki innindi faqa asukunaki nimari afaanausaindi faqa maa eendafa innindi mandoosana maraaninafa maridanoo.
Peetooroofa Yisunara qaoo qu ufafa.
(Mat 26:57-58, 69-75; Mak 14:53-54, 66-72; Yoh 18:12-18, 25-27)
54-55 Miqi qimasoofaqa misa mina qumareeqa afiqa maree aanaiqikirausa uriqararana maaqaki quqaqau. Misa Yisuna maree fufanoo Peetooroofa rufiasee inaaqiana nifaamme nifaammee inoo fifiufanoo Yisuna quqoo maaqana naambeeqai faiqí akaqausa idarasee aani marufanoo mifa minaki oonuree aaninau. 56 Aani marufanoo mi maqanaki ainainimaru manaaqafa aniree andeeqasee Peetooroona oori qafamaseenoo oo maafa Yisuna faqa nimarifammi qimaseenoo quandafinoo miqoo marusa qimanniminau, maa fasiqafa Yisuna faqa marifa maridanoo mina faqa qumaraaqa. 57 Peetooroofa iriseenoo qaoo qinoo qinau, Oo maa manaaqa sia qinee minara iridaqa. 58-60 Kaqikaaqoo marikufanoo faiqí moo fannoo qafamaseenoo qinau anee Yisuna faiqinamuki mariana fee qufanoo Peetooroofa qaoo qimaseenoo qinau. Oo maa fasiqa qinee sia minakinaasau maridau qufanoo kaifaa marikufanoo faiqí moo fannoo anireenoo afeekaikamandeenoo qinau. Maa fasiqafa kuqaa Yisuna faqa marifa, Kariree maqannaa moodaa maqannaafa maridanoo fee qufanoo Peetooroofa qimaminoo qinau, Oo maa fasiqa sia ani ufa anoonara iridaqa. Miqi qimarufanoo kai kookooraana ufa qinau.
61-62 Ufa qufanoo Yisufa narí maruqooqari maaqakiqari quandafi Peetooroona qafoofanoo Yisuna narí Peetooroonara anee maqee eendaki qaaramoo kari qiniara sia iridee qinanoo kookooraana ufa qiannoo qimaqoona kookooraana ufa qufanoo Peetooroofa iriseenoo firaaqoo asauruseenoo rauda makufannoo aundurai sukaqoofanoo firaaqoo ikiraqa maree finau.
Yisuna umaroosa ataasa ataasa imariqau.
(Mat 26:67-68; Mak 14:65)
63-65 Mi eendanaki Yisunasaa rakisi marusa ataasa ataasa qimasaida ari mariqau. Aridaqa qamunna qumaree mina afusaa ititasee ariqa qiqau, yafee ani aridanoo fee qiqau. Misa oosana oosana manda ufa faqa qimamaqee mariqau.
Yuda maqannaa uriqararausa Yisuna ufa iriqau.
(Mat 26:59-66; Mak 14:55-64; Yoh 18:19-24)
66-68 Iqaqoo kananaana Yuda maqannaasa uriqararausa faqa aanaiqikirausa uriqararausa faqa Mooseena sandufa akoofasauqa faqa moodaanaki suqufufaqa Yisuna mareeqee misa suqiranaki quqaseeqa irammiriqa qiqau, anee maasa qimaqimia, kuqaa anee Anutuna asauku mundira fee maridanee qufanoo mifa qinau qinee qimannimianaqa sia innee qini ufa irifara qinee faqa moo ufara inni iraanaqa sia qimaqimifaranoo. 69 Doo maqee maaqooqari qinee faiqí nimaaku uriqarara Anutuna asauku uqannai mina aaqa ooqu marifi marianauree qufaqa misa aiqamausa qiqau. 70-71 Doo kuqaa fee anee Anutuna amaaku fee maridanee qufanoo Yisufa qinau Innee qimariandee qimarunausee qufaqa misa qiqau, doo maqee maaqooqari sia maa fasiqana manda ufa irimarusara randaanaura, doo maqee uqanna narí ookinaa manda ufa maasa daaqooki keeqaifaqa iriqa.