23
Misa Yisuna afiqee Piratoona kootaki quqaqau.
(Mat 27:1-2, 11-14; Mak 15:1-5; Yoh 18:28-38)
1-2 Miqi qimasoofaqa misa aiqama findifiqa Yisuna afiqeeqa Roomma maqannaa kiapafa Piratoofunnai afiqee munusee Yisuna arira ufa maaqi qimasee qimamiqau, Maa fasiqafa faiqí anaasee kaqi runna mara quqee marifa Roomma maqannaa karaambaiqa takisa munnimma sia aquaqee qimarifa nariara unnaqimaseenoo Anutuna asauku mundirafa qeeqaraa karaambaiqa maridee qimarifaqa irisee afiqee anidaqa. Piratoofa misa ufa iriseenoo quandafi Yisuna qafamaseenoo irammirinoo qinau, Kuqaa fee anee maa maqannaasa karaambaiqa maridanee qufanoo Yisufa qinau, anee doo qimariananoo. Piratoofa mina iriseenoo kafaa aanaiqikirausa misa uriqararausa faqa faiqí anaasee moomoosa faqa qimanniminoo qinau. Qinee maa fasiqanaki qafauna sia mina ummaara marifaqa iridaqa. Yuda maqannaasa mina iriseeqa afeekaikamasee Piratoona qimamiqa qiqau, mifa qimannimu ufanannai rakirana uqeeraidanoo, mifa Kariree maqa maaqaindari oosana arasee mindari anufa aiqama Yudeeaa maqa maaqaki miqimmamaree aniufa maqee maasaki Yeerusaree maqusai anireenoo miqikai idanoo.
Misa Yisuna afiqee Eeroodeena kootaki quqaqau.
6-7 Piratoofa mina iriseenoo qinau, kuqaa fee maa fasiqafa Kariree maqannaa fee anidanoo fee qufaqa misa eedoo qufanoo Piratoofa oo Eeroodeena ququsakiqari ani maridanoo qimaseenoo Eeroodeefa maa kari Yeerusareenni animarinoo qimaseenoo Yisuna aqiqoofanoo mina sundiauqa afiqee Eeroodeefunnai fiqau. Eeroodeefa Yisuna qafamase asasinau. Ooqai kisaaqasaa Yisuna aufakiana kai iriufa kisaaqasaa mina qafaaneerufa, saina kasooqaqee sia faiqí amanaikimari ainaina qini qifusaa auqainaqa qinee faqa qafaa, qimasee Yisuna qafamasee asasinau. 9-10 Yisufa oonuroofanoo Eeroodeefa oosana oosana ainainara iroofanoo sia ufa qinau, kaqi marinau. Amaana maqasaa aanaiqikirausa faqa Mooseena sandufa akoofasauqa faqa Eeroodeena aaqa anireeqa unna ufa afeekaikamandee Yisunara Eeroodeena qimamiqau. 11 Eeroodeefa faqa narí sundiauqa faqa ataasa ataasa qimasee mandufa qimamaqaqau. Misa ataasa ataasa qimamaqaidaqa karaambaiqa qamunna afisuamaqasee afiqee Piratoofinnai kafaa anirandee finau. 12 Ooqai Piratoosa Eeroodeesa namuqaaqara mariuqanda mikari Yisuna aqiqoofanoo Eeroodeefinnai fu kamuqoo miqanda naraqoondi naraqoondi kiqau.
Misa kafaa Yisuna Piratoona kootaki quqaqau.
(Mat 27:15-26; Mak 15:6-15; Yoh 18:39–19:16)
13-14 Yisuna kaifaa afiqee anirandeeqa Piratoofinnai oonuroofanoo Piratoofa aanaiqikirausa uriqararausa faqa faiqí firaasa faqa faiqí anaasee moomoosa faqa naarama quqaseenoo qimanniminau, innee maa fasiqana afiqee qinee unannai aniana, faiqí anaasee kaqirunna mara ubeekee marifaqee qimasee afiqee anianara qimannimidaqa, qinee inni nifusaa oosana oosana ainainara irammirunanoo manda oosana oosanara qiana sia paquriqa. 15-16 Eeroodeefa faqa iramasee qafaifanoo sia mandainaina minaki marifanoo kaifaa aqiqaifanoo aninoo, qinee faqa minara maa fasiqanara sia moo numoo minaki maridanoo fee qidaqa, minara qinee sundiauqara akumbau akumbau auqira uaiaqa samu qumaree amiqimma firaaqoo ari ari isaifaqa idukuanee qidaqa. [ 17 Piratoofa narí oosana mareenoo ainnaaqarara qoomaqaki aiqama aukuana karabusaki moo maruna iduku nimiseenoo kafaa maa aukuanna Yisunara miqi kai ianauree qimasee mi ufana qinau.] 18 Faiqí anaasee minara iriseeqa aiqamausa faaqa rumasee qiqau. Mina kuqaruaqa, Barabasina kai iduku qimia. 19 Barabasifa Yeerusaree maqusaki rakirana uqeeroonara faiqí kuqa narunara faqa karabusa mariufa marinau, minara idukuaqee qiqau. 20-21 Piratoofa Yisuna idukuaqeera faiqí anaasee kafaa naaroofaqa misa irisee faaqa quqasee qiqau. Mi fasiqana aunirira saqari saa arua, aunirira saqari marinnai fuani. 22 Piratoofa kafaa qaaramoo kinoo qimanniminau. Maa fasiqafa nana manda oosana mareenoo fee. Qinee sia kuqira ainaina minaki paquriqa, 23-25 Qinee akumbau akumbau auqira uaiaqa samu firaaqoo arusee idukuanauree qufaqa faiqí anaasee firaaqoo faaqa quqasee qiqau. Yisuna aunirira saqarisaa pirimmannai aruannee qimarufanoo misa ufa fannoo Piratoona rafaaqafusoofanoo Yisuna aruaqeera eedoo qimaseenoo Barabasina idukinau. Barabasifa rakiranara faqa faiqí narunara faqa rumbaranaki maruna idukinoo Yisuna mareeqee misa nári iriranamau fuaqee qimasee narí sundiauqa nimufaqa doo arirara, maree fiqau.
Yisuna afiqee Koorookata aaqanai fimarufaqa aanaaseeuqa ikiraqoofa.
(Mat 27:32-44; Mak 15:21-32; Yoh 19:17-27)
26 Misa arirara maree fidaqa faiqí moo auqu Simoona amarafa mifa nianaindari ani marufa Sireenee maqusaindaraafa mindari Yeerusaree maqusa aatata animarufaqa sundiauqa paquri mandee mina aranaiqi qumareeqa Yisuna aunirira saqari aku amaqoofanoo Yisuna aanaaqiana maree finau. Sia amana mi fasiqafa qaoo qiannoo misa faaqaana qafeenoo kuqiranara rufiasee aruaqaaufanoo kaqi eedoo qimasee doo maranau.
(Yisuna faiqi namukiqari Peetooroofa marufa mina moo auqu Simoonafa sia mifau Yisuna aunirirana aku maranau, mina amarafa moo fasiqa fannoo Sireenee maqusaindaraafa aku maranau.)
27-28 Sundiauqa Yisuna afiqa maree fimarufanoo Yeerusareendaraa aanaaseeuqa Yisuna ufa irimarusa moomoosa mina aanaaqiana oobiqasee ikifaaqa quqasee ikiraqaqa fimariqau. Miqi mamaree fimarufanoo Yisufa quandafi ninda fee kasoomambinoo qimanniminau. Sia qiniara ikiraqaaqa inneeqara faqa inneeqa faiqi namuara faqa ikiraqaaqa. 29 Kasooqaqee naaru anianinna aukuanafa innisaa firaa narirafa aupurarafa mariannoo. Faiqi siaisa amiqirafa marifaranoo. Faiqi aanaaqi siaisa sia naamma nimimariasa misa amiqimasee aufadamasee sandeefaranoo fee qifaranoo, faiqi faqaasa qumaara reeqa manda kuqira kuqifaranoo. 30 Mi firaa narirafa kambiqafinaqa aaqana ameemaanai oonuree aaqana qimamiqa anee maasa rafaaqafusainaqa kuqufuananoo sia maa mandainainafa daruani fee qifandinausa. 31 Innee iriaqa, Roomma maqannaasa maqee qinee sia aaqee marunausa, fuka saqariara maqi marunausa, maaqi mandee darusaifaqa kasooqaqee Yuda maqannaasa manda oosana aaqarafa firaatia marinara inaakuna manda narirafa Roomma maqannaasa inni narifaranoo, minara qinee qimannimidaqa innee inneeqara kai ikiraqaaqa. 32 Sundiauqa mandainaina maree maruqanda qaaraqanda Yisuna faqa moodaakari nariraree qimasee miqanda Yisuna faqa nifiqee fiqau. 33 Nifiqee fifiufaqa kaqikaa amuaqu namusaa faiqí nimudaani fee qimaruqoo munuseeqa Yisuna pirimmannai aunirira saqarisaa aruseeqa uqeereeqeeqa kuradaqau, faiqí manda oosana maree maruqanda asauku uqannai aakaarinni moo narí auniriranasaa arusee uqeereeqee kuradaqau. Asaaqaitinnai moo miqikaimasee narí auniriranasaa ariqau. 34 Misa Yisuna arimarufanoo Yisufa innaaru qinoo qinau, Oo qini qikoofa misa mandainaina qini qimimariana minninnisaa sia mina akiaqara ia, misa nári imarianara sia iridaqa. Sundiauqa Yisuna aruseeqa kaatara foora sararamaseeqa mina qamunna raina rainiisee maraqau.
Misa Yisuna ataasa ataasa qiqau.
35 Miqi marufaqa faiqí anaasee kikiqiqa mafufaqa qafaidaqa misa uriqararausa Yisuna ataasa ataasa narí qimami narí qimami qiqau, Oo maa fasiqafa faiqí anaasee asumu nimimari fee qimarifa maana mifee doo maqee aneennaraa asumu marainna qafa. Mifa Anutuna asauku mundirafa rusandeesamu mandee maroofa maridanoofau doo maqee nariara asumu maraiqini. 36-37 Sundiauqa faqa ataasa ataasa qimamaqasee Yisuna uainna nammari amianee qimasee qiqau, anee kuqaa Yuda maqannaa karaambaiqa maridana minasaaqari asumu maria. 38 Yisuna aunirira saqarisaa akiaqai akara moo akara rinoo marinau, maaqi qimasee akara rinoo marinau, maa fasiqafa Yuda maqannaa karaambaiqa maridanoo.
Qumuarimaru fasiqafa Yisuna faqa innaarunai fuaninna ufana qinau.
39-41 Manda ainaina maree maruqanda nári auniriranasaa Yisuna aaqa maridaqa moo fannoo maaqi qimasee Yisuna aqinau, kuqaa fee anee Anutuna asauku mundira fee maridanee doo amana anee aneenna faqa maaqanda faqa mara aquqisainaqa asumu maria, qufanoo moo fannoo narí aunirira saqarisaaqari mina aqinoo qinau. Qusasaa anee faqa mifa faqa Anutuna afusaa kikiqifara anee sia fee Anutunara rufiaidanee mi manda ufana q inanee doo maasa namu Roomma maqannaa moodaa ufa ameemaanai maridaqa, maqee kuquanaura. Maaqanda kuqirafa andeeqanoo maridanoo, anindiri qeeqa ummaarara kuquanaura maa fasiqafa mandainaina siaifa kuquannoo. 42-43 Miqi qimaseenoo mi fasiqafa quandaki Yisuna qimaminoo qinau, Oo Yisu, anee aneenna ququsaki karaambaiqaikinana sia qiniara aunua, iria, qufanoo Yisufa qimaminoo qinau, Doo ani qimamidaqa maqee faasaana anee qini faqa innaarunai marinnaranoo.
Yisuna kuqira ufa.
(Mat 27:45-56; Mak 15:33-41; Yoh 19:28-30)
44 Suani qambaanai akiaqa amummaqa suani qarafa taikafufanoo aiqama maqa maaqai asukuna arufanoo suani afu fannoo amannauna arufufanoo asukuna taikafufanoo suanifannoo kafaa qanau. 45 Asukuna kaqi marufanoo Yeerusaree naaquqara amaana maqaki ititara qamunna firaafa qambaana narí kai anaqinau. 46 Yisufa faqa miqoo kai firaa kari faaqa quqasee qinoo qinau, Oo qipoo qeeqa qimana ani asaukuki quqeeqa qimasee doo kaaqa kuqinau. 47 Sundiauqa rakisirafa miqoo maridanoo mi aiqama ainaina qafamaseenoo Anutuna amooqidanoo qinau, Oo maa fasiqafa amiqira fasiqa mariifa kuqinoo. 48 Faiqí anaasee moomoosa ani qafaida mariusa Yisufa kuquna qafamaseeqa anirandee nimaaqai fidaqa nimuqusi marufaqa ikifaafau iqa fidaqa mandaikammiqau. 49 Moomoosa Yisunara amiqi mandee irimarusa faqa aanaaseeuqa Kariree maqa maaqaindari Yisuna faqa anusa faqa sia dauni fifainiqau kaqi marida nianai marida qafee mariqau.
Yisuna akundoo ufafa.
(Mat 27:57-61; Mak 15:42-47; Yoh 19:38-42)
50 Faiqí moo Arimateea maqusaindaraafa Yeerusareenni animarufa mina auqu Yooseefaafa, sia Yisuna akoofau, mina amarafa. 51-53 Mifa amiqira fasiqa kaaqa andeeqara fasiqa, Anutuna ququsa innaarunaindari maqasaa kambiqaaninnanara afeesara marufa marinau. Mifa Yuda maqannaa ufa suqiranaki keeqeemarufa Yisuna arirara qufanoo qaoo qimarufa marinau. Yisufa kuqufanoo mi fasiqafa andeeqasee Piratoona oopisaki keeqafinoo irammirinoo qinau, amanee qinee Yisuna iri mara quqaanauree qufanoo Piratoofa irisee eedoo qinau.
(Yisuna aukuana narí maqannaasa maaqimase madika indufusaida kuqufusa nikundee mariqau. Misa ooni firaana kasaaqa aamara auquseeqa minaki keeqafufaqa dinni dinni moomoo aamara auqiiseeqa kuqusa minakiaqa naadu naadu nikundee mariqau. Moodaa kai moo kari akundeeqa mina afunda taikoofanoo kaifaa moo fannoo kuqufaqa miqi kai imariqau; Sia moodaa karifau nikundee mariqau. Moo kari moo kari nikundee mariqau.)
Piratoofa eedoo qufanoo narí akoona amarafa oonuree Yisuna iri aunirira saqarisaaqaraana maraseenoo qamunnannai kukuqamaseenoo mara maree ooni aamara indufirafa fuka marunaki sia moo minaki akundarafa marunaki minaki Yisuna iri quqanau. 54 Mooseena sandufa faiqí aunirira saqarisaa dirirara amaana faasaanara qaoo qinoo marunara mi eenoonnai nariqa amaana faasaana adeedi ranoo marufanoo dauni dauni Yisuna iri mareeqeenoo ooni aamaraki quqanau.
55-56 Karireendaraa aanaaseeuqa Yisuna faqa anusa Yooseefaana amarana faqa ooni aamaraki quqeemarufaqa qafamaseeqa oonurandee aniree nári oosana mareeqa nári marasinna fadameena oosana oosana Yisuna irisaa aku amaqarara anirandee oonu deedaqiqau. Saririqasaa misa Mooseena sandufamau fiqa nári amaana fee qimasee adooaqau.