24
Yisufa findimaqee fifufaqa fifau madikakai qafoo ufafa.
(Mat 28:1-10; Mak 16:1-8; Yoh 20:1-10)
Mi anaaseesa nári maqannaasa amaana faasaana Saririqa adooamaseeqa faiqee duna kananaana maasa amaanasaa kananaana eendai mi fadameenna marasinna ainaina deedaqamaqoona mareeqa Yisuna akundoo oonina aamaraki keeqarara fiqau. 2-5 Oonureeqa qafoofanoo narí kai ooni firaatia kooqisaa ititaqoofa quanda quandammeeqee kaqinni quqaqoofaqa qafamaseeqa kaqi keeqafi Yisuna iriara randoosia qafoofanoo sia marufaqa kaqi kikiqiqa maridaqa naqi fee ianaura naqi fee ianauree qidaqa tautu masee qafoofanoo qaara fasiqa kaaqa areenee maru qamunna afisira qanda misa naaqa kambiqafiqa kikiqiqau. Kikiqamafufaqa nindafeeqa qifu qafaanoo qimaseeqa ninuka tuqu naumoo amisoofaqa mi faiqiqanda qimannimiqa qiqau, innee nanaree findifimari fasiqanara kuqirausakiaqa randaidee. 6-7 Mifa sia maaqoo maridanoo, mifa findifinoo doo mifa fifinoo maridanoo. Mifa ooqai Kariree maqa maaqaki maridanoo inni qimannimimarufaqa innee iriusa sia fee iridee minara randaidee. Mifa maaqi qimasee inni qimanniminau, qinee faiqí nimaaku qini mareeqee manda fasiqa nisaukuki quqeefaranoo. Quqasaifaqa aunirira saqarisaa pirimmannai darusaifanoo qaaramoo faasaana inanoo Anutufa qini uqeera qisaannoo fee qufaqa innee sia irusee. 8-9 Miqi qimasee qimannimufaqa misa Yisuna ufara iriseeqa oonurandee maqusai anireeqa Yisuna faiqi namu qisaukuqara taikasee qikunni ooqu moodaa marasee marusa faqa faiqí anaasee akaqausa faqa mi ainaina ooni aamaraki oonu qafoonara qimannimiqau. 10-11 Mi anaaseesa nuqu Mariana amarafa Makadara maqusaindaraafa faqa, Yooannafa faqa Mariana amarafa moo Yameesana anoofa faqa akaqausa mi ainainausara Yisuna faiqi namu qimannimufaqa furufarufa maasa qimaqimiaafoo qimasee sia amiqimasee iriqau. 12 Peetooroofa misa ufa iriseenoo findimeeqee quqasee sandeenoo ooni aamaraki kummaramafufanoo mara meera qafoofanoo Yisuna iri kukuqu qamunnafa kai minaki marufanoo qafamaseenoo oonurandee aatata narí amaaqai fidanoo minauqaindiara irinoo finau.
Eemausa maqusai fimaru aanaki Yisufa paqurinau.
(Mak 16:12-13)
13-14 Mi faasaannakai Yisuna faiqi namukiqari Yeerusareendari Eemausa maqusai fidaqara Yisuna arusoofanoo sia madikaki marunara narí qimami narí qimami qiqa fiqau. 15-16 Miqi qiqa fidaqa narí qimami narí qimami qimarufanoo Yisufa narí uqanna anireenoo miqanda faqa fimarufaqa miqanda qafamasee sia naaqoo irinau. 17-20 Yisufa qimanniminoo qinau, inneeqara aatata fidaqa nanaree narí qimami narí qimami qiqa fidee qufaqa miqanda irisee kasoomambufaqa noori runusee moo fannoo Kareeoopasafa Yisuna qimaminoo qinau, maa eenda ufana Yeerusaree maqusai ufa firaafa kambiqaina anee kai fee sia irinee qufanoo Yisufa qinau, nana ainainee kambiqeenoo fee qufaqa miqanda qiqau Yisuna Nasareetee maqusaindaraana arunara maaqanda qidaqa. Mi fasiqafa Anutuna tamummaqara fasiqa marufaqa Anutufa faqa faiqí anaasee faqa mina ufara faqa mifa auqo̱o ainainara faqa uriqararafa afeeka fee qimarufa marufaqa maasa aanaiqikirausa uriqararausa faqa maasa faiqí firaasa faqa Roomma maqannaara aruaqee qufaqa aunirira saqarisaa pirimmannai ariqau. 21 Mi fasiqafa maasa Isaraee maqannaa karaambaiqa Roomma maqannaa nisaukukinaana maasa qumaraaninna fee qidaqa asasimariafannana marufaqa kuqa ariqau, Maqee faasaanaqari mifa kuquqoo qaaramookifaqa maridaqa. 22-24 Maasakiqari anaasee akaqausa narí akundoo ooni aamaranai oonu qafaafanoo sia mina iri mari qafeeqa nifu pisipasa mandoofaqa qangiroo kai qafaafanoo qimanniminoo qinoo Yisufa kuqiranaki findifinoo qiafaqa maasakiqari akaqausa ooni aamarai oonu qafaifanoo anaasee indee kai inoo Yisuna kai sia qafeeqa.
25 Yisufa miqi quna iriseenoo kafaa miqanda maaqi qimasee qimanniminau. Oo furufarira qanda mariafanoo Innee sia dauni Anutuna tamummaqara fasiqa ufa iri mariafanoo kaaqa inneeqara anuqi mariafanoo. 26-27 Anutuna tamummaqara fasiqauqa asauku mundiranara mi oosana oosana aupurararana marasee miqooqari narí areenaranaki keeqaannoo fee qimaqoofanoo naqimasee fee sia kambiqarara, kambiqaannoo. Miqi qimaseenoo Yisufa Mooseena sandufa akarakinaanasaa oosana araseenoo tamummaqara fasiqa aiqama akarakinaana nariara akara rumaqoonara miqanda qimanniminoo aatata fimarinau. 28 Miqinoo ufa qinoo fifiufanoo Eemausa maqusa adeedi ramaseenoo Yisufa kaqi finoora foora ufaqa miqanda rafaaqa fidaqa qiqau. 29 Doo suani keeqaifanoo asukunaikidanoo anee maasa faqa ani maria qufanoo Yisufa eedoo qimasee misa faqa oonu marinau. 30-31 Miqanda narana deedaqi isee ooqu marifi naaneerufanoo Yisufa feemu maraseenoo Anutunara dufi dufi qimaseenoo ruqi ruqi maseenoo nimufaqa misa irirafa misa nifu faqa kambiqoofaqa oo Yisufammifoo qufanoo Yisufa doo miqooqari taikafinau. 32 Taikafufaqa miqanda narí qimami narí qimamiqa qiqau maaqanda aanai ani marunanoo mifa maaqanda faqa anidanoo akarakinaana maaqanda qimaqimimarifanoo maaqanda daundurai idara foora qamafi qimbafi imarifaqa maaqanda sia minara iriqau. 33 Miqi qimaseenoo miqanda aaqee quqasee Yeerusareenni kafaa fiqau. 34-35 Oonureeqa miqanda Yisuna faiqi namu qisaukuqara taikasee qikunni ooqu moodaa marasee marusa akaqausa namufaqa moodaaqoo marunaki miqanda oonureeqa mina faiqi namu qimannimiqa qiqau. Doo karaambaiqa kuqiranakiqari findfiinoo Simoonafa doo qafeenoo qufaqa miqanda nariqa aanai fi paquri funara faqa feemu marasee ruqi ruqi mandee nimufanoo nifu faqa naaqoo faqa irunara nári qimannimiqau.
Yisufa narí faiqi namu kooroomannimaqanau.
(Mat 28:16-20; Mak 16:14-18; Yoh 20:19-23; NiFa 1:6-8)
36-37 Miqanda nári qafoonara qimannimimarufanoo karaambaiqa narí uqanna tautumannimaqasee nifusaa kikiqamambinoo qinau, innikina asooarafa mariani qufaqa aiqamausa tautumandee afaannee qimasee firaaqoo rufiaqau. 38-39 Yisufa nindafamaseenoo qimanniminau. Naqi fee ifaqee qaara irirafa inni naaqoosaa rinoo fee qini qisauku faqa qiku faqa pirimma daruqoona qafaaqa qinee qeeqa uqanna maridaqa. Innee aniree qini duqamasee qafaaqa qimaqi faqa qimudaani faqa kaqi maridanoo afaanna fannoo sia miqirafa maridanoo. 40-43 Miqi qimasoofaqa firaaqoo asasamasee oo doo kuqaa narimmifoo qimasee kafaa afaannasaaqari ani maridanoo fee qimasaida quqasaida rufiee mariqau. Miqi marufanoo Yisufa uqannifiqararee qimaseenoo irammirinoo qinau inni narana moo marinaqa qimifaqa naa qufaqa misa noodaanna aafaqa mareeqee amufanoo aiqamausa nifusaa qumaree nanau.
44 Namaseenoo maaqi qimasee qimanniminau qinee inni faqa kaqi maridaqa maa dariranara kuqiranara findifiranara qimannimiaafanausa maridaqa. Mooseena sandufa faqa tamummaqara fasiqauqa ufa faqa Dafidina idi akaraki faqa qiniara akara rumaqoo ufafa naqimasee sia kambiqararee doo mina anoona kambiqarana qafaafanoo. 45-47 Miqi qimasee Yisufa misa tamummaqara fasiqa ooqeenaa akara iriaqeera misa irirana quandaseenoo qimanniminoo qinau maaqimminoo akara oosana maridanoo, Anutuna asauku mundirafa aupurarana maraseenoo qaaramoo faasaana marinoo kuqiranakiqari findifinoo miqooqari Yisuna ufa irimariasa faiqí anaasee fuki faaki qimasee qimannimimarifaqa nári mandainainara nikooqamaseeqa Anutufinnai quandaki nári mandainaina akiaqara asauku mundirana auquara qimamifanoo minninnisaani, miqiqa ufa qimannimirafa faqa mandainaina minnisarafa faqa Yeerusaree maqusai oosana araseenoo aiqama maqa maaqai qimannimirafa daraanianno. 48 Innee qini qiqoondiuqa mi ainainausa qafee marusa mariafanoo. 49 Qini qikoofa Anutufa narí maraquna afeeka nimimari maraquna inni nimiraree qimasoona qeeqa kai oorureeqa niqiqaanaqa qumuree inni afeekaikamma nimaqaannoo. Innee sia Yeerusaree maqusa minnisaaqa maaqoo kai marifanoo naakufinaqa fifainiaqa.
Yisufa innaarunai ooru fu ufafa.
(Mak 16:19-20; NiFa 1:9-11)
50-51 Yisufa narí faiqi namu faqa narí aqoondiuqa faqa Yeerusaree maqusaindari nifiqeenoo Beetani maqusa amummaqa oonureenoo narí asaukuqara uqeeraseenoo nifaaqooqa qimannimaqaidanoo narí faiqi namu minniseenoo uqeerakinoo innaarunai ooru finau. 52-53 Miqoo marusa mina qafamasee Anutuna amooqimasee quandaki nimuqusaki asasirafa qumbiqafufaqa Yeerusareenni kafaa oonu maridaqa faasaambaasaana naaquqara amaana maqaki keeqafidaqa Anutunara dufi dufi qimamaqee mariqau.