147
Anutuna aiqama afeeka faqaana amooqia.
Yaaweena amooqia.
Maasa Anutuna amooqira idi rarafa amiqira oosana maridanoo.
Mina amooqirafa andeeqarafa adiafaairafa maridanoo.
Yaaweefa Yeerusaree maqusa kaifaa usakaidanoo.
Isaraee maqannaasa narufaqa anaamurukiaqa moodaa moodaa iqa mariusa Yaaweefa kafaa suqeeqee quqaidanoo.
Mifa nimuqusa mandaiki marusa amiqimma nisaidanoo.
Misa kaakadi narirana rumbannisaidanoo.
Mifa aiqama fasauqara iriseenoo asaana rirana amana kai quqaseenoo naadu naadu nuqu ranau.
Maasa Yaaweefa firaafa marida amudaanai qimarifa maridanoo.
Mina amiqira irirafa sia oosana faqa ammuqu faqa marifa maridanoo.
Mifa nári mara maree qumi mariasa uqeerannisaidanoo.
Kafaa mandoosana maree mariasa maqa mammaaqai radamidanoo.
Amooqira idi Yaaweenara rama amaqaaqa.
Piripunannai aridaqa maasa Anutuna idi rama amaqaaqa.
Mifa oonnamu innaarunai rainaidanoo.
Mifa aaku quqasaifanoo rifanoo amuaqu namusaaqaraa andandauqa ururaidanoo.
Mifa aandauqa narana nimisee ufini aanaaqiuqa naranara qiafanoo misa faqa nimidanoo.
10 Mifa qoosauqa afeekara sia ridanoo.
Mifa afeeka sundiauqa rakiranaki paasoosi mariasa afeekara faqa sia ridanoo.
11 Mifa nariara naaquqaifaqa rufiee mariasara aididanoo.
Misa nári irirana Yaaweena sia taikaaninna amuqusiranasaa rusimariasa misara aididanoo.
12 Oo Yeerusaree maqusaki mariasa innee Yaaweena amooqiaqa.
Oo Sioona maqusaki mariasa inneeqa Anutuna kai amooqiaqa.
13 Mifa inni maqusa faandaamura kooqi afeekaikammasee ititaidanoo.
Mifa minaki maria fasiqa anaaseesa amiqi amiqimma nimaqaidanoo.
14 Mifa inni Isaraee maqannaa oosusaa rakisidanoo amiqira narana inni nimana kai nimidanoo.
15 Mifa narí naamuaqira ufa maa maqana qimamisaifanoo mifa qii ainainafa kai kaqi kambiqaidanoo.
16 Mifa qaisara qifanoo aqufinoo qamunnara foora maqasaa rafaaqa fidanoo.
17 Mifa innaarunaindari pupusamu oonisamuara foora aqidanoo.
Sia moo fannoo mifa nimi mari suaranaki amana kikiqiannoo.
18 Mifa pupusamuara qifanoo tasirisirinoo nammarikidanoo.
Kafaa mifa ufaira qufanoo ufai uqufanoo qaisa fannoo firaa nammari kammafi ooqu finau.
19 Mifa narí ufa narí faiqí anaasee nimidanoo.
Mifa narí sandufa faqa narí naakaparufa faqa Isaraee maqannaasa nimidanoo.
20 Mifa mi ainainna auqoona sia moo maqannaasa mina sanda ufa sia iri mariasarau auqinoo fau.
Yaaweena amooqia.