146
Dadaaqira fasiqa Anutuna amooqia.
Yaaweena amooqia.
Oo qini qimana Yaaweena amooqia.
Qinee kaqi marunna kamuqoo Yaaweena amooqianaura.
Qeeqa aiqama kari maa maqa maaqanasaa mariranaki qeeqa Anutuna idi ramamaqaanaura.
Sia aneenna saqarikirana maqasaa qaraa uriqararausasaa quqaa.
Sia faiqí faiqi amana ani dadaaqiannoo.
Maqasaa uriqararausa kuqufiqa kookoommaika mafidaqa.
Mi faasaannasaa misa oosana oosana ainainara tipundaarammaqaafa taikaidanoo.
Yakooboona Anutunara dadaaqirana qimiannee qimari fasiqafa faqa Yaaweena nariqa Anutunasaa mundi mariasa faqa asasidaqa.
Innaaruna faqa maqa faqa ooruku nammari faqa minaki maria ainainausa faqa auqunasaa mundi mariasa asasidaqa.
Mifa aiqama kari narí qima afeekaikiranasaa afu rusisee maridanoo.
Mifa uriqararanannai rafaaqa fuqaasa narí ufa iriranaki dadaaqidanoo.
Naararee mariasa faa narana nimidanoo.
Yaaweefa fifau rumbaranaki mariasa iduku nisaidanoo.
Iduku nisaseenoo nifu imbarausa nifu maqa nisaidanoo.
Mifa aqufiqa mariasa uqeera nisaidanoo.
Mifa narí andeeqara fasiqa aanaaseera aididanoo.
Yaaweefa asaqiraafai maasa maqa maaqaki mariasasaa itita nimaqaidanoo.
Mifa adeedaana anaaseeuqa faqa fiaiqi faiqiuqa faqa dadaaqidanoo.
Kafaa mifa manda oosana maree mariasa nariqa kuridiranaki quqa nisaidanoo.
10 Yaaweefa naaruara uriqararafa maridanoo.
Oo Sioona maqusa ani Anutufa aiqama kari rakisi amaqaannoo.
Yaaweena amooqia.