145
Anutuna amooqira idi.
Qini Anutu qini Karaambaiqa, qinee anee uriqararafa mariannanara kooroo ianaura.
Qinee ani naaruara naaruara dufi dufi amooqianaura.
Aiqama kari ani dufi dufi qimamaqaanaura.
Qinee naaruara naaruara ani amooqianaura.
Yaaweefa uriqararafa marifaqa mina uriqaramasee amooqi mariafa maridanoo.
Mina uriqararafa firaafa irirafa munu taikarana fiqaranoo maridanoo.
Anee auqoonna ainainnara maqee mariasa faqa naaru kambiqainausa faqa ani amooqifaranoo.
Misa anee auqoonna afeeka ainainnara kooroo ifaranoo.
Misa ani qareenaranara faqa ani afeekara faqa ufa qifaranoo.
Qinee ani naaquqara ainaina auquqoonnanara maqee maqee indee indee iqa fuanaura.
Faiqí anaasee afeeka ainaina anee auqee mariannanara ufa qimariafaqa qinee ani uriqararanara kooroo ianaura.
Misa ani andeeqaranara qima nimisee ani amiqi amiqiranara idi reefaranoo.
Yaaweefa aidi marifanoo nifauaidanoo.
Mina aranaqarafa kasooaqee kasooaqee qimarifanoo mina sia taikaaninna amuqusirafa qumbiqaidanoo.
Mifa aiqamausa amiqi amiqimma nimaqaseenoo narí aiqama auqu quqaqoo ainainausara amuqusi marifa maridanoo.
10 Oo Yaawee anee aiqama aandau doodaani auquqoonausa ani amooqifaqa aiqama ani faiqí anaasee dufi dufi qirana ani amifaranoo.
11 Misa ani karaambaiqa afeeka areenaranara ufa qidaqa ani amudaanai qiranara qifaranoo.
12 Miqimmasaifaqa aiqamausa anee afeeka ainaina auqoonnanara irifaranoo.
Misa ani afeeka areenara ququsara faqa irifarannoo.
13 Ani rakisi nimaqarafa naaru naaru marifa marifana anee naaruara karaambaiqa mariananoo.
Yaaweefa narí qima afeekaika maqoo ufanasaa mapukinoo marifa maridanoo.
Narí aiqama ainaina imarina nifauarana namu faqa idanoo.
14 Mifa ummaaraki mariasa dadaaqidanoo.
Mifa rafaaqafu nimaqee mariasa uqeera nisaidanoo.
15 Aiqama kasi maria ainainausa narana nimianneera nifu mundusee ani kai qafaafana narana nimi mariananoo.
16 Anee misa nimana kai niminana aiqamausa nidirana amanaikiananoo.
17 Yaaweena aiqama ainaina auqaranaki andeeqarafa maridanoo.
Narí aiqama ainaina imarina nifauarana namu faqa idanoo.
18 Mifa narí aaree mariasa naaqa maridanoo.
Mifa nariqa nimuqusa ookiqari aaree mariasa naaqa faqa maridanoo.
19 Mifa nariara naaquqee marifaqa mina ufa qaindusi mariasa dadaaqira ainainauqa nimidanoo.
Mifa misa qiki raqarana iriseenoo misa ummaarakinaana mara kaqinni quqannisaidanoo.
20 Mifa nariara rimariasa itita nimaqasee mandoosana maree mariasa kuridi nimaqaannoo.
21 Qinee aiqama kari Yaaweena amooqianaura.
Mifa auqu aiqama ainainausa mina naaquqara andeeqara auqu naaru naaru amooqima amaqaaqa.