144
Davidifa rakirana uriaaqaroonara Anutunara dufi dufi qinau.
Qini itita qimaqee marina Yaaweena amooqia.
Mifa rakira oosana uqaqifiqaseenoo qini rakiranaki firana deedaqamma qisaidanoo.
Mifa qini aiqama kari itita qimaqee marifa maridanoo.
Mifa qini auqaanara foora qini asumu maree marifa maridanoo.
Qini amiqimma qisaanifeera mina saqarikidaqa.
Mifa faiqí anaasee mareeqeenoo qini qiramandunnai quqaidanoo.
Oo Yaawee faiqí anaasee nana ainainee mariafanee anee misara iridanee.
Faiqí anaasee nana ainainee fifau ainaina mariafanee anee misa rakisi nimaqaidanee.
Faiqí misa naidoora foora fuaqasaafanoo dauni taikeera foora irausa maridaqa.
Mina marirafa nimanandara foora kaqi kaqi mandaaqee marifa maridanoo.
Oo Yaawee anee innaaruna rakee maseenana qumureenana aaqanauqa auqamasainanoo ida muna minakiqari ururaani.
Miqimmaseenana aneenna aakuasaa panana qirana quqasainanoo qumureenoo ani namuqaauqa furu faramma nimaqaannoo.
Aakuasaa aneenna feefara foora dindai qinaqa quqasee sandaaqa.
Oo Yaawee anee innaarunaindari qini mara miami anaamuru nisaukuki nammari faruma kiara foora marunnana uqeereeqee kaqinni quqaqisaa.
Anaamuru afeeka ameemaanai marunnana mareeqee kaqinni quqaqisaa.
Mi anaamurusa nifaurusaa unnufa kai qumbiqanoo marifaqa misa kuqaa ufa qiraree qimasee nimana aiqamasee unna ufa kai qidaqa.
Oo Anutu qinee aniara fuka idi ramamaqaanaura.
Qinee piripunna aridaqa ani idi ramama qaanaura.
10 Anee kai karaambaiqauqa rakirana uriqarara afeeka nimimarianafa mariananoo.
Anee aneenna ainainira fasiqa qini Davidisa namuqaa nisaukukinaana maree marianafa mariananoo.
11 Anee fitiqnarana qimi maria namuqaasa nisaukuki marunnana anee mara kaqinni quqaqisaa.
Anaamuru afeeka ameemaanai marunnana mara kaqinni quqaqisaa.
Mi anaamurusa nifaurusaa unna ufa kai qumbiqanoo maridanoo.
Misa kuqaa ufa qiraree qimasee nimana aiqamasee unnufa kai qidaqa.
12 Maasa faiqi namu aanaaqisaaqari findifiqa ummaqira saqariara foora afeekaikammasee ururaaqa.
Maasa qiraamuqmaaka faqa maqasaa karaambaiqa maaqakina amiqira afaaqa auqira sapatariara foora maridaqa maasa asasirana qimiaqa.
13 Maasa afeedira maaqaki oosana oosana nara ainaina qumbiqanoo mariani.
Maasa maaqeena aandau sia kasoo anaaqiuqa uqanna maqaaqa.
14 Maasa maaqeena aandauqa kaifaa moomoo kiqa faiqi maqasaifanoo sia eedadaikinaqa kuquaqa.
Maasa maqusaki sia teeroo faqa qiki raqarafa faqa mariani.
15 Miqi maria fasiqa anaaseesa amiqiranaki asasiranaki marifaranoo.
Yaaweefa maasa Anutufa marifaqee qimaria fasiqa aanaaseesa asasiranaki maridaqa.