143
Dadaaqiani fee innaaru.
Oo Yaawee qini innaaruqirana iria.
Aneenna andeeqaranakiqari qini afeeka innaaruqirana iria.
Aneenna mapukira oosanakiqari qini ufa anoona qima qimia.
Sia moo fannoo maa maqanasaa qaraafa ani afusaa andeeqarafa maridaqa.
Minara anee sia qini aneenna ainainira fasiqa mareeqee aneenna kootaki quqasee qimanammasee qafaa.
Qini namuqaa qini qifaqasee firaaqoo uqanna qini rafaaqa fidaqa.
Mifa qini asukuna rumbaranaki quqasaifaqa qinee ooqai kuqusara foora maridaqa.
Miqimmasaifaqa qinee minnisarara deedaqidaqa.
Qini qimuqusa fannoo munara minari marifaqa kaaqa kuquaqaa idaqa.
Qinee indaaru mariaafanna mariranara oonu mafi iridaqa.
Qinee anee aiqama ainaina iannanara iridaqa.
Anee aiqama ainaina auqaannanara qeeqa iriranaki minisee iridaqa.
Qinee innaarukiqari qeeqa qisauku anee iannannai uqeeraidaqa.
Aadana maqara foora qini qimana fannoo aniara nammariara foora aididanoo.
Oo Yaawee qini marirafa taikaaqaammidanoo.
Qini ufa irisee mina anoona qimaqimia.
Sia qini qiqafamasee kukeeqaa.
Anee miqinaqa qinee kuqirausa fimariannai fuanaura.
Aiqama kananaana anee daaqoo auqainaqa ani sia taikaaninna amuqusiranara irisee qeeqa saqarikirana aniki quqaanaura.
Qini innaaru qirafa anee iannannai ooru fidanoo.
Anee qiniara fuannee qinnaqoo uqaqifiqainaqa fua.
Oo Yaawee ititaqimaqaanneera anee iannannai fidaqa.
Qini namuqaa nisaukukinaana mara kaqinni quqaqisaa.
10 Anee qini Anutufa mariannanara aneenna aidira ainaina qima qiminaqa auqaa.
Qini amiqimma qisaseenana amiqira aanasaa ititaqimaqainaqa fua.
11 Oo Yaawee aneenna qima afeekaikunandee inana qini namuqaa nisaukukinaana maraqu qisaa.
Aneenna andeeqaranakiqari qini ummaarakinaana mara quqaqisaa.
12 Anee qiniara aidi mariannanara qini namuqaa kuqa narua.
Qinee ani ainainira fasiqa marunnanara nári uriqararanannai qini rafaaqafi mariasa aiqama kuridi nimaqaa.