142
Dadaaqiani fee innaaru.
Qinee dadaaqianifeera Yaaweena aaraidaqa.
Qinee qiki raqaidaqa minara innaaru qidaqa.
Qinee qeeqa aiqama inunu rira ufauqa mina amidaqa.
Qinee qeeqa aiqama ummaara mina qimamidaqa.
Qinee minnisara runanoo qinee andeeqasee qianna ainnainnara mifa iridanoo.
Qinee fimarunna aannanasaa qini namuqaa qini qimaara kukeeqasee ufaana fufidaqa.
Qinee qeeqa inaaqiannai dadaaqiranara qafaunanoo sia maridanoo.
Sia moo fannoo qini ititaqimaqaaninafa maridanoo.
Sia moo fannoo qiniara qimudaoo qidanoo.
Oo Yaawee anee dadaaqianneera aaraidaqa.
Anee Yaaweefa qini itita qimaqee marianafa mariananoo.
Maa maqanasaa mariranaki maridaqa aniara kai ridaqa.
Oo Yaawee qinee dadaaqianneera qiki raqee marunnana iria.
Manda ummaara fannoo qini nammariara foora ukuqnama saifaqa kuqiraridaqa.
Qini namuqaa kaaqa afeeka faqaasa marianara qini misa nisaukukinaana mara kaqinni quqaqisaa.
Qini teerookinaana iduku qisainaqa ani faiqí anaasee suqiranaki ani amooqianaura.
Anee qini amiqimma qimaqaannanara ani amooqianaura.