141
Eendaki innaaru.
Oo Yaawee qinee ani aaraidaqa qini maqee dadaaqia.
Qinee ani aaraanana iria.
Qini innaaru qirana amiqira afundimari ida munanara foora maraa.
Qinee qisauku uqeerasee innaaru qirana eeneemari suqee maria tatufiranara foora maraa.
Oo Yaawee anee qini doosaa rakisianinna quqasainanoo rakisi marinanoo qini dookiqari sia manda ufa ururaani.
Qini mandainaina auqarara didi marina ititaqisaa.
Manda fasiqauqaki ootupamafi misa manda oosana mararanasaa ititaqisaa.
Qinee sia misa qoomaqa dadaaqi naanaura.
Andeeqara fasiqa fannoo qini aaqarana akiiqara qini dadaaqianifee aupurarana qiminaqa qinee minara qini amiqi amiqimmidanoo fee qianaura.
Aaqee mariasa qiniara uriqarara fee qifaqa qimooqirana sia maraanaura.
Qinee maqee maqee misa manda oosannara taikaannee qimasee innaaru qimarunnanara misa qimooqirana sia maraanaura.
Andeeqara uriqararausa manda oosana maree mariasa misa uriqararausa rafuseeqee maaninni aqusaifaqa faiqí anaasee qini ufara kuqaa anoonee qifaranoo.
Mi manda uriqararausa nimudaani saqari araira foora moomoo madika afaiqara irairaa inoo mariannoo.
Oo Uriqarara Yaawee qinee kaqi ani saqarikidaqa.
Qinee ani itita imaqaranara randaidaqa.
Anee qiniara qaoo qinaqa sia kuquanaura.
Qini qimaara qinukufana fufuqaanasaa ititaqisaa.
Manda oosana maree mariasa qiku ufana fufuqaanasaa ititaqisaa.
10 Manda oosana maree mariasa nariqa ufaanaki aru fifaqa qinee amiqimmasee fuanaura sia minaki aruanaura.