140
Isaraee maqannaasa Anutufa dadaaqiani fee quu ufafa.
Oo Yaawee mandoosana maree mariasa nisaukukinaana qini maraquqisaa.
Faiqí nariqanuasasaa faqa ititaqisaa.
Misa aiqama kari mandainainara tupundaaridaqa.
Misa aiqama kari aanoo qirana kai uqeeraidaqa.
Misa nifauru nimaakiri kuqimaria sakanifara foora maridanoo.
Misa nookinaa ufa fannoo ukadiqa manda marasinnara foora maridanoo.
Oo Yaawee manda oosana maree mariasa afeeka ameemaanaindaraana qini ititaqisaa.
Faiqí nariqanuasa qini qiku qama qimifaqa aqufuaneera misa tipundaridaqa.
Minara anee misa saa ititaqisaa.
Nári nimoo naamoo imariasa qini qimaara ufaanara foora fufidaqa.
Misa nári ufaana aatataa qini qimaara fufidaqa.
Oo Yaawee qinee maaqi qimasee aniara qidaqa.
Anee qini Anutufa mariananoo.
Oo Yaawee anee qini dadaaqianneera aaree marunnana iria.
Oo qini uriqarara Yaaweefa, anee qini amudaanai qimasee itita qimaqee marianafa mariananoo.
Rakiranaki anee qini ititaqimaqaananoo.
Oo Yaawee sia anee mandoosana maree mariasa nidi mari ainaina nimia.
Anee misa tipundaarirana ititannisainanoo sia anoonaikiani.
Anee qinaqa qini namuqaauqa sia rakiranaki uriqaraaqa.
Anee qinanoo misa darirari maria ufafa quandaki nariqa naruani.
10 Miqi mariasasaa fidika arira ida auru adia nimaqaa.
Misa dikaandaki aqusaina sia kaifaa minakiqari uruaqa.
11 Niqoonausara unna qimasee misa kikiqusi mariasa aiqama ainainirafa sia anoonaikiani.
Mandainaina fannoo faiqí kuqa nariqanuasa rafaaqafuseenoo mandaikamma nimaqaani.
12 Oo Yaawee anee kudi fasiqa anaasee kootaki itita nimaqaannanara qinee iridaqa.
Anee sarau imariasa amana amana kai itita nimaqaannanara faqa iridaqa.
13 Andeeqarausa kuqaa uqanna ani amooqifaranoo.
Misa ani afusaa marifaranoo.